Pågående och kommande arbete med förorenade områden

Information om vad som pågår just nu i arbetet med förorenade områden och vad som planeras för de kommande åren.

Pågående arbete

Här beskriver vi kort det arbete som pågår inom efterbehandling av förorenade områden i Värmland.

Inventering

Det grundläggande identifierings- och inventeringsarbetet som har bedrivits med statliga medel slutfördes under år 2013. Arbete pågår med att inventera Länsstyrelsens tillsynsobjekt där det finns ansvariga verksamhetsutövare. Arbetet med inventering beräknas vara klart inom två år.

Undersökningar och utredningar

Genom tillsyn arbetar länsstyrelsen löpande för att ansvariga verksamhetsutövare ska undersöka och utreda sina förorenade områden. För tillfället driver länsstyrelsen ca 20 tillsynsärenden. Områden som är aktuella för undersökning just nu är bland annat inom branscherna pappersindustri, järn- och stålindustri, ytbehandling av metaller samt klor- och luttillverkning.

I flera fall rör det sig om större bruksområden där verksamhet bedrivits under lång tid och där undersökningar måste ske i flera omgångar för att få en heltäckande bild. När undersökningar har genomförts görs bedömning om det är miljömässigt motiverat och ekonomiskt rimligt att gå vidare med fler utredningar eller åtgärder.

Undersökningar med statliga bidrag

I de fall det saknas ansvariga verksamhetsutövare kan kommunerna söka statligt bidrag för att genomföra undersökningar. Bidraget söks hos Naturvårdsverket via Länsstyrelsen. År 2023 har Värmlands län fått bidrag för att genomföra undersökningar och utredningar vid ett område. Nedan listas de områden som Värmlands län fått bidrag till.

Inom området har det bedrivits verksamhet med klor-alkalifabrik, massa- och pappersfabrik och träimpregnering. Undersökningar har tidigare visat på höga halter av kvicksilver och dioxin i både mark och grundvatten, höga metallhalter finns även i sediment. Naturvårdsverket har beviljat bidrag för att utföra kompletterande utredningar inom området under åren 2023 och 2024.

Åtgärder

Åtgärder för att efterbehandla förorenade områden genomförs bland annat i samband med exploateringar och nedläggningar av verksamheter. I övrigt pågår åtgärdsprojekt vid Landstingstvätten i Hagfors och Zakrisdalsverken i Karlstad. Dessa projekt drivs av SGU.

Tillsynsvägledning

Tillsynsvägledning genomförs till länets kommuner. Tillsynsvägledningen sker dels i enskilda ärenden i samband med inventering, undersökningar eller vid påträffade föroreningar. Främst sker dock tillsynsvägledningen som stöd och allmän vägledning i form av utbildning i inventeringsmetodik, checklistor, workshops med mera.

År 2021 startades ett samarbete kring strategiskt arbete med förorenade områden upp där nätverksträffar sker flera gånger per år. Bakgrunden till samarbetet är att Länsstyrelserna bedömer att det krävs ett mer strategiskt och aktivt arbete med förorenade områden hos länets kommuner för att kunna uppnå miljömålet Giftfri miljö. Kommunerna har tillsynsansvar enligt miljöbalken för många av de prioriterade förorenade områdena och har därför en mycket viktig roll i arbetet med att uppnå miljömålet. Syftet med samarbetet är att kommunerna ska stötta varandra och på så sätt lättare komma i gång med sitt strategiska arbete.

Kommande arbete

Undersökningar och utredningar

Genom tillsyn kommer länsstyrelsen att arbeta löpande för att ansvariga verksamhetsutövare ska undersöka och utreda sina områden. Många tillsynsobjekt är i utredningsfas och länsstyrelsen kommer att arbeta för att åtgärder vid behov ska kunna genomföras inom de närmsta åren. Kontinuerligt arbete sker även med att uppmuntra och stötta länets kommuner till att söka bidrag för undersökningar och utredningar för objekt där det saknas ansvar.

Kommande åtgärder

Nedan listas åtgärder som planeras eller som ska genomföras inom de kommande åren.

Kemtvättsverksamhet och färgning har bedrivits på platsen från år 1936 till 1990. Undersökningar har tidigare visat på förekomst av föroreningar i mark och grundvatten i form av olja och klorerade lösningsmedel. Åtgärden planeras bestå av så kallad ”soil mixing” som är en ny metod där kemikalier bryter ner föroreningen och cement blandas in så att marken blir geotekniskt stabiliserad. Naturvårdsverket har beviljat bidrag för åtgärdsförberedelser för åren 2023 och 2024.

Ett anrikningsverk i Filipstads kommun där bly-, koppar- och zinkmalm anrikades under 1910-talet. Anrikningssand med mycket höga halter av metaller har hittats på land och i sediment. Statliga medel för åtgärdsförberedande utredning har beviljats för år 2022. Själva åtgärden genom bland annat bortschaktning av förorenade jordmassor planeras ske år 2023-2024.

Ett kolgasverk med tillverkning av gas, koks och stenkolstjära. Verksamheten var i drift under åren 1871 till 1938. Undersökningar har visat på föroreningar av framför allt PAH. Platsen planeras åtgärdas med bortschaktning av förorenade jordmassor och muddring av förorenade sediment. Statliga medel för åtgärdsförberedelser har beviljats för år 2022-2023. Själva åtgärden planeras ske år 2024-2025.

Kontakt

Lina Jörnhagen

Miljöhandläggare

Rebecca Nilsson

Miljöhandläggare

Ksenia Bergstedt

Handläggare

Eeva Talsi

Handläggare

Susanne Andersson

Handläggare

Ann-Marie Fransson

Handläggare