Genomfört arbete med förorenade områden

Information om redan genomfört arbete i länet, exempelvis om vilka efterbehandlingsåtgärder som har genomförts.

Inventering

För närvarande finns 3532 områden i databasen EBH-stödet för Uppsala län. Hittills har 922 områden riskklassats enligt den av Naturvårdsverket framtagna Metodik för Inventering av Förorenade Områden, MIFO. Totalt har 73 områden tilldelats riskklass 1 vilket är de objekt som är högst prioriterade för undersökningar i bland annat jord och grundvatten. I länet finns för närvarande 313 objekt som tilldelats riskklass 2 vilket innebär att det är angeläget att området undersöks.

Av verksamhetsbranscher i länet som har många objekt i de två högsta riskklasserna finns exempelvis: avfallsdeponier, verkstadsindustrier med halogenerade lösningsmedel, plantskolor, gruva och upplag järnmalm, järn-, stål- och manufaktur, kemtvättar samt träimpregnering.

Undersökningar och utredningar

Länsstyrelsen söker och fördelar statliga bidrag till utredningar och undersökningar av områden som kan vara förorenade och där betalningsansvarig saknas. I de fall inte Länsstyrelsen själv genomför de inledande undersökningarna är kommunerna huvudmän och handlar upp undersökningarna. I vissa fall kan Sveriges Geologiska Undersökning agera huvudman. Naturvårdsverket kan lämna bidrag för dessa undersökningar och utredningar.

Åtgärder

De senaste åren har allt fler objekt utretts och gått vidare in i åtgärdsfas. Majoriteten av genomförda saneringar har finansierats i privat regi. Några områden som har åtgärdats, helt eller delvis, med hjälp av statliga bidragsmedel inom Uppsala län är Östhammarsågen, Lövsta bruk, Bennebols bruk, Enköpingstvätten och Grillby Metallfabrik.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss