Tillväxt

Länsstyrelserna arbetar för en hållbar tillväxt och utveckling i länet med målet att alla ska ha möjlighet att bo, utvecklas och driva företag.

För att skapa en hållbar tillväxt behöver arbete ske inom många olika områden som är viktiga för länet. Ofta innefattar det arbete inom områden som

 • landsbygd
 • energi- och klimat
 • miljöskydd
 • samhällsplanering
 • social hållbarhet.

Alla län i Sverige har dock olika förutsättningar och behov. Det är därför viktigt att det regionala tillväxtarbetet anpassas efter de egna förutsättningarna i länet.

Så arbetar vi med hållbar tillväxt

För att skapa hållbar tillväxt i länet arbetar vi med samverkan, tar fram strategier och fördelar bidrag för strategiska utvecklingssatsningar.

Främja samverkan och utforma strategier

För att skapa tillväxt i länet behöver vi arbeta tillsammans. Länsstyrelsens arbetar därför för att samordna och skapa förutsättningar för samverkan mellan viktiga aktörer i länet såsom statliga myndigheter, kommuner, regioner, näringsliv, föreningar och andra frivilligorganisationer. Samverkan är inte minst viktig när regionala strategier tas fram för hur länet ska utvecklas. Strategierna anpassas efter de särskilda förutsättningar och behov som finns i länet.

Finansiering av utvecklingssatsningar

Länsstyrelsen fördelar bidrag och stöd för strategiska utvecklingssatsningar i länet.

Regional tillväxt i Västernorrlands län

För att skapa tillväxt i länet behöver vi arbeta tillsammans. Länsstyrelsen Västernorrland arbetar därför för att samordna och skapa förutsättningar för samverkan mellan viktiga aktörer. Såsom kommuner, landsting, näringsliv, föreningar och andra frivilligorganisationer i länet. Samverkan är inte minst viktig när vi tar fram strategier för hur länet ska utvecklas. Strategierna som tas fram anpassas efter de särskilda förutsättningar och behov som finns i det egna länet. I handlingsplanen kan du läsa om hur vi arbetar med regional tillväxt.

Handlingsplan 2014-2020, Landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 2018:5 Länk till annan webbplats.

Hållbarhet inom klimat, miljö och energi

Ett samhälle där vi minskar klimatpåverkan, tar hand om miljön och arbetar för en hållbar energiförsörjning är en viktig förutsättning för en hållbar tillväxt. För övergången till ett samhälle där ekonomin baseras på förnybara råvaror istället för fossila, är länets skogar en viktig resurs. Inom klimat, miljö och energi är de nationella politiska målen också högt ställda. Det kräver arbete på alla nivåer, inte minst på regional nivå. Mer information om hur vi arbetar finns i handlingsplanerna för miljömålsarbete och energi- och klimat.

Handlingsplan för miljömålsarbete Länk till annan webbplats.

Handlingsplan energi och klimat Länk till annan webbplats.

Regionalt skogsprogram 2020-2030 Länk till annan webbplats.

Hållbarhet inom sociala frågor

Hållbarhet inom handlingsplanen för jämställdhet.

Handlingsplan för jämställdhet Länk till annan webbplats.

Finansiering av utvecklingssatsningar

Till viss del arbetar vi med att fördela bidrag och stöd för strategiska utvecklingssatsningar i länet.

Dom regionala utvecklingsmedlen som länsstyrelsen förfogar över söks via:

minansökan.se Länk till annan webbplats.

Mer information:

Gällande riktlinjer för utvecklingsmedel Pdf, 882.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Lägesrapport v. 2.0 Pdf, 303 kB, öppnas i nytt fönster.

Projekthandbok Pdf, 48.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Regionala projekt

I länet arbetar vi med flera projekt kopplade till regional tillväxt. Här kan du läsa mer om dessa, samt hitta kontaktuppgifter till de som arbetar med projekten.

Europeiska regionala utvecklingsfonden

Vad är Dig.2020?

Projektet är Västernorrlands satsning för att nå regeringens bredbandsmål att 90 procent av alla hushåll och företag i Sverige ska ha tillgång till minst 100 Mbit per sekund senast år 2020.

Tanken är att vi 2020 ska ha ett strategiskt utbyggt ortssammanbindande nät som är öppet, robust, redundant, operatörsneutralt och ger möjlighet till existerande och planerade områdesnät att kunna koppla in sig i. Med ett utbyggd fibernät skapar vi möjligheter för företag, som idag saknar fiberuppkoppling, att kunna ansluta sig mot ett öppet nät. Därmed ges nya företag en större möjlighet och fler fördelar att etablera sig.

Hur påverkar det här mig?

Projektet bygger en form av stomnät för bredband vilket innebär att fiberkabeln inte kommer att gå ända fram till din dörr. För att få fiber till ditt hus eller företag behöver du kontakta din kommun. De kommer att hjälpa dig hur du ska gå tillväga för att bli uppkopplad. Ibland bedömer operatörerna att det inte är lönsamt att bygga ut, och utbyggnad av bredbandsnät kan då ske med statligt stöd. Genom Landsbygdsprogrammet har det funnits möjlighet för byaföreningar eller enskilda företag att söka bredbandsstöd.

Stöd till bredbandsutbyggnad

Projektets mål

De övergripande målen i projektet är att till 2020:

 • minst 90 procent av alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit per sekund
 • alla kommuner i länet ska ha ett öppet, robust och operatörsneutralt nät
 • alla fasta offentliga arbetsställen ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit per sekund.

Samverkan

Projektet pågår till april 2022 och finansieras till hälften av Europeiska regionalfonden.

Övriga medfinansiärer är Region Västernorrland och kommunerna i Ånge, Sundsvall, Timrå, Härnösand, Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsvik. Projektägare är Länsstyrelsen Västernorrland.

Projektet samverkar med insatser från landsbygdsprogrammet som också finansierar bredbandsutbyggnad. Satsningarna i landsbygdsprogrammet och bredbandsprojektet kommer på så sätt att komplettera och förstärka varandra.

Kontakta oss

Jessica Berglund
Ekonom
E-post: jessica.berglund@lansstyrelsen.se
Telefon: 0611-34 91 28

Henrietta Philp
Tf. projektledare
E-post: henrietta.philp@lansstyrelsen.se
Telefon: 0611-34 90 54

Vad är det för skillnad mellan Dig.2020 och Landsbygdsprogrammet? Vi försöker reda ut och svara på de vanligaste frågorna.

Varför finns Dig.2020?

Projektet är Västernorrlands satsning för att nå regeringens bredbandsmål att 90 procent av alla hushåll och företag i Sverige ska ha tillgång till minst 100 Mbit per sekund senast år 2020. Idag har cirka 54 procent av hushållen och företagen tillgång till dessa hastigheter i Västernorrland. En regional samverkan för finansiering av en ortsammanbindande bredbandsutbyggnad är centralt för att uppfylla målen till år 2020. Skälet för denna samverkan är att marknadskrafterna i landsbygd och glesbygd inte bedöms vara tillräckligt starka för att en utbyggnad verkligen skall ske i alla delar av länet.

Är Dig.2020 densamma som länets bredbandsstrategi?

Nej, den regionala bredbandsstrategin i Västernorrland består av tre delar som har beteckningarna En digital agenda för Västernorrland (diarienrummer: 341-5076-14) och Handlingsplan för bredbandsutbyggnad samt Bilaga till Handlingsplan för bredbandsutbyggnad (samma dnr som digitala agendan) och tillsammans är de dem vägledandedokument för länets utbyggnad för att nå regeringens bredbandsmål att 90 procent av alla hushåll och företag i Sverige ska ha tillgång till minst 100 Mbit per sekund senast år 2020.

Projektet är länets satsning utifrån de vägledande dokument för att nå regeringens mål. Vi bygger ett ortssammanbindande nät (stomnät) som är öppet, robust, redundant, operatörsneutralt men som inte går ändra fram till dörren.

Hur har länets bredbandsstrategi (En digital agenda för Västernorrland och Handlingsplan för bredbandsutbyggnad) tagits fram?

Arbetet med strategin startade under 2013 inom projektet Nya digitala perspektiv samt i länsstyrelsens löpande arbete med frågor rörande IT-infrastrukturen. Utifrån de förslag och synpunkter som framkom under 2013 – 2014 skickade Länsstyrelsen den 25 juni 2014 ett remissunder till ett stort antal organisationer. Remissunderlaget bestod av tre delar:

 1. Utkast till En digital agenda för Västernorrland.
 2. Utkast till handlingsplan för bredbandsutbyggnad och mobilitet.
 3. Bilaga till handlingsplan för bredbandsutbyggnad och mobilitet.

Ett tiotal organisationer besvarade remissen. Efter slutlig bearbetning överlämnades förslag till En digital agenda och Handlingsplan för bredbandsutbyggnad med bilagor till Länspartnerskapet för ställningstagande. Vid mötet den 3 december 2014 beslutade Länspartnerskapet att ställa sig bakom förslagen. Därefter fastställdes Den Digitala agendan och Handlingsplanen med bilaga den 15 januari 2015.

Varför bygger inte Dig.2020 ända fram till dörren?

EU bidrar med finansiering av IT-infrastrukturen i länet. Detta görs genom regionalfondsprogrammet och genom landsbygdsprogrammet. De båda programmen har delvis olika syften, men satsningarna kommer att komplettera och förstärka varandra. Regionalfondsprogrammet kan ge stöd till mer övergripande ortssammanbindande nät.

Landsbygdsprogrammet fokuserar på bredbandsnät nära slutanvändaren, så kallade lokala nät. Satsningarna är beroende av varandra då de mer lokala näten är beroende av att de större ortssammanbindande näten är sammanhållande och har en god kapacitet och är tillförlitliga. Utbyggnaden av ortssammanbindande nät genom Dig.2020 kan också göra att det blir kommersiellt lönsamt att bygga lokala nät utan ekonomiska stöd.

Hur har man kommit fram till de sträckningar som byggs i Dig.2020?

Länets handlingsplan för bredbandsutbyggnaden (se Bilaga till handlingsplan för bredbandsutbyggnad) beskriver behoven av bredbandsutbyggnad i länet. Trots att det finns möjlighet till finansiering från EU räcker inte resurserna till alla behov. Det var därför inte möjligt att finansiera alla sträckor i handlingsplanen i Dig.2020-projektet. Därför har projektets samverkansparter med utgångspunkt i handlingsplanen valt ut det antal sträckor som ryms inom EUs ekonomiska ramar. Det är dessa sträckor som ingår i Dig.2020-projektet.

Vilka är samverkansparter i Dig.2020?

 • ServaNet
 • Sundsvalls Elnät
 • Övik Energi
 • Kramfors Mediateknik
 • Sollefteå kommun

Hur sker samverkan mellan kommunerna och Dig.2020?

Länsstyrelsen samarbetar med samtliga kommuner i länet där antingen kommunen eller ett kommunalt bolag är samverkanspart. Projektorganisationen innefattar en styrgrupp (politiker), referensgrupp (representanter från samverkansparterna och kommunerna) och projektledningen (projektledare, ekonom, kommunikatör och projektmedarbetare).

Vad är det för skillnad mellan Dig.2020 och Landsbygdsprogrammet

Dig.2020 bygger ett ortssammanbindande nät (stomnät) som är öppet, robust, redundant, operatörsneutralt men som inte går ändra fram till dörren. Det ortssammanbindande nätet finansieras till hälften av Europeiska regionalfonden. Övriga medfinansiärer är Länsstyrelsen Västernorrland och kommunerna i Ånge, Sundsvall, Timrå, Härnösand, Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsvik.

Projektet samverkar med insatser från Landsbygdsprogrammet som också finansierar bredbandsutbyggnad (från ortssammanbindande nätet till dörren). Satsningarna i landsbygdsprogrammet och Dig.2020 kompletterar och förstärker på så sätt varandra. För dig som slutkund innebär detta en ökad möjlighet att koppla upp dig på ett områdesnät. Genom till exempel stöd från Landsbygdsprogrammet kan alla typer av föreningar, organisationer, företag, kommuner och andra myndigheter ansöka om pengar. Landsbygdsprogrammet finansieras med pengar från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Hur kan kommunala bolag få stöd via Landsbygdsprogrammet?

Alla typer av föreningar, organisationer, företag, kommuner och andra myndigheter kan ansöka om stödet. Det innebär också att till exempel en enskild privatperson eller en enskild firma inte kan ansöka om stödet eftersom de inte är juridiska personer.

Hur bedöms min ansökan om stöd via Landsbygdsprogrammet?

Din ansökan kommer att bedömas och prioriteras av länsstyrelsen med hjälp av en poängsättning. Uppgifter till poängsättningen hämtar vi från din ansökan om stöd. Den kontroll vi gör vid handläggningen är att ta reda på om projektet är förenligt med den regionala bredbandsstrategin eller inte. Enligt 1305/2013 EU:s landsbygdsutvecklingsförordning är det ett krav att bredbandsstödet i landsbygdsprogrammet och den regionala bredbandsstrategin har en viss koppling. För att försäkra sig om detta finns ett villkor som jordbruksverket har beslutat om som säger att om det finns en regional bredbandsstrategi (vilket Västernorrland har) måste projekten som söker stöd inom landsbygdsprogrammet vara förenliga med denna regionala strategi. Detta går att läsa i 6 kap. 6 § förordningen (2015:406) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder. Är projektet inte förenliga med den regionala bredbandstrategin ska projektansökan avslås enlig jordbruksverkets reglemente.

Hur poängsätter länsstyrelsen en ansökan?

 1. Projektet ska ha ett högt antal möjliga anslutningar till nätet: Som möjlig anslutning räknas alla hushåll med folkbokförda personer inom det område som avgränsats för projektet. I ett flerbostadshus räknas varje lägenhet med folkbokförda som en anslutning. Syftet med prioriteringen är att få projekt som omfattar ett lite större område. Det är bra ur kostnadssynpunkt om projekten inte blir alltför små och syftar också till att områden avgränsas på ett klokt sätt så att inte ”vita fläckar” uppstår mellan områdena.
 2. Projektet ska ha hög anslutningsgrad till bredbandsnätet: Med anslutningsgrad menar vi hur stor andel av de hushåll med folkbokförda personer som tänker ansluta sig till bredbandsnätet inom ditt område som du avgränsat för projektet. Med ansluten menas att bredbandsnätet minst går ända fram till utsida på huset. Syftet med prioriteringen är att öka kostnadseffektiviteten i projekten. I det här sammanhanget betyder det att bredbandsnätet blir billigare per anslutning om det är många som väljer att ansluta sig. Det är också bra om så många som möjligt kommer med när bredbandsnätet byggs.
 3. Du ska ha kunskap, kompetens och kapacitet att genomföra investeringen: Du ska ha samlat personer med den kompetens som behövs för att kunna genomföra projektet. Den kompetens som krävs kan komma från utbildning eller att personen har jobbat med liknande arbetsuppgifter. Personerna ska vara namngivna i ansökan. En säkrad finansiering av projektet minskar risken för problem med likviditeten som kan leda till stopp i arbetet.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Syftet med projektet är att utveckla och stärka kompetensen hos företag som arbetar med besöksnäring och diversifiering på landsbygden. Genom att planera, samordna och utföra utbildningsinsatser ska projektet bidra till tillväxt och fler arbetstillfällen i länet. Länsstyrelsen Västernorrland har tillsammans med Destination Sundsvall, Destination Höga kusten och Region Västernorrland identifierat kompetensbehov och sett områden där kurser och rådgivning behövs. Projektets insatser finansieras bland annat av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och är ett komplement till de ekonomiska stöd som redan finns att söka för länets företag.

Projektledare

Henrietta Philp
E-post: henrietta.philp@lansstyrelsen.se
Telefon: 073-065 74 95

Henrik Skyttberg
E-post: henrik.skyttberg@lansstyrelsen.se
Telefon: 0611-34 92 63

Mittstråket är en viktig passage som sträcker sig från Sundsvall, genom Västernorrland och Jämtland och vidare in i Norge till Trondheim. I nuläget är Jämtland och Västernorrland några av de län som är mest bilberoende i hela Sverige och det är en utmaning att öka det hållbara resandet. Syftet med projekt Ladda i Mittstråket är att minska klimatpåverkan från persontransporter genom utbyggnad av laddinfrastruktur för personbilar på Mittstråket i Sverige.

Genom att bygga cirka 85 laddstolpar i anslutning till alla järnvägsstationer med tåguppehåll längs Mittstråket kan projektet bidra till att minska klimatavtrycket och stödja omställningen till ett mer hållbart samhälle. Genom att koppla samman olika transporttyper ska projektet bidra till överflyttning av persontransporter från bil till kollektivtrafik.

Mål med projektet

Projektets övergripande mål är att stärka Mittstråket som ett funktionellt och hållbart transportstråk som främjar övergången till en fossilfri transportsektor.

 • År 2023 bör andelen resor som genomförs med bil i Mittstråket ha minskat till fördel för resor som genomförs med tåg.
 • År 2023 ska järnvägsstationer med tåguppehåll i Mittstråket ha tillgång till laddplats för elbil.

På längre sikt ska det resultera i ökat hållbart resande på Mittstråket som i sin tur bidrar till effektivare markanvändning, minskad trafik, mindre buller och luftföroreningar i tätorterna, vilket ökar regionens attraktionskraft och tillväxtförmåga.

Samverkan

Projektägare är Länsstyrelsen Västernorrland och själva utbyggnaden görs av energibolagen Sundsvall energi och Jämtkraft, i nära samarbete med de berörda kommunerna Bräcke, Krokom, Åre, Östersund, Ånge och Sundsvall. Ladda i Mittstråket föddes ur ett tidigare projekt kring Mittstråket då samverkansplattformar etablerades och en dialog om fortsatt samverkan ledde vidare till detta projekt som Länsstyrelsen Jämtland och Europeiska regionala utvecklingsfonden är med och finansierar.

Projektledare

Henrietta Philp
E-post: henrietta.philp@lansstyrelsen.se
Telefon: 073-065 74 95

Logotyper för alla samarbetspartners i projektet Ladda i Mittstråket

Bakgrund och syfte

Länets skogsbransch har tillsammans med Länsstyrelsen Västernorrland, Skogsstyrelsen och Region Västernorrland startat ett gemensamt arbete för att stärka skogens attraktionskraft. Och det utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Projektet syftar till att skapa förutsättningar för en långsiktig, konkurrenskraftig, hållbar och lönsam skogsnäring och är en del i genomförandet av det regionala skogsprogrammet.

Det ska göras genom att:

 • Utforma åtgärder av strategisk art som ska leda till att arbetet med jämställdhet inom skogsbrukssektorn kommer vidare till nästa steg då en reell och varaktig förändring infinner sig samt där förändringsarbetet får genomslag.
 • Vara modiga i utformningen av mål och insatser.
 • Identifiera och hantera motstånd.
 • Rikta fokus mot de normer som förknippar skoglig kunskap och kompetens med män och maskulinitet.

