Brottsförebyggande arbete

Det finns ett stort behov av att utveckla samhällets insatser för att förebygga brott. Kommuner är, tillsammans med polisen, näringslivet och det civila samhället, viktiga brottsförebyggande aktörer. Länsstyrelsen har i uppdrag att stödja den regionala samordningen av det brottsförebyggande arbetet.

Länsstyrelsens uppdrag

Ett långsiktigt och strukturerat brottsförebyggande arbete kräver en väl fungerande samverkan på såväl nationell som regional och lokal nivå. Vi har fått ansvaret för att utveckla det brottsförebyggande arbetet på regional nivå. I uppdraget ingår att:

  • stödja utvecklingen av ett kunskaps- och problembaserat lokalt och regionalt brottsförebyggande arbete
  • bidra till att samarbete och erfarenhetsutbyte mellan berörda aktörer utvecklas på lokal och regional nivå för att förebygga brott
  • stödja kompetensutveckling och gemensamma tvärsektoriella utbildningsinsatser inom det brottsförebyggande området
  • stödja och initiera kommunöverskridande brottsförebyggande åtgärder.

Utbildning, stöd och samarbete utifrån lokala behov

Utgångspunkten för det brottsförebyggande arbetet är den lokala problembilden. Kommunerna har, tillsammans med polisen, genom sin nära kontakt med medborgarna stor kunskap om de lokala behoven och förutsättningar för att förebygga brott och är därmed en viktig brottsförebyggande aktör. Det är även på kommunal nivå som vi tydligast ser resultat av förebyggande insatser. Vi stödjer kommunernas förebyggande arbete genom att till exempel erbjuda kompetensutveckling, metod- och processtöd och nätverksträffar.

Det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i Västernorrlands län utgår från samverkan mellan aktörer på lokal och regional nivå. Samverkansprocessen på lokal nivå beskrivs utförligt i boken Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete som tagits fram av Brottsförebyggande rådet, Polismyndigheten samt Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.

Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete, Brottsförebyggande rådet Länk till annan webbplats.

En målsättning för arbetets inriktning är att arbeta med lokala problembilder utifrån rutinaktivitetsteorin. Teorin förklarar balansen mellan tre fenomen som krävs för att problem ska uppstå: motiverad gärningsperson, lämpligt objekt/offer samt avsaknad av kapabla väktare. För att bedriva kunskapsbaserat proaktivt arbete kan vi rikta insatser mot dessa parametrar.

Fokus i länet under 2024

Under 2024 kommer fokus för arbetet i Västernorrlands län vara att utveckla stöd till aktörer i länet för att bidra till ett kunskapsbaserat brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Ett regionalt nätverk bedrivs för erfarenhetsutbyte och samordning av brottsförebyggande arbete i länet. Ett annat prioriterat område är att motverka organiserad brottslighet i länet. Det sker genom aktörssamverkan inom framförallt två områden:

  • Barn och unga i kriminalitet
  • Arbetslivskriminalitet och välfärdsbrottslighet.

Utvecklingsarbete mellan sakområden

På länsstyrelsen bedrivs ett internt utvecklingsarbete mellan sakområdena där jämställdhet, ANDT (alkohol, narkotika, dopning, tobak), mänskliga rättigheter, mäns våld mot kvinnor, integration, samhällsplanering och krisberedskap är exempel på områden som tangerar det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Insatser kopplade till dessa områden kommer att genomföras under året. Exempelvis anordnar länsstyrelsen en processledarutbildning för nyckelpersoner i kommuner och hos Polismyndigheten i länet. Det görs för att främja utvecklingen av universellt förebyggande insatser mot våld.

Gängsnacket – en guide för viktiga vuxna och yrkesverksamma

Guiden Gängsnacket riktar sig till föräldrar och andra vuxna om hur kriminella gäng rekryterar barn. Länsstyrelserna och polisen har tagit fram guiden efter önskemål från flera kommuner och stadsdelar. Gängsnacket lyfter vilka varningstecken man bör vara vaksam på och vilket stöd som finns i samhället om man känner oro för ett barn. Guiden finns på flera språk.

Gängsnacket, Länsstyrelsen Västmanland Länk till annan webbplats.

Film om guiden gängsnacket Länk till annan webbplats.

Vill du beställa filer för att kunna trycka upp och dela ut Gängsnacket? Hör av dig till oss via e-post, så hanterar vi din beställning och skickar filerna till dig så snart som möjligt. Kontakta Ulrika Viklund: ulrika.viklund@lansstyrelsen.se

Information till unga om rekrytering till kriminella nätverk

På Polismyndighetens webbplats finns filmer och information om rekrytering till gängkriminalitet som riktar sig till unga.

Så rekryterar kriminella dig som ung, Polismyndigheten Länk till annan webbplats.

Tillsammans mot illegala försändelser

Tillsammans mot illegala försändelser är en arbetsmetod som bygger på samverkan och kunskapsutbyte mellan aktörer för att försvåra spridningen av illegala föremål i post- och paketflödet. Detta för att i sin tur minska brott och otrygghet i samhället samt för de aktörer som hanterar försändelser med misstänkt innehåll. Det sker genom att representanter från Polismyndigheten och en kommun tillsammans bjuder in medarbetare hos företag inom post- och paketverksamhet till lokal samverkan.

Metoden har tagits fram av Länsstyrelsen Västernorrland, Länsstyrelsen Jämtland, Länsstyrelsen Västerbotten och Länsstyrelsen Norrbotten i samverkan med berörda myndigheter och flertalet aktörer i post- och paketbranschen.

En metodhandbok har tagits fram i syfte att ge framför allt polis och kommun stöd i processen med att implementera ett systematiskt och hållbart arbete med metoden.

Tillsammans mot illegala försändelser - en metodhandbok Länk till annan webbplats.

Storymap: Tillsammans mot illegala försändelser Länk till annan webbplats.

Följande film beskriver problematiken med illegala försändelser och hur vi tillsammans kan hindra spridningen.

Kommunernas ansvar för brottsförebyggande arbete

Från den 1 juli 2023 har samtliga kommuner i Sverige enligt lag ett formellt ansvar för det brottsförebyggande arbetet.

Lag om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete Länk till annan webbplats.

Länsstyrelserna har fått ett särskilt regeringsuppdrag att utveckla det regionala stödet till kommunerna. Länsstyrelserna ska, tillsammans med Brottsförebyggande rådet, utveckla ett samordnat, behovsanpassat och praktiknära brottsförebyggande stöd till landets kommuner. Länsstyrelsen Västernorrland kommer under året genomföra insatser i syfte att stärka kommunernas förutsättningar att uppfylla de krav som den nya lagen kommer att ställa vad gäller samordning och framtagande av lägesbild och åtgärdsplan.

Uppdrag att utveckla det regionala stödet till kommunerna i det brottsförebyggande arbetet Länk till annan webbplats.

Kontakt

Ulrika Viklund

Samordnare för brottsförebyggande arbete

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss