Aktuella varningsmeddelanden i Västernorrlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Inventering av björnar

Brunbjörn i skogen

Foto: Lars Wiklund

Under tidsperioden 21 augusti-31 oktober 2020 genomfördes en inventering av björnspillning i Västernorrlands län och Jämtlands län. Resultatet från inventeringen visar att björnstammen i Västernorrlands län och Jämtlands län vuxit sedan 2015.

Efter den senaste inventeringen som genomfördes hösten 2020, uppskattas antalet björnar till totalt 1 472 björnar i de båda länen, fördelat på 935 honor och 537 hanar. Det är en ökning från när björnstammen inventerades år 2015 då antalet björnar uppskattades till totalt 1 179 stycken för båda länen.

Björnstammen i Västernorrlands län beräknas till 442 björnar hösten 2020. Det är en ökning från förra inventeringen år 2015, då björnstammen beräknades till cirka 350 björnar. Att björnstammen ökat sedan 2015 beror sannolikt på att andelen honor i stammen ökat, vilket ger en större tillväxt. En annan bidragande faktor är att Västernorrlands län angränsar till tre län med täta björnstammar. Det bidrar till ett större inflöde av björnar till länet. Inventeringens resultat visar även att det finns björn i hela länet men att flest björnar verkar finnas i Sollefteå kommun, Örnsköldsviks kommun och Ånge kommun.

Naturhistoriska Riksmuseet tog emot totalt 5 595 spillningsprover under inventeringen 2020, varav 2 184 stycken från Västernorrlands län.

Varför samlar vi in björnspillning?

En björnspillningsinventering genomförs var femte år för att få en ungefärlig bild av hur stor björnstammen är i länen. Inventeringen bidrar även till en uppfattning om hur björnstammen i Sverige är fördelad geografiskt. Resultatet är viktigt för att kunna förvalta björn på ett långsiktigt, hållbart sätt.

Spillningsinsamling är sedan 2001 den huvudsakliga inventeringsmetoden för brunbjörn i Sverige. Det kan ge svar på:

  • Art, kön och antal: DNA som extraheras från björnspillningar kan ge kunskap om art, kön och individ. Resultaten kan sättas in i en beräkningsmodell som ger en skattning av björnstammens storlek.
  • Geografisk utspridning: Förutom antalet djur får man också en uppfattning av hur björnstammen fördelas geografiskt och ger möjlighet att undersöka överlevnad, spridning och släktskap bland björnarna. Dessa uppgifter är nödvändiga för att kunna förvalta björn på ett långsiktigt hållbart sätt.

Hur går det till?

Björnarna inventeras med hjälp av spillningsinsamling på hösten. De flesta proverna samlas av jägare som rör sig mycket i skog och mark.

Spillningsproverna skickas direkt till Naturhistoriska riksmuseets laboratorium där DNA-analysen sker. Först utvinns DNA från spillningen, som därefter kan läsas av. Resultatet är en DNA-profil för varje prov. DNA-profilerna jämförs med varandra och på så sätt kan antalet unika björnindivider bestämmas.

Björnspillning bland ris i skogen

Björnar är allätare. I den här spillningen går det att se att björnen har ätit kråkbär och blåbär. Foto: Lars Wiklund

Organisationer vi samarbetar med

Spillningsinventeringen genomförs av Länsstyrelserna tillsammans med Naturhistoriska riksmuseet och Jägareförbundet Mitt Norrland.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss