Pågående och kommande arbete med förorenade områden

Information om vad som pågår just nu i arbetet med förorenade områden och vad som planeras för de kommande åren.

Pågående arbete

I Uppsala län pågår översiktlig undersökning motsvarande förstudie för 50 objekt. Fördjupad undersökning pågår för 13 objekt motsvarande huvudstudie.

För 2022 har länsstyrelsen beviljats bidrag från Naturvårdsverket för undersökningar vid 5 objekt samt åtgärd vid objektet Enköpingstvätten.

De flesta av de efterbehandlingsåtgärder som utförts i Uppsala län har bekostats av ansvarig. Exploatering är en viktig drivkraft bakom åtgärder i länet. Som pågående efterbehandlingsåtgärder räknas även delåtgärder för områden där bara en del av området efterbehandlas. I Uppsala län har så här långt efterbehandlingen avslutats i 102 områden. Just nu pågår åtgärd på 112 områden.

Länsstyrelsen arbetar under 2022 med 17 av länsstyrelsens tillsynsobjekt.

Kommande arbete

Inventering

Länsstyrelsens inventering i Uppsala län har avslutats. Behov finns däremot fortfarande av kompletterande inventeringsinsatser inom vissa branscher, exempelvis järnbruk. De undersökningar som har utförts vid järnbruksområden i länet visar att det förekommer en allvarlig föroreningssituation vid samtliga undersökta bruksområden. Det kan därför bli aktuellt att omklassa vissa bruk till en högre riskklass och komplettera tidigare inventering med ytterligare objekt.

EBH-gruppen bidrar i det nationella arbetet med PFAS genom att bistå med information och delta i nätverk. Arbetet kan leda till att objekt som inventerats behöver ses över på nytt.

Undersökningar och utredningar

Det fortsatta arbetet i länet kommer främst att fokuseras på att fortsätta driva på undersökningar av förorenade områden som redan initierats för att se till att de kommer till åtgärdsfas inom en rimlig tid. Länsstyrelsens och kommunernas urval av eventuellt nya objekt som behöver undersökas sker löpande i form av uppdatering av prioriteringslistan samt sökningar i EBH-stödet. Undersökningar och utredningar påbörjas alltmer ofta på grund av exploatering på förorenade områden. Länsstyrelsens ambition är att påbörja nya översiktliga utredningar under treårsperioden under förutsättning att bidragsmedel beviljas.

För den kommande treårsperioden ser Länsstyrelsen att ytterligare 17 objekt kommer att vara prioriterade för fortsatta fördjupade utredningar. Det exakta antalet objekt beror av vad utredningarna i förstudiefas visar. Huvuddelen av den tillsyn Länsstyrelsen bedriver inom förorenade områden är egeninitierad, men det förekommer även att ärenden initieras i samband med exploatering på förorenade områden eller i samband med aktiviteter vid pågående verksamheter.

Många ärenden kräver att ansvarsfrågan utreds grundligt innan undersökningar eller åtgärder kan komma till stånd. Det gäller både privat- och bidragsfinansierade projekt. Ansvarsutredningar kan behöva upprättas eller uppdateras under den kommande treårsperioden. Det finns ett behov av att se över ansvar för objekt i riskklass 2 och att ta fram en strategi för hur de ska prioriteras tillsyns- och bidragsvägen.

Åtgärder

Inför val av åtgärder kommer Länsstyrelsen att fortsätta belysa vikten av att man arbetar för nationella och regionala miljömål. Ett framtaget åtgärdsprogram för miljömålen är framtagen av Länsstyrelsen där arbetet med förorenade områden ingår. I Uppsala län behöver satsningar göras för att miljökvalitetsmålen ”giftfri miljö” och ”grundvatten av god kvalitet” ska uppnås, t.ex. genom samverkssatsningar mellan arbetet med förorenade områden, fysisk planering, tillsyn, tillsynsvägledning och skydd av vatten. Flera grundvattenförekomster i Uppsala län har dålig vattenkvalitet främst på grund av höga halter av olika miljögifter. Arbetstakten med efterbehandling av förorenade områden i länet behöver öka. Men för att uppnå det behövs resurser till att göra satsningar i tillsyn och tillsynsvägledning.

För den kommande treårsperioden ser Länsstyrelsen att 10 objekt kommer att vara prioriterade för åtgärd. Genom tillsyn, tillsynsvägledning och som stöd i bidragsarbetet arbetar Länsstyrelsen för att prioriterade objekt ska komma till åtgärd. Under treårsperioden 2021-2023 är förhoppningen att Länsstyrelsen och kommunerna effektivare ska kunna få prioriterade objekt till åtgärd.

Tillsynsvägledning

Kommunerna har tillsynsansvaret för många av länets prioriterade objekt och Länsstyrelsen kommer därför även fortsättningsvis att lägga stor vikt på tillsynsvägledande insatser. Arbetet sker i enlighet med framtagen TVL-plan för miljöskyddsenheten på Länsstyrelsen.

Varje år kommer minst en handläggarträff eller seminarium att anordnas, två kommunbesök att genomföras och tillsammans med övriga Mälarlän anordnas Mälarlänsutbildningen. I samband med handläggarträffen kommer vi även vid behov att planera för en utbildningsinsats. Därutöver planerar vi att regelbundet ha någon form av extra satsning, tex i form av tillsynsprojekt. Tillsynsprojektens genomförande förutsätter att pengar för tillsynsprojekt beviljas av Naturvårdsverket.

Länsstyrelsen driver tillsammans med övriga Mälarlän en treårig tillsynsvägledningscykel. I cykeln erbjuds kommunernas inspektörer utbildning inom arbetet med efterbehandling. Första året är grundläggande utbildning inom förorenade områden och ansvarsutredning, andra året utbildning inom undersökning och tredje året utbildning inom åtgärder. Därefter börjar cykeln om.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss