Jakt och vilt

I jaktförordningen står vilka vilda djur som får jagas. Länsstyrelsen ansvarar för viltförvaltningen med hjälp av länets viltförvaltningsdelegation.

Jaktregler i Sverige

All jakt i Sverige regleras utifrån jaktlagstiftningen. I jaktlagen anges att allt vilt är fredat. För fredat vilt gäller fredningen även deras ägg och bon. Det innebär att vilt endast får jagas om det tillåts enligt jaktförordningens bilagor. Vissa utrotningshotade, sällsynta eller särskilt värdefulla djurarter är statens vilt och får inte jagas. Undantag kan göras för vissa arter för skydds- och licensjakt.

I Sverige har fastighetsägare rätt att jaga på den mark som hör till fastigheten. Jakt kan också utarrenderas.

Länsstyrelsens roll

Länsstyrelsens roll i jakt- och viltfrågor är bland annat att informera jägare och markägare, registrera jaktområden, tilldela licenser samt samla in och sammanställa avskjutningsstatistik.

Vi ansvarar för att

 • administrera förvaltningen av älg- och kronhjortsstammarna
 • leda den regionala förvaltningen av de stora rovdjuren
 • i vissa fall lämna tillstånd till skyddsjakt (undantag från fredning)
 • lämna bidrag till skadeförebyggande åtgärder och ersätta skador av vilt som inte får jagas
 • informera om vilt och jaktens regler, särskilt när förändringar sker i faunan.

I varje län finns viltförvaltningsdelegationer som hjälper oss i vårt arbete. Viltförvaltningsdelegationen ska på regional nivå samverka och besluta i övergripande frågor som berör jakt-, viltvårds- och rovdjursfrågor.

Information om statens vilt finns i 33 § i Jaktförordningen.

Jaktförordningen hos Sveriges riksdag Länk till annan webbplats.

I vissa fall kan länsstyrelsen ge tillåtelse till skyddsjakt. Mer om detta och hur du ansöker om skyddsjakt via vår e-tjänst, finner du på sidan för Skyddsjakt.

Skyddsjakt

Vilka regler som gäller för älgjakt finns på sidan Älgjakt:

Älgjakt

Björnjakten 2021 är avslutad

Inför 2021 års björnjakt tilldelades 75 björnar i Västernorrlands län. Björnjakten pågår vanligtvis under tiden 21 augusti–15 oktober dock längst till de tilldelade björnarna är fällda. Den 4 september fälldes den sista av totalt 75 tilldelade björnar. Jakten är därmed avslutad.

Hela länet var, till skillnad från tidigare år, ett enda jaktområde.

Beslut om licensjakt efter björn 2021 med ansökan om anläggning av åtel och lathund för björnjägare Pdf, 267.2 kB. (PDF)

Får endast jagas under strikt kontrollerade former

Björnen är fridlyst och får liksom de andra stora rovdjuren endast jagas under strikt kontrollerade former. För att reglera antalet björnar och förebygga skador på tamdjur och renar får skyddsjakt och viss licensjakt genomföras, om förutsättningarna för jakten är uppfyllda.

Länsstyrelsernas beslut om licensjakt utgår från den inriktning som den regionala förvaltningen har beslutat sig för ska gälla i länet. Licensjakt får aldrig ske så att antalet björnar i ett län eller ett förvaltningsområde understiger den miniminivån som Naturvårdsverket fastställt för länet och förvaltningsområdet.

Så gott som all björnjakt beslutas av länsstyrelsen. Du som tänker jaga björn behöver känna till en del villkor förutom de generella bestämmelserna om jakt och vapen som finns i jakt- och vapenlagstiftningen. Du behöver läsa länsstyrelsens beslut om jakt för just det område där du ska jaga. Där finns viktiga villkor för jakten och telefonnummer för att få reda på hur många djur som finns kvar på tilldelningen i området.

 • För jakt på björn krävs kulvapen klass 1.
 • Vid jakt på björn får halvautomatiska vapen laddas med maximalt sex skott, ett i loppet samt fem i ett magasin som har kapacitet för fem skott.
 • Det är tillåtet att använda åtel vid licensjakt på björn.
 • Det är tillåtet att använda hundar som är lämpliga vid björnjakt. Högst två hundar får användas samtidigt vid jakt på björn eftersom jakt med hund på ett olämpligt sätt kan innebära en onödigt hög stress för den jagade björnen.
 • Vid jakt på björn ska en eftersökspatrull finnas tillgänglig inom två timmar.

För aktuell information om antal fällda björnar och hur många som återstår av tilldelningen i länet eller området, ring: 0611-34 91 53.

Läs mer om fällda björnar på Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) eller i databasen Rovbase.

Om rovdjur hos Statens veterinärmedicinska anstalt Länk till annan webbplats.

Rovbase Länk till annan webbplats.

Besiktningsmän från länsstyrelsen besiktar fällda björnar och tar prover. Statens veterinärmedicinska anstalt kan med hjälp av dessa prover bestämma exempelvis ålder på björnen. Förvaltning och forskning samarbetar och många provdata som samlas in används inom björnforskningen. Vid licensjakt får jägaren behålla både köttet och skinnet.

Lodjuret är fridlyst och får liksom de andra stora rovdjuren endast jagas under strikt kontrollerade former. För att reglera antalet lodjur och förebygga skador på tamdjur och renar får skyddsjakt och viss licensjakt genomföras, om förutsättningarna för jakten är uppfyllda.

Länsstyrelsernas beslut om licensjakt utgår från den inriktning som den regionala förvaltningen har beslutat sig för ska gälla i länet. Licensjakt får aldrig ske så att antalet lodjur i ett län eller ett förvaltningsområde understiger den miniminivån som Naturvårdsverket fastställt för länet och förvaltningsområdet.

Länsstyrelsen Västernorrland har inte beslutat om licensjakt på lodjur 2021. Inventeringen av lodjur visar att det finns för få lodjur i länet för att det ska bli aktuellt med licensjakt.

På webbplatsen rovbase.se kan du följa inventeringen av lodjur:

rovbase.se Länk till annan webbplats.

Så gott som all lodjursjakt beslutas av länsstyrelsen. Du som tänker jaga lodjur behöver känna till en del villkor förutom de generella bestämmelserna om jakt och vapen som finns i jakt- och vapenlagstiftningen. Du behöver läsa länsstyrelsens beslut om jakt för just det område där du ska jaga. Där finns viktiga villkor för jakten och telefonnummer för att få reda på hur många djur som finns kvar på tilldelningen i området.

 • För jakt på lodjur kan kulvapen, klass 1 eller 2, samt hagelvapen användas.
 • Halvautomatiska vapen får användas endast om de kan laddas med maximalt två patroner i magasin och ett i patronläge.
 • För andra vapen finns ingen sådan begränsning.
 • Hund som är särskilt tränad i att spåra skadat vilt ska kunna finnas tillgänglig inom två timmar.
 • Det är tillåtet att använda hund vid lodjursjakt, det får dock inte släppas fler än två hundar efter samma lodjur och hundarna får inte bytas ut under jakt på samma lodjur under en och samma dag.
 • Länsstyrelsen får besluta om jakt på lodjur med typgodkända fångstredskap.

Lodjur får efter beslut jagas från och med den 1 mars till och med senast den 15 april eller tills beslutat antal lodjur inrapporterats är fällda.

För aktuell information om antal fällda lodjur och hur många som återstår av tilldelningen i länet eller området, ring: 0611-34 91 53.

Läs mer om fällda björnar på Statens veterinärmedicinska anstalt eller på databasen Rovbase:

Statens veterinärmedicinska anstalt Länk till annan webbplats.

Rovbase Länk till annan webbplats.

Besiktningsmän från länsstyrelsen besiktar fällda lodjur. Hela lodjurskroppen tas omhand och skickas till Statens veterinärmedicinska anstalt. Förvaltning och forskning samarbetar och många provdata som samlas in används inom lodjursforskningen. Vid licensjakt får jägaren behålla skinnet.

Kronhjorten har sin utbredning i vissa delar av Västernorrlands län. Stammen ska regleras så att inte oacceptabla skador uppkommer på växande gröda och skog samt risker för trafikskador orsakade av kronhjort. Jakt efter kronhjort ska i huvudsak ske inom kronhjortsskötselområden. Ansökningsblankett hittar du under rubriken Blanketter längst ner på sidan.

Kontaktuppgifter till jakthandläggare finns längst ner på sidan.

Inom kronhjortsskötselområde har markägare ett direktinflytande och ett ansvar för förvaltningen.

Vid beslut om bildande av kronhjortsskötselområde är det viktigt att risken för trafikolyckor samt skador på skog och gröda särskilt beaktas. Det är synnerligen viktigt att markägare som har kronhjort på sina marker får möjlighet att upprätthålla en rimlig balans mellan hjortstammen och skogens utveckling. Detta bör tydligt framgå av en skötselplan. Ett väl fungerande samråd mellan markägare och jakträttshavare är av mycket stor betydelse.

Områdena bör sammanfalla med skötselområdena för älg. Ansökan om registrering av kronhjortsskötselområde samt ändringar i befintligt område ska komma in till länsstyrelsen senast den 31 januari. Blankett för ansökan om registrering av kronhjortsskötselområde hittar du längst ner på sidan.

Inom kronhjortsskötselområden är jakttiden 16 augusti–28 (29) februari. Under tiden den 16 augusti-7 oktober samt den 1 februari-28 (29) februari, får jakten enbart avse hind och kalv. Till och med den 30 september och från och med den 1 februari ska jakten efter hind och kalv ske som smyg- eller vaktjakt.

På mark som inte registrerats som kronhjortsskötselområde får årskalv jagas under tidsperioden den 16 augusti-31 januari. Till och med den 30 september är det endast tillåtet med smyg- eller vaktjakt.

Om det behövs för att förebygga skada, får årskalv som uppträder vid fält med oskördad gröda eller orsakar stamskada på barrträd jagas utan att det behövs något tillstånd från länsstyrelsen under tiden 1 juli till 15 april.

Anmälan om jaktresultat skall för registrerat kronskötselområde göras till Länsstyrelsen inom två veckor efter jakttidens utgång, även om inte något djur har fällts.

Bäver kan orsaka skador, bland annat på vägar, skog och gröda. Skadorna består i regel av att områden översvämmas på grund av bäverns dammar.

Ansökan

Om du vill ansöka om rivning av boplats, rivning av bäverdamm, skyddsjakt eller användning av slagfälla ska du använda vår e-tjänst. Den heter Ansökan om skyddsjakt och återfinns på sidan Skyddsjakt:

Skyddsjakt

Under 1 maj-31 augusti får bäverdamm förstöras utan tillstånd från länsstyrelsen. För rivning av bäverns boplats (bäverhydda) krävs däremot tillstånd även under denna tid.

Under stora delar av året krävs länsstyrelsens tillstånd att förstöra bäverdamm eller boplats.

Mellan 1 september och 30 april får länsstyrelsen ge tillstånd att förstöras bävrars boplats eller dammbyggnad. Tillstånd lämnas bara om det är absolut nödvändigt för att förhindra allvarliga skador. Sprängning inte tillåten I länsstyrelsens tillstånd att riva bäverdamm tillåts normalt inte att sprängmedel används. Sprängning i eller i närheten av ett vattendrag räknas som vattenverksamhet enligt miljöbalken. Det betyder att du inte får spränga bäverdammar utan särskilt tillstånd.

Den allmänna jakttiden i Västernorrlands län är 1 oktober–15 maj.

Om skyddsjakt behövs under annan tid får länsstyrelsen lämna tillstånd till det. En förutsättning är att jakten är nödvändig för att förhindra avsevärda skador.

Vid ansökan om skyddsjakt måste sökanden kunna visa att ett tillstånd behövs, till exempel av hänsyn till allmän hälsa eller säkerhet, av hänsyn till trafiksäkerheten, för att förhindra allvarlig skada på gröda, skog, fiske, vatten eller annan egendom.

Fångst med slagfälla som dödar bäver

Fångst med slagfälla är en effektiv jaktmetod och Naturvårdsverket har godkänt några typer av slagfällor för jakt efter bäver. Fällorna får endast användas av särskilt utbildade fångstmän som är förordnade av länsstyrelsen. Behörigheten gäller enbart vid skyddsjakt som länsstyrelsen gett tillstånd till eller som stödåtgärd vid rivning av bäverdammar.

Naturvårdsverket har ansvar för säljakt tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten. På Naturvårdsverkets webbplats finns även beslut om jakt efter säl att läsa.

Jakt på säl Länk till annan webbplats. (Naturvårdsverkets webbplats)

Licensjakt på gråsäl

Naturvårdsverket har fattat beslut om licensjakt efter gråsäl. Licensjakten pågår från den 20 april 2021 och som längst till och med den 31 december 2021. Sammanlagt får 2 000 gråsälar fällas i licensjakten och kvoten är gemensam för samtliga län med kust mot Östersjön.

Rapportera in fällda sälar  Länk till annan webbplats.(Naturvårdsverkets webbplats)

I Sverige bedrivs ett mårdhundsprojekt med huvudsyfte att förhindra att arten etablerarar sig inom landet. Projektet finansieras av Naturvårdsverket och drivs av Svenska Jägareförbundet. Samarbetspartners är Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA), Länsstyrelserna i Norrbotten, Västerbotten och Skåne.

I Sverige finns ingen livskraftig stam av mårdhund, utan de djur som kommer in från Finland till Norrbotten och sällsynt i Västerbotten hålls under sträng kontroll.

I Västernorrland finns bara en dokumenterad observation av mårdhund och den är från Mjällom, Kramfors kommun 15 februari 2010 då en hane gick in i en fälla.

Har du frågor eller tips om mårdhund, kontakta projektet:

Telefon: 070-339 93 26

E-post: tipsaframmandearter@jagareforbundet.se

Mer information finns även på Svenska Jägareförbundets webbplats:

Mårdhund Länk till annan webbplats. (Svenska Jägareförbundets webbplats)

Länsstyrelsen kan i vissa fall ge tillstånd till jakt på sådant allmänt vatten och sådana holmar, klippor och skär, som inte hör till något hemman. Jakt gäller säl och småvilt såsom sjöfågel och annat vilt som omfattas av den allmänna jakttiden.

Hur ansöker jag?

 1. Ansök genom att fylla i och skicka in blanketten "Ansökan om jakt på allmänt vatten" till Länsstyrelsen Västernorrland, 871 86 Härnösand eller vasternorrland@lansstyrelsen.se. Blanketten hittar du längst ner på denna sida.
 2. Betala ansökningsavgiften. Summan är 1660 kronor och ska betalas in på bankgiro 5050-0651. Ange tydligt vem som är avsändare. Vi prövar din ansökan när du betalat ansökningsavgiften.

Vem får tillstånd?

Vi ger i första hand tillstånd till personer som är fast bosatta i skärgården eller vid kusten och som har erfarenhet av jakt samt goda kunskaper om djurlivet och naturförhållandena i dessa områden. Tillstånden kan beviljas för tre år.

Vad är allmänt vatten?

Jakträttigheterna på allmänt vatten tillhör staten. Allmänt vatten finns i havet samt i vissa större sjöar till exempel Vänern och Vättern.

Var går gränsen mellan enskilt och allmänt vatten?

Gränsen mellan enskilt och allmänt vatten går 300 meter ut från strandlinjen eller, om kurvan för tre meters djup går längre ut, längs den kurvan.

Mindre öar

Vid bestämmande av strandlinjen räknas inte mindre öar, varför dessa kan vara omgivna av allmänt vatten. I det sistnämnda fallet görs ett visst undantag från principen att det allmänna vattnet disponeras av staten. I den mån de nyssnämnda mindre öarna utgör fastighet eller del av fastighet har ägaren jakträtt intill 100 meter från stranden.

Landshövdingen är ordförande i delegationen. Utöver henne består delegationen av 17 ledamöter med varsin ersättare. Dessa är utsedda enligt en förordning och består av fem politiska företrädare, en ledamot med särskild kunskap om trafiksäkerhet och illegal jakt, samt ledamöter från intressena jakt och viltvård, naturvård, friluftsliv, jordbrukare, natur- och ekoturism, yrkesfiske, rennäring, fäbodbruket och skogsnäring.

Syftet med länsvisa viltförvaltningsdelegationer är ett utökat regionalt ansvar för förvaltningen av rovdjur och övrigt vilt.

Delegationerna ska bland annat besluta om övergripande riktlinjer och principer för viltförvaltningen och i vissa jaktfrågor. Det kan till exempel handla om skötsel av älgstammen, licensjakt och skyddsjakt inom länet och godkännande av förslag på regionala miniminivåer för björn och lo.

Ledamöter

Ordinarie ledamöter (o) och ersättare (e) sitter i delegationen fram till och med 31 december 2022.

I listorna nedan står förkortningen o för ordinarie och e för ersättare.

Förtroendevalda

Stefan Dahlin (S, o)

Mikael Ahnström (S, e)

Susanne Lindahl (S, o)

Björn Nordling (S, e)

Tony Andersson (M, o)

Kerstin Svensson (M, e)

Lars-Gunnar Hultin (V, o)

Kjell Bergkvist (C, e)

Robert Thunfors (SJVP, o)

Sören Ödmark (KD,e)

Trafiksäkerhet & illegal jakt

Roger Wiklander (o)
Polisområde Västernorrland

Erik Nordenmark (e)
Polisområde Västernorrland

Jakt- och viltvårdsintresset

Sven Norgren (o)
Svenska Jägareförbundet

Åke Nilsson (e)
Jägarnas riksförbund

Naturvårdsintresset

Lars Bengtsson (o)
Naturskyddsföreningen

Maria Danvind (e)
Naturskyddsföreningen

Wiltrud Daniels (o)
Naturskyddsföreningen och Rovdjursföreningen

Bengt Allberg (e)
Medelpads ornitologiska förening och Birdlife

Friluftslivsintresset

Susanne Rantakokko (o)
Ångermanlands orienteringsförbund

Björn Abelsson (e)
Ångermanlands orienteringsförbund

Ägare & brukare av jordbruksmark

Stig Högberg (o)
Lantbrukarnas Riksförbund

Gunilla Kjellsson (e)
Lantbrukarnas Riksförbund

Lokalt näringsliv & turism

Linda Edlund (o) Region Västernorrland

Vakant plats (e)

Skogsnäringen

Göran Tjernberg (o)
SCA Skog AB

Charlotta Kristow (e)
Norrskog

Natur- och ekoturismföretag

Lennart Vessberg (o)
Naturismföretagen

Vakant plats (e)

Yrkesfiske

Mika Pastinen (o)
Västernorrlands kustfiskeförening

Lars Bergman (e)
Västernorrlands kustfiskeförening

Fäbodbruket

Margita Sjöberg (o)
Svensk fäbodskultur och utmarksbruk

Margareta Stenberg (e)
Svensk fäbodskultur och utmarksbruk

Sametinget

Thomas Nejne (o)

Thomas Kroik Kristoffersson (e)

Kontakt

Enheten för miljöanalys och viltförvaltning