Jakt och vilt

I jaktförordningen står vilka vilda djur som får jagas. Länsstyrelsen ansvarar för viltförvaltningen med hjälp av länets viltförvaltningsdelegation.

Jaktregler i Sverige

All jakt i Sverige regleras utifrån jaktlagstiftningen. Utgångspunkten i lagen är att allt vilt är fredat. Fredningen gäller även ägg och bon. Vissa arter av vilt får jagas vid vissa tider. Vilka jakttider som gäller för olika arter kan du hitta i bilaga 1- 4 i jaktförordningen.

Jaktförordningen Länk till annan webbplats.

Vissa utrotningshotade, sällsynta eller särskilt värdefulla djurarter är statens vilt och får inte jagas. Undantag kan göras för vissa arter för skydds- eller licensjakt.

Jakträtt

Du som fastighetsägare äger jakträtten på den mark som tillhör fastigheten. Du kan välja att upplåta jakträtten genom civilrättsliga avtal. Länsstyrelsen hanterar inte dessa avtal. Om ni inte är eniga kan ni vända er till tingsrätten.

För jordbruksarrende har arrendatorn jakträtten om ni inte har avtalat annat.

Begränsningar och undantag

Jakträtten kan vara begränsad eller undantagen om marken ligger inom:

  • renskötselområde
  • kronoparker
  • naturreservat
  • nationalpark.

Information om vad som gäller i skyddade områden finns i föreskrifterna till området.

Detaljplanerat område

Fastigheter inom detaljplanerat område omfattar också jakträtt. Du måste dock ha ett personligt skottlossningstillstånd för att använda skjutvapen inom detaljplanerat område. Tillståndet söker du hos Polisen.

Sök tillstånd för att skjuta inom detaljplanerat område på Polisens webbplats Länk till annan webbplats.

Vem har jakträtt i ett viltvårdsområde?

Du som äger en fastighet som ingår i ett viltvårdsområde är medlem i viltvårdsområdesföreningen. Som medlem äger du jakträtt i viltvårdsområdet.

Det kan också finnas regler för under vilka omständigheter fastighetsägaren får överlåta jakträtten till en annan person. Vilka bestämmelser och regler som gäller i ditt viltvårdsområde ska finnas skriftligt i föreningens stadgar.

Länsstyrelsens roll

Länsstyrelsens roll i jakt- och viltfrågor är bland annat att informera jägare och markägare, registrera jaktområden, tilldela licenser samt samla in och sammanställa avskjutningsstatistik.

Vi ansvarar för att:

  • administrera förvaltningen av älg- och kronhjortsstammarna
  • leda den regionala förvaltningen av de stora rovdjuren
  • i vissa fall lämna tillstånd till skyddsjakt (undantag från fredning)
  • lämna bidrag till skadeförebyggande åtgärder och ersätta skador av vilt som inte får jagas
  • informera om vilt och jaktens regler, särskilt när förändringar sker i faunan.

I varje län finns viltförvaltningsdelegationer som hjälper oss i vårt arbete. Viltförvaltningsdelegationen ska på regional nivå samverka och besluta i övergripande frågor som berör jakt-, viltvårds- och rovdjursfrågor.

Viltförvaltningsdelegationen

Viltförvaltningsdelegationen är en del av Länsstyrelsen. Delegationen fattar beslut om övergripande och strategiska frågor för länets viltförvaltning. I delegationen finns representanter för olika intressen.

Ledamöter i Västmanlands län

Viltförvaltningsdelegationens representation styrs av Förordningen om viltförvaltningsdelegationer (SFS 2009: 1474) De ledamöter som inte utses efter förslag av polis eller landsting ska utses efter förslag av den eller de berörda intresseorganisationerna i länet. Ledamöter och ersättare utses för fyra år och ska vara folkbokförda i länet.

Nuvarande mandatperiod sträcker sig från 2019-2022.Ordinarie

Ersättare

Ordförande, vikarierande landshövding

Ulrica Gradin


Politiska representanter

Carl-Johan Norström (S)

Mikael Peterson (S)


Liane Blom (L)

Henrik Östman (L)


Karin Westlund (C)

Gustaf Eriksson (C)


Anna Kramer (M)

Fredrik Larsson (M)


Christer Borg (SD)

Joakim Widell (KD)

Trafiksäkerhet och illegal jakt

Ali Fröberg

Anita Berglund

Jakt och viltvårdsintresset

Claes Johansson (Jägareförbundet Västmanland)

Anders Swedengriph (Jägarnas riksförbund)

Naturvårdsintresset

Anna Malmström (Svenska Naturskyddsföreningen)

Lina Ricklund (Rovdjursföreningen)


Lise-Lotte Norin (Svenska Naturskyddsföreningen)

Anders Lerner (Svenska Naturskyddsföreningen)

Friluftsintresset

Hans Andersson (Friluftsfrämjandet)

André Axelsson (Friluftsfrämjandet)

Ägare/brukare av jordbruksmark

Sture Johansson (Lantbrukarnas Riksförbund)

Maria Ridderstolpe (Jordägareföreningen)

Lokalt näringsliv och turism

Jonas Landolsi

Tomas Olsson

Ekoturism

Vakant

Vakant

Skogsnäringen

Ingrid Sommar

Thomas Claesson

Yrkesfisket

Mats Johansson

Vakant

Skogsstyrelsen

Kent Nordstedt (Adjungerad ledamot)


Prenumerera på Vilt- och rovdjursmejl

Vilt- och rovdjursmejl är ett elektroniskt utskick från viltgruppen på Länsstyrelsen i Västmanlands län.

Du får information till din mejl när det finns viktig information att sprida, som till exempel nyheter eller nya bestämmelser. Du får även information när det har hänt något inom området, som till exempel när det har skett ett angrepp av rovdjur.

Prenumerera på Vilt- och rovdjursmejl Länk till annan webbplats.

Kontakt

Viltförvaltning

Avdelningen för naturvård

Telefon 010-224 90 00 (växel)