Lodjursjakt

Licensjakt på lodjur genomförs framför allt för att minska de problem som lodjur kan orsaka för rennäringen. Läns­styrelsen kan även besluta om skyddsjakt på lodjur som gör skada, eller i förebyggande syfte.

Förutsättningar för licensjakt på lo

Lodjuret är fridlyst och får, liksom de andra stora rovdjuren i Sverige, endast jagas under strikt kontrollerade former. För att reglera antalet lodjur och förebygga skador på tamdjur och renar får skyddsjakt och viss licensjakt genomföras, om förutsättningarna för jakten är uppfyllda.
Länsstyrelsernas beslut om licensjakt utgår från den inriktning som den regionala förvaltningen har beslutat sig för ska gälla i länet. Förvaltningsmålet för Västernorrlands län fastställdes av länets viltförvaltningsdelegation den 6 oktober 2020 till 16 föryngringar (honor med ungar) motsvarande cirka 98 individer. Förvaltningsintervallet, inom vilket stammen tillåts variera, fastställdes till 13–22 föryngringar motsvarande cirka 80–135 individer.

Licensjakt får aldrig ske så att antalet lodjur i ett län eller ett förvaltningsområde understiger den miniminivå som Naturvårdsverket fastställt för länet och förvaltningsområdet. För Västernorrland är den beslutade miniminivån tolv föryngringar. Enligt det fastställda inventeringsresultatet för säsongen 2022/2023 bestod lodjursstammen i Västernorrland av 17 länsegna föryngringar. Två föryngringar delades med angränsande län, så slutresultatet för länet blev 18. Därmed har länsstyrelsen bedömt att det finns utrymme för licensjakt.

Beslut om licensjakt 2024

Länsstyrelsen Västernorrland har för 2024 beslutat om en licensjakt på åtta lodjur fördelat på tre områden inom Västernorrlands län. Lodjur får efter beslut jagas under perioden den 1-15 april, eller tills beslutat antal lodjur inrapporterats är fällda. Lodjur får fällas oavsett djurens kön och ålder. Ungdjur bör dock av jaktetiska skäl i möjligaste mån fällas före föräldradjur.

Var och en som jagar lodjur är skyldig att känna beslutet i sin helhet:

Beslut om licensjakt efter lodjur i Västernorrlands län 2024 Pdf, 923.7 kB.

Samtliga som ska delta i licensjakt för lodjur ska anmäla sig till Naturvårdsverkets jägarregister:

Jägarregistret, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Jaktområden

Länsstyrelsen har beslutet att rikta jakten till tre områden i länet.

 • Område 1: Tre lodjur, del av Örnsköldsviks kommun och Sollefteå kommun.
 • Område 2: Fyra lodjur, del av Sollefteå kommun, Kramfors kommun, Härnösands kommun, Sundsvalls kommun och Timrå kommun.
 • Område 3: Ett lodjur, del av Ånge kommun.

Detaljerad områdesbeskrivning samt kartor finns i beslutet.

Anmäl fällt eller påskjutet djur och återstående tilldelning

Fällda eller påskjutna djur ska anmälas senast inom en timme. Den som jagar ska även informera sig minst en gång i timmen om hur många lodjur som återstår av tilldelningen i det jaktområde där jakten bedrivs.

 • Anmälan om fällt lodjur ska ske via telefon: 0611-34 92 12
 • Aktuell information om återstående tilldelning fås via telefonnummer: 0611-34 91 53

Länsstyrelsen besiktigar fällda lodjur

Besiktningsmän från länsstyrelsen besiktar fällda lodjur. Hela lodjurskroppen tas omhand och skickas till Statens veterinärmedicinska anstalt. Förvaltning och forskning samarbetar och många provdata som samlas in används inom lodjursforskningen. Vid licensjakt får jägaren behålla skinnet.

På webbplatsen Rovbase kan du de var lodjuren fälldes:

Rovbase.se - nationell databas för rovdjursförekomst och döda djur Länk till annan webbplats.

Motordrivna fordon får inte användas

Sedan år 2022 har länsstyrelsen återgått till normalläget vid licensjakten, där motorfordon inte får användas för att leta efter lodjur. Sådana fortskaffningsmedel eller andra motordrivna anordningar får inte heller användas för att söka efter, spåra, förfölja eller genskjuta vilt, för att hindra vilt att undkomma eller för att avleda viltets uppmärksamhet från den som jagar.

Bestämmelser om användning av motordrivna fortskaffningsmedel som finns i andra regelverk påverkas inte av detta licensjaktsbeslut.

Länsstyrelsen menar att de intresserade jägarna har en stor lokal kunskap om lodjurens förekomst och beteende och därmed förmågan att fälla lodjur även utan motorfordon.

Om hundar och lodjursjakt

Högst två hundar som ställer eller förföljer en och samma lo får användas samtidigt. Hundar får inte bytas under jakt på en och samma lo och under en och samma dag.

Hänsyn till renar

I delar av Västernorrlands län bedrivs under vintern aktiv renskötsel av medlemmar i samebyar som har vinterbetesmarker i länet. Renar är känsliga för störningar. Om renarna skräms av människor eller hundar kan hjorden splittras. Det innebär ett stort och kostsamt arbete för renskötarna. Det är dessutom enligt rennäringslagen olagligt att störa renar. Länsstyrelsen rekommenderar därför att du kontaktar berörd sameby innan jakt inleds i ett område där det befinner sig renar.

Fångstredskap

Endast typgodkända lodjursfällor för levandefångst får användas under licensjakten. Dessa är:

 • Åbrånsfällan (L93)
 • Lofälla modell Grimsö (L94)
 • Tunnelfälla modell Söderholm (L95)
 • Sinkabirum (L99)
 • Sinkabirum kombi (L112).

Vid tillverkning ska tillverkaren se till att fångstredskapet väderbeständigt märks med fångstredskapets typnummer.

Fällor som används ska, vare sig de är gillrade eller inte, märkas med användarens namn, adress och telefonnummer. Denna märkning ska vara väderbeständig. Fällorna ska vittjas minst två gånger per dygn (morgon och kväll). Länsstyrelsen rekommenderar även att fällan förses med en larmanordning som meddelar när fångst har skett så att vittjning kan ske snabbare. Länsstyrelsens fältpersonal kan komma att genomföra tillsyn vid fällplatserna.

Anmälan om att bedriva jakt med hjälp av fångstredskap

Via följande formulär ska du anmäla till länsstyrelsen att du ska bedriva jakt med hjälp av fångstredskap under licensjakten på lo 2024. Anmälan ska göras senast den 29 februari 2024.

Observera att flera fält är obligatoriska. Om du vill få en bekräftelse på din återrapportering behöver du fylla i en giltig e-postadress.

I din ansökan ska du även uppge koordinaterna för fångstredskapet.

Koordinaterna för ditt fångstredskap ska anges i din ansökan. Gör följande för att få fram dessa:

 1. Gå till Länskarta Västernorrland:
  Länskarta Västernorrland Länk till annan webbplats.
 2. Använd koordinatverktyget märkt Y, X, Z i den övre panelen.
 3. Välj Hämta koordinat, se till att valet för referenssystem är SWEREF99 TM (nord, öst). Klicka därefter på önskad plats i kartan.
 4. Kopiera koordinaterna och klistra in dem i fältet "Koordinater N" respektive "Koordinater E" i anmälningsformuläret.

Bilden visar var du får fram verktyget för att kunna kopiera koordinaterna.

Uppgifter om dig som sökande
Uppgifter om redskap och placering
Vilken typ av fångstredskap ska användas? (obligatorisk) * (obligatorisk)
Vilken typ av fångstredskap ska användas? (obligatorisk)

I vilken kommun ska fångstredskapet placeras? (obligatorisk) * (obligatorisk)
I vilken kommun ska fångstredskapet placeras? (obligatorisk)
Ange exakt platsangivelse för fångstredskapet i form av koordinater i koordinatsystemet RT90 eller SWEREF99

Ange exakt platsangivelse för fångstredskapet i form av koordinater i koordinatsystemet RT90 eller SWEREF99

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss