Aktuella varningsmeddelanden i Västernorrlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Stora rovdjur

Länsstyrelsen ansvarar för förvaltningen av stora rovdjur: björn, järv, kungsörn, lodjur och varg. Vi fattar beslut om skyddsjakt och licensjakt på stora rovdjur.

I Sverige räknas björn, järv, kungsörn, lodjur och varg till de stora rovdjuren. Alla dessa djur är fridlysta. Björnen är den art av de stora rovdjuren som det finns flest individer av i Sverige, följt av lodjur, kungsörn, järv och varg.

Rovdjursförvaltning

Länsstyrelsen ansvarar för förvaltningen av de stora rovdjuren. Den svenska rovdjursförvaltningen är uppdelad i tre geografiska områden – norra, mellersta och södra förvaltningsområdet.

Ett av målen med rovdjurspolitiken är att de stora rovdjuren ska finnas i sådana antal att de kan finnas kvar i den svenska naturen, och sprida sig till sina naturliga utbredningsområden.

Vad gör Länsstyrelsen?

  • Upprättar regionala förvaltningsplaner för respektive art.
  • Hanterar skyddsjaktärenden på rovdjur.
  • Beslutar om och administrerar licensjakten på rovdjur.
  • Betalar ut bidrag för att förebygga skador orsakade av stora rovdjur.
  • Informerar och kommunicerar om rovdjuren.
  • Inventerar de stora rovdjuren.
  • Betalar ut ersättning för skador orsakade av stora rovdjur.

Rapportera om du har sett rovdjur eller dess spår

Allmänhetens iakttagelser av rovdjur är viktiga för att få så heltäckande inventeringar som möjligt. Rapportering sker främst genom Skandobs eller genom direktkontakt med länsstyrelsen.

I e-tjänsten Skandobs är det möjligt för alla att registrera sina observationer av stora rovdjur. En rapport till skandobs som anses prioriterad genererar direkt en rapport till inventeringspersonalens mobiltelefoner. Systemet är även en öppen databas där resultaten är tillgängliga för alla som använder tjänsten.

skandobs.se Länk till annan webbplats.

Situationer när rovdjur upprepat kommer för nära människor

Rovdjur undviker normalt människor. Men ibland uppstår situationer när stora rovdjur precis som andra djur upprepat kommer i närheten av hus, gårdar eller samhällen. De flesta möten är odramatiska och det rör sig ofta om unga djur som söker nya hemområden och av den anledningen är ute på okänd mark. Men det kan även vara fråga om djur som lärt sig att hitta mat i närheten av människor.

Om det uppstår en situation där rovdjur upprepat kommer för nära människor, uppträder hotfullt och en insats av myndigheter därför bedöms vara nödvändig, ligger ansvaret hos polismyndigheten som då ska kontaktas.

Akuta situationer som hanteras av länsstyrelsen

Länsstyrelsen har en organisation som alltid kan nås vid akuta situationer kopplade till stora rovdjur.

Till akuta situationer räknas följande:

  • Om rovdjur angriper tamdjur eller om det finns skälig anledning att befara ett sådant angrepp är omedelbart förestående.
  • Om ett rovdjur dödats på eget initiativ för att freda tamdjur. Det innebär att rovdjuret har dödats när det inte gick att skrämma bort rovdjuret eller på något annat lämpligt sätt avbryta eller avvärja angreppet (28 § jaktförordningen). Rovdjuret får då inte flyttas utan medgivande från länsstyrelsen!
  • Om du drabbats av skador orsakade av fredade arter, och när skadorna bedöms som nödvändiga att besiktas omgående.

Situationer där risk för allvarlig skada inte kan förväntas uppstå samma dag, handläggs under vardagar under normal kontorstid.

Du når oss vardagar klockan 08.00-16.30 via telefon: 0611-34 90 00
Alla veckodagar klockan 16.30-21.00 via mobiltelefon: 072-529 66 59.

Inventering och rovdjursförekomst i länet

Naturvårdsverket ansvarar för att ta fram föreskrifter och metodik för rovdjursinventeringarna, men det är länsstyrelserna som ansvarar för att utföra det praktiska arbetet i fält. Länsstyrelserna samarbetar med samebyar och ideella organisationer.

Rovdjursstammarna inventeras regelbundet för att vi ska få veta hur många rovdjuren är och var de finns. Kunskapen vi får är nödvändig för en viltförvaltning av hög kvalitet och utgör bland annat grund för beslut om jakt och förebyggande åtgärder samt om ersättning till samebyarna för förekomst av rovdjur.

Varje år publiceras våra inventeringsresultat

Varje år publicerar vi resultaten från de inventeringar som vi gör. Normalt sker inga snabba större förändringar i antal av våra stora rovdjur. Förändringar i utbredningen kan ske relativt snabbt, i synnerhet för varg när nya revir bildas, individer vandrar in/ut, föds eller dör.

För aktuella lägesrapporter hänvisar vi till Rovbase. Där kan du se de senaste fynden som länsstyrelsen har kvalitetssäkrat.

Inventeringarna pågår i huvudsak vintertid, men ibland kan de slutliga resultaten dröja i väntan på till exempel svar från DNA-analyser.

Jakt på rovdjur

Jakten på de stora rovdjuren är mycket begränsad, och kan endast bedrivas som licensjakt eller skyddsjakt.

Licensjakt

Licensjakt kan bli aktuellt om rovdjursstammarna överstiger gynnsam bevarandestatus i Sverige, och miniminivån för rovdjursförvaltningsområdet. Det är Naturvårdsverkets och Länsstyrelsens regionala beslut som tydliggör villkoren för licensjakt på björn, varg och lodjur.

Skyddsjakt

Om det finns risk för allvarlig skada på tamdjur kan Länsstyrelsen fatta beslut om skyddsjakt på stora rovdjur. Under pågående rovdjursangrepp finns också möjlighet att skydda tamdjur på eget initiativ enligt paragraf 28 i jaktförordningen. Den som har dödat ett rovdjur med stöd av denna paragraf är skyldig att anmäla händelsen till Länsstyrelsen.

Jaktförordningen Länk till annan webbplats.

Statistik hos Naturvårdsverket

Du hittar fakta och statistik om de stora rovdjuren på Naturvårdsverkets webbplats:

Data och statistik om vilt, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss