Aktuella varningsmeddelanden i Västernorrlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

ANDTS-samordning

Länsstyrelsen samordnar arbetet mot alkohol, narkotika, doping, tobak samt spel om pengar i länet.

Vårt uppdrag är bland annat att

 • stödja att den nationella ANDTS-politiken genomförs i länet
 • utveckla ett långsiktigt kunskapsbaserat regionalt och lokalt arbete
 • utveckla tvärsektoriella insatser i kommuner och regioner
 • stödja samarbete på lokal, regional och nationell nivå
 • utbildning och kompetensutveckling i länet.

Vi samordnar ett regionalt nätverk för länets kommuner med syfte att sprida kunskap och möjliggöra erfarenhetsutbyte. Andra viktiga aktörer på lokal och regional nivå som vi samverkar med är polis, tull, region, idéburen sektor, näringsliv med flera.

Lustgas som berusningsmedel

Lustgas som berusningsmedel har blivit allt vanligare bland ungdomar och unga vuxna. Många tror att lustgas är ofarligt, men det stämmer inte. Den som använder lustgas i berusningssyfte riskerar allvarliga skador på nervsystemet och hjärnan.

Riskerna med att berusa sig på lustgas, Giftinformationscentralen Länk till annan webbplats.

Informationspaket för att öka medvetenhet

För att skapa medvetenhet om problemet och öka kunskapen om riskerna har vi tillsammans med Läkemedelsverket och Folkhälsomyndigheten tagit fram information till dig som möter unga i sin dagliga verksamhet. Materialet finns att ladda ner hos Läkemedelsverket.

Lustgas som berusningsmedel, Läkemedelsverket Länk till annan webbplats.

Strategi för alkohol, narkotika, dopning, tobakspolitiken och spel om pengar

Målet med arbetet är ett samhälle fritt från narkotika och dopning, minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaks- och nikotinbruk. Vi arbetar också för att minska skadeverkningarna av överdrivet spelande.

För att nå dit arbetar vi efter sju långsiktiga mål:

 1. Tillgången ska minska
 2. Barn och unga ska skyddas
 3. Främjande och förebyggande arbete
 4. Minska skadligt bruk
 5. Tillgång till en god och jämlik vård
 6. Minska skador och dödlighet
 7. Internationellt arbete

En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken samt spel om pengar 2022–2025, Regeringen Länk till annan webbplats.

Så arbetar vi i Västernorrlands län

Länsstyrelsen Västernorrland samlar regelbundet länets kommuner och andra organisationer i flera nätverk för att stärka det lokala förebyggande arbetet mot alkohol, narkotika, dopning och tobak. Nätverksträffar är ofta tematiska utifrån nätverkens behov, och innehåller både erfarenhetsutbyten och kompetensutveckling för nätverkens medlemmar. Länet har ingen regional ANDT-strategi, utan jobbar utifrån den nationella strategin.

Flera nätverk stärker det lokala förebyggande arbetet

Här följer några exempel på nätverk eller samarbeten i länet.

Nätverket Krafttag

Krafttag är ett nätverk för länets gemensamma arbete mot dopning på träningsanläggningar. Det är en del av det nationella nätverket PRODIS, Prevention av dopning i Sverige och arbetsmetoden 100 procent hård träning.

100 procent hård träning Länk till annan webbplats.

Tillsammans mot illegala försändelser och Full koll

Andra exempel på länsstyrelsens samordning inom politikområdet, är metoden Tillsammans mot illegala försändelser och utveckling och spridning av kommunikationsinsatsen Full koll till föräldrar och andra viktiga vuxna om ungdomar, alkohol och andra droger. Vi fungerar som en länk mellan lokal och nationell nivå.

Mer information om Tillsammans mot illegala försändelser finns på följande sida:

Brottsförebyggande arbete

Kunskapsdagar

Vi samarrangerar gärna kunskapsdagar med andra uppdrag inom länsstyrelsens ansvarsområden och med andra aktörer som Kommunförbundet, Region Västernorrland och Centralförbundet för Alkohol- och Narkotikaupplysning. Arbetet ska bidra till att uppfylla det nationella folkhälsomålet, likväl som Agenda 2030.

Projektmedel till aktiviteter mot alkohol och droger

Det går inte att söka medel hos länsstyrelsen för att genomföra projekt eller aktiviteter mot alkohol och droger. Folkhälsomyndigheten beviljar årligen projektmedel till ansökningar som genomförs i samverkan med forskning, under förutsättning att regeringen beslutar om det.

Rapporter och informationsmaterial

I samverkan med länets kommuner har prover tagits vid tolv av länets största avloppsreningsverk under fyra tillfällen 2022 och ett tillfälle 2023. Syftet var att få en övergripande ögonblicksbild av bruket av amfetamin, cannabis, kokain, MDMA och Tramadol samt komplettera andra lägesbilder och undersökningar i både ett brotts- och drogförebyggande perspektiv. Analysresultaten visar att det även fortsatt finns spår av narkotika i vattnet i samtliga av länets kommuner och att halterna varierar mellan olika substanser och provtagningstillfällen. De ger också indikationer på förekomst av 3-CMC och 4-CMC; de syntetiskt framställda katinoner som ofta kallas ”kristall”.

Narkotikaspår i avloppsvatten 2022-2023 i Västernorrlands län Länk till annan webbplats.

I samverkan med länets kommuner har prover tagits vid tolv av länets största avloppsreningsverk under oktober 2020 och 2021. Syftet var att få en övergripande ögonblicksbild av bruket av amfetamin, cannabis, kokain, MDMA och Tramadol samt komplettera andra lägesbilder och undersökningar i både ett brotts- och drogförebyggande perspektiv. Analysresultaten visar att det finns spår av narkotika i vattnet i samtliga av länets kommuner, men för att kunna dra några slutsatser behöver vi fortsätta följa detta område. Provtagningsserien avses fortsätta till 2023 med fyra provtagningstillfällen per år.

Narkotikaspår i avloppsvatten 2020-2021 samt omvärldsbevakning om narkotika Länk till annan webbplats.

Länsstyrelserna har gemensamt tagit fram kommunikationsmaterialet Full koll. Det finns för att hjälpa och peppa dig som förälder och andra viktiga vuxna att säga nej till din tonåring när det gäller alkohol och andra droger. Det finns på webbplatsen fullkoll.nu:

Webbplatsen fullkoll.nu Länk till annan webbplats.

Arabiska

Engelska

Kuridska

Persiska

Somaliska

Spanska

Svenska

Tigrinska

Turkiska

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss