Tillväxt

Länsstyrelserna arbetar för en hållbar tillväxt och utveckling i länet med målet att alla ska ha möjlighet att bo, utvecklas och driva företag.

För att skapa en hållbar tillväxt behöver arbete ske inom många olika områden som är viktiga för länet. Ofta innefattar det arbete inom områden som

 • landsbygd
 • energi- och klimat
 • miljöskydd
 • samhällsplanering
 • social hållbarhet.

Alla län i Sverige har dock olika förutsättningar och behov. Det är därför viktigt att det regionala tillväxtarbetet anpassas efter de egna förutsättningarna i länet.

Så arbetar vi med hållbar tillväxt

För att skapa hållbar tillväxt i länet arbetar vi med samverkan, tar fram strategier och fördelar bidrag för strategiska utvecklingssatsningar.

Främja samverkan och utforma strategier

För att skapa tillväxt i länet behöver vi arbeta tillsammans. Länsstyrelsens arbetar därför för att samordna och skapa förutsättningar för samverkan mellan viktiga aktörer i länet såsom statliga myndigheter, kommuner, regioner, näringsliv, föreningar och andra frivilligorganisationer. Samverkan är inte minst viktig när regionala strategier tas fram för hur länet ska utvecklas. Strategierna anpassas efter de särskilda förutsättningar och behov som finns i länet.

Finansiering av utvecklingssatsningar

Länsstyrelsen fördelar bidrag och stöd för strategiska utvecklingssatsningar i länet.

I Västernorrland har Region Västernorrland det regionala utvecklingsansvaret och fördelar de statliga medlen för regionala utvecklingsinsatser, så kallade 1:1-medel.

Projektstöd tillväxt, Region Västernorrland Länk till annan webbplats.

Regional tillväxt i Västernorrlands län

För att skapa tillväxt i länet behöver vi arbeta tillsammans. Länsstyrelsen Västernorrland arbetar därför för att samordna och skapa förutsättningar för samverkan mellan viktiga aktörer. Som Region Västernorrland, kommuner, näringsliv, föreningar och andra frivilligorganisationer i länet. Samverkan är inte minst viktig när vi tar fram strategier för hur länet ska utvecklas. Strategierna som tas fram anpassas efter de särskilda förutsättningar och behov som finns i det egna länet.

Hållbarhet inom klimat, miljö och energi

Ett samhälle där vi minskar klimatpåverkan, tar hand om miljön och arbetar för en hållbar energiförsörjning är en viktig förutsättning för en hållbar tillväxt. För övergången till ett samhälle där ekonomin baseras på förnybara råvaror istället för fossila, är länets skogar en viktig resurs. Inom klimat, miljö och energi är de nationella politiska målen också högt ställda. Det kräver arbete på alla nivåer, inte minst på regional nivå. Mer information om hur vi arbetar med olika områden finns i våra handlingsplaner och strategier.

Energi- och klimatstrategi för Västernorrland 2020-2030 Länk till annan webbplats.

Regionalt skogsprogram 2020-2030 Länk till annan webbplats.

Hållbarhet inom sociala frågor

Hållbarhet inom handlingsplanen för jämställdhet.

Handlingsplan för jämställdhet Länk till annan webbplats.

Finansiering av utvecklingssatsningar

Till viss del arbetar vi med att fördela bidrag och stöd för strategiska utvecklingssatsningar i länet.

Dom regionala utvecklingsmedlen som länsstyrelsen förfogar över söks via:

minansökan.se Länk till annan webbplats.

Mer information:

Gällande riktlinjer för utvecklingsmedel Pdf, 882.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Lägesrapport v. 2.0 Pdf, 303 kB, öppnas i nytt fönster.

Projekthandbok Pdf, 48.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Nyligen avslutade regionala projekt

I länet arbetar vi med flera projekt kopplade till regional tillväxt. Här kan du läsa mer om de projekt som nyligen har avslutats.

Skogen är en viktig resurs för näringslivet i mellersta Norrland och är en viktig pusselbit i den gröna omställningen. Vi har idag stora företag som bedriver storskaligt skogsbruk men det finns stora möjligheter att förädla mer av skogens resurser lokalt. Och ge ett betydligt större underlag för försörjning för fler. Att använda samma skogar till olika verksamheter kallas för mångbruk, och de verksamma kallas för mångbrukare. Ett utvecklat mångbruk bidrar därmed till ökad landsbygdsutveckling i länen, samt ett bättre tillvaratagande av skogens olika värden.

Dagens mångbrukare är oftast små- eller microföretag på landsbygden. Ett bättre nätverkande och samarbete skulle bidra med bättre förutsättningar att möta gemensamma utmaningar. Det kan handla om ökad digitalisering, ökad samverkan och breddning av den egna verksamheten.

Målgrupp

Mångbrukare i mellersta Norrland, Västernorrland och Jämtland/Härjedalen. En mångbrukare är en småföretagare som kombinerar olika verksamheter med traditionellt skogsbruk. Det kan handla om verksamhet inom hälsa och rekreation, kulturmiljö, småskalig träförädling, rennäring, besöksnäring, naturturism och friluftsliv, djurhållning, livsmedelsframställning med skogens som bas, med mera.

Syfte

 • Att tillsammans med målgruppen identifiera utmaningar och prioriterade aktiviteter för att stärka mångbruksföretagandet, exempelvis inom samverkan, diversifiering och kompetensutbyte.
 • Att bidra till strategin för det nationella skogsprogrammet såväl som strategierna för Västernorrlands och Jämtland/Härjedalens regionala skogsprogram som alla pekar ut mångbruk som ett prioriterat område.
 • Förstudien förväntas även bidra till genomförandet av flera av de globala hållbarhetsmålen (Agenda 2030): mål 3. God hälsa och välbefinnande, mål 5. Jämställdhet, mål 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, mål 10. Minskad ojämlikhet, mål 12. Hållbar konsumtion och produktion, mål 13. Bekämpa klimatförändringarna, mål 15. Ekosystem och biologisk mångfald, mål 17. Genomförande och globalt partnerskap.

Mål

Skapa bästa möjliga förutsättningar för ett genomförandeprojekt, som genom nätverkande och utbildning ska stötta en kapacitetsutveckling av små- och medelstora företag verksamma inom mångbruk av skog.

Delmål

 • Vi har en tydlig bild av hur mångbruksföretagandet ser ut i Västernorrland och Jämtland/Härjedalen.
 • Vi har kännedom om behov och utmaningar som behöver hanteras för att stärka företagens konkurrenskraft.
 • Vi har identifierat vilka av dessa behov och utmaningar som skulle kunna lösas i ett genomförandeprojekt.
 • Ett framtaget förslag på projekt med syfte att stärka och utveckla mångbruksföretag i Västernorrland och Jämtland/Härjedalen. Det ska utgå från det insamlade materialet och kunskap från andra projekt, exempelvis Skogens Kraft. Kopplat till detta ska projektledaren också mobilisera potentiella samverkansparter och mångbruksföretag som har intresse av att delta i ett samverkansprojekt.

Projekttid

1 februari-30 september 2023.

Projektägare och finansiärer

Länsstyrelsen Västernorrland är projektägare och Region Västernorrland, Region Jämtland/Härjedalen och Tillväxtverket är finansiärer. Projektet medfinansieras även av Europeiska unionen.

Parallellt projekt

En likadan förstudie kommer att genomföras parallellt i Västerbottens och Norrbottens län. Tanken är ett utvecklat samarbete mellan förstudien i Västernorrland-Jämtland/Härjedalen och Västerbotten-Norrbotten.

Inspiration

Skogens kraft är ett liknande projekt för att organisera befintliga och nya mångbrukare i Gotlands län, Jönköpings län, Kalmar län och Kronobergs län. Och Skogens mångbruk är en förening vars syfte är att gynna ett skogsföretagande som främjar ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart mångbruk av skogen.

Skogens kraft Länk till annan webbplats.

Skogens mångbruk Länk till annan webbplats.

Kontakt

Projektledare:
Henrik Skyttberg
Telefon: 0611-34 92 63
E-post: henrik.skyttberg@lansstyrelsen.se

Logotyper för finansiärerna till förstudien om mångbruk i skogen: Region Västernorrland, Region Jämtland Härjedalen, Tillväxtverket och EU.

Bakgrund och syfte

Länets skogsbransch har tillsammans med Länsstyrelsen Västernorrland, Skogsstyrelsen och Region Västernorrland startat ett gemensamt arbete för att stärka skogens attraktionskraft. Och det utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Projektet syftar till att skapa förutsättningar för en långsiktig, konkurrenskraftig, hållbar och lönsam skogsnäring och är en del i genomförandet av det regionala skogsprogrammet.

Det ska göras genom att:

 • Utforma åtgärder av strategisk art som ska leda till att arbetet med jämställdhet inom skogsbrukssektorn kommer vidare till nästa steg då en reell och varaktig förändring infinner sig samt där förändringsarbetet får genomslag.
 • Vara modiga i utformningen av mål och insatser.
 • Identifiera och hantera motstånd.
 • Rikta fokus mot de normer som förknippar skoglig kunskap och kompetens med män och maskulinitet.

Skogen – ägandet, brukandet, företagandet och skogsvaruindustrin – är länets enskilt största bransch. 16 800 personer, 7 procent av länets invånare, är skogsägare, varav 39 procent är kvinnor. Skogsbruk och skogsindustri står för ungefär 4,5 procent av länets totala sysselsättning och för ungefär 8 procent av länets bruttoregionalprodukt. Det gör att jämställdhetsarbetet i skogsbranschen inte enbart har betydelse för branschens egen utveckling utan ger positiva effekter för länet i stort.

Finansiering och projekttid

Länsstyrelsen Västernorrland är projektägare medan Region Västernorrland finansierar hälften av projektet och Västernorrlands skogliga aktörer finansierar hälften. Vi vill tillsammans skapa förutsättningar för en långsiktig, konkurrenskraftig, hållbar och lönsam skogsnäring.

Projektet startade hösten 2020 och avslutades våren 2023.

Aktörer

De aktörer som deltar i projektet är: Biometria, GS-facket, Holmen Skog, Höglandssågen, LRF, Länsstyrelsen Västernorrland, Metsä Board, Mondi Dynäs, Naturbruksgymnasiet Skedom, Norra Skog, NYKS, Nätraälven, MIUN, Processum, Region Västernorrland, Rundvirke Skog, SCA Skog, Skogsentreprenörerna, Skogssällskapet, SLU, Svenska Skogsplantor, Skogsstyrelsen Timmerkörarna och Örnfrakt.

Styrgrupp

Dåvarande landshövding Berit Högman var ordförande i styrgruppen där även Olov Eriksson, Norra Skog, Karin Frejarö, Länsstyrelsen Västernorrland, Fredrick Lundqvist, Skogsstyrelsen, Jonas Mårtensson SCA Skog, Anna Schönström, NYKS, Malin Vedin, Region Västernorrland samt Mathias Westerlund, Holmen Skog ingick.

Mål

Projektets deltagare har identifierat maskulinitetsnormer i sin organisation och vet vad de gör för organisationens förmåga att driva jämställdhetsarbete.

Projektets deltagare har tagit fram mätbara mål för handlingsplanen Så stärker vi attraktionskraften i skogsbranschen utifrån ett jämställdhetsperspektiv i varje organisation och för branschen. Samt beslutat sig för hur de ska genomföras, följas upp och nås. Jämställdhetsmål är integrerade i styrdokumenten hos projektets deltagare.

Handlingsplan - Så stärker vi attraktionskraften i skogsbranschen utifrån ett jämställdhetsperspektiv (PDF) Pdf, 1.1 MB.

Skogsstyrelsens förslag till åtgärder för en jämställd skogssektor (punkterna 10 jämställt arbetsliv, 11 rekrytering och 12 certifiering) har utformats till branschstandarder för Västernorrland och kan användas som gott exempel för andra regioner.

Kriterier för jämställdhetssäkrade upphandlingar och avtal om tjänster inom skogssektorn har utformats och både beställare och utförare har deltagit i arbetet.

Vidare läsning

Slutrapport för Jämställdhet i skogsbranschen Länk till annan webbplats.

Jämställdhet i skogsbranschen: Hur blir ett jämställdhetsarbete framgångsrikt och långsiktigt (PDF) Pdf, 412.1 kB.

Jämställdhet i skogsbranschen: Branschgemensamma mätbara mål integrerade i målstyrningen (PDF) Pdf, 539.8 kB.

Jämställdhet i skogsbranschen: Maskulinitetsnormer (PDF) Pdf, 1.2 MB.

Branschgemensamt jämställdhetsarbete (PDF) Länk till annan webbplats.

Projektledare:
Johanna Bygdell
E-post: johanna.bygdell@lansstyrelsen.se
Telefon: 0611-34 92 74

Extern processledare:
Susanne Öberg
E-post: susanne@susanneoberg.com
Telefon: 070-641 30 05

Mittstråket är en viktig passage som sträcker sig från Sundsvall, genom Västernorrland och Jämtland och vidare in i Norge till Trondheim. I nuläget är Jämtland och Västernorrland några av de län som är mest bilberoende i hela Sverige och det är en utmaning att öka det hållbara resandet. Syftet med projekt Ladda i Mittstråket är att minska klimatpåverkan från persontransporter genom utbyggnad av laddinfrastruktur för personbilar på Mittstråket i Sverige.

Genom att bygga cirka 85 laddstolpar i anslutning till alla järnvägsstationer med tåguppehåll längs Mittstråket kan projektet bidra till att minska klimatavtrycket och stödja omställningen till ett mer hållbart samhälle. Genom att koppla samman olika transporttyper ska projektet bidra till överflyttning av persontransporter från bil till kollektivtrafik.

Mål med projektet

Projektets övergripande mål är att stärka Mittstråket som ett funktionellt och hållbart transportstråk som främjar övergången till en fossilfri transportsektor.

 • År 2023 bör andelen resor som genomförs med bil i Mittstråket ha minskat till fördel för resor som genomförs med tåg.
 • År 2023 ska järnvägsstationer med tåguppehåll i Mittstråket ha tillgång till laddplats för elbil.

På längre sikt ska det resultera i ökat hållbart resande på Mittstråket som i sin tur bidrar till effektivare markanvändning, minskad trafik, mindre buller och luftföroreningar i tätorterna, vilket ökar regionens attraktionskraft och tillväxtförmåga.

Projektet avslutades den 30 april 2023.

Samverkan

Projektägare är Länsstyrelsen Västernorrland och själva utbyggnaden görs av energibolagen Sundsvall energi och Jämtkraft, i nära samarbete med de berörda kommunerna Bräcke, Krokom, Åre, Östersund, Ånge och Sundsvall. Ladda i Mittstråket föddes ur ett tidigare projekt kring Mittstråket då samverkansplattformar etablerades och en dialog om fortsatt samverkan ledde vidare till detta projekt som Länsstyrelsen Jämtland och Europeiska regionala utvecklingsfonden är med och finansierar.

Kontakt

Karin Frejarö
E-post: karin.frejaro@lansstyrelsen.se

Logotyper för alla samarbetspartners i projektet Ladda i Mittstråket

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Syftet med projektet som pågick till och med 31 mars 2023, var att utveckla och stärka kompetensen hos företag som arbetar med besöksnäring och diversifiering på landsbygden. Genom att planera, samordna och utföra utbildningsinsatser ska projektet bidra till tillväxt och fler arbetstillfällen i länet. Länsstyrelsen Västernorrland har tillsammans med Destination Sundsvall, Destination Höga kusten och Region Västernorrland identifierat kompetensbehov och sett områden där kurser och rådgivning behövs. Projektets insatser finansieras bland annat av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och är ett komplement till de ekonomiska stöd som redan finns att söka för länets företag.

Kontakta oss

Projektledare
Henrik Skyttberg
E-post: henrik.skyttberg@lansstyrelsen.se
Telefon: 0611-34 92 63

Ekonom
Johanna Bygdell

E-post: johanna.bygdell@lansstyrelsen.se
Telefon: 0611-34 92 74

Kontakt

Karin Frejarö

Enhetschef, Hållbar regional utveckling

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss