Kemikalier och kemiska produkter

Ska du yrkesmässigt överlåta farliga kemiska produkter? Eller vill du hantera farliga kemiska produkter privat? Då kan du behöva ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen.

Yrkesmässig överlåtelse, till exempel försäljning, av särskilt farliga kemiska produkter kräver tillstånd från Länsstyrelsen. Ett tillstånd gäller i högst fem år. Alla företag som säljer, eller på annat sätt yrkesmässigt överlåter, särskilt farliga kemiska produkter ska ansöka om tillstånd för yrkesmässig överlåtelse.

Tillstånd för privat hantering

För privat hantering av särskilt farliga kemiska produkter krävs tillstånd från Länsstyrelsen. Ett tillstånd gäller i högst fem år. Du kan få tillstånd till privat hantering av särskilt farliga kemiska produkter om du har fyllt 18 år och behöver produkterna för ett konstnärligt, tekniskt, vetenskapligt eller liknande ändamål.

Från 1 januari 2025 behöver du tillstånd för propplösare

Du som är privatperson kommer att behöva tillstånd för att köpa och använda produkter som används för rengöring av avlopp, så kallade propplösare från januari 2025.

Tillståndet gäller för propplösare som innehåller natrium-eller kaliumhydroxid i sådana halter att de klassificeras som frätande på huden i farokategori 1A och därför räknas som en särskilt farlig kemisk produkt.

Vad räknas som särskilt farliga kemiska produkter?

Kemiska produkter räknas som särskilt farliga om de vid klassificering och märkning enligt CLP-förordningen tillhör någon av följande faroklasser och farokategorier:

 • akut toxicitet, farokategori 1, 2 eller 3
 • cancerogenitet, mutagenitet i könsceller eller reproduktionstoxicitet, farokategori 1A eller 1B
 • specifik organtoxicitet – enstaka exponering, farokategori 1
 • frätande på huden, farokategori 1A.

Överlåtelse av e-cigaretter och e-vätskor

Du behöver tillstånd för överlåtelse av vissa särskilt farliga kemiska produkter för e-cigaretter och e-vätskor. Det gäller produkter som är klassificerade som akut toxiska i farokategori 1, 2 eller 3 och som är märkta med symbolen dödskalle. Klassificeringen ska framgå av säkerhetsdatabladet som tillhör produkterna.

Informationsblad: Försäljning av e-cigaretter och e-vätskor kräver tillstånd Pdf, 116.3 kB.

Manual för ifyllande av e-tjänst för ansökan om försäljning av e-cigaretter och e-vätskor Pdf, 139.1 kB.

Undantag från krav på tillstånd vid yrkesmässig överlåtelse

Du behöver inte tillstånd för yrkesmässig överlåtelse om du har rätt att driva detaljhandel med:

 • läkemedel till konsument enligt kapitel 2 i lagen om handel med läkemedel
 • produkter som omfattas av livsmedelslagen, läkemedelslagen eller lagen om foder och animaliska biprodukter.

Följande produkter kan överlåtas och hanteras utan kemikalietillstånd:

 • natrium- och kaliumhydroxid (som rena ämnen och blandningar)
 • eldningsoljor
 • bränslen för motordrift – dock krävs tillstånd för överlåtelse av metanol för motordrift, men inte för privat hantering
 • explosiva varor - för dessa kan dock tillstånd enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor krävas.

Det krävs inte heller tillstånd för yrkesmässig överlåtelse av frätande produkter i farokategori 1A. Däremot krävs tillstånd för privat hantering av denna typ av produkter.

Vilka produkter får jag hantera privat utan tillstånd?

Följande produkter får du hantera privat utan tillstånd:

 • natrium- och kaliumhydroxid (som rena ämnen och blandningar)
 • eldningsoljor
 • bränslen för motordrift
 • explosiva varor - för dessa kan dock tillstånd enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor behövas.

Vad kostar ansökan om tillstånd för yrkesmässig överlåtelse?

Det kostar 2 900 kronor att ansöka om tillstånd yrkesmässig överlåtelse av särskilt farliga kemiska produkter. Vi kan inte handlägga din ansökan innan du har betalat avgiften. Om du ansöker via e-tjänsten får du uppgifter om kontonummer i bekräftelsen direkt efter att du har skickat in din ansökan.

Märk din betalning med företagsnamn, ordet "kemikalietillstånd" samt "VHT 561".

Exempel: Bolaget AB, kemikalietillstånd, VHT 561 

Vad kostar det att ansöka om tillstånd för privat hantering?

Det kostar 870 kronor att ansöka om tillstånd till privat hantering av särskilt farliga kemiska produkter. Vi kan inte handlägga din ansökan innan du har betalat avgiften. Om du ansöker via e-tjänsten får du uppgifter om kontonummer i bekräftelsen direkt efter att du har skickat in din ansökan.

Märk din betalning med namn, ordet "kemikalietillstånd" samt "VHT 561".

Exempel: Björn Johansson, kemikalietillstånd, VHT 561

Ansök om tillstånd

Du kan använda vår e-tjänst för att ansöka om tillstånd för yrkesmässig överlåtelse av särskilt farliga kemiska produkter. Bifoga säkerhetsdatablad med ansökan. Det kan du göra direkt i e-tjänsten.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss