Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Vattenverksamheter som behöver anmälas

Mindre omfattande vattenverksamheter behöver inte tillstånd utan kan istället anmälas till Länsstyrelsen. Gör det i god tid innan åtgärderna påbörjas.

Åtgärder som ska anmälas till Länsstyrelsen

Exempel på vattenverksamheter som inte kräver tillstånd från domstol utan beslutas efter anmälan till Länsstyrelsen:

 • Anlägga våtmark där ytan understiger 5 hektar.
 • Uppföra en anläggning eller fyllning i ett vattenområde, om den bottenyta som berörs är högst 500 kvadratmeter i vattendrag eller högst 3000 kvadratmeter i andra vattenområden.
 • Gräva, schakta, muddra eller spränga i ett vattenområde, om den bottenyta som berörs är högst 500 kvadratmeter i vattendrag eller högst 3000 kvadratmeter i andra vattenområden.
 • Bygga en bro, anlägga en trumma eller byta en trumma i ett vattendrag med en medelvattenföring som är högst 1 kubikmeter per sekund
 • Gräva om ett vattendrag med en medelvattenföring som är högst 1 kubikmeter per sekund, om åtgärden inte är markavvattning.
 • Leda bort högst 600 kubikmeter ytvatten per dygn från ett vattendrag, dock högst 100 000 kubikmeter per år.
 • Leda bort av högst 1 000 kubikmeter ytvatten per dygn från ett annat vattenområde än vattendrag, dock högst 200 000 kubikmeter per år.
 • Lägga ner eller byta en kabel, ett rör eller en ledning i ett vattenområde.

En komplett lista på vilka vattenverksamheter som kan anmälas till Länsstyrelsen hittar du i paragraf 19 i förordning om vattenverksamhet med mera.

Förordning om vattenverksamheter med mera Länk till annan webbplats.

Vad räknas som ett vattenområde?

Vattenområden är områden som är täckta av vatten vid högsta förutsebara vattenstånd. Med högsta förutsebara vattenstånd avses den nivå som med någon sannolikhet är förutsebar. Det kan till exempel röra sig om höga flöden som inträffar vart 100 år.

Exempel på vattenområden är:

 • sjöar
 • vattendrag
 • diken
 • våtmarker.

Avgift för anmälan

Länsstyrelsen tar ut en avgift för prövningen av en anmälningspliktig vattenverksamhet. Avgiften är 1 660 kronor. Du kan betala avgiften direkt i e-tjänsten, med kort eller bankgiro. Information om hur du gör betalning kommer som sista steg i e-tjänsten. Om du inte anmäler via e-tjänsten skickar vi ett mejl med information om hur du gör inbetalning via bankgiro.

Anmäl i god tid innan

Anmäl verksamheten i god tid innan du behöver vidta åtgärden. En anmälningspliktig vattenverksamhet får påbörjas tidigast åtta veckor efter att anmälan har gjorts, om inte Länsstyrelsen bestämmer något annat. Ibland kan handläggningstiden för anmälan om vattenverksamhet vara lång.

Invänta Länsstyrelsens beslut

Om du påbörjar en anmäld åtgärd innan du har fått ett beslut från Länsstyrelsen kan du bli ansvarig för eventuell återställning eller annan rättelse i de fall som Länsstyrelsen bedömer det nödvändigt enligt miljöbalken. Det gäller även om det har gått åtta veckor sedan anmälan. Vi rekommenderar därför att du inväntar Länsstyrelsens beslut innan du startar arbetet.

När ärendet är utrett

När anmälningsärendet är tillräckligt utrett, ska tillsynsmyndigheten:

 1. besluta om de förbud för verksamhetsutövaren som behövs enligt miljöbalken
 2. förelägga verksamhetsutövaren att vidta de försiktighetsmått som behövs enligt miljöbalken, eller ansöka om tillstånd enligt kapitel 11 paragraf 9 i miljöbalken, om det behövs med hänsyn till verksamhetens påverkan på miljön eller enskilda intressen
 3. om det inte behövs något förbud eller föreläggande enligt 1 och 2, underrätta den som har gjort anmälan om att ärendet inte föranleder någon åtgärd från myndighetens sida.

Enskilda intressen - civilrättsliga frågor

Enskilda intressen och civilrättsliga frågor behandlas inte i anmälningsärenden. Det kan handla om frågor om ersättning på grund av intrång, oförutsebar skada eller skadeförebyggande åtgärder som eventuellt uppkommer i ett anmälningsärende.

Dessa frågor måste verksamhetsutövaren och berörd sakägare komma överens om utanför anmälan. Om parterna inte kommer överens kan ärendet inte hanteras som en anmälan utan kräver istället ett tillstånd från Mark- och miljödomstolen.

Anmäl vattenverksamhet i vår e-tjänst

De flesta vattenverksamheter av mindre omfattning kan anmälas i vår e-tjänst.

En anmälan ska innehålla de uppgifter, ritningar, kartor, tekniska beskrivningar och fotografier av platsen som behövs för att vi ska kunna bedöma verksamhetens omfattning, och påverkan på miljön och närliggande fastigheter.

I enskilda fall kan vi begära att anmälan ska kompletteras med en miljökonsekvensbeskrivning.

Andra dispenser och tillstånd kan behövas

Området där vattenverksamheten ska bedrivas omfattas ofta av strandskydd. De kan även omfattas av andra skydd, exempelvis naturreservat, Natura 2000-område eller vattenskyddsområde. För att få vidta åtgärder i skyddade områden krävs ofta olika dispenser eller tillstånd.

Aktuell handläggningstid

Vi räknar med att vi kan handlägga 90 procent av alla anmälningsärenden om vattenverksamhet inom den angivna handläggningstiden.

Aktuella handläggningstider

Tiden gäller generellt för ärenden om anmälan om vattenverksamhet. Ärendets karaktär och omfattning påverkar hur lång tid det tar att handlägga. Handläggningstiden för ditt ärende kan därför skilja något från den aktuella handläggningstiden.

Vad händer med ditt ärende på Länsstyrelsen?

Länsstyrelsen diarieför din anmälan och en handläggare granskar den sedan. Om uppgifter saknas får du en begäran om komplettering. Du får då en viss tid på dig att komplettera din anmälan. Länsstyrelsen remitterar sedan din anmälan till kommunen och andra berörda. Beroende på vad anmälan gäller och hur området ser ut gör vi ibland ett besök på platsen. Därefter fattas beslut i ärendet.

För handläggningen av anmälningspliktig vattenverksamhet kommer du att få betala en avgift enligt en fastställd taxa i lagstiftningen.

Undantag för Värmdö och Österåkers kommun

Värmdö och Österåkers kommun har tagit över ansvaret för tillsyn av vissa vattenverksamheter och vill du anmäla en vattenverksamhet i någon av dessa kommuner så ska du göra anmälan direkt till respektive kommun. Ta kontakt med kommunens miljökontor eller gå in på deras webbplats för att få mer information.

Kontakt

Enheten för mark- och vattenskydd

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss