Fiska i fjällen

Vill du fiska i fjällen? För att fisket ska vara långsiktigt hållbart finns olika fiskeregler och lokala fiskebestämmelser som du behöver hålla dig till.

Länsstyrelsen förvaltar och vårdar fiskbestånden i statens vatten ovan odlingsgränsen och på renbetesfjällen. Vi arbetar för livskraftiga bestånd, en långsiktig och hållbar fiskerinäring och ett rikt och varierat sport- och fritidsfiske.

Fiskeregler och andra bestämmelser

Allt fiske ovan odlingsgränsen och på renbetesfjällen ska vara långsiktigt hållbart. Av den anledningen finns det både allmänna fiskeregler som gäller över stora områden och lokalt anpassade fiskebestämmelser.

I vissa områden måste du som fiskare rapportera dina fångster. Fångstrapporterna används som underlag när Länsstyrelsen anpassar fiskeregler efter de lokala förutsättningarna.

Regler i Västerbotten

 • Fiske får bedrivas med ett spö per fiskande.
 • Fisk mindre än minimimåttet skall återutsättas.
 • Fiskekort där namnet på den fiskande är inskrivet måste tas med vid fiske. På årskort skall innehavarens namn samt eventuella familjemedlemmars namn finnas angivna.
 • Sportfiske upplåts hela året med vissa undantag. Upplåtelsetiderna kan också gälla enbart sommar- eller vinterfiske.
 • Flytring är tillåten i nästan alla upplåtna vatten medan båt får användas i vissa angivna vatten.

Karta och regler för olika områden

I kartan hittar du vilka områden som du kan köpa fiskekort och vilka regler som gäller.

Kartan i större format Länk till annan webbplats.

Kartor hittar du också i:

Fjällfiskekatalogen 2022 Länk till annan webbplats.

Kartskalan gör det inte möjligt att i detalj utläsa var gränserna går, men de har markerats så noggrant som möjligt. Kartorna visar var man kan söka gränserna.

Gränserna är ofta, men inte alltid, markerade i terrängen med uthuggna gränsgator i skog, med rösen, pålar eller skyltar. Den fiskande är skyldig att ta reda på var gränserna går. Om det skulle vara oklart var gränsen går exakt, rekommenderas att hålla säkert avstånd.

www.natureit.se Länk till annan webbplats. kan du som köpt fiskekort eller aktiverat ditt årskort
rapportera fångsten. På så sätt får vi ett värdefullt underlag över storleksfördelningen hos fisken till vår skötsel av fiskbestånden.

Du som fiskar i något av våra kvoterade vatten måste rapportera din fångst.

Generellt för vatten upplåtna på allmänna kortet gäller ett minimimått på 30 cm. Fisk mindre än minimimåttet skall återutsättas. Var försiktig i hanteringen av fisk som skall återutsättas. Lossa kroken snabbt, utan att klämma fisken för hårt.

I ett antal sjöar och vattendrag är inte maskmete tillåtet, vilket även omfattar
maggot och andra naturliga agn. Regeln finns för att skydda framförallt småfisk
som ofta skadas vid maskmete vilket ofta får till följd att de inte överlever.

I många vattendrag är fångsten begränsad till 3 fiskar/dygn.

På de sträckor där det är enbart flugfiske gäller fönsteruttag som grundregel. Det är ett intervallmått och innebär att fiskar mellan 30–40 cm är tillåtna att ta upp. Fiskar som är mindre eller större skall återutsättas.

I några vatten är endast flugfiske med flugspö tillåtet. I dessa vatten gäller fångstbegränsning 2 fiskar/dygn samt ett intervallmått 30-40 cm. Detta innebär att enbart fisk mellan 30–40 cm är tillåtna att tas upp. Flugfiskevattnen är generellt vatten som är extra känsliga för beskattning.

Det är förbjudet att fiska i strömmande vatten från 15 september till och med 15 oktober. Syftet är att skydda öringen som har sin lekperiod då.

Flytring är tillåten vid fiske (lilla Tjulträsket undantaget). Båt (dit även kanot räknas) får däremot inte användas i alla vatten. I de sjöar som båtfiske är tillåtet får du ro drag eller släpa långedrag med ett spö per fiskare utan särskilt tillstånd. Däremot är fiske med utterbräda inte tillåtet.

Möjlighet till trollingfiske därför i tre sjöar, Överstjuktan, Ransaren och
Stor-Tjulträsket. Vid trollingfiske gäller speciella regler.

 • Max tre spön per fiskare
 • Ett bete per spö är tillåtet
 • Max sex spön per båt
 • Fiske med djuprigg och paravan är tillåten
 • Fångstbegränsning vid trollingfiske är satt till tre laxartade fiskar (öring, röding, kanadaröding, harr) per fiskare och dag, minimimått 30cm

Tänk på att visa hänsyn mot andra fiskare.

Borgasjön och Saxälven med sjöar till dammen vid utloppet ur Lilla Dabbsjön. Korpån med sjöar från Avasjö skiftesgräns till Lövsjö skiftesgräns samt vatten belägna mellan Korpån och Saxälven. Särskilt kort säljes, statens allmänna kort gäller ej. Fiskekort köpes hos återförsäljare eller på natureit.se. Länk till annan webbplats.

Mellan Tjåkkele och Ransarn har vi begränsat antalet fiskekort som säljs per säsong till maximalt 900 fiskekort. Dessa fördelas över tid och på tre olika delsträckor.

Maximalt 30 fiskekort per vecka och delsträcka kommer att säljas. Av dessa kan 20 kort per sträcka förhandsbokas via C&M Fiskecentrum, Kultsjögården.

Övriga 10 fiskekort per sträcka kan inte förhandsbokas.

Fiskeregler som gäller är:

 • endast flugfiske
 • max 2 fiskar
 • intervallmått 30–40cm

Fiskekortet kostar samma som det allmänna kortet. Det är obligatoriskt att fångstrapportera.

Genom reglerna där vi fördelar fisketrycket vill vi upprätthålla ett bra fiske genom att vårda fiskbeståndet samt minska slitage och trängsel. Din medverkan med återrapportering av fångster och synpunkter i övrigt är viktig för vår möjlighet att skapa bättre skötselregler för fjällfisket.

Det är förbjudet att köra skoter i vissa delar av fjällen. I de flesta av områden finns dock skoterleder där det är tillåtet att köra skoter.

Regler för skoterkörning i Västerbotten

Kartor över skoterleder i Västerbotten (Skoterwebben) Länk till annan webbplats.

Fiskekort

Köp fiskekort för statens vatten ovan odlingsgränsen och på renbetesfjällen i förvaltningssystemet NatureIT eller av lokala återförsäljare.

Köp fiskekort i NatureIT Länk till annan webbplats.

Du kan köpa fiskekort online eller hos en återförsäljare.

Köp fiskekort online på NatureIT Länk till annan webbplats.

Dorotea

 • My Way Dorotea
 • Nynäs Jakt & Fiskecamp, Storbäck
 • ICA Borgafjäll

Umeå

 • Blixt-Sport
 • Jaktia

Skellefteå

 • Cykel & fiskecenter

Sorsele

 • Ammarnäs Guidecenter
 • Ammarväs Wärdshus/Fiskecentrum Ammarnäs
 • Vindelfjällens naturum i Ammarnäs
 • Sorsele Fiskecentrum/Vindelälvens Turistbyrå

Storuman

 • Cykel & fiskecenter, Hemavan
 • FiskecentrumTärna/Turistbyrån
 • Slussforsboa
 • TärnaVilt, Joesjö
 • Vindelfjällens naturum i Hemavan

Vilhelmina

 • Fiskecentrum Saxnäs
 • Fiskecentrum Vilhelmina/Grönlunds jakt & fiske Fiskecentrum
 • Fiskecentrum Vojmådalen/Grönfjälls Fritidsby
 • Ulf Kanon, Marsliden
 • Vilhelmina Turistbyrå

 • 70 kr för ett dygn
 • 125 kr för tre dygn i följd
 • 220 kr för en period av sju dygn
 • 440 kr för årskort

Flera personer som bor på samma adress kan lösa årskort/familjemedlem för 125 kronor. Ungdomar under 16 år fiskar gratis i sällskap av kortinnehavare.

Kvoterade vatten

I statens kvoterade vatten har Länsstyrelsen valt att begränsa antalet fiskedygn. Vi utfärdar särskilda tillstånd för dessa sjöar och vattendrag.

Ansökan om fiske i kvoterade vatten

Ansökan är öppen 1 januari till 1 maj.

 1. Fyll i ansökan:
  Ansökan om fiske i kvoterade vatten (webbansökan)
 2. Ansöker du via post, skicka din ansökan till:
  Länsstyrelsen Västerbotten
  901 86 Umeå 

 • Du kan söka tillstånd för högst ett område.
 • Du kan få fiska högst tre dygn per tillstånd.
 • Fiskekortsavgiften ska betalas in före midsommar. Annars är tillståndet förverkat.
 • Lottning sker om ansökningarna överstiger antalet fiskedygn som ska upplåtas.
 • Om flera personer tänker följas åt bör samtliga namn stå på ansökan. På så sätt får alla eller ingen tillstånd. Varje person får bara finnas med på en ansökan. Finns någon person med på flera ansökningar stryks alla de ansökningarna i sin helhet.
 • Avgiften är 135 kr/dygn. Barn under 16 år fiskar gratis i målsmans sällskap.
 • Du som tilldelats fiske i ett kvoterat fiskevatten köper fiskekort i NatureIT för utvalt vatten.

Kvoterade fiskevatten i Västerbotten

Namn

Avgränsning

Upplåtelsetid

Upplåtna dygn

Storlek

Vindelälven

Vindelälven från och med Makeforsen till Särngejukkes inflöde inklusive Steukajukke

1/7–20/8

100

17 km

L:a Tjulträsket

Lilla Tjulträsket, del av, samt ån mellan
Lilla och stora Tjulträsket

1/7–31/8

75

1 km
40 ha

Granån

Granån från Virisen upp till Bleriken

1/7–31/8

50

2 km

Vojmån 1

Vojmån uppströms Aujojaure med intilliggande tjärnar

1/7–31/8

100

8 km 50 ha

Vojmån 2

Vojmån mellan Gottern och Fiansjön

1/7–31/8

100

4 km

Girisån

Girisån från Girisjön till Dolarn

1/7–31/8

100

11 km

Slipsikån

Slipsikån samt tjärnarna mellan Slipsiken och Autjojaure

1/7–31/8

100

8 km 200 ha


I ett antal strömmande vatten har vi begränsat antal fiskare per dag. I dessa vatten måste även du som fiskar med ett årstillstånd aktivera dina fiskedagar för att kortet ska vara giltigt.

Korten kan köpas och aktiveras tidigast 14 dagar innan planerad fiskedag.

Med anledning av öringens lekperiod är allt fiske förbjudet i strömmande vatten
15/9–15/10.

Du som fiskar i något av våra kvoterade vatten ska skicka in fångstrapport efter genomfört fiske. Fångstuppgifterna är viktiga för vår förvaltning av dessa vatten.

Fiske för husbehov för ortsbor och renskötande samer

Du som bor ovan odlingsgränsen kan få tillstånd att fiska för husbehov. Du ansöker om vilket vatten du vill fiska i hos Länsstyrelsen. Antalet tillstånd per sjö är begränsat utifrån fiskebeståndets förutsättningar och sjöns storlek.

Beviljas du tillstånd får du fiska med högst tio nät samt krokredskap. För nätfiske kan du endast få tillstånd för fiske i ett vatten.

Ansökningar för fiske för husbehov handläggs löpande under året.

 1. Fyll i ansökan: Ansökan om fiske för husbehov (webbansökan)
 2. Ansöker du via post, skicka din ansökan till:
  Länsstyrelsen Västerbotten
  901 86 Umeå 

Kontakt