Risk för skogsbrand i Västernorrlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Brottsförebyggande arbete

Det finns ett stort behov av att utveckla samhällets insatser för att förebygga brott. Kommuner är, tillsammans med polisen, näringslivet och det civila samhället, viktiga brottsförebyggande aktörer. Länsstyrelsen har i uppdrag att stödja den regionala samordningen av det brottsförebyggande arbetet.

Länsstyrelsens uppdrag

Ett långsiktigt och strukturerat brottsförebyggande arbete kräver en väl fungerande samverkan på såväl nationell som regional och lokal nivå. Vi har fått ansvaret för att utveckla det brottsförebyggande arbetet på regional nivå. I uppdraget ingår att:

  • stödja utvecklingen av ett kunskaps- och problembaserat lokalt och regionalt brottsförebyggande arbete
  • bidra till att samarbete och erfarenhetsutbyte mellan berörda aktörer utvecklas på lokal och regional nivå för att förebygga brott
  • stödja kompetensutveckling och gemensamma tvärsektoriella utbildningsinsatser inom det brottsförebyggande området
  • stödja och initiera kommunöverskridande brottsförebyggande åtgärder.

Utbildning, stöd och samarbete utifrån lokala behov

Utgångspunkten för det brottsförebyggande arbetet är den lokala problembilden. Kommunerna har, tillsammans med polisen, genom sin nära kontakt med medborgarna stor kunskap om de lokala behoven och förutsättningar för att förebygga brott och är därmed en viktig brottsförebyggande aktör. Det är även på kommunal nivå som vi tydligast ser resultat av förebyggande insatser. Vi stödjer kommunernas förebyggande arbete genom att till exempel erbjuda kompetensutveckling, metod- och processtöd och nätverksträffar.

Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete

Det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i länet utgår från samverkan mellan aktörer på lokal och regional nivå. Samverkansprocessen på lokal nivå beskrivs utförligt i boken Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete som tagits fram av Brottsförebyggande Rådet, Polismyndigheten samt Sveriges Kommuner och Regioner.

Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete (Brottsförebyggande rådets webbplats) Länk till annan webbplats.

En målsättning för arbetets inriktning är att arbeta med lokala problembilder utifrån rutinaktivitetsteorin. Teorin förklarar balansen mellan tre fenomen som krävs för att problem ska uppstå: motiverad gärningsperson, lämpligt objekt/offer samt avsaknad av kapabla väktare. För att bedriva kunskapsbaserat proaktivt arbete kan vi rikta insatser mot dessa parametrar.

Fokus under 2023

Under 2023 kommer fokus för arbetet i Västernorrlands län vara att utveckla stöd till aktörer i länet för att bidra till ett kunskapsbaserat brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Ett regionalt nätverk bedrivs för erfarenhetsutbyte och samordning av brottsförebyggande arbete i länet.

Utvecklingsarbete mellan sakområden

På länsstyrelsen bedrivs ett internt utvecklingsarbete mellan sakområdena där jämställdhet, ANDT (alkohol, narkotika, dopning, tobak), mänskliga rättigheter, mäns våld mot kvinnor, integration, samhällsplanering och krisberedskap är exempel på områden som tangerar det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Insatser kopplade till dessa områden kommer att genomföras under året. Exempelvis kommer en processledarutbildning att erbjudas nyckelpersoner hos kommuner i länet för att främja utvecklingen av universellt förebyggande insatser mot våld.

Under hösten 2022 genomfördes en kartläggning och lägesbild över avfallsbrottsligheten i länet. Rapporten ger en helhetsbild och samlat underlag som ska ligga till grund för insatser som kan genomföras för att förhindra avfallsbrottslighet och öka uppklarningen av brott. Rapporten kommer under 2023 att spridas till myndigheter och aktörer i länet för att öka medvetenheten om brottstypen.

Avfallsbrottslighet i Västernorrlands län - kartläggning och lägesbild Länk till annan webbplats.

Tillsammans mot illegala försändelser

Länsstyrelserna i Norrbottens län, Västerbottens län, Västernorrlands län och Jämtlands län kommer under året ta fram en metod för lokalt brottsbekämpande, brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Syftet är att utveckla stöd för, och främja samarbete mellan aktörer för att försvåra illegal handel i postflödet. Metoden beräknas vara färdig för implementering under våren 2023.

Kommunernas ansvar för brottsförebyggande arbete

En särskild utredare har utrett och lämnat förslag om hur kommunerna kan få ett lagstadgat ansvar för brottsförebyggande arbete. Länsstyrelsen Västernorrland kommer under året genomföra insatser utifrån huvuddragen i lagförslaget för att förbereda kommuner inför kommande lagändring den 1 juli 2023.

Kontakt

Ulrika Viklund

Samordnare för brottsförebyggande arbete