Jakt och vilt

I jaktförordningen står vilka vilda djur som får jagas. Länsstyrelsen ansvarar för viltförvaltningen med hjälp av länets viltförvaltningsdelegation.

Jaktregler i Sverige

All jakt i Sverige regleras utifrån jaktlagstiftningen. I jaktlagen anges att allt vilt är fredat. För fredat vilt gäller fredningen även deras ägg och bon. Det innebär att vilt endast får jagas om det tillåts enligt jaktförordningens bilagor. Vissa utrotningshotade, sällsynta eller särskilt värdefulla djurarter är statens vilt och får inte jagas. Undantag kan göras för vissa arter för skydds- och licensjakt.

I Sverige har fastighetsägare rätt att jaga på den mark som hör till fastigheten. Jakt kan också utarrenderas.

Länsstyrelsens roll

Länsstyrelsens roll i jakt- och viltfrågor är bland annat att informera jägare och markägare, registrera jaktområden, tilldela licenser samt samla in och sammanställa avskjutningsstatistik.

Vi ansvarar för att

  • administrera förvaltningen av älg- och kronhjortsstammarna
  • leda den regionala förvaltningen av de stora rovdjuren
  • i vissa fall lämna tillstånd till skyddsjakt (undantag från fredning)
  • lämna bidrag till skadeförebyggande åtgärder och ersätta skador av vilt som inte får jagas
  • informera om vilt och jaktens regler, särskilt när förändringar sker i faunan.

I varje län finns viltförvaltningsdelegationer som hjälper oss i vårt arbete. Viltförvaltningsdelegationen ska på regional nivå samverka och besluta i övergripande frågor som berör jakt-, viltvårds- och rovdjursfrågor.

Information om statens vilt finns i 33 § i Jaktförordningen.

Jaktförordningen hos Sveriges riksdag Länk till annan webbplats.

Viltförvaltningsdelegationen

Viltförvaltningsdelegationen är en del av Länsstyrelsen. Delegationen fattar beslut om övergripande och strategiska frågor för länets viltförvaltning. I delegationen finns representanter för olika intressen.

Ledamöter i Västmanlands län

Viltförvaltningsdelegationens representation styrs av Förordningen om viltförvaltningsdelegationer (SFS 2009: 1474) De ledamöter som inte utses efter förslag av polis eller landsting ska utses efter förslag av den eller de berörda intresseorganisationerna i länet. Ledamöter och ersättare utses för fyra år och ska vara folkbokförda i länet.

Nuvarande mandatperiod sträcker sig från 2019-2022.Ordinarie

Ersättare

Ordförande, landshövding

Akhtarzand Minoo


Politiska representanter

Carl-Johan Norström (S)

Jenny Hödefors (S)


Liane Blom (L)

Henrik Östman (L)


Karin Westlund (C)

Gustaf Eriksson (C)


Vakant

Fredrik Larsson (M)


Christer Borg (SD)

Joakim Widell (KD)

Trafiksäkerhet och illegal jakt

Per Strömbäck

Ali Fröberg

Jakt och viltvårdsintresset

Claes Johansson (Jägareförbundet Västmanland)

Conny Johansson (Riksjägarna)

Naturvårdsintresset

Anna Malmström (Svenska Naturskyddsföreningen)

Lina Ricklund (Rovdjursföreningen)


Lise-Lotte Norin (Svenska Naturskyddsföreningen)

Anders Lerner (Svenska Naturskyddsföreningen)

Friluftsintresset

Hans Andersson (Friluftsfrämjandet)

André Axelsson (Friluftsfrämjandet)

Ägare/brukare av jordbruksmark

Sture Johansson (Lantbrukarnas Riksförbund)

Maria Ridderstolpe (Jordägareföreningen)

Lokalt näringsliv och turism

Jonas Landolsi

Tomas Olsson

Ekoturism

Vakant

Vakant

Skogsnäringen

Ingrid Sommar

Jonnie Friberg

Yrkesfisket

Mats Johansson

Vakant

Skogsstyrelsen

Kent Nordstedt (Adjungerad ledamot)


Prenumerera på Vilt- och rovdjursmejl!

Vilt- och rovdjursmejl är ett elektroniskt utskick från viltgruppen på Länsstyrelsen i Västmanlands län.

Du får information till din mejl när det finns viktig information att sprida, som till exempel nyheter eller nya bestämmelser. Du får även information när det har hänt något inom området, som till exempel när det har skett ett angrepp av rovdjur.

Här kan du beställa prenumeration på Vilt- och rovdjursmejl Länk till annan webbplats.

Kontakt

Viltförvaltning

Avdelningen för naturvård

Telefon 010-224 90 00 (växel)