Stora rovdjur

Länsstyrelsen ansvarar för förvaltningen av stora rovdjur: björn, järv, kungsörn, lodjur och varg. Vi fattar beslut om skyddsjakt och licensjakt på stora rovdjur.

I Sverige räknas björn, järv, kungsörn, lodjur och varg till de stora rovdjuren. Alla dessa djur är fridlysta. Björnen är den art av de stora rovdjuren som det finns flest individer av i Sverige, följt av lodjur, kungsörn, järv och varg.

Anmäl skador på tamdjur orsakade av rovdjur

Om dina tamdjur blivit skadade av rovdjur ska du omedelbart ringa Länsstyrelsens besiktningsman. Det är mycket viktigt att alla skador som misstänks vara orsakade av rovdjur anmäls till besiktningsmannen. Ersättning kan betalas ut om besiktningen visar att skadan orsakats av lodjur, varg, kungsörn eller björn.

Besiktningsmännen är utsedda av Länsstyrelsen och utbildade av Viltskadecenter.

Om dina tamdjur utsätts för rovdjursangrepp

Ring 010-224 93 94

Rovdjur i Västmanlands län

I Västmanlands län finns det lodjur och varg. Länsstyrelsen har årligen även kvalitetssäkrat enstaka observationer av kungsörn och björn.

Rovdjursförvaltning

Länsstyrelsen ansvarar för förvaltningen av de stora rovdjuren. Den svenska rovdjursförvaltningen är uppdelad i tre geografiska områden – norra, mellersta och södra förvaltningsområdet.

Ett av målen med rovdjurspolitiken är att de stora rovdjuren ska finnas i sådana antal att de kan finnas kvar i den svenska naturen, och sprida sig till sina naturliga utbredningsområden.

Vad gör Länsstyrelsen?

 • Upprättar regionala förvaltningsplaner för respektive art.
 • Hanterar skyddsjaktärenden på rovdjur.
 • Beslutar om och administrerar licensjakten på rovdjur.
 • Betalar ut bidrag för att förebygga skador orsakade av stora rovdjur.
 • Informerar och kommunicerar om rovdjuren.
 • Inventerar de stora rovdjuren.
 • Betalar ut ersättning för skador orsakade av stora rovdjur.

Inventering av stora rovdjur

Inventeringen ingår i länsstyrelsernas regionala förvaltningsansvar för de stora rovdjuren. Inventeringens mål är att uppskatta rovdjursstammarnas storlek, genom att fastställa antalet föryngringar per år samt arternas utbredning inom länet. I inventeringsarbetet medverkar jägare, ideella organisationer och andra naturintresserade.

Inventeringsresultaten ska vara direkt jämförbara mellan länen och vara underlag för:

 • uppföljning av mål för rovdjursstammarnas status och utveckling
 • uppföljning av effekterna av utförda skadeförebyggande åtgärder
 • planering av skadeförebyggande åtgärder
 • Naturvårdverkets och länsstyrelsernas beslut om skyddsjakt efter rovdjur

Inventering av stora rovdjur i Västmanlands län 2021-2022, pdf Länk till annan webbplats.

Rovdjursobservationer

Du kan rapportera observationer av rovdjur i Skandobs-appen. Appen laddar du ner gratis från Google Play eller AppStore. Du kan även rapportera in dina observationer på Skandobs webbplats.

Webbplatsen Skandobs Länk till annan webbplats.

Du kan söka på observationer av rovdjur i söktjänsten Rovbase.

Naturvårdsverkets söktjänst Rovbase Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Prenumerera på Vilt- och rovdjursmejl

Vilt- och rovdjursmejl är ett elektroniskt utskick från viltgruppen på Länsstyrelsen i Västmanlands län.

Du får information till din mejl när det finns viktig information att sprida, som till exempel nyheter eller nya bestämmelser. Du får även information när det har hänt något inom området, som till exempel när det har skett ett angrepp av rovdjur.

Prenumerera på Vilt- och rovdjursmejl Länk till annan webbplats.

Jakt på rovdjur

Jakten på de stora rovdjuren är mycket begränsad, och kan endast bedrivas som licensjakt eller skyddsjakt.

Licensjakt

Licensjakt kan bli aktuellt om rovdjursstammarna överstiger gynnsam bevarandestatus i Sverige, och miniminivån för rovdjursförvaltningsområdet. Det är Naturvårdsverkets och Länsstyrelsens regionala beslut som tydliggör villkoren för licensjakt på björn, varg och lodjur.

Skyddsjakt

Om det finns risk för allvarlig skada på tamdjur kan Länsstyrelsen fatta beslut om skyddsjakt på stora rovdjur. Under pågående rovdjursangrepp finns också möjlighet att skydda tamdjur på eget initiativ enligt paragraf 28 i jaktförordningen. Den som har dödat ett rovdjur med stöd av denna paragraf är skyldig att anmäla händelsen till Länsstyrelsen.

Jaktförordningen Länk till annan webbplats.

Statistik hos Naturvårdsverket

Du hittar fakta och statistik om de stora rovdjuren på Naturvårdsverkets webbplats:

Data och statistik om vilt, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss