Smittskydd

Om du som djurägare misstänker att djur i din vård har drabbats av allvarlig smitta är du skyldig att omedelbart anmäla detta till veterinär. Veterinärer eller andra som i sitt yrke misstänker epizootisjukdom ska skyndsamt göra en anmälan till Länsstyrelsen och Jordbruksverket.

Vad är epizootisjukdomar?

En epizootisjukdom är en allvarlig smittsam djursjukdom som kan utgöra ett hot mot människors eller djurs hälsa. För dessa sjukdomar finns det en speciell lag som bestämmer hur du ska agera vid misstanke om sjukdom, för att minska risk för vidare smittspridning och underlätta bekämpning.

I Jordbruksverkets föreskrifter om förebyggande och bekämpning av vissa djursjukdomar finns en lista över vilka sjukdomar som måste anmälas Länk till annan webbplats.

Kontaktuppgifter till länsveterinärer som tar emot din anmälan

Mira Amin
010-223 32 96
mira.amin@lansstyrelsen.se

Lena Malm
010-223 33 60
lena.malm@lansstyrelsen.se

Utanför kontorstid (kontorstid är 8.00 - 17.00) kontakta Tjänsteman i beredskap (TIB) länsstyrelsen på telefonnummer: 0771-800900.

Jordbruksverkets TIB: 036-127255.

SVAs TIB: 018-674001.

För veterinärer om husdjur från Ukraina

Jordbruksverket har uppdaterat sin webbplats Länk till annan webbplats. med ny information till veterinärer om processen för hanteringen av hundar och katter som har rest med sin ägare från Ukraina till Sverige.

I korthet gäller detta:

 • Djur som uppfyller kraven för införsel släpps in.
 • Djur som inte uppfyller kraven, och som vi inte kan få styrkt att de har ett fullgott skydd mot rabies, hemisoleras.
 • Om hemisolering inte är möjlig så isoleras djur på en anläggning under officiell tillsyn.

En e-tjänst för veterinärer som hanterar djur från Ukraina finns på

Anmälan från veterinär av sällskapsdjur från Ukraina Länk till annan webbplats.

Förebygg afrikansk svinpest

Afrikansk svinpest är en smittsam och dödlig virussjukdom som drabbar tamgrisar och vildsvin, människor påverkas inte. Sjukdomen har ännu inte nått Sverige men fortsätter att sprida sig i Europa och andra delar av världen. Eftersom det blir väldigt stora konsekvenser för ett land som drabbas är det viktigt att tillsammans förebygga så den inte når Sverige.

Människan spelar en stor roll i spridningen genom att vi tar med oss till exempel gris- fläsk- och vildsvinsprodukter från smittade områden. Sjukdomen kan även spridas via kläder, skor och jaktutrustning om man har vistats i områden där smittan finns. Sjukdomen finns just nu i Estland, Lettland, Litauen, Italien, Polen, Tjeckien, Ungern, Ryssland och Belgien.

Tänk på att

 • Ta inte med kött eller köttprodukter av tamgris eller vildsvin från länder där svinpest förekommer.
 • Släng inte matrester i naturen.
 • Utfodra inte grisar med matrester.
 • Registrera din grishållning till Jordbruksverket, även hobby- och minigrisar.
 • Ha noggranna hygienrutiner i din grisbesättning, tänk på smittrisker efter besök utomlands.
 • Undvik import av grovfoder och halm från smittade länder.
 • Tänk på smittrisker när du ställer ut grovfoder eller halm på viltutfodringsplatser, exempelvis om fodret är importerat eller innehåller kadaverrester.
 • Kontakta Statens veterinärmedicinska anstalt om du hittar ett dött vildsvin.
 • Misstänker att dina grisar har smittats ska du omedelbart kontakta din veterinär.

Läs mer:

Afrikansk svinpest på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Rapportera in fynd av sjuka eller döda vilda djur på SVA:s webbplats Länk till annan webbplats.

Afrikansk svinpest på Svenska Jägareförbundets webbplats Länk till annan webbplats.

Afrikansk svinpest på Gård & Djurhälsans webbplats Länk till annan webbplats.

Anmälningsplikt för djurägare

Du som har hand om ett djur och misstänker att det smittats av en epizootisjukdom är skyldig att direkt anmäla det till veterinär. Exempel på epizootisjukdomar är mul- och klövsjuka, mjältbrand, svinpest, blåtunga, rabies och newcastlesjuka.

Anmälningsplikt för veterinärer

Epizootisjukdom och salmonella

Veterinär som misstänker epizootisjukdom eller salmonella hos djur ska skyndsamt anmäla detta till Länsstyrelsen och Jordbruksverket via e-post eller telefon.

Andra anmälningspliktiga djursjukdomar

Det finns även andra djursjukdomar som kan smitta till djur eller människor och som är anmälningspliktiga. För dessa gäller anmälningsplikten för veterinärer samt för obduktions- eller laboratorieverksamhet. Anmälningsplikten gäller för varje indexfall.

En lista över vilka djursjukdomar och smittämnen som är anmälningspliktiga finns i Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om biosäkerhetsåtgärder samt anmälan och övervakning Länk till annan webbplats.

Klinisk misstanke om djursjukdom

En veterinär som misstänker någon av följande sjukdomar ska anmäla det till Länsstyrelsen:

 • hästinfluensa typ A
 • kvarka
 • virusabort (centralnervös form)
 • virusarterit
 • MRSA (alla djurslag).

Krav på veterinärer vid infektion med MRSA eller MRSP

Om ett djur som du undersöker misstänks eller konstateras ha MRSA eller MRSP i en aktiv infektion har både du och djurhållaren skyldigheter enligt Jordbruksverkets föreskrifter K112.

Kraven i K112 innebär skyldighet att i vissa fall (MRSA) provta djuret och att anmäla en sådan provtagning till länsstyrelsen, att göra bedömningen att MRSA- eller MRSP-infektionen har avläkt, meddela länsstyrelsen detta, informera djurägaren om de restriktioner som K112 innebär samt därutöver ge djurägaren de råd och instruktioner som behövs för att minska risken för vidare smittspridning. Avsikten är att det ska vara behandlande veterinär som ger råd om till exempel kontaktisolering, hantering av djuret för att minska smittrisken och om rengöring och desinfektion efter avläkt infektion.

Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om förebyggande och särskilda åtgärder avseende hygien m.m. för att förhindra spridning av zoonoser och andra smittämnen Länk till annan webbplats.

Krav på veterinärer vid MRSA och MRSP på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Anmäl klinisk misstanke om djursjukdom

Gör din anmälan i vår e-tjänst för klinisk misstanke om djursjukdom. Veterinärer ska anmäla till Länsstyrelsen i det län där smitta misstänks, det vill säga det län där det smittade djuret har sin hemvist.

Du behöver e-legitimation för att kunna använda e-tjänsten.

Vad händer efter anmälan?

Efter att Länsstyrelsen tagit emot anmälan att en veterinär misstänker smittsam sjukdom vidtar vi olika åtgärder beroende på vilken sjukdom det rör sig om. Till exempel kan vi kontakta övriga berörda myndigheter för samordning av åtgärder, skicka ut information till berörda organisationer och praktiserande veterinärer och se till att den utredande veterinären får skyddskläder och provtagningsmaterial.

Förekomst av djursjukdomar i länet

Statistik över förekomst av djursjukdomar i länet och övriga delar av Sverige hittar du på Jordbruksverkets webbplats.

Aktuellt läge för smittsamma djursjukdomar på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Sjukdomsbeskrivningar och information om aktuella fall av djursjukdomar hittar du även på Statens veterinärmedicinska anstalts webbplats.

Smittläge på Statens veterinärmedicinska anstalts webbplats Länk till annan webbplats.

Kortfattad information om anmälda hästsjukdomar publiceras på Svensk travsports webbplats.

Smittinfo på Svensk travsports webbplats Länk till annan webbplats.

Vem kontaktar jag om mitt djur blir sjukt?

I första hand kontaktar du en veterinär om ditt djur blir sjukt. Om du inte får tag på din ordinarie veterinär, ring närmaste jourhavande veterinär. Har du allmänna frågor om smittsamma djursjukdomar kan du vända dig till Jordbruksverket eller Statens veterinärmedicinska anstalt.

Smittsamma djursjukdomar på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Smittsamma djursjukdomar på Statens veterinärmedicinska anstalts webbplats Länk till annan webbplats.

Vem ansvarar för smittskyddet?

När det gäller djur har Jordbruksverket det övergripande nationella ansvaret för smittskyddsfrågor och för att bekämpa smittsamma sjukdomar.

Länsstyrelsen med länsveterinären har det regionala ansvaret. Länsveterinären samordnar information om länets aktuella sjukdomsstatus.

Länsstyrelsen samarbetar med smittskyddsläkare, Folkhälsomyndigheten, Jordbruksverket, Livsmedelsverket, Statens veterinärmedicinska anstalt, fältverksamma veterinärer och länets kommuner.

Allvarliga utbrott av smittsamma djursjukdomar

Vid utbrott av allvarliga smittsamma djursjukdomar i länet, så kallade epizootier, samverkar Länsstyrelsen med andra myndigheter i bekämpningen och samordnar de lokala aktörerna. Vid större utbrott har Jordbruksverket möjlighet att delegera uppgifter till Länsstyrelsen. Vi ansvarar också för att kontrollera att de beslut som fattas i arbetet för att bekämpa smittan följs.

Hygienregler för djurhållare

Det finns allmänna hygienregler som ska förebygga att smittämnen sprids mellan djur och människor. Reglerna innebär bland annat att det ska finnas möjlighet för den som vistas på en anläggning med djur att tvätta och desinficera sina händer. Reglerna gäller inte för dig som endast har djur i ditt eget hem. 

Krav för dig som har en besöksverksamhet

Hygienregler för besöksverksamheter

För att minska risken för spridning av smittor mellan djur och människor finns särskilda hygienregler för dig som har en besöksanläggning där människor har möjlighet till direkt kontakt med djur. Bland annat ska den som besöker en djuranläggning kunna tvätta och desinficera sina händer i nära anslutning till djuren. Du ska också informera besökaren om hur risken för överföring av smittor mellan djur och människor kan minska.

Hygienreglerna för besöksverksamheter gäller oavsett om du har en anläggning med livsmedelsproducerande djur, hästar eller någon annan typ av djurhållning. Detta gäller även dig som har vård- eller terapihundar.

Allmänna och särskilda hygienregler uppdelade efter djurslag på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Hantering av animaliskt avfall

För att förhindra smittspridning från animaliskt avfall, så kallade animaliska biprodukter, finns ett omfattande regelverk om hur det får användas och hur det ska hanteras. Du får till exempel inte mata grisar eller fåglar med matavfall som innehåller något som helst kött eller andra produkter från djur. På Jordbruksverkets webbplats finns mer information om hantering av animaliskt avfall.

Foder och utfodring med animaliska biprodukter på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen kontrollerar transporter av animaliskt biprodukter. För att transportera sådant material ska du vara registrerad hos Jordbruksverket.

Jordbruksverkets blankett för att registrera yrkesmässig transport av animaliska biprodukter Länk till annan webbplats.

Kontakt