Lokala vattenvårdsprojekt - LOVA

Lokala åtgärder för bättre havsmiljö kan få stöd från LOVA-bidraget. Bidraget kan sökas hos länsstyrelsen och går framför allt till kommuner, föreningar och andra sammanslutningar.

En ny LOVA-förordning innebär en förstärkning av övergödningsarbetet från och med 2018. Nu går det att söka, i vissa fall upp till 90 procent i statliga bidrag för åtgärder som minskar övergödningen. Bredden för vilka projekt som kan få stöd har dessutom ökat.

Nu kan åtgärder som rör övergödning, miljögifter kopplade till fritidsbåtar, omhändertagande av förlorade fiskeredskap samt olika restaureringsåtgärder genomföras med LOVA-bidrag. Men övergödningsinsatser kommer fortsatt att vara det högst prioriterade området.

LOVA-medel kommer även kunna användas av länsstyrelserna för ändamål som LOVA-förordningen anger, samt till kommunikation och administration.

Sök LOVA-bidrag hos Länsstyrelsen

Kommuner och ideella sammanslutningar ansöker om LOVA-bidrag hos länsstyrelsen i det län där projektet ska genomföras.

Länsstyrelsen tar emot ansökningar fram till 2018-11-30 och handlägger också ansökan. Vänd dig direkt till länsstyrelsen för råd och tips om ansökan.

Projektet inom Värmlands län ansöks hos:

Länsstyrelsen Värmland
Projektadministration LOVA
Miljöanalys
651 86 KARLSTAD
varmland@lansstyrelsen.se

LOVA-bidrag får användas till

  • Övergödning är fortsatt prioriterat – fokus på internbelastning, återcirkulering av näringsämnen samt annat som minskar övergödning av vattenmiljön.
  • Åtgärder som minskar spridning av miljöfarliga ämnen från fritidsbåtar till vattenmiljön
  • Omhändertagande av förlorade fiskeredskap (spökgarn)
  • Åtgärder som enligt vattenförvaltningsförordningen syftar till att nå en god ekologisk status eller god miljöstatus enligt havsmiljöförordningen.

Mer detaljerad information om stödets villkor och storlek finns i förordning (2009:381) om statligt stöd till lokala vattenvårdsprojekt (riksdagen.se)länk till annan webbplats.

Kontakt