Klimatanpassning i Stockholms län

Länsstyrelsen Stockholms arbete med klimatanpassning inkluderar många fler verksamhetsområden utöver plan- och bygglagen (PBL). Här följer en sammanställning av vårt bredare klimatanpassningsarbete som riktar sig till stat och kommun.

Till klimatanpassning inom PBL.

Regional handlingsplan för klimatanpassning

Länsstyrelsen i Stockholms län har tagit fram en regional handlingsplan för klimatanpassning med åtgärder riktade såväl till nationell som regional och lokal nivå. Åtgärderna är inom fokusområdena Vatten, Grönstruktur, Samhällsbyggnad samt Innovation och en stor del faller inom Länsstyrelsens egna ansvarsområde. Hur det regionala och lokala klimatanpassningsarbetet för att skapa ett långsiktigt robust samhälle planeras finner du i den regionala handlingsplanen för klimatanpassning i Stockholms länPDF.

Hur blir klimatet i framtiden?

För dig som är intresserad av en kort beskrivning av vilka klimatförändringar som Stockholms län står inför har vi tagit fram skriften Hur blir klimatet i framtiden?PDF som kortfattat beskriver två klimatscenarier för Stockholm län.

Klimatanalys visar på mer nederbörd och ökad temperatur i länet

SMHI har tagit fram data för Stockholms län som visar hur klimatet kommer att förändras beroende på hur stora utsläppen av växthusgaser blir. Rapporten visar att vi får mer nederbörd och att temperaturen i Stockholms län kan komma att stiga med så mycket som fem grader fram till slutet av seklet.

Enligt SMHI:s analys kommer medeltemperaturen i Stockholms län vid slutet av seklet att ha stigit med cirka fem grader med dagens globala klimatpolitik. Med en kraftfullare klimatpolitik, som minskar utsläppen, skulle ökningen kunna stanna på cirka tre grader. SMHI:s analys bygger på klimatobservationer och beräkningar enligt två utvecklingsvägar, dels en med begränsade utsläpp av växthusgaser, dels en med accelererande utsläpp. Framtidsscenarierna i analysen visar vad som kommer att hända i mitten samt i slutet av seklet, jämfört med den så kallade normalvärdesperioden år 1961–1990. Här kan du läsa klimatanalysen för Stockholm länPDF.

Klimatförändringar och Mälaren ur ett vatten och naturmiljöperspektiv

Länsstyrelsen har sammanställt och bedömt hur ett framtida klimat i det längre tidsperspektivet beaktats i utredningarna gällande nya Slussen och dess reglering. Utredningen studerade även om det finns material i Slussenprojektet som kan användas för att höja kunskapen om framtidens klimatpåverkan. Granskningen har skett ur ett långsiktigt klimatperspektiv där fokus ligger på vatten- och naturmiljö och resultatet finner du i rapporten Klimatförändringar och Mälaren ur ett vatten- och naturmiljöperspektivPDF.

Mälaren i det längre tidsperspektivet

Förstudien Mälaren om 100 årPDF är ett länsstyrelsegemensamt projekt. Inom studien har bland annat frågor rörande den globala havsnivåhöjningen och Mälarens framtid diskuterats översiktligt. Rapporten följdes upp med Mälaren och Saltsjön i ett förändrat klimatPDF.

Regional utredning av riskområden för skred, ras, erosion och översvämning

Skriften Riskområden för skred, ras, erosion och översvämning i Stockholms län i dagens och framtidens klimatPDF är tänkt att utgöra ett stöd för olika aktörer i regionen i arbetet med anpassning till ett förändrat klimat. Den regionala klimatsammanställningenPDF är ett viktigt underlag för bedömning av konsekvenser av klimatförändringar för samhället och naturmiljön. Sårbara områden och verksamheter behöver identifieras så att lämpliga åtgärder kan vidtas för att anpassa samhället på ett hållbart sätt.

Verktyg för kommunalt klimatanpassningsarbete

Länsstyrelsen har tagit fram några skrifter innehållande verktyg som är användbara i det kommunala arbetet med klimatanpassning. Dessa är tänkta att vara ett stöd för olika aktörer i arbetet med anpassning till ett förändrat klimat. Skriften Klimatanpassningsplan – process och verktygPDF beskriver steg i arbetet med att ta fram en klimatanpassningsplan.

Sårbara områden och verksamheter bör identifieras så att lämpliga åtgärder kan vidtas för att anpassa samhället på ett hållbart sätt. Skriften Konsekvens- och sårbarhetsanalys – MetodbeskrivningPDF beskriver hur en konsekvens- och sårbarhetsanalys med avseende på klimatförändringar tas fram.

I skriften Systemtyper och klimatfaktorer – LathundPDF som stöd vid konsekvens- och sårbarhetsanalyser ges förslag till system, systemtyper och klimatfaktorer som är viktiga att beakta i konsekvens- och sårbarhetsanalyser med avseende på klimatförändringar. Förslagen är till för att underlätta och snabba upp analysarbetet.

Klimat- och sårbarhetsanalys för Stockholm län

Syftet med denna analys är att beskriva konsekvenserna för Stockholms län av ett förändrat klimat inom ett antal systemområden: bebyggelse, tekniska försörjningssystem, elektroniska kommunikationer, transportinfrastruktur, människors hälsa, areella näringar och biologisk mångfald. Avsikten är att rapporten ska ligga till grund för kommuner och andra aktörer i länet att påbörja och vidareutveckla befintligt arbete med anpassning till ett förändrat klimat. Rapporten Stockholm – varmare, blötare finner du härPDF.

Kontakt