Fiske

Det finns vissa bestämmelser för fisket som du behöver känna till. Bestämmelserna är till för att skydda och bevara fiskbeståndet. Det finns exempelvis regler på om vilka tider på året du får fiska, minimimått på fisken och vilka fiskeredskap som är tillåtna att använda.

I Västernorrlands län finns mycket goda förutsättningar för många olika typer av sport- och fritidsfiske: allt från fiske längs kusten till sjöar och vattendrag från söder till norr. Öring, lax, harr, abborre och gädda är några av de arter som finns i våra vatten. För att fiska i Västernorrland behöver du ha kunskap om var du får fiska och hur du får fiska. Du får fiska alla arter utom lax.

För att skydda och stärka fiskbestånden finns ett omfattande regelverk för fisket. Att följa gällande fiskeregler är därför mycket viktigt för ett fortsatt hållbart fiske.

Regler för fritidsfiske

På svenskafiskeregler.se kan du ta del av vilka fiskeregler som gäller för fritidsfiske i svenska havsområden och landets fem största insjöar (Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön).

Kartor över fiskevårdsområden

Fiskekartan.se är länsstyrelsernas register över fiskevårdsområden. Verktyget är en sökbar karta där du kan se gränserna för alla Sveriges fiskevårdsområden. I samtliga vatten som visas i kartan krävs fiskekort. Det finns också mycket annan information om till exempel vilka fiskarter som finns, länkar till fiskekortsförsäljare och föreningarnas webbplatser.

Generella regler för fiske

  • Fiske för husbehov är fritt i allmänt vatten. Vid fiske med nät är det max 6 stycken nät om totalt 180 meter som gäller. Dessa ska vara märkta med namn och adress eller telefonnummer. Med allmänt vatten avses kustvatten som inte omfattas av ”enklavregeln”.
  • I enskilt vatten är det fiskerättsägare som bestämmer vilka regler som gäller och om fiske över huvud taget är tillåtet. Kontakta fiskevårdsområde/fiskerättsägare för att få information om gällande bestämmelser.
  • Förbjudna fiskemetoder finns i 2 kap §6 Förordning (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen. Dessa metoder innefattar bland annat fiske med sprängämne, gift och elektrisk ström.
  • För fiske i älvmynningsområden finns älvspecifika regler.

Hos Havs- och Vattenmyndigheten kan du också hålla dig uppdaterad om aktuell information som rör yrkes- och fritidsfiske samt villkor för fisket:

Nytt om fiskeregler hos Havs- och vattenmyndigheten (havochvatten.se) Länk till annan webbplats.

Misstänker du att någon eller några inte följer fiskereglerna? Ring eller skicka e-post till Kustbevakningen om det är vid kusten. Annars kontaktar du det aktuella fiskevårdsområdet.

Rapportera sjuk fisk eller fisk med avvikande beteende

För att tidigt kunna upptäcka eventuella sjukdomsutbrott eller andra avvikelser hos fiskbestånden i svenska vatten behöver Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) allmänhetens hjälp.

Rapportera in fynd av sjuk fisk eller fisk med avvikande beteende till SVA Länk till annan webbplats.

En lista med sjukdomar hos fisk finns på Statens veterinärmedicinska anstalts webb: 

Sjukdomar hos fisk (sva.se) Länk till annan webbplats.

Kontakt

David Jonsson

Fiskerikonsulent