Risk för vattenbrist i Västernorrlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Skyddsjakt

Skyddsjakt är en förebyggande åtgärd för att förebygga skador på boskap och åkermark. Den utförs när det inte finns någon annan lämplig lösning. Du ansöker om tillstånd för skyddsjakt hos Länsstyrelsen.

Vad innebär skyddsjakt?

Skyddsjakt går ut på att ta bort enstaka individer som är särskilt besvärliga. Ibland används skyddsjakten främst till att skrämma och splittra anhopningar av vilt. Tänk på att skyddsjakt många gånger endast ger en begränsad och tillfällig effekt som skadeförebyggande metod. Därför är det viktigt att också försöka hitta andra lösningar.

I vissa fall kan du bedriva skyddsjakt utan särskilt tillstånd. Det gäller jakt för att förebygga skada av vilt och bara när förutsättningarna i Jaktförordningen (1987:905) bilaga 4 är uppfyllda. I andra fall kan vi ge tillstånd till skyddsjakt.

Jaktförordningen på riksdagens webbplats Länk till annan webbplats.

När kan Länsstyrelsen ge tillstånd för skyddsjakt?

Länsstyrelsen kan ge tillstånd till skyddsjakt:

 • Av hänsyn till allmän hälsa och säkerhet eller av andra tvingande skäl som har ett allt överskuggande allmänintresse.
 • Av hänsyn till flygsäkerheten.
 • För att förhindra allvarlig skada, särskilt på gröda, boskap, skog, fiske, vatten eller annan egendom.
 • För att skydda vilda djur eller växter eller bevara livsmiljöer för sådana djur eller växter.

Det får inte finnas någon annan lämplig lösning. Skyddsjakten får inte heller hota artens bevarandestatus.

Stegvis bedömning av skyddsjakt

En stegvis bedömning om behov av skyddsjakt gör det lättare att se om alla förutsättningar är uppfyllda. När det gäller en ansökan som rör allvarlig skada kan en stegvis bedömning till exempel se ut så här:

 1. Är det sannolikt att en allvarlig skada kommer uppstå eller förvärras under rådande förhållanden?
  Svar: Nej - ansökan avslås
  Svar: Ja - till steg 2
 2. Försvårar skyddsjakten upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos arten i dess naturliga utbredningsområde?
  Svar: Ja - ansökan avslås
  Svar: Nej - till steg 3
 3. Finns det en annan lämplig lösning?
  Svar: Ja - ansökan avslås
  Svar: Nej - skyddsjakt kan medges

I vissa fall, om en björn kan antas vara en fara för allmänhetens säkerhet, kan polisen fatta beslut om avlivning enligt 9 § jaktlagen.

Kontakt

Enheten för miljöanalys och viltförvaltning