Aktuella varningsmeddelanden i Värmlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Genomfört arbete med förorenade områden

Information om redan genomfört arbete i länet, exempelvis om vilka efterbehandlingsåtgärder som har genomförts.

Identifiering och inventering

Det grundläggande identifierings- och inventeringsarbetet som har bedrivits med statliga medel slutfördes under år 2013. I Värmlands län har över 3600 områden identifierats som potentiellt eller konstaterat förorenade. Av de identifierade objekten har över 1200 objekt inventerats och riskklassats. Områdena kan kopplas till olika branscher som typiskt sett kan ha bidragit till föroreningar. I Värmlands län finns de många registrerade områden inom branscher med bilverkstäder, bensinstationer och verkstadsindustrier. Områdena som ligger högst på prioriteringslistan tillhör branscher med verksamhet inom klor- och luttillverkning, sågverk, järn- och stålindustri, gruvor och kemtvättar. Alla identifierade områden finns inlagda i EBH-stödet, den nationella databasen för potentiellt förorenade områden. Objekten innefattar både miljöfarliga verksamheter som är nedlagda och de som är i drift. Även objekt från andra aktörer har registrerats i EBH-stödet.

Undersökningar och utredningar

Länsstyrelsen har genom tillsyn arbetat löpande med att få ansvariga verksamhetsutövare att undersöka och utreda sina områden. Arbetet styrs av olika prioriteringsgrunder. Senaste åren har arbetet till stor del varit inriktat på större bruksområden som krävt undersökningar i flera steg.

Viss tillsyn har också varit händelsestyrd, i samband med inlämning av statusrapporter enligt industriutsläppsförordningen eller vid nedläggning av verksamheter.

Ett flertal undersökningar har genomförts med hjälp av statliga bidrag i Värmlands län. Exempel på undersökningar som genomförts med statliga bidrag finns under Ansvar för undersökning och sanering.

Undersökningar av sediment i Vänern

Under 2020-2021 genomfördes ett projekt där sediment i Vänern undersöktes av SGU på uppdrag av länsstyrelserna i Värmland och Västra Götaland. Målsättningen med projektet var att få kunskap om vilka verksamheter som bidrar mest till föroreningsproblematiken och vilka åtgärder som ger bäst miljönytta. Under projektet undersöktes sediment i elva förorenade områden. Bland annat undersöktes halter av metaller, PAH, PFAS, dioxiner och PCB. Projektet finansierades av Naturvårdsverket och SGU och till viss del även av regeringsuppdraget för förorenade sediment RU:FS.

Vänerns sediment nu kartlagda, nyhet från SGU (Sveriges geologiska undersökning) Länk till annan webbplats.

Åtgärder

I Värmlands län har cirka 70 objekt åtgärdats helt och cirka 100 objekt har åtgärdats delvis. Förorenade områden har åtgärdats bland annat i samband med exploatering och nedläggningar av verksamheter. Många nedlagda bensinstationer har åtgärdats genom SPIMFAB (SPI Miljösaneringsfond AB).

Ett av de åtgärdade objekten, Konsterud impregneringsplats, har delvis finansierats med statliga bidrag från Naturvårdverket. Utöver det har delåtgärder vid Lesjöfors bruk och Landstingets tvätteri finansierats med statliga bidrag.

Konsteruds impregneringsplats

Vid före detta Konsterud impregneringsplats i Kristinehamns kommun har träskyddsbehandling genom tryckimpregnering med lösta metallsalter förekommit. Verksamheten orsakade föroreningar av arsenik, koppar, krom och zink på platsen. År 2002 genomfördes en schaktsanering med delvis statliga medel på platsen. En avfallsmängd på 7400 ton omhändertogs för deponering.

Beräkningar har visat att ca 1,5 ton arsenik har sanerats från området. I medel innehöll avfallsmassorna ca 200 mg As per kilo avfall. Vid impregneringsanläggningen syntes tydliga metallutfällningar och halterna i jorden var där mycket höga. Sammanlagt har ca 4 ton tungmetaller (As,Cu, Cr och Zn) sanerats från området.

Kontakt

Rebecca Nilsson

Miljöhandläggare

Ksenia Bergstedt

Handläggare

Eeva Talsi

Handläggare

Susanne Andersson

Handläggare

Ann-Marie Fransson

Handläggare

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss