Jakt och vilt

Vilka vilda djur du får jaga står i jaktförordningen. Länsstyrelsen ansvarar för viltförvaltningen med hjälp av länets viltförvaltningsdelegation.

Jaktregler i Sverige

All jakt i Sverige regleras utifrån jaktlagstiftningen. Utgångspunkten i lagen är att allt vilt är fredat. Fredningen gäller även ägg och bon. Vissa arter av vilt får jagas vid vissa tider. Vilka jakttider som gäller för olika arter kan du hitta i bilaga 1- 4 i jaktförordningen.

Jaktförordningen Länk till annan webbplats.

Vissa utrotningshotade, sällsynta eller särskilt värdefulla djurarter är statens vilt och får inte jagas. Undantag kan göras för vissa arter för skydds- eller licensjakt.

Jakträtt

Du som fastighetsägare äger jakträtten på den mark som tillhör fastigheten. Du kan välja att upplåta jakträtten genom civilrättsliga avtal. Länsstyrelsen hanterar inte dessa avtal. Om ni inte är eniga kan ni vända er till tingsrätten.

För jordbruksarrende har arrendatorn jakträtten om ni inte har avtalat annat.

Begränsningar och undantag av jakträtten

Jakträtten kan vara begränsad eller undantagen om marken ligger inom:

 • renskötselområde
 • kronopark
 • naturreservat
 • nationalpark.

Information om vad som gäller i skyddade områden finns i föreskrifterna till området.

Jakträtt inom detaljplanerat område

Fastigheter inom detaljplanerat område omfattar också jakträtt. Du måste ha ett personligt skottlossningstillstånd för att använda skjutvapen inom detaljplanerat område. Tillståndet söker du hos Polisen.

Sök tillstånd för att skjuta inom detaljplanerat område på Polisens webbplats Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsens roll

Länsstyrelsens roll i jakt- och viltfrågor är bland annat att informera jägare och markägare, registrera jaktområden, tilldela licenser och att samla in och sammanställa statistik över skjutet vilt.

Vi ansvarar för att:

 • administrera förvaltningen av älg- och kronhjortsstammarna
 • leda den regionala förvaltningen av de stora rovdjuren
 • i vissa fall lämna tillstånd till skyddsjakt (undantag från fredning)
 • lämna bidrag till skadeförebyggande åtgärder och ersätta skador av vilt som inte får jagas
 • informera om vilt och jaktens regler, särskilt när förändringar sker i faunan.

I varje län finns viltförvaltningsdelegationer som hjälper oss i vårt arbete. Viltförvaltningsdelegationen ska på regional nivå samverka och besluta i övergripande frågor som berör jakt-, viltvårds- och rovdjursfrågor.

Landshövdingen är ordförande i delegationen. Utöver henne består delegationen av 17 ledamöter med varsin ersättare. Dessa är utsedda enligt en förordning och består av fem politiska företrädare, en ledamot med särskild kunskap om trafiksäkerhet och illegal jakt, samt ledamöter från intressena jakt och viltvård, naturvård, friluftsliv, jordbrukare, natur- och ekoturism, yrkesfiske, rennäring, fäbodbruket och skogsnäring.

Syftet med länsvisa viltförvaltningsdelegationer är ett utökat regionalt ansvar för förvaltningen av rovdjur och övrigt vilt.

Delegationerna ska bland annat besluta om övergripande riktlinjer och principer för viltförvaltningen och i vissa jaktfrågor. Det kan till exempel handla om skötsel av älgstammen, licensjakt och skyddsjakt inom länet och godkännande av förslag på regionala miniminivåer för björn och lo.

Ledamöter

Ordinarie ledamöter (o) och ersättare (e) sitter i delegationen fram till och med 31 december 2022.

Förtroendevalda

Stefan Dahlin (S, o)

Mikael Ahnström (S, e)

Susanne Lindahl (S, o)

Björn Nordling (S, e)

Tony Andersson (M, o)

Kerstin Svensson (M, e)

Lars-Gunnar Hultin (V, o)

Kjell Bergkvist (C, e)

Robert Thunfors (SJVP, o)

Sören Ödmark (KD,e)

Trafiksäkerhet & illegal jakt

Roger Wiklander (o)
Polisområde Västernorrland

Erik Nordenmark (e)
Polisområde Västernorrland

Jakt- och viltvårdsintresset

Sven Norgren (o)
Svenska Jägareförbundet

Åke Nilsson (e)
Jägarnas riksförbund

Naturvårdsintresset

Lars Bengtsson (o)
Naturskyddsföreningen

Maria Danvind (e)
Naturskyddsföreningen

Wiltrud Daniels (o)
Naturskyddsföreningen och Rovdjursföreningen

Bengt Allberg (e)
Medelpads ornitologiska förening och Birdlife

Friluftslivsintresset

Susanne Rantakokko (o)
Ångermanlands orienteringsförbund

Björn Abelsson (e)
Ångermanlands orienteringsförbund

Ägare & brukare av jordbruksmark

Stig Högberg (o)
Lantbrukarnas Riksförbund

Gunilla Kjellsson (e)
Lantbrukarnas Riksförbund

Lokalt näringsliv & turism

Linda Edlund (o) Region Västernorrland

Vakant plats (e)

Skogsnäringen

Göran Tjernberg (o)
SCA Skog AB

Charlotta Kristow (e)
Norrskog

Natur- och ekoturismföretag

Lennart Vessberg (o)
Naturismföretagen

Vakant plats (e)

Yrkesfiske

Mika Pastinen (o)
Västernorrlands kustfiskeförening

Lars Bergman (e)
Västernorrlands kustfiskeförening

Fäbodbruket

Margita Sjöberg (o)
Svensk fäbodskultur och utmarksbruk

Margareta Stenberg (e)
Svensk fäbodskultur och utmarksbruk

Sametinget

Thomas Nejne (o)

Thomas Kroik Kristoffersson (e)

Viltvårdsområden gynnar jakt och viltvård

Ett viltvårdsområde är ett antal fastigheter som gått samman för att gynna viltvården över ett större område. Medlemmarna i viltvårdsområdet får då jaga på varandras mark. Länsstyrelsen fattar beslut om att bilda viltvårdsområde och fastställer områdets stadgar. Du kan vända dig till Länsstyrelsen om du vill överklaga beslut från viltvårdsområdets stämma i vissa fall.

Vanliga frågor och svar

Du som äger en fastighet som ingår i ett viltvårdsområde är medlem i viltvårdsområdesföreningen. Som medlem äger du jakträtt i viltvårdsområdet.

Det kan också finnas regler för under vilka omständigheter fastighetsägaren får överlåta jakträtten till en annan person. Vilka bestämmelser och regler som gäller i ditt viltvårdsområde ska finnas skriftligt i föreningens stadgar.

Vad som gäller för att överlåta jakträtten till en annan person, till exempel genom att arrendera ut jakträtten står i viltvårdsområdesföreningens stadgar.

Skyddsjakt

I vissa fall kan länsstyrelsen ge tillåtelse till skyddsjakt. Mer om detta och hur du ansöker om skyddsjakt via vår e-tjänst, finner du på sidan för Skyddsjakt.

Skyddsjakt

Viltskador

Vilt kan ibland orsaka skador för markägare och näringar. Skadorna kan ofta förebyggas, men ibland måste skyddsjakt tillämpas.

Viltskador

Vilthägn

Planerar du att hålla djur i vilthägn? Då behöver du tillstånd både för att sätta upp stängslet och för att ha djuren inhägnade. Dessa tillstånd ansöker du om hos Länsstyrelsen.

Vilthägn

Älgjakt

Här hittar du information om årets jakttider, fällavgifter och hur du ska slutrapportera älgjakten till länsstyrelsen.

Älgjakt

Björnjakt

Björnen är fridlyst och får liksom de andra stora rovdjuren endast jagas under strikt kontrollerade former. För att reglera antalet björnar och förebygga skador på tamdjur och renar får skyddsjakt och viss licensjakt genomföras, om förutsättningarna för jakten är uppfyllda.

Björnjakt

Kronhjortsjakt

Jakt efter kronhjort sker främst inom kronhjortsskötselområden som registrerats av Länsstyrelsen. På oregistrerad mark får enbart årskalv fällas.

Kronhjortsjakt

Lodjuret är fridlyst och får liksom de andra stora rovdjuren endast jagas under strikt kontrollerade former. För att reglera antalet lodjur och förebygga skador på tamdjur och renar får skyddsjakt och viss licensjakt genomföras, om förutsättningarna för jakten är uppfyllda.

Länsstyrelsernas beslut om licensjakt utgår från den inriktning som den regionala förvaltningen har beslutat sig för ska gälla i länet. Förvaltningsmålet för Västernorrlands län fastställdes av länets viltförvaltningsdelegation den 6 oktober 2020 till 16 föryngringar (honor med ungar) motsvarande cirka 98 individer. Förvaltningsintervallet, inom vilket stammen tillåts variera, fastställdes till 13–22 föryngringar motsvarande cirka 80–135 individer.

Licensjakt får aldrig ske så att antalet lodjur i ett län eller ett förvaltningsområde understiger den miniminivån som Naturvårdsverket fastställt för länet och förvaltningsområdet. För Västernorrland är den beslutade miniminivån 12 föryngringar. Enligt det fastställda inventeringsresultatet för säsongen 2020/2021 bestod lodjursstammen i Västernorrland av 16 länsegna föryngringar. Två föryngringar delades med angränsande län, så slutresultatet för länet blev 17. Därmed har Länsstyrelsen bedömt att det finns utrymmer för licensjakt.

Beslut om licensjakt för 2022

Länsstyrelsen Västernorrland har beslutat om licensjakt på åtta lodjur i länet fördelat på tre delområden. Beslutet om licensjakt är i huvudsak inriktat på att dämpa lodjurens skador på renskötseln. Det är viktigt att du som vill jaga lodjur läser beslutet noga eftersom det innehåller detaljerade regler för jakten. Godkända fällor för levandefångst får användas om de är anmälda till länsstyrelsen senast den 28 februari. Länsstyrelsen har inte beslutat om undantag för att tillåta spårsökning med motordrivna fordon.

På webbplatsen rovbase.se kan du följa inventeringen av lodjur.

Så gott som all lodjursjakt beslutas av länsstyrelsen. Du som tänker jaga lodjur behöver känna till en del villkor förutom de generella bestämmelserna om jakt och vapen som finns i jakt- och vapenlagstiftningen. Du behöver läsa länsstyrelsens beslut om jakt för just det område där du ska jaga. Där finns viktiga villkor för jakten och telefonnummer för att få reda på hur många djur som finns kvar på tilldelningen i området.

 • För jakt på lodjur kan kulvapen, klass 1 eller 2, samt hagelvapen användas.
 • Halvautomatiska vapen får användas endast om de kan laddas med maximalt två patroner i magasin och ett i patronläge.
 • För andra vapen finns ingen sådan begränsning.
 • Hund som är särskilt tränad i att spåra skadat vilt ska kunna finnas tillgänglig inom två timmar.
 • Det är tillåtet att använda hund vid lodjursjakt, det får dock inte släppas fler än två hundar efter samma lodjur och hundarna får inte bytas ut under jakt på samma lodjur under en och samma dag.
 • Länsstyrelsen får besluta om jakt på lodjur med typgodkända fångstredskap.

Lodjur får efter beslut jagas från och med den 1 mars till och med senast den 15 april eller tills beslutat antal lodjur inrapporterats är fällda.

För aktuell information om antal fällda lodjur och hur många som återstår av tilldelningen i länet eller området, ring: 0611-34 91 53.

Mer information om fällda lodjur kan du läsa på Statens veterinärmedicinska anstalt:

Statens veterinärmedicinska anstalt Länk till annan webbplats.

Besiktningsmän från länsstyrelsen besiktar fällda lodjur. Hela lodjurskroppen tas omhand och skickas till Statens veterinärmedicinska anstalt. Förvaltning och forskning samarbetar och många provdata som samlas in används inom lodjursforskningen. Vid licensjakt får jägaren behålla skinnet.

Den allmänna jakttiden i Västernorrlands län är 1 oktober–15 maj.

Om skyddsjakt behövs under annan tid får länsstyrelsen lämna tillstånd till det. En förutsättning är att jakten är nödvändig för att förhindra avsevärda skador.

Vid ansökan om skyddsjakt måste sökanden kunna visa att ett tillstånd behövs, till exempel av hänsyn till allmän hälsa eller säkerhet, av hänsyn till trafiksäkerheten, för att förhindra allvarlig skada på gröda, skog, fiske, vatten eller annan egendom.

Fångst med slagfälla som dödar bäver

Fångst med slagfälla är en effektiv jaktmetod och Naturvårdsverket har godkänt några typer av slagfällor för jakt efter bäver. Fällorna får endast användas av särskilt utbildade fångstmän som är förordnade av länsstyrelsen. Behörigheten gäller enbart vid skyddsjakt som länsstyrelsen gett tillstånd till eller som stödåtgärd vid rivning av bäverdammar.

Ansökan om åtgärder mot bäverskador

Bäver kan orsaka skador, bland annat på vägar, skog och gröda. Skadorna består i regel av att områden översvämmas på grund av bäverns dammar.

Om du vill ansöka om rivning av boplats, rivning av bäverdamm, skyddsjakt eller användning av slagfälla ska du använda vår e-tjänst. Den heter Ansökan om skyddsjakt och åtgärder mot bäverskador och återfinns på sidan Viltskador:

Viltskador

Naturvårdsverket har ansvar för säljakt tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten. På Naturvårdsverkets webbplats finns även beslut om jakt efter säl att läsa.

Jakt på säl (Naturvårdsverkets webbplats) Länk till annan webbplats.

Licensjakt på gråsäl

Naturvårdsverket har fattat beslut om licensjakt efter gråsäl. Licensjakten pågår
20 april-20 maj 2022 samt 6 juni 2022-15 januari 2023. Sammanlagt får 2 000 gråsälar fällas i licensjakten och kvoten är gemensam för samtliga län med kust mot Östersjön.

Licensjakt på vikare

Naturvårdsverket har fattat beslut om licensjakt efter vikare. Licensjakten pågår
den 1 maj 2022-15 januari 2023. Sammanlagt får 420 vikare fällas i licensjakten och kvoten är gemensam för Västernorrlands län, Västerbottens län och Norrbottens län.

Beslut om skyddsjakt på gråsäl och vikare på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Rapportera in fällda sälar (Naturvårdsverkets webbplats) Länk till annan webbplats.

I Sverige bedrivs ett mårdhundsprojekt med huvudsyfte att förhindra att arten etablerarar sig inom landet. Projektet finansieras av Naturvårdsverket och drivs av Svenska Jägareförbundet. Samarbetspartners är Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA), Länsstyrelsen Norrbotten, Länsstyrelsen Västerbotten och Länsstyrelsen Skåne.

I Sverige finns ingen livskraftig stam av mårdhund, utan de djur som kommer in från Finland till Norrbottens län och sällsynt i Västerbottens län hålls under sträng kontroll.

I Västernorrlands län finns bara en dokumenterad observation av mårdhund och den är från Mjällom i Kramfors kommun den 15 februari 2010. Då gick en hane in i en fälla.

Har du frågor eller tips om mårdhund, kontakta projektet:

Telefon: 070-339 93 26

E-post: tipsaframmandearter@jagareforbundet.se

Mer information finns även på Svenska Jägareförbundets webbplats:

Mårdhund (Svenska Jägareförbundets webbplats) Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen kan i vissa fall ge tillstånd till jakt på sådant allmänt vatten och sådana holmar, klippor och skär, som inte hör till något hemman. Jakt gäller säl och småvilt såsom sjöfågel och annat vilt som omfattas av den allmänna jakttiden.

Hur ansöker jag?

 1. Ansök genom att fylla i och skicka in blanketten "Ansökan om jakt på allmänt vatten" till Länsstyrelsen Västernorrland, 871 86 Härnösand eller vasternorrland@lansstyrelsen.se. Blanketten hittar du längst ner på denna sida.
 2. Betala ansökningsavgiften. Summan är 1 660 kronor och ska betalas in på bankgiro 5050-0651. Ange tydligt vem som är avsändare. Vi prövar din ansökan när du betalat ansökningsavgiften.

Vem får tillstånd?

Vi ger i första hand tillstånd till personer som är fast bosatta i skärgården eller vid kusten och som har erfarenhet av jakt samt goda kunskaper om djurlivet och naturförhållandena i dessa områden. Tillstånden kan beviljas för tre år.

Vad är allmänt vatten?

Jakträttigheterna på allmänt vatten tillhör staten. Allmänt vatten finns i havet samt i vissa större sjöar till exempel Vänern och Vättern.

Var går gränsen mellan enskilt och allmänt vatten?

Gränsen mellan enskilt och allmänt vatten går 300 meter ut från strandlinjen eller, om kurvan för tre meters djup går längre ut, längs den kurvan.

Mindre öar

Vid bestämmande av strandlinjen räknas inte mindre öar, varför dessa kan vara omgivna av allmänt vatten. I det sistnämnda fallet görs ett visst undantag från principen att det allmänna vattnet disponeras av staten. I den mån de nyss nämnda mindre öarna utgör fastighet eller del av fastighet har ägaren jakträtt intill 100 meter från stranden.

Kontakt

Enheten för miljöanalys och viltförvaltning