Aktuellt om smittsamma sjukdomar

Här samlar vi information om utbrott av smittsamma sjukdomar hos djur som kan vara bra att känna till för djurägare i Stockholms län.

För mer information om vart du vänder dig och generella riktlinjer för Länsstyrelsens arbete gällande smittskydd:

Smittskydd

211103

Höjd risk för fågelinfluensa - skyddsnivån höjs till nivå 2 i Stockholms län.

Jordbruksverket har beslutat att höja skyddsnivån för fågelinfluensa i södra Sverige i syfte att skydda svenska fågelbesättningar.

Följande gäller för skyddsnivå 2:

 • Ha goda hygienrutiner.
 • Skydda dina djur från direkt och indirekt kontakt med vilda fåglar och deras avföring.
 • Följ Jordbruksverkets restriktioner för aktuell skyddsnivå. Just nu gäller skyddsnivå 2 i Stockholms län.
 • Det bästa skyddet är att hålla dina fjäderfän/fåglar inomhus. I skyddsnivå 2 är detta också ett krav om du säljer ägg eller kött. Om du har hobbyhöns får de gå ut i en rastgård, men då ökar riskerna. Foder och vatten ska då också helst ges inomhus, i annat fall skyddat under tak i rastgården.
 • Var observant på sjukdomssymtom som kan vara fågelinfluensa, såsom ökad dödlighet, minskad äggproduktion, nedsatt allmäntillstånd, minskad aptit/törst, blåaktiga missfärgningar i huden. Kontakta i så fall veterinär skyndsamt!

Pressmeddelande från Jordbruksverket: Höjd risk för fågelinfluensa –skyddsnivån höjs i södra Sverige Länk till annan webbplats.

210818

En död havsörn som upphittades i slutet på maj, men undersöktes först den 13 augusti, har testats positivt för fågelinfluensa. Havsörnen hittades i Söderarms Skärgård i Norrtälje kommun.

210713

I veckan rapporterades det om ett nytt fall av fågelinfluensa i Danmark i en besättning med cirka 40 000 fåglar. Tidigare juli konstaterade SVA positiva fall på flera vilda fåglar som provtagits på Stora Karlsö. Den generella rekommendationen om att undvika direkt och indirekt kontakt mellan fjäderfän och vilda fåglar kvarstår. 

SVA är fortsatt intresserade av rapporter om döda vilda fåglar och djurägare som noterar ökad dödlighet bland sina fjäderfän ska kontakta veterinär.

Läs mer i "Statsepizootologen kommenterar" på SVA:s webbplats. Länk till annan webbplats.

För närvarande gäller den grundläggande biosäkerhetsnivån för hela Sverige.
På Jordbruksverket webbplats kan du läsa mer om vad det innebär och vad du ska och kan göra för att förebygga smitta till dina fjäderfän. Länk till annan webbplats.

210615

En död havsörn på Ekerö har bekräftats med fågelinfluensa.

Eftersom fågelinfluensaviruset fortfarande i viss mån cirkulerar hos vilda fåglar behöver fjäderfähållare fortsatt iaktta försiktighet även om skyddsnivån har sänkts. Det är särskilt viktigt i områden med mycket sjöfågel.

Hos Jordbruksverket kan du läsa om vad som gäller i den grundläggande biosäkerhetsnivån som för närvarande gäller i hela landet.

Läs om fågelinfluensan och det aktuella smittläget hos Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

210601

Jordbruksverket har efter i samråd med SVA valt att sänka skyddsnivån även för kommersiella fjäderfäanläggningar.

Det innebär att alla fjäderfä och fåglar i fångenskap nu får gå utomhus. Det är också tillåtet att anordna utställningar, tävlingar och liknande arrangemang samt sälja ägg.

