• Eldningsförbud i hela Uppsala län

    Länsstyrelsen har i samråd med länets räddningstjänster beslutat att eldningsförbud gäller i hela Uppsala län, från torsdagen den 11 maj 2023 klockan 15.00. Förbudet gäller tillsvidare. The County Administrative Board has decided on a fire ban in Uppsala county, from 3 pm on May 11th 2023, valid until further notice.

Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Genomfört arbete med förorenade områden

Information om redan genomfört arbete i länet, exempelvis om vilka efterbehandlingsåtgärder som har genomförts.

Inventering

För närvarande finns 3532 områden i databasen EBH-stödet för Uppsala län. Hittills har 922 områden riskklassats enligt den av Naturvårdsverket framtagna Metodik för Inventering av Förorenade Områden, MIFO. Totalt har 73 områden tilldelats riskklass 1 vilket är de objekt som är högst prioriterade för undersökningar i bland annat jord och grundvatten. I länet finns för närvarande 313 objekt som tilldelats riskklass 2 vilket innebär att det är angeläget att området undersöks.

Av verksamhetsbranscher i länet som har många objekt i de två högsta riskklasserna finns exempelvis: avfallsdeponier, verkstadsindustrier med halogenerade lösningsmedel, plantskolor, gruva och upplag järnmalm, järn-, stål- och manufaktur, kemtvättar samt träimpregnering.

Undersökningar och utredningar

Länsstyrelsen söker och fördelar statliga bidrag till utredningar och undersökningar av områden som kan vara förorenade och där betalningsansvarig saknas. I de fall inte Länsstyrelsen själv genomför de inledande undersökningarna är kommunerna huvudmän och handlar upp undersökningarna. I vissa fall kan Sveriges Geologiska Undersökning agera huvudman. Naturvårdsverket kan lämna bidrag för dessa undersökningar och utredningar.

Åtgärder

De senaste åren har allt fler objekt utretts och gått vidare in i åtgärdsfas. Majoriteten av genomförda saneringar har finansierats i privat regi. Några områden som har åtgärdats, helt eller delvis, med hjälp av statliga bidragsmedel inom Uppsala län är Östhammarsågen, Lövsta bruk, Bennebols bruk, Enköpingstvätten och Grillby Metallfabrik.

Kontakt