Jakt och vilt

Vilka vilda djur du får jaga står i jaktförordningen. Länsstyrelsen ansvarar för viltförvaltningen med hjälp av länets viltförvaltningsdelegation.

Jaktregler i Sverige

All jakt i Sverige regleras utifrån jaktlagstiftningen. Utgångspunkten i lagen är att allt vilt är fredat. Fredningen gäller även ägg och bon. Vissa arter av vilt får jagas vid vissa tider. Vilka jakttider som gäller för olika arter kan du hitta i bilaga 1–4 i jaktförordningen.

Jaktförordningen Länk till annan webbplats.

Vissa utrotningshotade, sällsynta eller särskilt värdefulla djurarter är statens vilt och får inte jagas. Undantag kan göras för vissa arter för skydds- eller licensjakt.

Jakträtt

Du som fastighetsägare äger jakträtten på den mark som tillhör fastigheten. Du kan välja att upplåta jakträtten genom civilrättsliga avtal. Länsstyrelsen hanterar inte dessa avtal. Om ni inte är eniga kan ni vända er till tingsrätten.

För jordbruksarrende har arrendatorn jakträtten om ni inte har avtalat annat.

Begränsningar och undantag av jakträtten

Jakträtten kan vara begränsad eller undantagen om marken ligger inom:

 • renskötselområde
 • kronopark
 • naturreservat
 • nationalpark.

Information om vad som gäller i skyddade områden finns i föreskrifterna till området.

Jakträtt inom detaljplanerat område

Fastigheter inom detaljplanerat område omfattar också jakträtt. Du måste ha ett personligt skottlossningstillstånd för att använda skjutvapen inom detaljplanerat område. Tillståndet söker du hos Polisen.

Sök tillstånd för att skjuta inom detaljplanerat område, Polisen Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsens roll

Länsstyrelsens roll i jakt- och viltfrågor är bland annat att informera jägare och markägare, registrera jaktområden, tilldela licenser och att samla in och sammanställa statistik över skjutet vilt.

Vi ansvarar för att:

 • administrera förvaltningen av älg- och kronhjortsstammarna
 • leda den regionala förvaltningen av de stora rovdjuren
 • i vissa fall lämna tillstånd till skyddsjakt (undantag från fredning)
 • lämna bidrag till skadeförebyggande åtgärder och ersätta skador av vilt som inte får jagas
 • informera om vilt och jaktens regler, särskilt när förändringar sker i faunan.

I varje län finns viltförvaltningsdelegationer som hjälper oss i vårt arbete. Viltförvaltningsdelegationen ska på regional nivå samverka och besluta i övergripande frågor som berör jakt-, viltvårds- och rovdjursfrågor.

Landshövdingen är ordförande i delegationen. Utöver denne består delegationen av 17 ledamöter med varsin ersättare. Dessa är utsedda enligt en förordning och består av fem politiska företrädare, en ledamot med särskild kunskap om trafiksäkerhet och illegal jakt, samt ledamöter från intressena jakt och viltvård, naturvård, friluftsliv, jordbrukare, natur- och ekoturism, yrkesfiske, rennäring, fäbodbruket och skogsnäring.

Syftet med länsvisa viltförvaltningsdelegationer är ett utökat regionalt ansvar för förvaltningen av rovdjur och övrigt vilt.

Delegationerna ska bland annat besluta om övergripande riktlinjer och principer för viltförvaltningen och i vissa jaktfrågor. Det kan till exempel handla om skötsel av älgstammen, licensjakt och skyddsjakt inom länet och godkännande av förslag på regionala miniminivåer för björn och lo.

Ledamöter

Ordinarie ledamöter (o) och ersättare (e) sitter i delegationen fram till och med den 31 december 2026.

Förtroendevalda

Mikael Ahnström (S, o)

May Andersson (S, e)

Tony Andersson (M, o)

Håkan Svensson (M, e)

Kjell Bergkvist (C, o)

Peter Ledin (C, e)

Per Söderström (SJVP, o)

Peder Norrgård (SJVP, e)

Tommy Nilsson (SD, o)

Erik Thunefors (SD, e)

Trafiksäkerhet & illegal jakt

Mickael Backman (o)

Rickard Hagström (e)

Jakt- och viltvårdsintresset

Sven Norgren (o)

Stefan Nilsson (e)

Naturvårdsintresset

Wiltrud Daniels (o)

Anneli Åslund (e)

Lars Bengtsson (o)

Maria Danvind (e)

Friluftslivsintresset

Susanne Rantakokko (o)

Björn Abelsson (e)

Ägare & brukare av jordbruksmark

Gunilla Kjellsson (o)

Gustav Sahlin (e)

Lokalt näringsliv & turism

Susanne Königson (o)

Vakant plats (e)

Skogsnäringen

Göran Tjernberg (o)

Anders Jonsson (e)

Natur- och ekoturismföretag

Sofie Holmgren (o)

Vakant plats (e)

Yrkesfiske

Lars Bergman (o)

Manjula Gulliksson (o)

Fäbodbruket

Margita Sjöberg (o)

Johan Rudin (e)

Rennäringen

Thomas Kroik Kristoffersson (o)

Thomas Nejne (e)

Viltvårdsområden gynnar jakt och viltvård

Ett viltvårdsområde är ett antal fastigheter som gått samman för att gynna viltvården över ett större område. Medlemmarna i viltvårdsområdet får då jaga på varandras mark. Länsstyrelsen fattar beslut om att bilda viltvårdsområde och fastställer områdets stadgar. Du kan vända dig till Länsstyrelsen om du vill överklaga beslut från viltvårdsområdets stämma i vissa fall.

Vanliga frågor och svar

Du som äger en fastighet som ingår i ett viltvårdsområde är medlem i viltvårdsområdesföreningen. Som medlem äger du jakträtt i viltvårdsområdet.

Det kan också finnas regler för under vilka omständigheter fastighetsägaren får överlåta jakträtten till en annan person. Vilka bestämmelser och regler som gäller i ditt viltvårdsområde ska finnas skriftligt i föreningens stadgar.

Vad som gäller för att överlåta jakträtten till en annan person, till exempel genom att arrendera ut jakträtten står i viltvårdsområdesföreningens stadgar.

Det är förbjudet att, i eller inom 100 meter från en våtmark:

 • avlossa blyhagelammunition
 • ha med blyammunition vid skytte i våtmarker eller på väg till eller från skytte i våtmarker.

Förbudet gäller i hela landet.

Förbud mot blyhagel vid våtmark, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Skyddsjakt

I vissa fall kan länsstyrelsen ge tillåtelse till skyddsjakt. Mer om detta och hur du ansöker om skyddsjakt via vår e-tjänst, finner du på sidan för Skyddsjakt.

Skyddsjakt

Vilthägn

Planerar du att hålla djur i vilthägn? Då behöver du tillstånd både för att sätta upp stängslet och för att ha djuren inhägnade. Dessa tillstånd ansöker du om hos Länsstyrelsen.

Vilthägn

Viltskador

Vilt kan ibland orsaka skador för markägare och näringar. Skadorna kan ofta förebyggas, men ibland måste skyddsjakt tillämpas.

Viltskador

Älgjakt

Här hittar du information om årets jakttider, fällavgifter och hur du ska slutrapportera älgjakten till länsstyrelsen.

Älgjakt

Björnjakt

Björnen är fridlyst och får liksom de andra stora rovdjuren endast jagas under strikt kontrollerade former. För att reglera antalet björnar och förebygga skador på tamdjur och renar får skyddsjakt och viss licensjakt genomföras, om förutsättningarna för jakten är uppfyllda.

Björnjakt

Lodjursjakt

Här hittar du information om jakt på lo. Licensjakt genomförs framför allt för att minska de problem som lodjur kan orsaka för rennäringen och särskilda regler gäller för denna jakt. Läns­styrelsen kan även besluta om skyddsjakt på lodjur som gör skada, eller i förebyggande syfte.

Lodjursjakt

Kronhjortsjakt

Jakt efter kronhjort sker främst inom kronhjortsskötselområden som registrerats av Länsstyrelsen. På oregistrerad mark får enbart årskalv fällas.

Kronhjortsjakt

Den allmänna jakttiden på bäver i Västernorrlands län är 1 oktober–15 maj.

Om skyddsjakt behövs under annan tid får länsstyrelsen lämna tillstånd till det. En förutsättning är att jakten är nödvändig för att förhindra avsevärda skador.

Vid ansökan om skyddsjakt måste sökanden kunna visa att ett tillstånd behövs, till exempel av hänsyn till allmän hälsa eller säkerhet, av hänsyn till trafiksäkerheten, för att förhindra allvarlig skada på gröda, skog, fiske, vatten eller annan egendom.

Fångst med slagfälla som dödar bäver

Fångst med slagfälla är en effektiv jaktmetod och Naturvårdsverket har godkänt några typer av slagfällor för jakt efter bäver. Fällorna får endast användas av särskilt utbildade fångstmän som är förordnade av länsstyrelsen. Behörigheten gäller enbart vid skyddsjakt som länsstyrelsen gett tillstånd till eller som stödåtgärd vid rivning av bäverdammar.

Ansökan om åtgärder mot bäverskador

Bäver kan orsaka skador, bland annat på vägar, skog och gröda. Skadorna består i regel av att områden översvämmas på grund av bäverns dammar.

Om du vill ansöka om rivning av boplats, rivning av bäverdamm, skyddsjakt eller användning av slagfälla ska du använda vår e-tjänst. Den heter Ansökan om skyddsjakt och åtgärder mot bäverskador och återfinns på sidan Viltskador:

Viltskador

Naturvårdsverket har ansvar för säljakt tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten. På Naturvårdsverkets webbplats finns även beslut om jakt efter säl att läsa.

Jakt på säl, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Beslut om skyddsjakt på gråsäl och vikare, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Rapportera in fällda sälar, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen kan i vissa fall ge tillstånd till jakt på sådant allmänt vatten och sådana holmar, klippor och skär, som inte hör till något hemman. Jakt gäller säl och småvilt såsom sjöfågel och annat vilt som omfattas av den allmänna jakttiden.

Hur ansöker jag?

 1. Ansök genom att fylla i och skicka in blanketten Ansökan om jakt på allmänt vatten via post till Länsstyrelsen Västernorrland, 871 86 Härnösand eller via e-ost till: vasternorrland@lansstyrelsen.se. Blanketten hittar du under avsnittet Blanketter på denna sida.
 2. Betala ansökningsavgiften. Summan är 1 660 kronor och ska betalas in på bankgiro 5050-0651. Ange tydligt vem som är avsändare. Vi prövar din ansökan när du betalat ansökningsavgiften.

Vem får tillstånd?

Vi ger i första hand tillstånd till personer som är fast bosatta i skärgården eller vid kusten och som har erfarenhet av jakt samt goda kunskaper om djurlivet och naturförhållandena i dessa områden. Tillstånden kan beviljas för tre år.

Vad är allmänt vatten?

Jakträttigheterna på allmänt vatten tillhör staten. Allmänt vatten finns i havet samt i vissa större sjöar till exempel Vänern och Vättern.

Var går gränsen mellan enskilt och allmänt vatten?

Gränsen mellan enskilt och allmänt vatten går 300 meter ut från strandlinjen eller, om kurvan för tre meters djup går längre ut, längs den kurvan.

Mindre öar

Vid bestämmande av strandlinjen räknas inte mindre öar, varför dessa kan vara omgivna av allmänt vatten. I det sistnämnda fallet görs ett visst undantag från principen att det allmänna vattnet disponeras av staten. I den mån de nyss nämnda mindre öarna utgör fastighet eller del av fastighet har ägaren jakträtt intill 100 meter från stranden.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss