Vår organisation

Landshövdingen är länsstyrelsens chef och utses direkt av regeringen. I länet finns också ett länsråd som leder det dagliga arbetet vid Länsstyrelsen. Länsstyrelsen Västernorrlands cirka 250 medarbetare är fördelade på 14 enheter. I organisationen ingår även ett insynsråd och tre delegationer.

Länsledningen som består av landshövding och länsråd, är ytterst ansvarig för Länsstyrelsen Västernorrlands verksamhet. Organisationen är uppdelad på 14 enheter utifrån ämnes- och ansvarsområden. De är i sin tur grupperade i tre olika verksamhetsforum - något som gör det möjligt för chefsgruppen att regelbundet mötas och diskutera verksamhetsfrågor och verksamhetsutveckling i mindre grupper med ett tydligt tematiskt fokus. Utöver detta finns ett Insynsråd och tre delegationer.

Organisationsskiss

Landshövdingen är regeringens företrädare i länet och utses ofta i ett sexårigt förordnande, som i vissa fall kan förlängas. Landshövdingen ska samordna den statliga verksamheten i länet, följa länets tillstånd och informera regeringen om länets behov.

Länsrådet fungerar som landshövdingens närmaste medarbetare och ersättare när hen inte är i tjänst eller har förhinder. Länsrådet utses av regeringen efter normalt rekryteringsförfarande.

Landshövding och länsråd

Hållbar regional utveckling

Enheten arbetar för att stärka länets utveckling inom ett antal områden. Bland annat ansvarar enheten för: landsbygdsprogrammets genomförande (projekt- och företagsstöd samt rådgivning och kompetensutveckling), miljömålssamordning, energi- och klimatarbete inklusive Klimatklivet, betaltjänster, jordförvärvstillstånd, Agenda 2030 samt genomförandet av ett antal regionala program och strategier som energi- och klimatstrategin, skogsprogrammet och livsmedelsstrategin. Inom enheten drivs också regionala projekt inom transportinfrastruktur och bredband.

Jordbrukarstöd och veterinär

Enhetens huvuduppgift är att verka för ett hållbart, effektivt och miljövänligt lantbruk genom Sveriges och EU:s jordbrukspolitik. De arbetar också med djurskydd samt kontroll av primärproduktion av foder och livsmedel, förprövning av djurstallar, revision av kommunernas livsmedelskontroll samt tillsyn över personal inom djurens sjuk- och hälsovård i länet. De har det länsövergripande ansvaret för smittskyddet hos djur. 

Kommunikation och samordning

Denna enhet arbetar med ledningsstöd samt med att samordna och driva länsstyrelsens övergripande kommunikationsarbete. Enheten kommer också att utveckla det externa samordnings- och främjandeuppdraget med myndigheter och andra organisationer i länet. 

Miljöanalys och viltförvaltning

De arbetar bland annat med att undersöka länets miljö både mark, vatten och luft. Samt att förbättra miljön i länet bland annat genom att kalka försurade sjöar och vattendrag. Andra ansvarsområden inom enheten är stora rovdjur och hotade arter samt jaktärenden.

Miljöprövning

Miljöprövningsenheten arbetar med prövning av miljöfarlig verksamhet. Det gäller exempelvis industrier, avfalls- och energianläggningar, kommunala avloppsreningsverk och täkter. Enheten ansvarar för samrådsprocessen för både A- och B-verksamheter, projektleder remisser från mark- och miljödomstolen angående ansökningsmål som rör A-verksamheter och deltar i domstolsförhandlingar.

Miljötillsyn

Miljötillsynsenheten arbetar med tillsyn av miljöfarlig verksamhet och förorenade områden. Det gäller exempelvis olika industrier, vindkraft, och täkter. Enheten utövar även tillsyn enligt Seveso-lagstiftningen. Enheten arbetar också med statligt finansierad efterbehandling av förorenade områden. Tillsynsvägledning inom miljöbalkens område till länets kommuner ingår även det i enhetens uppgifter.

Miljöutredningar och fiske

På enheten finns länsstyrelsens beredningssekretariat som arbetar med underlag som syftar till att åstadkomma god ekologisk och kemisk status i länets sjöar, vattendrag, kust- och grundvatten.

Under de kommande 20 åren ska nästan alla Sveriges vattenkraftverk och regleringsdammar få moderna miljövillkor genom prövning i domstol. Inom ramen för denna process bidrar enheten med sakkunskap och har i uppdrag att samverka med kraftverksägarna för att hitta lösningar som leder till nytta för vattenmiljön. Även tillsyn av dammsäkerhet och placering av dammar i dammsäkerhetsklass ingår i enhetens arbetsuppgifter.

Enheten ansvarar även för frågor rörande fiskevård, fritidsfisket och fiskerinäringen. Genom vår fiskeutredningsgrupp hanterar vi, tillsammans med Länsstyrelsen Norrbotten och Länsstyrelsen Västra Götaland, olika verksamheters inverkan på allmänt fiskeintresse. Dessa utredningar görs främst på uppdrag av mark- och miljödomstolen men även andra myndigheter.

Natur i Höga kusten

Enheten är geografiskt koncentrerad till Höga Kusten-området och arbetar med skötsel och förvaltning av Höga Kustens naturreservat och Skuleskogens nationalpark, fastighetsförvaltning, samordning av världsarvet Höga kusten, internremisser, samt drift och utveckling av naturum Höga Kusten.

Samhällsbyggnad

Samhällsbyggnad ansvarar för frågor inom bostadsförsörjning, bostads- och energibidrag, klimatanpassning, kulturmiljö, samhällsplanering, prövning av överklaganden, juridiska konsultationer, administration av allmänna val och tillståndsgivning inom olika områden. Sakområdena omfattar både övergripande utvecklings- och samordningsuppdrag, såväl som mer specifika uppdrag och löpande ärendehandläggning.

Samhällsskydd och beredskap

Enheten hanterar tillsyn, frågor inom området krisberedskap, skydd mot olyckor och civilt försvar med mera.

Skyddad natur

Enheten verkar i hela länet och arbetar med reservatsbildning, skötsel och förvaltning av länets naturreservat, fastighetsförvaltning friluftslivssamordning, LONA-bidrag, naturinformation, naturnära jobb, våtmarksrestaurering, internremisser, med mera.

Social hållbarhet

Enhetens verksamhet spänner över en rad olika sakområden, till exempel: integration, jämställdhet, folkhälsa, brottförebyggande arbete, mänskliga rättigheter och nationella minoriteter. Sakområdena omfattar både övergripande utvecklings- och samordningsansvar såväl som mer specifika uppdrag och löpande handläggning. Länsstyrelsen har också ett särskilt uppdrag att motverka mäns våld mot kvinnor.

Vattenmyndighetens kansli

Länsstyrelsen Västernorrland är en av landets fem vattenmyndigheter och Vattenmyndighetens kansli är den enhet som har det övergripande ansvaret för vattenförvaltning i Bottenhavets vattendistrikt enligt EU:s ramdirektiv för vatten.

Vattenmyndigheten för Bottenhavets vattendistrikt berör sju län:

 • Västerbotten
 • Jämtland
 • Gävleborg
 • Dalarna
 • Uppsala
 • Västmanland
 • Västernorrland.

Verksamhetsstöd

Verksamhetsstöd har till uppgift att driva utvecklingsfrågor inom bland annat ledning och styrning och att ge stöd och service till länsledningen och enheterna.

Enheten ger stöd och service rörande verksamhetsplanering och verksamhetsuppföljning, IT, ekonomi, HR-frågor, dokument- och ärendehantering, arkiv, juridik, verksamhetsskydd samt övrig intern service. Myndighetens personuppgiftsombud arbetar här. Enheten ansvarar även för utbetalning av statlig lönegaranti.

Insynsrådet är ett rådgivande organ till landshövdingen och består av åtta personer, som utses av regeringen efter förslag från landshövdingen.

Insynsrådet vid vår länsstyrelse har en bred kompetens med representanter från näringsliv, universitet samt politiska företrädare på nationell, regional och kommunal nivå.

Ledamöter i insynsrådet utsedda för perioden 1 mars 2024 till 28 februari 2027

 • Carin Jämtin, landshövding (ordförande)
 • Anders Fällström, rektor vid Mittuniversitetet
 • Gunilla Kjellsson, regionordförande för LRF Västernorrland
 • Glenn Nordlund, regionråd, Region Västernorrland
 • Alicja Kapica, oppositionsråd, Sundsvalls kommun
 • Oliver Dogo, vd för Handelskammaren Mittsverige
 • Anna Eriksson, generaldirektör på Digg
 • Josef Wiklund, polisområdeschef i Västernorrland

Vid insynsrådets möten deltar även länsrådet Daniel Gustafsson och de fackliga företrädarna John Molin och Johanna Bygdell från Länsstyrelsen Västernorrland.

Vid länsstyrelsen finns en särskild fristående miljöprövningsdelegation som har till uppgift att pröva tillståndsärenden om miljöfarlig verksamhet enligt 9 kapitlet miljöbalken.

Miljöprövningsdelegationen ska pröva ärenden om nya tillstånd, omprövning av tillstånd samt ändring och upphävande av villkor med mera för sådan verksamhet som har beteckningen B i bilagan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Ärendena bereds av handläggare på länsstyrelsens miljöprövningsenhet i samråd med ordförande och sakkunnig i Miljöprövningsdelegationen.

Beslut i ärendena fattas därefter av Miljöprövningsdelegationens ordförande och sakkunnig utan påverkan av länsstyrelsen i övrigt.

Ordförande

Ulrika Prytz
Telefon: 0611-34 91 45, 070-190 25 33
E-post: ulrika.prytz@lansstyrelsen.se

Ida Pontén
Telefon: 0611-34 91 63, 073-073 75 82
E-post: ida.ponten@lansstyrelsen.se

Malin Olofsson
Telefon: 0611-34 91 35
E-post: malin.olofsson@lansstyrelsen.se

Sakkunniga

Frida Uebel
Telefon: 0611-34 92 51
E-post: frida.uebel@lansstyrelsen.se

Anna Bäckman
Telefon: 0611-34 92 40
E-post: anna.backman@lansstyrelsen.se

Daniel Yngsell
Telefon: 0611-34 92 24
E-post: daniel.yngsell@lansstyrelsen.se

Fem av landets länsstyrelser är utsedda till vattenmyndighet, varav vår länsstyrelse är en. Beslut i Vattenmyndigheten om frågor som rör förvaltning av vattenkvaliteten fattas av Vattendelegationen.

I delegationen finns bland annat representanter för olika kompetenser från länsstyrelser som ingår i Bottenhavets vattendistrikt, vissa vattenutnyttjare samt kommunala företrädare från distriktet. Ledamöterna förordnas av regeringen.

Ledamöter

 • Landshövdingen (ordförande)
 • Andreas Aronsson, miljökonsult
 • Bengt Blomqvist, vd för Sydkraft Hydropower AB
 • Joakim Hellgren, avdelningschef vid avdelningen för miljö på Länsstyrelsen Gävleborg
 • Mats Bergmark, Medelpads räddningstjänstförbund
 • Kent Eriksson, gruppchef VA-verk/VA-nät för Nodava norra Idre och Särna, Älvdalens kommun
 • Sverre Launy, kommunalråd (V), Åre kommun
 • Ida Stafrin, oppositionsråd (C), Kramfors kommun
 • Anna Carlsson, avdelningschef för miljö- och samhälle vid Länsstyrelsen Dalarnas län
 • Elisabet Andersson, ekolog på Skogsstyrelsen
 • Annika Lundmark, biträdande chef för vattenenheten vid Länsstyrelsen Jämtlands län.

Landshövdingen är ordförande i delegationen. Utöver denne består delegationen av 17 ledamöter med varsin ersättare. Dessa är utsedda enligt en förordning och består av fem politiska företrädare, en ledamot med särskild kunskap om trafiksäkerhet och illegal jakt, samt ledamöter från intressena jakt och viltvård, naturvård, friluftsliv, jordbrukare, natur- och ekoturism, yrkesfiske, rennäring, fäbodbruket och skogsnäring.

Syftet med länsvisa viltförvaltningsdelegationer är ett utökat regionalt ansvar för förvaltningen av rovdjur och övrigt vilt.

Delegationerna ska bland annat besluta om övergripande riktlinjer och principer för viltförvaltningen och i vissa jaktfrågor. Det kan till exempel handla om skötsel av älgstammen, licensjakt och skyddsjakt inom länet och godkännande av förslag på regionala miniminivåer för björn och lo.

Ledamöter

Ordinarie ledamöter (o) och ersättare (e) sitter i delegationen fram till och med den 31 december 2026.

Förtroendevalda

Mikael Ahnström (S, o)

May Andersson (S, e)

Tony Andersson (M, o)

Håkan Svensson (M, e)

Kjell Bergkvist (C, o)

Peter Ledin (C, e)

Per Söderström (SJVP, o)

Peder Norrgård (SJVP, e)

Tommy Nilsson (SD, o)

Erik Thunefors (SD, e)

Trafiksäkerhet & illegal jakt

Mickael Backman (o)

Rickard Hagström (e)

Jakt- och viltvårdsintresset

Sven Norgren (o)

Stefan Nilsson (e)

Naturvårdsintresset

Wiltrud Daniels (o)

Anneli Åslund (e)

Lars Bengtsson (o)

Maria Danvind (e)

Friluftslivsintresset

Susanne Rantakokko (o)

Björn Abelsson (e)

Ägare & brukare av jordbruksmark

Gunilla Kjellsson (o)

Gustav Sahlin (e)

Lokalt näringsliv & turism

Susanne Königson (o)

Vakant plats (e)

Skogsnäringen

Göran Tjernberg (o)

Anders Jonsson (e)

Natur- och ekoturismföretag

Sofie Holmgren (o)

Vakant plats (e)

Yrkesfiske

Lars Bergman (o)

Manjula Gulliksson (o)

Fäbodbruket

Margita Sjöberg (o)

Johan Rudin (e)

Rennäringen

Thomas Kroik Kristoffersson (o)

Thomas Nejne (e)

Kontakt

Länsstyrelsen Västernorrland

Telefon växel 0611-34 90 00

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss