Dispens från strandskydd

Vill du bygga, ändra eller åtgärda något inom ett strandskyddat område? Då behöver du ansöka om dispens hos Länsstyrelsen eller din kommun.

I de flesta fall är det din kommun som beslutar om dispens. Kontakta din kommun för att kontrollera om det du vill göra kräver dispens.

När ska du ansöka om dispens hos Länsstyrelsen?

Länsstyrelsen beslutar om dispens för åtgärder som rör byggande av allmänna vägar, järnvägar och försvarsanläggningar. Länsstyrelsen beslutar också om dispens för åtgärder inom statligt skyddade områden.

Exempel på statligt skyddade områden:

 • nationalparker
 • naturreservat
 • naturvårdsområden
 • kulturreservat
 • Natura 2000-områden
 • biotopskyddsområden
 • landskapsbildsskyddsområden.

Ansök om dispens från strandskydd

Att ansöka om strandskyddsdispens hos Länsstyrelsen kostar 4 600 kronor.

Betala avgiften till Länsstyrelsen i Uppsala län, bankgironummer 5052-1855. Ange vad betalningen avser. Länsstyrelsen börjar inte hantera din ansökan förrän vi tagit emot betalningen.

Om du till exempel vill bygga en brygga behandlas din ansökan även som anmälan om vattenverksamhet. Då läggs 300 kronor till på avgiften, förutsatt att det är Länsstyrelsen som prövar båda frågorna.

Skicka gärna med situationsplan, ritningar för åtgärden och bilder från platsen.

Ansök om dispens från strandskyddet för att bygga allmänna vägar, järnvägar och försvarsanläggningar eller för åtgärder i ett kulturreservat

Den som ska bygga allmänna vägar eller järnvägar som ingår i en väg- eller järnvägsplan behöver inte söka separat dispens från strandskyddet.

Den som ska bygga allmänna vägar, järnvägar eller försvarsanläggningar som inte ingår i en väg- eller järnvägsplan söker dispens från strandskyddet med en blankett.

Blankett för ansökan om strandskyddsdispens för bygge av allmänna vägar, järnvägar eller försvarsanläggningar som inte ingår i en väg- eller järnvägsplan Pdf, 158.8 kB.

Skicka ifylld ansökan till:

Eller via post till:

Länsstyrelsen i Uppsala län

751 86 Uppsala

För att vi ska kunna ge dispens krävs

 • att det finns ett särskilt skäl
 • att dispensen inte strider mot strandskyddets syften.

Det finns särskilda skäl om området som dispensen avser

 • redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften
 • genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen
 • behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området
 • behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området
 • behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området
 • behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

Om platsen ligger inom ett utpekat område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, så kallat LIS-område, kan du dessutom få dispens om det du vill göra:

 • bidrar till utvecklingen av landsbygden
 • är att bygga ett enstaka en- eller tvåbostadshus i anslutning till befintliga bostadshus.

Undantag

Du som bedriver jordbruk, skogsbruk, rennäring och yrkesfiske behöver inte söka dispens om samtliga fyra punkter är uppfyllda:

 • byggnaden eller åtgärden behövs för näringen
 • byggnaden eller åtgärden behöver ligga inom strandskyddsområdet
 • byggnaden är inte utformad för boende
 • näringen ska medföra ett betydande tillskott i din försörjning – hobbyverksamhet ger inget undantag från förbudet.

För att göra vissa kompletterande åtgärder till en huvudbyggnad behöver du inte dispens från strandskyddet.

I Uppsala län har Tierps och Älvkarleby kommuner beslutat om undantag för vissa kompletterande åtgärder till huvudbyggnad. Vänd dig till kommunen för mer information. För övriga kommuner i länet finns inga sådana undantag.

Om åtgärden är inom ett vattenområde

Ska du göra åtgärder i vatten? Då kan det i vissa fall krävas att du också anmäler eller söker tillstånd för vattenverksamhet. Det gäller till exempel för muddring, bryggor, fyllning och grävning.

Strandskyddet fortsätter gälla

Även om du får ett beslut om dispens gäller strandskyddet för platsen fortfarande. Dispensen betyder bara att du får tillstånd att genomföra just det bygge eller den åtgärd du har fått dispens för.

Strandskydd i Uppsala län

I vår webbkarta kan du se bland annat vilka områden som är strandskyddade, var strandskyddet är utökat och var strandskyddet är upphävt.

Webbkartan ger en bild av var strandskydd och landskapsbildsskydd gäller. Kartan är en tolkning av juridiskt bindande beslut om var strandskydd och landskapsbildsskydd gäller. Vid prövning gäller besluten, inte webbkartan.

Webbkarta över strandskydd och landskapsbildsskydd i Uppsala län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Strandskyddsbeslut och strandskyddsförordnanden med kartor

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Enköpings kommun
Heby kommun
Håbo kommun
Knivsta kommun
Tierps kommun
Uppsala kommun
Älvkarleby kommun
Östhammars kommun

Kontakt

Skicka e-post till planhandläggare

Telefon 010-223 30 00 (växel)

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss