Risk för vattenbrist i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Smittsamma djursjukdomar

Här samlar vi information om utbrott av smittsamma sjukdomar hos djur som kan vara bra att känna till för djurägare i Stockholms län. Här finns också allmän information om smittsamma sjukdomar.

För mer information om vart du vänder dig och generella riktlinjer för Länsstyrelsens arbete gällande smittskydd:

Smittskydd

Information om smittsamma sjukdomar

Kaningulsot är en anmälningspliktig sjukdom. Det betyder att om smittan är konstaterad måste den anmälas till Statens veterinäranstalt (SVA), Jordbruksverket eller Länsstyrelsen.
SVA:s viltsektion tar emot rapporter om sjuka eller döda vilda kaniner på telefon 018-67 40 00 eller e-post vilt@sva.se).

Sjukdomen är mycket smittsamt och ger snabb död. Ibland ser man blodigt sekret eller skum från näshålan, att kaninerna har svårt att andas eller uppvisar neurologiska störningar.

Viruset orsakar allvarliga leverskador. Ett fåtal kaniner verkar vara motståndskraftiga och överlever sjukdomen. Eftersom viruset har god överlevnadsförmåga utanför värddjuren kan det lätt överföras med utrustning, färskt gräs, hö, foder, kläder och skor som är förorenade med infekterat material, till exempel ”nedsmutsat” med avföring, eller hår från kanin.

Det finns ett dubbelvaccin (det finns två virusvarianter) på marknaden.

Om kaningulsot på Statens veterinärmedicinska anstalt Länk till annan webbplats.

Afrikansk svinpest drabbar tamgrisar och vildsvin. På senare år har sjukdomen spridit sig i Europa och finns nu hos vildsvin i vårt närområde. För att förhindra spridning till Sverige måste vi hjälpas åt.

Den smittsamma virussjukdomen afrikansk svinpest drabbar både tamgrisar och vildsvin. Dödligheten bland smittade djur är mycket hög och idag saknas fungerande behandling eller vaccin mot sjukdomen. Sjukdomen har spridit sig i flera östeuropeiska länder och även i länder som Italien och Belgien. Tyskland har fått sitt första konstaterade fall den 10 september 2020. Än så länge finns inte viruset i Sverige.

Inom EU arbetar man intensivt med olika åtgärder för att begränsa och bekämpa afrikansk svinpest. Medlemsstaterna förväntas vidta nödvändiga åtgärder för att förebygga smittan, bland annat genom ökad medvetenhet i samhället samt genom långsiktiga strategier för förvaltning av vildsvinspopulationen.

Så förhindrar du att afrikansk svinpest sprids

 • Släng eller lämna inte matrester i naturen eller vid rastplatser utmed vägarna
 • Mata inte grisar med matrester
 • Kompostera matavfall i slutna behållare
 • Om du upptäcker bristfällig avfallshantering så kontakta miljökontoret i din kommun
 • Om du hittar ett dött vildsvin – anmäl det till Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA https://rapporteravilt.sva.se/ Länk till annan webbplats. eller telefon 018-67 40 00
 • Efter vistelse i skog och mark utomlands, exempelvis jakt:
  - Var noga med rengöring av utrustning, kläder, skor och stövlar före återresa till Sverige. Tvätta helst kläder i maskin. Utrustning kan saneras genom att ligga i bastu, över 60 grader i 30 minuter.
  - Ta inte med kött eller obehandlade troféer till Sverige.
  - Vänta 48 timmar efter jaktresa eller besök i utländsk grisbesättning innan du besöker gård med grisar, hanterar foder för vildsvin eller besöker utfodringsplats för vildsvin.
  - Rengör även utrustning, halsband, västar och liknande om du haft med dig jakthund utomlands. Tvätta även hunden ren.

Mer information

Jordbruksverket - Hjälp till att stoppa svinpesten Länk till annan webbplats.

Jordbruksverkets informationsmaterial om afrikansk svinpest Länk till annan webbplats.

Rapportera in fynd av sjuka eller döda vilda djur på SVA:s webbplats Länk till annan webbplats.

Förhindra spridning av afrikansk svinpest på Svenska Jägareförbundets webbplats Länk till annan webbplats.

Vad händer vid ett utbrott?

Länsstyrelsens bitillsynsman i området besöker alla biodlare inom en radie på tre kilometer från den aktuella odlaren för att kontrollera om smittan spridits. Hittas sjukdomen även i dessa kupor utvidgas området som ska kontrolleras.

Vad kan biodlare göra för att minska risken för spridning?

Alla biodlare är skyldiga att till Länsstyrelsen anmäla var de har sina bisamhällen. Detta är oerhört viktigt i sådana här fall då bitillsynsmannen måste veta vilka samhällen som ska inspekteras.

Varifrån kommer sjukdomen?

Sjukdomen sprids via bakteriesporer som tål uttorkning, värme och kyla och kan vara livskraftiga i flera decennier. Oftast sprids smittan mellan bisamhällen via biodlares utrustning och bin, men också med felflygande bin och vid röveri. Svärmar från smittade bisamhällen kan innehålla sporer, men vildbin (humlor och solitärbin) kan varken få eller sprida sjukdomen.

Om Länsstyrelsens arbete med biodling

Om amerikansk yngelröta hos Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Utbrott

220810

Länsstyrelsen har fått in rapporter om döda kaniner, framför allt i Botkyrka kommun. Det är konstaterat kaningulsot som är en anmälningspliktig sjukdom.

Det betyder att om smittan är konstaterad måste den anmälas till Statens veterinäranstalt (SVA), Jordbruksverket eller Länsstyrelsen.

Döda kaniner som misstänks ha dött av kaningulsot får man enligt Jordbruksverkets föreskrift SJVFS 2011:21 gräva ner, men kommunen kan ha lokala föreskrifter. Kontrollera alltid med den aktuella kommunen innan nedgrävning. Viruset har cirka tre månaders överlevnad i omgivningen.

Rapportera i första hand via rapporteravilt.sva.se Länk till annan webbplats.

Annars tar SVA:s viltsektion emot rapporter om sjuka eller döda vilda kaniner på telefon
018-67 40 00 eller e-post vilt@sva.se.

Det finns ett dubbelvaccin (det finns två virusvarianter) på marknaden.

Om kaningulsot på SVA:s webbplats Länk till annan webbplats.

220429

Jordbruksverket har beslutat att Stockholms län inte längre är högriskområde för fågelinfluensa. Det innebär att alla höns och andra fåglar får visats utomhus igen, även kommersiella höns.

Faran är dock inte helt över och det finns krav på grundläggande hygienrutiner (biosäkerhetsnivå).

Läs mer om sjukdomar, hygienregler och antibiotikaresistens hos fjäderfän på Jordbruksverkets hemsida Länk till annan webbplats.

Läs mer om Fågelinfluensan på Jordbruksverkets hemsida Länk till annan webbplats.

220309

Stockholms län är tillsammans med stora delar av södra Sverige fortfarande klassat som högriskområde enligt Jordbruksverkets beslut. Begreppet högriskområde motsvarar det som tidigare kallades för skyddsnivå 2.

Läs mer på Jordbruksverkets hemsida om vad som gäller i högriskområden och om det aktuella smittläget Länk till annan webbplats.

220111

Två döda svanar på Södra Mälarstrand har testats och bekräftats vara positiva för aviär influensa (fågelinfluensa) samt en tamhönsbestättning i Flen, Sörmland.

211222

Fortsatt förhöjd risk för fågelinfluensa i länet – flera fall i fjäderfäbesättningar i Södra Sverige

Fågelinfluensan sprider sig åter igen i Sverige. I Skåne har det fjärde fallet av fågelinfluensa på tamfågel konstaterats på kort tid. Runt om i Europa rapporteras om stora problem med fågelinfluensautbrott.

Det är en stor risk att vilda fåglar för in smittan och det är därför ytterst viktigt att tama och vilda fåglar hålls isär. Om du trots allt upptäcker ökad dödlighet i din besättning ska du omedelbart kontakta din veterinär.

I Stockholms län gäller fortsatt skyddsnivå 2. Här hittar du vad som gäller:

Skyddsnivåer med restriktioner i Sverige just nu Länk till annan webbplats.

Några praktiska tips

Virus finns i spillningen från vilda fåglar, se till att inte dra in virus från utsidan via till exempel skor, redskap, foder och strömedel.

 • Gör miljön i närheten av fjäderfäna oattraktiv för vilda fåglar, minimera foderspill, vattenansamlingar och annat som kan attrahera vilda fåglar.
 • Var noga med hygienrutiner såsom handtvätt och skobyte.
 • Se till att endast de som sköter tamfåglarna har tillträde till djurutrymmena.
 • Vidta lämpliga åtgärder som minimerar förekomst av gnagare och andra skadedjur.
 • Håll rent runt hus och inhägnader.

På Jordbruksverkets webbplats finns mer information om sjukdomen, smittläget samt praktiska råd och tips. Du kan prenumerera sidan för automatiska meddelanden när sidan har uppdaterats med viktig information.

Aktuellt läge för fågelinfluensa Länk till annan webbplats.

Arbeta förebyggande – minska risken för smitta Länk till annan webbplats.

På SVA:s webbplats finns information och kartbilder från övervakningen avseende fågelinfluensa på vilda fåglar.

Smittläge för fågelinfluensa - SVA Länk till annan webbplats.

211103

Höjd risk för fågelinfluensa - skyddsnivån höjs till nivå 2 i Stockholms län.

Jordbruksverket har beslutat att höja skyddsnivån för fågelinfluensa i södra Sverige i syfte att skydda svenska fågelbesättningar.

Följande gäller för skyddsnivå 2:

 • Ha goda hygienrutiner.
 • Skydda dina djur från direkt och indirekt kontakt med vilda fåglar och deras avföring.
 • Följ Jordbruksverkets restriktioner för aktuell skyddsnivå. Just nu gäller skyddsnivå 2 i Stockholms län.
 • Det bästa skyddet är att hålla dina fjäderfän/fåglar inomhus. I skyddsnivå 2 är detta också ett krav om du säljer ägg eller kött. Om du har hobbyhöns får de gå ut i en rastgård, men då ökar riskerna. Foder och vatten ska då också helst ges inomhus, i annat fall skyddat under tak i rastgården.
 • Var observant på sjukdomssymtom som kan vara fågelinfluensa, såsom ökad dödlighet, minskad äggproduktion, nedsatt allmäntillstånd, minskad aptit/törst, blåaktiga missfärgningar i huden. Kontakta i så fall veterinär skyndsamt!

Pressmeddelande från Jordbruksverket: Höjd risk för fågelinfluensa –skyddsnivån höjs i södra Sverige Länk till annan webbplats.

210818

En död havsörn som upphittades i slutet på maj, men undersöktes först den 13 augusti, har testats positivt för fågelinfluensa. Havsörnen hittades i Söderarms Skärgård i Norrtälje kommun.

210713

I veckan rapporterades det om ett nytt fall av fågelinfluensa i Danmark i en besättning med cirka 40 000 fåglar. Tidigare juli konstaterade SVA positiva fall på flera vilda fåglar som provtagits på Stora Karlsö. Den generella rekommendationen om att undvika direkt och indirekt kontakt mellan fjäderfän och vilda fåglar kvarstår. 

SVA är fortsatt intresserade av rapporter om döda vilda fåglar och djurägare som noterar ökad dödlighet bland sina fjäderfän ska kontakta veterinär.

Läs mer i "Statsepizootologen kommenterar" på SVA:s webbplats. Länk till annan webbplats.

För närvarande gäller den grundläggande biosäkerhetsnivån för hela Sverige.
På Jordbruksverket webbplats kan du läsa mer om vad det innebär och vad du ska och kan göra för att förebygga smitta till dina fjäderfän. Länk till annan webbplats.

210615

En död havsörn på Ekerö har bekräftats med fågelinfluensa.

Eftersom fågelinfluensaviruset fortfarande i viss mån cirkulerar hos vilda fåglar behöver fjäderfähållare fortsatt iaktta försiktighet även om skyddsnivån har sänkts. Det är särskilt viktigt i områden med mycket sjöfågel.

Hos Jordbruksverket kan du läsa om vad som gäller i den grundläggande biosäkerhetsnivån som för närvarande gäller i hela landet.

Läs om fågelinfluensan och det aktuella smittläget hos Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

210601

Jordbruksverket har efter i samråd med SVA valt att sänka skyddsnivån även för kommersiella fjäderfäanläggningar.

Det innebär att alla fjäderfä och fåglar i fångenskap nu får gå utomhus. Det är också tillåtet att anordna utställningar, tävlingar och liknande arrangemang samt sälja ägg.

210519

Skyddsnivå 2 gäller inte längre för fåglar i fångenskap i Stockholms län. Det innebär att hobbyhöns inte behöver vara inhägnade när de är ute. Risken för att fågelinfluensan ska fortsätta spridas är dock fortfarande förhöjd och det är viktigt att upprätthålla smittskyddet, bland annat genom att ge foder och vatten under tak.

För kommersiella fjäderfäanläggningar gäller fortfarande skyddsnivå 2 i hela Sverige.

Detta har beslutats av Jordbruksverket i samråd med SVA.

210510

En död knölsvan har testats positivt för fågelinfluensan. Svanen hittades i Botkyrka kommun i slutet av mars 2021.

210330

En död knölsvan har testats positivt för fågelinfluensan. Svanen hittades i Stockholms stad.

210324

Detta är första fallet av fågelinfluensa hos tamfåglar i Stockholms län. Det rör sig om en liten hobbybesättning i Skå i Ekerö kommun.

Under mars månad har fågelinfluensa påvisats hos vilda fåglar i Nacka kommun (en berguv) och i Södertälje kommun (två knölsvanar) och rapporter om sjuka och döda vilda fåglar från vår region har ökat.

Det pågående utbrottet av fågelinfluensa är det hittills största utbrottet i Sverige och Europa. Viruset är mycket smittsamt mellan fåglar. Det är därför viktigt att skydda sin besättning från direkt och indirekt kontakt med vilda fåglar.

Så här skyddar du dina fjäderfän/fåglar

 • Ha goda hygienrutiner.
 • Skydda dina djur från direkt och indirekt kontakt med vilda fåglar och deras avföring.
 • Följ Jordbruksverkets restriktioner för aktuell skyddsnivå. Just nu gäller skyddsnivå 2 i Stockholms län.
 • Det bästa skyddet är att hålla dina fjäderfän/fåglar inomhus. I skyddsnivå 2 är detta också ett krav om du säljer ägg eller kött. Om du har hobbyhöns får de gå ut i en rastgård, men då ökar riskerna. Foder och vatten ska då också helst ges inomhus, i annat fall skyddat under tak i rastgården.
 • Var observant på sjukdomssymtom som kan vara fågelinfluensa, såsom ökad dödlighet, minskad äggproduktion, nedsatt allmäntillstånd, minskad aptit/törst, blåaktiga missfärgningar i huden. Kontakta i så fall veterinär skyndsamt!

Följ aktuellt smittläge och vilka regler som gäller på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

För dig med hobbyhöns – Jordbruksverkets broschyr ”Skydda dina fåglar mot fågelinfluensan” Länk till annan webbplats.

Registrera din djurhållning till Jordbruksverket, även om du endast har en hobbyflock Länk till annan webbplats.

Rapportera fynd av sjuka eller döda, vilda fåglar till SVA Länk till annan webbplats.

Information från Länsstyrelsen till djurhållare med fjäderfän om gällande regler med anledning av det aktuella läget med fågelinfluensa Pdf, 134.5 kB.

Uppdaterat 220330

Under vårvintrarna brukar många fall av salmonellasmittade katter rapporteras i Stockholms län.

Hittills i år, till och med den 30 mars, har cirka 400 salmonellasmittade katter rapporterats i länet.

Katterna smittas vanligen av salmonella när de jagar sjuka småfåglar eller kommer i kontakt med avföring från smittbärande fåglar. Ett sätt att undvika att katterna smittas är om möjligt att hålla dem borta från fågelbord där fåglar matas.

Symtomen hos smittade katter varierar. Det kan vara lindriga symtom som går över av sig själv eller diarré, aptitlöshet, feber, kräkningar och nedsatt allmäntillstånd. I värsta fall kan infektionen leda till döden.

Ta kontakt med veterinär eller djursjukhus om din katt uppvisar symptom så att en klinisk bedömning kan göras.

Var noga med hygienen

Salmonella kan smitta mellan djur och människa. För att människor ska bli smittade krävs dock vanligtvis en stor dos salmonellabakterier och oftast genom smittad mat där salmonellabakterier har fått möjlighet att föröka sig. Små barn, äldre personer eller personer med nedsatt immunförsvar kan dock vara känsligare.

Var noggrann med hygienen om du misstänker att din katt är smittad. Salmonellabakterier sprids från kattens avföring och med föremål eller vatten som har förorenats med avföring.

 • Tvätta händerna noga när du hanterat katten eller renast kattlådan.
 • Låt småbarn tvätta händer under vuxens uppsikt.
 • Låt inte katten vistas på matbord, diskbänk och andra ytor med anknytning till livsmedel.
 • Diska kattens mat- och vattenskål noggrant med en egen diskborste.
 • Begränsa nära umgänge mellan katten och barn. Även andra som träffar katten bör vara extra noga med hygienen.
 • Salmonellapositiva katter bör inte vistas i utrymmen där foder till andra djur förvaras och inte vistas i stall och ladugårdar.
 • Så länge katten har symtom bör den om möjligt hållas inomhus. Finns det flera husdjur i hushållet bör extra god hygien råda för samtliga under tiden, även om de andra djuren inte visar symtom.
 • Om du har fågelbord – tvätta händerna efter rengöring av bordet.

Årets Salmonellasäsong hos katt har börjat – nyhet på SVAs webbplats Länk till annan webbplats.

Under hösten/vintern 2021 och början av 2022 hittades salmonellatypen S. choleraesuis på vildsvin i flera kommuner i länet (Södertälje kommun, Ekerö kommun och Nynäshamns kommun). Det kunde inte uteslutas att S. choleraesuis också förekom i andra delar av länet. Även andra ”mer vanliga” salmonellatyper påvisades inom övervakningen.

S. choleraesuis är en salmonellatyp som man inte har påvisat i Sverige under de senaste 40 åren. Den är grisspecifik och ger mer allvarliga symtom än de man vanligen brukar se hos djur vid salmonellainfektion. Symtomen kan även likna symtomen som man ser vid vid epizootisjukdomen Afrikansk svinpest som Sverige ännu varit förskonat ifrån.

Det gäller att ha ett fortsatt gott smittskyddstänk för att skydda våra tamgrisar, även när det gäller att förebygga Afrikansk svinpest.

Här kommer några råd som gäller för båda smittor:

 • Tänk på goda smittskyddsrutiner för att undvika smittspridning till dina djur (skor/kläder/händer). Även för personal och besökare.
 • Sluss för sko/klädbyte/handdesinfektion in till grisarna.
 • Tänk över hur du kan skydda dina utegående grisar mot vildsvin, tex genom stängsling så att direktkontakt undviks och att ta in suggor under brunsten.
 • Utfodra inte dina grisar med matavfall.
 • Kontakta veterinär om dina grisar blir sjuka.
 • Om du själv jagar är det extra viktigt med hygienrutiner in till dina grisar (se ovan). Håll jaktkläder,-skor,-utrustning m.m. separat och rengör vid behov. Var alltid extra noga med smittrening om du har jagat utomlands.
 • Vänta minst 48 timmar innan inträde i svensk besättning efter besök utomlands där kontakt förekommit med klövbärande djur.

Mer information

Övervakning av Salmonella choleraesuis hos vildsvin Länk till annan webbplats.

Frågor och svar om Salmonella Choleraesuis – Jägare Länk till annan webbplats.

Fynd av sjuka eller döda vildsvin, liksom annat vilt rapporteras in via rapporteravilt.sva.se Länk till annan webbplats.

Information om Afrikansk svinpest på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Under mars 2021 fanns det en ökad risk för spridning av ekvint herpesvirus (EHV-1) efter ett utbrott med feber och/eller neurologiska symtom vid en tävling i Valencia, Spanien.

Flera svenska ryttare som deltog i tävlingen hann lämna tävlingsplatsen med sina hästar innan den sattes i karantän. Vissa av dessa hästar testade positivt för EHV-1 efter hemkomst. Den ökade risken gällde främst hästar som varit på tävlingen eller som kan ha kommit i kontakt med hästar som varit där smitta förekommit.

Viruset kan förorsaka övre luftvägsinfektion, abort eller neurologisk sjukdom.

Om rekommenderat smittskydd efter resor med häst på SVA:s webbplats Länk till annan webbplats.

Under 2019 påvisades trikiner hos vildsvin i Upplands-Bro, Stockholms län, vid tre tillfällen. Vildsvinen var alla skjutna i samma område.

Trikiner är små parasitära maskar som kan infektera människa och flera köttätande däggdjur. De påvisas ibland i den svenska faunan, främst hos vildsvin, räv, lodjur, varg och björn, men fynd har gjorts även hos fågel.

Om du är jägare – kom ihåg att vildsvin enligt lag måste kontrolleras för trikiner innan köttet ska säljas. Om vildsvinsköttet konsumeras i det egna hushållet rekommenderas att det först testas för trikiner.

Mer information

Trikiner på Livsmedelverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt

Kontakta länsveterinären

Enheten för djurvälfärd och livsmedel