Skyddsjakt efter skarv 2020

Länsstyrelsen har gett tillstånd till skyddsjakt efter skarv i Östersjön inom Västernorrlands län. Enligt beslutet är du skyldig att rapportera in antal fällda skarvar.

Beslutet omfattar tre inriktningar av skyddsjakt

  1. Skyddsjakt vid fasta och rörliga fiskeredskap: Innehavare av yrkesfiskarlicens längs kusten får bedriva skyddsjakt efter skarv med skjutvapen inom 300 meter från fasta och rörliga fiskeredskap för yrkesfisket (ej handredskap). Skyddsjakt får bedrivas 1 juni-30 november 2020. Maximalt 400 skarvar får fällas med stöd av beslutet.
  2. Skyddsjakt vid utsättningsplatser: Jakträttsinnehavare får bedriva skyddsjakt efter skarv vid utsättningsplatser för fisk medgivna av länsstyrelsen och inom ett avstånd av 300 meter från sådana områden (sjöar och hav) samt till och med 4 000 meter nedströms i sådana områden eller till gränsen mellan sötvatten och kustområde om den inträffar tidigare (vattendrag). Vid utsättningsplatser får jakten bedrivas sju dygn före och sju dygn efter respektive utsättningstillfälle under perioden 1 juni-30 november 2020. Maximalt 100 skarvar får fällas med stöd av beslutet.
  3. Skyddsjakt i fredningsområden för fisk samt terminalfiskeområde: Innehavare av yrkesfiskarlicens, jakträttshavare samt de som har särskilt tillstånd av länsstyrelsen gällande jakt på allmänt vatten, får bedriva skyddsjakt efter skarv i de delar av Östersjön som ligger i Västernorrlands län och utgörs av fredningsområden för fisk enligt Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:37) om fiske i sötvattensområdena samt inom terminalfiskeområdet utanför Gideälven. Skyddsjakten får bedrivas 1 augusti 2020–30 november 2020. Maximalt 400 skarvar får fällas med stöd av beslutet.

Totalt får 900 skarvar fällas.

Antal kvar att fälla: 566 (164 vid fasta och rörliga fiskeredskap, 38 vid utsättningsplatser och 364 i fredningsområden för fisk samt terminalfiskeområde).

Rapportering av skyddsjakt på skarv

Ange antalet med siffror

Ange antalet med siffror

Ange antalet med siffror


Till exempel fastighet eller ö


Kontakt

Enheten för miljöanalys och viltförvaltning