Kronhjortsjakt

Kronhjortsjakt ska i huvudsak ske inom kronhjorts­skötsel­områden där markägare och jägare själva får ett direkt­inflytande och ett ansvar för förvaltningen. Anslutning till ett kronhjorts­skötsel­område är frivilligt. Det är en fördel om kronhjorts­skötsel­området sammanfaller med älgskötsel­området. På mark som inte registreras som kronhjorts­skötsel­område får årskalv fällas under ordinarie jakttid.

Ansökan om ändringar och bildande av kronhjortsskötselområde

Registrering av nytt kronhjortsskötselområde söks hos länsstyrelsen senast den 31 januari inför nytt jaktår. Ändring av ett område söks under samma tid. Ansökan är avgiftsfri.

Jakttid

Inom kronhjortsskötselområde:

  • 16 augusti – 31 januari
  • 16 augusti - den andra måndagen i oktober: endast hind och kalv.
  • Jakten efter hind och kalv ska bedrivas som smyg- eller vaktjakt till och med den 30 september
  • Hund får användas mellan 1 oktober - 31 januari

Utanför kronhjortsskötselområde:

  • Endast årskalv får jagas
  • 16 augusti - 30 september ska jakten efter kalv bedrivas som smyg- eller vaktjakt
  • Hund får användas vid jakten efter kalv från 1 oktober - den andra måndagen i oktober samt 1 januari - 31 januari

Anmälan av jaktresultat

Kronhjortsskötselområden ska rapportera jaktresultat till länsstyrelsen inom två veckor efter jakttidens slut, även om inte något djur har fällts.

Även djur som fälls på oregistrerad mark ska anmälas till länsstyrelsen senast två veckor efter jakttidens slut.

Skyddsjakt på eget initiativ

Från och med den 1 januari 2018 får jakträttshavaren bedriva viss skyddsjakt utanför den ordinarie jakttiden om det behövs för att förebygga skada under perioden 1 juli - 15 april på:

  • årskalv av kronhjort som uppträder vid fält med oskördad gröda
  • årskalv av kronhjort som orsakar stamskada på barrträd
  • Enligt jaktförordningen 5 a § ska kronhjortar som fälls inrapporteras till länsstyrelsen senast två veckor efter jakttidens utgång.

Kontakt

Viltförvaltning

Avdelningen för naturvård

Telefon 010-224 90 00 (växel)