Skogen – ägandet, brukandet, företagandet och skogsvaruindustrin – är länets enskilt största bransch. 16 800 personer, 7 procent av länets invånare, är skogsägare, varav 39 procent är kvinnor. Skogsbruk och skogsindustri står för ungefär 4,5 procent av länets totala sysselsättning och för ungefär 8 procent av länets bruttoregionalprodukt. Det gör att jämställdhetsarbetet i skogsbranschen inte enbart har betydelse för branschens egen utveckling utan ger positiva effekter för länet i stort.

Finansiering och projekttid

Länsstyrelsen Västernorrland är projektägare medan Region Västernorrland finansierar hälften av projektet och Västernorrlands skogliga aktörer finansierar hälften. Vi vill tillsammans skapa förutsättningar för en långsiktig, konkurrenskraftig, hållbar och lönsam skogsnäring. Projektet startade hösten 2020 och avslutas våren 2023.

Aktörer

De aktörer som deltar i projektet är: Biometria, GS-facket, Holmen Skog, Höglandssågen, LRF, Länsstyrelsen Västernorrland, Metsä Board, Mondi Dynäs, Naturbruksgymnasiet Skedom, Norra Skog, NYKS, Nätraälven, MIUN, Processum , Region Västernorrland, Rundvirke Skog, SCA Skog, Skogsentreprenörerna, Skogssällskapet, SLU, Svenska Skogsplantor, Skogsstyrelsen Timmerkörarna och Örnfrakt.

Styrgrupp

Landshövding Berit Högman är ordförande i styrgruppen där även Olov Eriksson, Norra Skog, Karin Frejarö, Länsstyrelsen Västernorrland, Fredrick Lundqvist, Skogsstyrelsen, Jonas Mårtensson SCA Skog, Anna Schönström, NYKS, Malin Vedin, Region Västernorrland samt Mathias Westerlund, Holmen Skog deltar.

Mål

Projektets deltagare har identifierat maskulinitetsnormer i sin organisation och vet vad de gör för organisationens förmåga att driva jämställdhetsarbete.

Projektets deltagare har tagit fram mätbara mål för handlingsplanen Så stärker vi attraktionskraften i skogsbranschen utifrån ett jämställdhetsperspektiv i varje organisation och för branschen. Samt beslutat sig för hur de ska genomföras, följas upp och nås. Jämställdhetsmål är integrerade i styrdokumenten hos projektets deltagare.

Handlingsplan - Så stärker vi attraktionskraften i skogsbranschen utifrån ett jämställdhetsperspektiv (PDF) Pdf, 1.1 MB.

Skogsstyrelsens förslag till åtgärder för en jämställd skogssektor (punkterna 10 jämställt arbetsliv, 11 rekrytering och 12 certifiering) har utformats till branschstandarder för Västernorrland och kan användas som gott exempel för andra regioner.

Kriterier för jämställdhetssäkrade upphandlingar och avtal om tjänster inom skogssektorn har utformats och både beställare och utförare har deltagit i arbetet.

Vidare läsning

Jämställdhet i skogsbranschen: Hur blir ett jämställdhetsarbete framgångsrikt och långsiktigt (PDF) Pdf, 412.1 kB.

Jämställdhet i skogsbranschen: Branschgemensamma mätbara mål integrerade i målstyrningen (PDF) Pdf, 539.8 kB.

Jämställdhet i skogsbranschen: Maskulinitetsnormer (PDF) Pdf, 1.2 MB.

Projektledare:
Johanna Bygdell
E-post: johanna.bygdell@lansstyrelsen.se
Telefon: 0611-34 92 74

Extern processledare:
Susanne Öberg
E-post: susanne@susanneoberg.com
Telefon: 070-641 30 05

Kontakt

Karin Frejarö

Enhetschef, Hållbar regional utveckling