Åtgärd i naturmiljön

Ska du utföra en åtgärd som riskerar att väsentligt ändra en naturmiljö? Då måste du först samråda med Länsstyrelsen. Det gäller även områden som inte är skyddade.

När ska jag anmäla om samråd?

Om du vill utföra en åtgärd i landskapet som kan väsentligt ändra naturmiljön ska du först samråda med Länsstyrelsen. Vi, eller annan berörd myndighet, avgör om åtgärden får utföras och vilka eventuella villkor som gäller. Detta gäller för alla områden, inte bara skyddade områden.

Ibland kan det vara svårt att bedöma i hur stor omfattning åtgärden kan komma att ändra naturmiljön. Även i tveksamma fall bör du göra en anmälan. Om du inte anmäler åtgärden, måste du som har utfört åtgärden kunna bevisa att naturmiljön inte har ändrats.

Vid dessa tillfällen är det vanligtvis lämpligt att anmäla om samråd:

 • ordna större evenemang inom friluftsliv, till exempel orienterings- eller cykeltävlingar
 • arbeta med ledningar
 • husbehovstäkter
 • vindkraftverk lägre än 50 meter, mast/torn
 • åtgärder på särskilt skyddsvärda träd
 • anläggning eller ändring av enskilda vägar i känsliga naturmiljöer
 • eller vid andra prospekteringar.

Stöd för dig som planerar eller arbetar med underhållsröjningar Länk till annan webbplats.

Stöd för dig som planerar eller arbetar med förläggning av markkabel Länk till annan webbplats.

Inför anmälan om samråd 

 • Du ska anmäla om samråd enligt 12 kap 6§ miljöbalken.
 • Anmäl minst sex veckor innan du planerar att genomföra åtgärden.
 • För alla anmälningar är det viktigt att du som söker först har tagit reda på vilka natur- och kulturvärden som finns i området.
 • Om risken finns för påverkan av natur- och kulturvärden ska du ange vilka försiktighetsåtgärder som vidtagits för att minimera påverkan.

Tänk på att...

 • åtgärder och verksamheter i exploaterade miljöer (exempelvis bebyggd tätortsmiljö, tomt- och gårdsmark, anlagd park, industri- eller verksamhetsområde) normalt inte behöver anmälas för samråd
 • åtgärder och verksamheter i skyddade områden (till exempel naturreservat) kan vara förbjudna eller tillståndspliktiga. Det finns angivet i områdets föreskrifter. I sådana fall behöver du ansöka om dispens eller tillstånd, som vanligtvis ersätter samrådsförfarandet.

Anmäl samråd i våra e-tjänster

Samråd för ledningar

Om åtgärden gäller att dra nya eller byta ut luft- och markledningar, rasera, underhållsröja, trädsäkra/kantträdsavverka och bredda befintliga ledningsgator med mera.

Samråd för husbehovstäkter

Om åtgärden gäller husbehovstäkt av naturgrus, berg, matjord, morän, torv, sand, lera med mera.

Samråd för mast/torn eller vindkraftverk lägre än 50 meter

Om åtgärden gäller uppförande av mast/torn eller vindkraftverk lägre än 50 meter

Samråd för prospekteringsarbeten

Om åtgärden gäller geofysiska mätningar, geokemisk provtagning, moränprovtagning, diamantborrning, karteringsdiken med mera.

Samråd för övriga verksamheter

Om åtgärden till exempel gäller att schakta i större omfattning, bygga vägar, bygga anläggning på marken för solelsproduktion, tippa och lägga upp rivningsmassor om det inte är anmälningspliktigt enligt 9 kapitlet miljöbalken, anlägga leder för vandring, ridning och skoteråkning, genomföra större friluftsaktiviteter, friluftstävlingar med många deltagare eller rennäringsanläggningar. 

Samrådsplikt i Kungliga nationalstadsparken

Anmälan om samråd krävs vid vissa åtgärder som berör skyddsvärda träd och vid viss ändrad användning av vegetationstäckt mark i Nationalstadsparken.

Beslut om samråd enligt kapitel 12 paragraf 6 miljöbalken i Nationalstadsparken Pdf, 7.6 MB.

Skyddsvärda träd

Vid vissa åtgärder som berör skyddsvärda träd kan det krävas samråd.

Gamla träd är värdefulla

Generellt sett har grova lövträd alltid höga naturvärden, detta gäller särskilt ekar. Det biologiska värdet ökar med trädens ålder, eftersom träden med tiden får grov och sprickig bark, håligheter och döda grenar som kan utgöra livsmiljöer för andra växter och djur. Det är därför alltid av värde att låta gamla lövträd stå kvar så länge som möjligt. Istället för avverkning kan man göra beskärningar för att t ex minska risken för fallande grenar, avlasta en tung krona, glesa ut en krona som skuggar etc. Om det inte är möjligt att göra beskärningar i kronan kan man kapa stammen och låta den stå kvar som en så kallad ”trädruin”.

Avverkning bör alltid utgöra det sista alternativet.

När krävs det samråd om enskilda träd?

Naturvårdsverkets har tagit fram kriterier för vad som bedöms vara särskilt skyddsvärda träd:

 • Jätteträd: Levande eller döda träd som är grövre än en meter i diameter på det smalaste stället under brösthöjd.
 • Mycket gamla träd: Levande eller död gran, tall, ek och bok som är äldre än 200 år.
 • Övriga trädslag som är äldre än 140 år.
 • Grova hålträd: Levande eller döda träd som är grövre än 40 cm i diameter i brösthöjd med utvecklad hålighet i huvudstammen.

Dessa kriterier indikerar höga naturvärden och innebär att du kan behöva samråda med Länsstyrelsen innan du gör några åtgärder som påverkar trädet. Vår policy är dock att endast kräva samråd rörande enskilda träd om det uppfyller något av följande kriterier:

 • Trädet har mycket höga dokumenterade naturvärden.
 • Trädet fyller en viktig roll för biologisk mångfald i ett landskapsekologiskt sammanhang.
 • Trädet har en avgörande betydelse för landskapsbilden.

Exempel på åtgärder som kan kräva samråd:

 • Avverkning.
 • Kraftig beskärning (av grenar grövre än 10 cm i diameter).
 • Grävning/schaktning närmare trädet än två meter från trädkronans ytterkant.

Vi avråder från maskingrävning vid markarbeten nära skyddsvärda träd. Vår rekommendation är att i första hand använda skonsamma metoder som styrd borrning eller handgrävning.

Se Länsstyrelsernas skrift om ”Skydda träden vid arbeten” Pdf, 906.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Observera att träd även kan omfattas av andra bestämmelser, till exempel biotopskydd eller naturminne enligt 7 kap. miljöbalken.

Åtgärder i skog

Om åtgärden eller verksamheten gäller skogsbruksåtgärder ska samrådsanmälan göras till Skogsstyrelsen.

Åtgärder inom militära områden

Om åtgärden eller verksamheten gäller inom militära områden där Försvarsmakten, Fortifikationsverket, Försvarets materielverk och Försvarets radioanstalt är verksamma ska samrådsanmälan göras till Försvarsinspektören för hälsa och miljö (FIHM).

Kommunens roll

Om Länsstyrelsen har överlåtit tillsynsansvaret till kommunen ska samrådsanmälan göras till kommunen.

Vilka natur- och kulturvärlden finns i mitt område?

Länsstyrelsen och andra myndigheter har karttjänster där du kan se vilka natur- och kulturvärden som finns i ett område.

Länskartan Länk till annan webbplats. (Länsstyrelserna)

Skogens pärlor Länk till annan webbplats. (Skogsstyrelsen)

Fornsök Länk till annan webbplats. (Riksantikvarieämbetet)

Skyddad natur Länk till annan webbplats. (Naturvårdsverket)

Kontakt

Enheten för natur- och viltärenden

Telefon: 010-223 10 00