Viltskador

Vilt kan ibland orsaka skador för markägare och näringar. Om du fått tamdjur skadade eller dödade av rovdjur, eller en gröda skadad av fåglar, kan du i vissa fall ha rätt till ersättning.

Vad gäller när vilt orsakar skada?

När vilt orsakar skador på egendomar är grundprincipen att skador helst ska förebyggas eller hindras genom ordinarie jakt. Om förebyggande åtgärder utförts men inte varit tillräckliga för att skydda egendomar från skador kan vi ge ersättning för skador.

Vi kan bara ge ersättning för skador som är orsakade av fredat vilt (exempelvis björn, varg, lo, säl, trana och vitkindad gås). Ersättningar till rennäringen beslutas av Sametinget.

Drabbas du av en skada som orsakats av vilt (ej säl) och vill ansöka om ersättning för skadan, ska du anmäla skadan till oss. Skador måste alltid besiktigas av en besiktningsman som Länsstyrelsen har utsett. Du kan även få råd om skadeförebyggande åtgärder från besiktningsmännen.

Råd för att minimera och förebygga skador

På Sveriges lantbruksuniversitets webbplats Viltskadecenter finns råd om hur du kan minimera eller förebygga skador:

Permanenta åtgärder (tamdjur) Länk till annan webbplats.

Åtgärder mot skador på gröda Länk till annan webbplats.

Åtgärder mot skador på hundar Länk till annan webbplats.

Åtgärder mot skador på renar Länk till annan webbplats.

Anmäl skador på tamdjur orsakade av rovdjur

Om dina tamdjur blivit skadade av rovdjur ska du omedelbart ringa Länsstyrelsens besiktningsman. Det är mycket viktigt att alla skador som misstänks vara orsakade av rovdjur anmäls till besiktningsmannen. Ersättning kan betalas ut om besiktningen visar att skadan orsakats av lodjur, varg, kungsörn eller björn.

Besiktningsmännen är utsedda av Länsstyrelsen och utbildade av Viltskadecenter.

Om dina tamdjur utsätts för rovdjursangrepp:

  • Ring snarast till Länsstyrelsen på telefonnummer 010-224 93 94.
    Det är viktigt att det angripna djuret och platsen för angreppet så snart som möjligt undersöks av en besiktningsman. 
  • Täck gärna över dödat djur med en presenning eller liknande för att hindra fåglar att äta av djuret, tills besiktningsmannen kommer. I övrigt bör det döda djuret och dess omgivningar lämnas orörda innan besiktningsmannen undersökt platsen och djuret. Detta för att undvika att eventuella spår förstörs.

Viltskada på gröda

Om du får skador på din gröda, kontakta Länsstyrelsen så snart som möjligt. Att en besiktning har skett är en förutsättning för att du ska kunna få ersättning från Länsstyrelsen. En annan förutsättning är att skadorna ska ha orsakats av fredat vilt, till exempel tranor eller svanar.

Länsstyrelsen hjälper till med skadeförebyggande åtgärder och lånar ut skrämselutrustning. Besiktningen och rådgivningen är kostnadsfri, så tveka inte att kontakta oss.

Om skadorna inte kan förebyggas måste ibland skyddsjakt tillämpas.

Kontakt

Viltförvaltning

Avdelningen för naturvård

Telefon 010-224 90 00 (växel)