Risk för skogsbrand i Västernorrlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Björnjakt

För licensjakt på björn finns särskilda regler, som att du måste rapportera och hålla dig uppdaterad om antal fällda djur. Länsstyrelsen kan även besluta om skyddsjakt på björn i förebyggande syfte eller om en enstaka björn orsakar skada.

Syfte med licensjakt

Björnen är fridlyst och får liksom de andra stora rovdjuren endast jagas under strikt kontrollerade former. För att reglera antalet björnar och förebygga skador på tamdjur och renar får skyddsjakt och viss licensjakt genomföras, om förutsättningarna för jakten är uppfyllda.

Det är Naturvårdsverket eller Länsstyrelsen som fattar beslut om licensjakt. Naturvårdsverket kan ge Länsstyrelsen rätt att fatta beslut om licensjakt på regional nivå.

Länsstyrelsernas beslut om licensjakt utgår från den inriktning som den regionala förvaltningen har beslutat sig för ska gälla i länet. Licensjakt får aldrig ske så att antalet björnar i ett län eller ett förvaltningsområde understiger den miniminivån som Naturvårdsverket fastställt för länet och förvaltningsområdet.

Hur många djur som tilldelas i jakten (jaktuttag) och hur de kan fördelas bestäms av den enskilda länsstyrelsen och i samarbete med övriga länsstyrelser inom respektive rovdjurförvaltningsområde.

Björnjakten för 2023 är avslutad

Fredagen den 8 september fälldes den 80:e björnen i länet och björntilldelningen för länet är därmed fylld för i år. Därför avlystes jakten tillfälligt.

Från den 1 oktober började jakten igen inom område 1 i Örnsköldsviks kommun. Den avslutades måndagen den 2 oktober då den femte björnen fälldes. Därmed är björnjakten 2023 helt avslutad i hela länet.

Inför årets licensjakt på björn tilldelades 85 björnar i Västernorrlands län. Av dessa fick 80 fällas inom hela länet från 21 augusti och fem får fällas i ett område inom Örnsköldsviks kommun från 1 oktober. Jakten får på från 21 augusti till som längst 15 oktober 2023.

Beslutet om licensjakt efter björn i Västernorrlands län 2023 (diarienummer 218-2641-2023) finns i avsnittet Dessa regler gäller för björnjakt alternativt kan det begäras ut via e-post till diariet: vasternorrland@lansstyrelsen.se

Dessa regler gäller för björnjakt

Du som tänker jaga björn behöver känna till en del villkor förutom de generella bestämmelserna om jakt och vapen som finns i jakt- och vapenlagstiftningen. Var och en som jagar björn är skyldig att känna till beslutet i sin helhet. Där finns viktiga villkor för jakten och telefonnummer för att få reda på hur många djur som finns kvar på tilldelningen i området. Du som björnjägare ska även hålla dig informerad om hur många björnar som återstår av tilldelningen i det jaktområde där jakten bedrivs.

Uppgift om antal fällda björnar

För aktuell information om antal fällda björnar och hur många som återstår av tilldelningen i länet eller området, ring: 0611-34 91 53.

Mer information om fällda björnar kan du läsa på Statens veterinärmedicinska anstalts webbplats eller i databasen Rovbase:

Om rovdjur, Statens veterinärmedicinska anstalt Länk till annan webbplats.

Rovbase Länk till annan webbplats.

Anmälan av fälld eller påskjuten björn

Fälld eller påskjuten björn ska anmälas av skytten till länsstyrelsen utan dröjsmål och senast inom en timme. Påskjutning definieras i detta beslut enligt följande: skott har avlossats mot och med avsikt att fälla björn och det har inte konstaterats att björnen har fällts.

Anmälan ska ske via telefon: 0611-34 92 12.

Uppgifter som ska uppges:

 • Namn, adress och telefonnummer till skytten.
 • Namn, adress och telefonnummer till ansvarig jaktledare.
 • När björnen har fällts eller påskjutits (datum och klockslag).
 • Var björnen fällts samt koordinater eller plats som går att återfinna på karta 1:100 000.
 • Djurets kön och ålder (om det är möjligt att fastställa).

Länsstyrelsen informerar anmälaren om hur det ska förfaras med det fällda djuret som inte får flyttas innan en besiktning.

Försäljning av björnkroppar till vilthanteringsanläggning

Livsmedelsverket har meddelat förändring avseende hur björnar som ska säljas som livsmedel till en vilthanteringsanläggning ska hanteras. Med anledning av det behöver Länsstyrelsen göra vissa förändringar rörande hanteringen av björnar fällda under licensjakt. Den förändrade hanteringen berör främst björnar som ska säljas som livsmedel via en vilthanteringsanläggning.

Om du har för avsikt att sälja björnkroppen till en vilthanteringsanläggning behöver du tänka på:

 • Meddela redan vid anmälan om fälld björn att du avser sälja björnkroppen
 • Björnen får tas ur innan besiktningen men samtliga organ ska tas med till vilthanteringsanläggningen
 • Björnen får inte flås innan besiktningen
 • Björnen besiktas vid vilthanteringsanläggningen.

Du som inte tänker sälja din fällda björn anmäler som vanligt till Länsstyrelsen att du fällt en björn och Länsstyrelsens besiktningsperson meddelar sedan tid och plats för besiktning.

Länsstyrelsen besiktigar fällda björnar

Besiktningsmän från länsstyrelsen besiktar fällda björnar och tar prover. Skytten kontaktas angående tidpunkt och plats för besiktning. Statens veterinärmedicinska anstalt kan med hjälp av dessa prover bestämma exempelvis ålder på björnen. Förvaltning och forskning samarbetar och många provdata som samlas in används inom björnforskningen. Vid licensjakt får jägaren behålla både köttet och skinnet.

Tillåtna vapen och fångstmetoder vid björnjakt

 • För jakt på björn krävs kulvapen klass 1.
 • Vid jakt på björn får halvautomatiska vapen laddas med maximalt sex skott, ett i loppet samt fem i ett magasin som har kapacitet för fem skott.
 • Det är tillåtet att använda åtel vid licensjakt på björn. Åteln ska anmälas av åtelansvarig till länsstyrelsen. Anmälan görs via det formulär som är aktivt på denna sida i anslutning till aktuell jaktperiod.
 • Det är tillåtet att använda hundar som är lämpliga vid björnjakt. Högst två hundar får användas samtidigt vid jakt på björn. Detta eftersom jakt med hund på ett olämpligt sätt kan innebära en onödigt hög stress för den jagade björnen.
 • Vid jakt på björn ska en eftersökspatrull finnas tillgänglig inom två timmar.

Återrapportering av åteljakt på björn

De åtlar du har använt under björnjakten 2023, ska ha rapporterats till länsstyrelsen senast den 15 november 2023.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss