Skyddsjakt

Skyddsjakt är jakt som bedrivs för att förhindra skador på till exempel boskap och åkermark. Du ansöker om tillstånd för skyddsjakt hos Länsstyrelsen.

Vad innebär skyddsjakt?

Skyddsjakt innebär i första hand att döda enstaka djur som är särskilt besvärliga. Ibland används skyddsjakt för att skrämma och splittra grupper av vilt. Skyddsjakt ger många gånger bara en begränsad och tillfällig effekt för att förhindra skador. Du måste också försöka hitta andra förebyggande åtgärder och lösningar.

När kan Länsstyrelsen ge tillstånd för skyddsjakt?

Vi kan ge tillstånd till skyddsjakt utifrån

 • människors hälsa eller säkerhet
 • flygsäkerhet
 • att förhindra allvarlig skada, särskilt på gröda, boskap, skog, fiske, vatten eller annan egendom
 • att skydda vilda djur eller växter eller för att bevara deras livsmiljöer.

Det får inte finns någon annan lösning som är bättre för att förhindra skadorna eller problemen.

Önskar du göra en ansökan om skyddsjakt på bäver eller anmäla bäverskador, använd e-tjänsten Ansökan om skyddsjakt eller åtgärder mot bäver på sidan Viltskador:

Viltskador

Stegvis bedömning av skyddsjakt

En stegvis bedömning om behov av skyddsjakt gör det lättare att se om alla förutsättningar är uppfyllda. När det gäller en ansökan som rör allvarlig skada kan en stegvis bedömning till exempel se ut så här:

 1. Är det sannolikt att en allvarlig skada kommer uppstå eller förvärras under rådande förhållanden?
  Svar: Nej - ansökan avslås
  Svar: Ja - till steg 2
 2. Försvårar skyddsjakten upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos arten i dess naturliga utbredningsområde?
  Svar: Ja - ansökan avslås
  Svar: Nej - till steg 3
 3. Finns det en annan lämplig lösning?
  Svar: Ja - ansökan avslås
  Svar: Nej - skyddsjakt kan medges

I vissa fall, om en björn kan antas vara en fara för allmänhetens säkerhet, kan polisen fatta beslut om avlivning enligt 9 § jaktlagen.

När kan du bedriva skyddsjakt utan tillstånd?

För vissa djur kan du bedriva skyddsjakt utan tillstånd från Länsstyrelsen. Olika regler gäller och ibland måste du ha jakträtt i området. Vilka förutsättningar som gäller för att få jaga utan tillstånd står i Jaktförordningens bilaga 4.

Jaktförordningen Länk till annan webbplats.

Exempel på djur och förutsättningar där du kan bedriva skyddsjakt utan tillstånd:

Länsstyrelsen har den 18 april 2024 beslutat om skyddsjakt efter skarv i Västernorrlands län. Beslutet gäller 2024-2026 och 800 skarvar får fällas per år. Skyddsjakten får bedrivas under följande förutsättningar:

För att förhindra allvarlig skada på fiske: Skyddsjakt efter skarv får bedrivas för att förhindra skada inom 300 meter från fasta och rörliga fiskeredskap. Rörliga fiskeredskap omfattar i detta beslut inte handredskap. Skyddsjakten får bedrivas under följande perioder:

 • 19 april-31 juli 2024
 • 15 april-31 juli 2025
 • 15 april-31 juli 2026.

För att skydda känsliga fiskbestånd: Skyddsjakten får bedrivas inom fredningsområden för fisk och i vattendrag som mynnar i dessa, från mynningen upp till första vandringshindret eller utloppet från första sjö. Fredningsområden för fisk framgår i Fiskeriverkets föreskrifter om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön (FIFS 2004:36). Jakten får bedrivas under följande perioder:

 • 19 april-31 juli 2024
 • 15 april-31 juli 2025
 • 15 april-31 juli 2026.

Skyddsjakt får även bedrivas i havsområden med ett djup grundare än 3 meter (enligt sjökortet) under följande perioder:

 • 19 april-10 juni samt 1 augusti-31 december 2024
 • 15 april-10 juni samt 1 augusti-31 december 2025
 • 15 april-10 juni samt 1 augusti-31 december 2026.

Fullständiga villkor och kartor:

Beslut om skyddsjakt på skarv 2024-2026, pdf Pdf, 212.1 kB.

Kartor över fredningsområden för fisk, pdf Pdf, 9.9 MB.

Återstående tilldelning

Av tilldelningen på 800 skarvar återstår: 674 (den 23 maj, 2024).

Länsstyrelsen uppdaterar återstående tilldelning efter varje 100 skarvar som fällts enligt beslutet. När färre än 100 skarvar kvarstår enligt tilldelningen, uppdateras den återstående tilldelningen oftare.

Skyddsjakt på eget initiativ

Du som har jakträtt i området kan på eget initiativ jaga skarv för att förhindra skada.

Du får jaga

 • vid fasta och rörliga fiskeredskap (ej handredskap) och inom ett avstånd av 300 meter från sådana redskap under perioden 1 augusti – 28 (29) februari,
 • vid fiskodling och utsättningsplatser (inom sju dygn innan och sju dygn efter utsättningstillfälle) och inom ett avstånd av 300 meter från sådana områden den 1 juli – 30 juni (året runt),
 • inom fredningsområden för fisk den 1 augusti – 28 (29) februari.

Du får inte jaga närmare än 300 meter från boplats för skarv, havsörn eller fiskgjuse.

Fredningsområden hittas i Fiskeriverkets föreskrifter.

Fiskeriverkets föreskrifter, Havs- och vattenmyndigheten Länk till annan webbplats.

Förvaltningsplan för storskarv i Västernorrlands län

Länsstyrelsen Västernorrland har under hösten 2022 beslutat om en regional förvaltningsplan för storskarv:

Förvaltningsplan för storskarv i Västernorrlands län Länk till annan webbplats.

För att undvika skada får du jaga grågås, kanadagås och vitkindad gås under hela året om de

 • uppträder i flock om minst fem individer vid fält med oskördad gröda eller
 • medför olägenhet för människors hälsa.

För att undvika skada får du jaga trana och sångsvan om de uppträder i flock om minst fem individer vid fält med oskördad gröda. Särskilda tider gäller för skyddsjakten:

 • För trana får du jaga 1 april–30 maj och den 1 augusti–30 september.
 • Sångsvan får du jaga 1 oktober–31 mars.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss