Jämställdhet

Länsstyrelsen stödjer regionala aktörer i jämställdhetsfrågor. Vi jobbar för att hela länet ska bli jämställt.

Jämställdhet handlar om att kvinnor och män ska ha samma möjlighet att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet mellan kvinnor och män skapas där beslut fattas, resurser fördelas och normer uppstår. Därför måste jämställdhetsperspektivet finnas med i allt dagligt arbete i kommuner, myndigheter, företag, föreningar och andra organisationer.

Ett jämställt län

Länsstyrelsen har i uppgift att stödja regionala aktörer i deras arbete med att göra verksamheterna jämställda. Vi arbetar med jämställdhetsfrågor utifrån regeringens nationella jämställdhetsmål, och använder den internationella strategin för jämställdhetsintegrering. Strategin går ut på att integrera och synliggöra jämställdhetsfrågor i alla verksamheter, beslut och planeringar. Strategin har vuxit fram för att motverka att jämställdhetsfrågor hamnar i skymundan för andra politiska frågor och verksamheter.

Så här arbetar vi med jämställdhet:

 • kartlägger och följer utvecklingen av jämställdhet i länet
 • skapar kunskapsunderlag, som till exempel könsuppdelad statistik
 • stödjer kommuner, myndigheter, föreningar och andra organisationer i deras jämställdhetsarbete.

Jämställdhetspolitiska mål

Vi arbetar utifrån regeringens nationella jämställdhetspolitik. Målet är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. För att nå dit arbetar vi efter sex nationella delmål.

En jämn fördelning av makt och inflytande

Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva samhällsmedborgare och forma villkoren för beslutsfattandet

Ekonomisk jämställdhet

Kvinnor och män ska ha samma möjligheter i fråga om betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut

Jämställd utbildning

Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling

En jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet

Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjlighet att ge och få omsorg på lika villkor

Jämställd hälsa

Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar för en god hälsa samt erbjudas vård och omsorg på lika villkor

Mäns våld mot kvinnor ska upphöra

Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.

Ett jämställt Västernorrland

Länsstyrelsen har med strategin Ett jämställt Västernorrland identifierat länsgemensamma prioriteringar och pekat ut riktningen för länets och länsstyrelsen externa arbete med jämställdhet. Arbetet utgår från de nationella jämställdhetspolitiska målen.

För att nå framgång behöver vi arbeta på flera nivåer och tillsammans med olika aktörer. Strategin ett Jämställt Västernorrland ska fungera som en samverkansarena för jämställdhetsarbetet i Västernorrland.

Så här jämställt är Västernorrland är en populärversion av Ett jämställt Västernorrland. Den fullständiga versionen kommer längre fram.

Så här jämställt är Västernorrland Pdf, 3 MB. (PDF)

Prioriterade områden för jämställdhetsarbetet i Västernorrland 2018–2021

 • Makt och inflytande
  • Jämställdhetsintegrering av verksamheter.
 • Ekonomisk jämställdhet
  • Arbeta för heltid.
  • Bryta den könssegregerade arbetsmarknaden.
 • Jämställd utbildning
  • Bryta könssegregerade utbildningsval.
  • Motverka destruktiva och begränsade maskulinitetsnormer.
 • Jämn fördelning av hem och omsorgsarbete
  • Jämn fördelning av föräldraledighet.
 • Jämställd hälsa
  • Minska kvinnors sjukskrivning.
 • Mäns våld mot kvinnor ska upphöra
  • Särskild strategi.

Jämställd regional tillväxt - ett samverkansprojekt

Inom området för jämställdhet har vi ett samverkansprojekt med Region Västernorrland där Region Västernorrland är projektägare. Projektet är en del av Tillväxtverkets regeringsuppdrag att stödja och utveckla arbetet med jämställd regional tillväxt under åren 2016-2018.

Projektet pågår från 4 oktober 2016 till och med 8 november 2018. ​

Målet med projektet

Målet med projektet är att kvinnor och män ska ha samma förutsättningar att nå inflytande i det regionala tillväxtarbetet och på likvärdiga villkor få tillgång till de resurser som finns för regionala satsningar på hållbar tillväxt.

Projektet kommer att fokusera på två prioriteringar

 1. Att vidareutveckla och systematisera arbetet med att jämställdhetsintegrera centrala program och planer inom det regionala tillväxtarbetet.
 2. Att använda projekt- och företagsstöd som ett av flera verktyg för att bidra till att bryta den segregering på arbetsmarknaden som sker på grund av kön och utländsk bakgrund

Läs om projektet på Region Västernorrlands webbplats:

Jämställd regional tillväxt Länk till annan webbplats. (Region Västernorrlands webbplats)

Region Västernorrland logotyp

Kontakt

Jenny Långström

Särskilt sakkunnig i jämställdhet