Vårt uppdrag

Länsstyrelsens uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Målet är en ren livsmiljö, en stabil arbetsmarknad samt ett gott liv för invånarna. Kort sagt arbetar vi för en hållbar utveckling i länet.

Länsstyrelsen ansvarar för att beslut från riksdagen och regeringen genomförs i länet, och vi samordnar den stat­liga verksamheten. När det gäller länets utveckling ska vi tillvarata och arbeta för både enskilda människors och samhällets intressen.

Vi är en kunskapsorgani­sation som arbetar tvärsektoriellt med många olika sakfrågor. Våra kompetens­områden spänner över samhällsfrågor av vitt skilda slag, från landsbygdsutveckling och biologisk mångfald till integrationsfrågor och skydd av kulturmiljöer.

Enligt länsstyrelseinstruktionen (SFS 2017:868) Länk till annan webbplats. ska vi bland annat arbeta med

 • livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna veterinära frågor
 • regional tillväxt
 • infrastrukturplanering
 • hållbar samhällsplanering och boende
 • energi och klimat
 • kulturmiljö
 • skydd mot olyckor samt krisberedskap och civilt försvar
 • naturvård samt miljö- och hälsoskydd
 • lantbruk och landsbygd
 • fiske
 • jämställdhet
 • integration

Intressent- och medborgarundersökning

Länsstyrelsen Västernorrland utvecklar löpande verksamheten med en resultatstyrning där våra verksamhetsmål och uppdrag är i fokus. Hur du ser på oss och vår verksamhet och vad du tycker om våra tjänster och vårt bemötande, är viktigt för oss. Vi genomför därför nu en intressent- och medborgarundersökning.

Uppdraget genomförs av SKOP som under sommaren och tidig höst kommer att ta kontakt med beslutsfattare och handläggare i våra kommuner, näringsliv och organisationer som berörs av länsstyrelsens verksamhet samt ett urval av länets medborgare.

Du kan också hälpa oss att bli bättre genom att svara direkt på SKOP:s digitala enkät. Dina svar är anonyma.

SKOP:s enkät om Länsstyrelsen Västernorrland Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen Västernorrland är en vattenmyndighet

Länsstyrelsen i Västernorrland är utsedd vattenmyndighet för Bottenhavets vattendistrikt. Det innebär att vi leder och samordnar arbetet med att genomföra EU:s ramdirektiv för vatten inom distriktet. Ett arbete som sker i dialog med kommuner, vattenvårdsförbund och andra lokala vattenintressenter.

Vårt beslutande organ kallas vattendelegationen. Den består av 11 ledamöter som utsetts av regeringen, och är sammansatt av sakkunniga från länsstyrelser, kommuner och andra instanser. Landshövding Berit Högman är ordförande för vattendelegationen i Bottenhavets vattendistrikt.

Information om vilka som ingår i Vattendelegationen finns på sidan Vår organisation.

Vår organisation

Kontakt

Länsstyrelsen Västernorrland

Telefon växel 0611-34 90 00