Stora rovdjur

Länsstyrelsen ansvarar för förvaltningen av stora rovdjur: björn, järv, kungsörn, lodjur och varg. Vi fattar beslut om skyddsjakt och licensjakt på stora rovdjur.

I Sverige räknas björn, järv, kungsörn, lodjur och varg till de stora rovdjuren. Alla dessa djur är fridlysta. Björnen är den art av de stora rovdjuren som det finns flest individer av i Sverige, följt av lodjur, kungsörn, järv och varg.

Rovdjursförvaltning

Länsstyrelsen ansvarar för förvaltningen av de stora rovdjuren. Den svenska rovdjursförvaltningen är uppdelad i tre geografiska områden – norra, mellersta och södra förvaltningsområdet.

Ett av målen med rovdjurspolitiken är att de stora rovdjuren ska finnas i sådana antal att de kan finnas kvar i den svenska naturen, och sprida sig till sina naturliga utbredningsområden.

Vad gör Länsstyrelsen?

  • Upprättar regionala förvaltningsplaner för respektive art.
  • Hanterar skyddsjaktärenden på rovdjur.
  • Beslutar om och administrerar licensjakten på rovdjur.
  • Betalar ut bidrag för att förebygga skador orsakade av stora rovdjur.
  • Informerar och kommunicerar om rovdjuren.
  • Inventerar de stora rovdjuren.
  • Betalar ut ersättning för skador orsakade av stora rovdjur.

Rapportera om du sett rovdjur eller dess spår

Allmänhetens iakttagelser av rovdjur är viktiga för att få så heltäckande inventeringar som möjligt. Rapportering sker främst genom skandobslänk till annan webbplats eller genom direktkontakt med länsstyrelsen.

I Skandobs är det möjligt för alla att registrera sina observationer av stora rovdjur. En rapport till skandobs som anses prioriterad genererar direkt en rapport till inventeringspersonalens mobiltelefoner. Systemet är en öppen databas där resultaten är tillgängliga för alla som använder tjänsten.

Situationer när rovdjur upprepat kommer för nära

Rovdjur undviker normalt människor, men ibland uppstår situationer när stora rovdjur precis som andra djur upprepat kommer i närheten av människor och dess samhällen eller gårdar. De flesta möten är odramatiska och det rör sig ofta om unga djur som söker nya hemområden och av den anledningen är ute på okänd mark men det kan även vara fråga om djur som lärt sig att hitta mat i närheten av människor. För att undvika att få närgångna djur och framförallt björnar finns det en grundregel som man bör följa och det är att se till att ingenting som björnar kan äta finns i närheten av ditt hus eller annan bebyggelse.

Akutsituation

För att underlätta för tamdjursägare, allmänheten och andra berörda har länsstyrelsen en akuttelefon som kan nås 24 timmar om dygnet.

Ringer du 072-529 66 59 når du antingen vår personal direkt eller kan lämna ett meddelande. Om du lämnat ett meddelande kommer att kontaktas så snart det är möjligt och allra senast påföljande morgon.

Akuttelefonen är till för dig som vill nå länsstyrelsen i ett brådskande ärende, till exempel:

  • när dina tamdjur har blivit angripna eller riskerar att angripas av rovdjur
  • om du dödat ett rovdjur (enligt 28 § jaktförordningenlänk till annan webbplats). Djuret får då inte flyttas utan medgivande från länsstyrelsen.

Länsstyrelsen hoppas att akuttelefonen bland annat kan bidra till en bättre rovdjursförvaltning.

Inventering och rovdjursförekomst i länet

Naturvårdsverket ansvarar för att ta fram föreskrifter och metodik för rovdjursinventeringarna, men det är länsstyrelserna som ansvarar för att utföra det praktiska arbetet i fält. Länsstyrelserna samarbetar med samebyar och ideella organisationer.

Rovdjursstammarna inventeras regelbundet för att vi ska få veta hur många rovdjuren är och var de finns. Kunskapen vi får är nödvändig för en viltförvaltning av hög kvalitet och utgör bland annat grund för beslut om jakt och förebyggande åtgärder samt om ersättning till samebyarna för förekomst av rovdjur.

Varje år publiceras våra inventeringsresultat

Varje år publicerar vi resultaten från de inventeringar som vi gör. Normalt sker inga snabba större förändringar i antal av våra stora rovdjur. Förändringar i utbredningen kan ske relativt snabbt, i synnerhet för varg när nya revir bildas, individer vandrar in/ut, föds eller dör.

Inventering av stora rovdjur 2017

För aktuella lägesrapporter hänvisar vi till Rovbaselänk till annan webbplats som är ett förvaltningsverktyg och en databas för rovdjursinformation. I Rovbase kan man se de senaste fynden som länsstyrelsen har kvalitetssäkrat.

Inventeringarna pågår i huvudsak vintertid, men ibland kan de slutliga resultaten dröja i väntan på till exempel svar från DNA-analyser.

Jakt på rovdjur

Jakten på de stora rovdjuren är mycket begränsad, och kan endast bedrivas som licensjakt eller skyddsjakt.

Licensjakt

Licensjakt kan bli aktuellt om rovdjursstammarna överstiger gynnsam bevarandestatus i Sverige, och miniminivån för rovdjursförvaltningsområdet. Det är Naturvårdsverkets och Länsstyrelsens regionala beslut som tydliggör villkoren för licensjakt på björn, varg och lodjur.

Skyddsjakt

Om det finns risk för allvarlig skada på tamdjur kan Länsstyrelsen fatta beslut om skyddsjakt på stora rovdjur. Under pågående rovdjursangrepp finns också möjlighet att skydda tamdjur på eget initiativ enligt 28 § jaktförordningen. Den som har dödat ett rovdjur med stöd av denna paragraf är skyldig att anmäla händelsen till Länsstyrelsen.

Jaktförordning (1987:905) på Riksdagens webbplatslänk till annan webbplats

Mer information hos Naturvårdsverket

Du hittar fakta om de stora rovdjuren på Naturvårdsverkets webbplats:

Björnlänk till annan webbplats

Järvlänk till annan webbplats

Kungsörnlänk till annan webbplats

Lodjurlänk till annan webbplats

Varglänk till annan webbplats

Kontakt

Enheten för miljöanalys och viltförvaltning