Brottsförebyggande arbete

Det finns ett stort behov av att utveckla samhällets insatser för att förebygga brott. Kommuner är, tillsammans med polisen, näringslivet och det civila samhället, viktiga brottsförebyggande aktörer. Länsstyrelsen har i uppdrag att stödja den regionala samordningen av det brottsförebyggande arbetet.

Länsstyrelsens uppdrag

Ett långsiktigt och strukturerat brottsförebyggande arbete kräver en väl fungerande samverkan på såväl nationell som regional och lokal nivå. Vi har fått ansvaret för att utveckla det brottsförebyggande arbetet på regional nivå. I uppdraget ingår att:

  • stödja utvecklingen av ett kunskaps- och problembaserat lokalt och regionalt brottsförebyggande arbete
  • bidra till att samarbete och erfarenhetsutbyte mellan berörda aktörer utvecklas på lokal och regional nivå för att förebygga brott
  • stödja kompetensutveckling och gemensamma tvärsektoriella utbildningsinsatser inom det brottsförebyggande området
  • stödja och initiera kommunöverskridande brottsförebyggande åtgärder.

Utbildning, stöd och samarbete utifrån lokala behov

Utgångspunkten för det brottsförebyggande arbetet är den lokala problembilden. Kommunerna har, tillsammans med polisen, genom sin nära kontakt med medborgarna stor kunskap om de lokala behoven och förutsättningar för att förebygga brott och är därmed en viktig brottsförebyggande aktör. Det är även på kommunal nivå som vi tydligast ser resultat av förebyggande insatser. Vi stödjer kommunernas förebyggande arbete genom att till exempel erbjuda kompetensutveckling, metod- och processtöd och nätverksträffar.

Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete

Det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i länet utgår från samverkan mellan aktörer på lokal och regional nivå. Samverkansprocessen på lokal nivå beskrivs utförligt i boken Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete som tagits fram av Brottsförebyggande Rådet, Polismyndigheten samt Sveriges Kommuner och Regioner.

Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete (Brottsförebyggande rådets webbplats) Länk till annan webbplats.

En målsättning för arbetets inriktning är att arbeta med lokala problembilder utifrån rutinaktivitetsteorin. Teorin förklarar balansen mellan tre fenomen som krävs för att problem ska uppstå: motiverad gärningsperson, lämpligt objekt/offer samt avsaknad av kapabla väktare. För att bedriva kunskapsbaserat proaktivt arbete kan vi rikta insatser mot dessa parametrar.

Fokus under 2022

Under 2022 kommer fokus för arbetet i Västernorrlands län vara att utveckla stöd till aktörer i länet för att bidra till ett kunskapsbaserat brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Ett regionalt nätverk bedrivs för erfarenhetsutbyte och samordning av brottsförebyggande arbete i länet.

Utvecklingsarbete mellan sakområden

På länsstyrelsen bedrivs ett internt utvecklingsarbete mellan sakområdena där jämställdhet, ANDT (alkohol, narkotika, dopning, tobak), mänskliga rättigheter, mäns våld mot kvinnor, integration, samhällsplanering och krisberedskap är exempel på områden som tangerar det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.

Insatser kopplade till dessa områden kommer att genomföras under året. Exempelvis genom att främja utvecklingen av universella förebyggande insatser mot våld, stödja insatser där brottsförebyggande och trygghetsskapande aspekter tas i beaktan i den fysiska miljöns utformning. Samt utveckla ett kunskapsbaserat cannabisförebyggande arbete i länet.

Tillsammans mot illegala försändelser

Länsstyrelserna i Norrbottens län, Västerbottens län, Västernorrlands län och Jämtlands län samverkar med bland annat Polisen, kommun och tull för att öka tryggheten för personal hos ombud, terminaler och brevbärarkontor som hanterar försändelser som kan innehålla droger.

Tillsammans mot nätdroger är en metod som har arbetats med i de fyra nordligaste länen sedan 2016. Metoden består av komponenterna samverkan och mobilisering, kunskap och synlighet. Huvudsyftet är att utveckla stöd för, och främja samverkan mellan, aktörer som berörs av illegala föremål i postflödet.

En ändring i Postlagens tystnadsplikt den 2 januari 2023, som tillåter postverksamhet att ta kontakt med Polismyndigheten vid misstanke om illegalt innehåll i brev, medför att metoden kan uppdateras med rutiner för informationsdelning mellan postverksamhet och polis. Metoden har bytt namn till Tillsammans mot illegala försändelser och håller för tillfället på att uppdateras. Den beräknas vara färdig för implementering under våren 2023.

Rapport - tillsammans mot nätdroger Länk till annan webbplats.

Kommunernas ansvar för brottsförebyggande arbete

En särskild utredare har utrett och lämnat förslag om hur kommunerna kan få ett lagstadgat ansvar för brottsförebyggande arbete. Länsstyrelsen Västernorrland kommer under året genomföra insatser utifrån huvuddragen i lagförslaget för att förbereda kommuner inför kommande lagändring 2023.

Kontakt

Ulrika Viklund

Samordnare för brottsförebyggande arbete