210519

Skyddsnivå 2 gäller inte längre för fåglar i fångenskap i Stockholms län. Det innebär att hobbyhöns inte behöver vara inhägnade när de är ute. Risken för att fågelinfluensan ska fortsätta spridas är dock fortfarande förhöjd och det är viktigt att upprätthålla smittskyddet, bland annat genom att ge foder och vatten under tak.

För kommersiella fjäderfäanläggningar gäller fortfarande skyddsnivå 2 i hela Sverige.

Detta har beslutats av Jordbruksverket i samråd med SVA.

210510

En död knölsvan har testats positivt för fågelinfluensan. Svanen hittades i Botkyrka kommun i slutet av mars 2021.

210330

En död knölsvan har testats positivt för fågelinfluensan. Svanen hittades i Stockholms stad.

210324

Detta är första fallet av fågelinfluensa hos tamfåglar i Stockholms län. Det rör sig om en liten hobbybesättning i Skå i Ekerö kommun.

Under mars månad har fågelinfluensa påvisats hos vilda fåglar i Nacka kommun (en berguv) och i Södertälje kommun (två knölsvanar) och rapporter om sjuka och döda vilda fåglar från vår region har ökat.

Det pågående utbrottet av fågelinfluensa är det hittills största utbrottet i Sverige och Europa. Viruset är mycket smittsamt mellan fåglar. Det är därför viktigt att skydda sin besättning från direkt och indirekt kontakt med vilda fåglar.

Så här skyddar du dina fjäderfän/fåglar:

 • Ha goda hygienrutiner.
 • Skydda dina djur från direkt och indirekt kontakt med vilda fåglar och deras avföring.
 • Följ Jordbruksverkets restriktioner för aktuell skyddsnivå. Just nu gäller skyddsnivå 2 i Stockholms län.
 • Det bästa skyddet är att hålla dina fjäderfän/fåglar inomhus. I skyddsnivå 2 är detta också ett krav om du säljer ägg eller kött. Om du har hobbyhöns får de gå ut i en rastgård, men då ökar riskerna. Foder och vatten ska då också helst ges inomhus, i annat fall skyddat under tak i rastgården.
 • Var observant på sjukdomssymtom som kan vara fågelinfluensa, såsom ökad dödlighet, minskad äggproduktion, nedsatt allmäntillstånd, minskad aptit/törst, blåaktiga missfärgningar i huden. Kontakta i så fall veterinär skyndsamt!

Följ aktuellt smittläge och vilka regler som gäller på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

För dig med hobbyhöns – Jordbruksverkets broschyr ”Skydda dina fåglar mot fågelinfluensan” Länk till annan webbplats.

Registrera din djurhållning till Jordbruksverket, även om du endast har en hobbyflock Länk till annan webbplats.

Rapportera fynd av sjuka eller döda, vilda fåglar till SVA Länk till annan webbplats.

Frågor och svar om fågelinfluensan på krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Information från Länsstyrelsen till djurhållare med fjäderfän om gällande regler med anledning av det aktuella läget med fågelinfluensa Pdf, 134.5 kB.

Afrikansk svinpest drabbar tamgrisar och vildsvin. På senare år har sjukdomen spridit sig i Europa och finns nu hos vildsvin i vårt närområde. För att förhindra spridning till Sverige måste vi hjälpas åt.

Den smittsamma virussjukdomen afrikansk svinpest drabbar både tamgrisar och vildsvin. Dödligheten bland smittade djur är mycket hög och idag saknas fungerande behandling eller vaccin mot sjukdomen. Sjukdomen har spridit sig i flera östeuropeiska länder och även i länder som Italien och Belgien. Tyskland har fått sitt första konstaterade fall den 10 september 2020. Än så länge finns inte viruset i Sverige.

Inom EU arbetar man intensivt med olika åtgärder för att begränsa och bekämpa afrikansk svinpest. Medlemsstaterna förväntas vidta nödvändiga åtgärder för att förebygga smittan, bland annat genom ökad medvetenhet i samhället samt genom långsiktiga strategier för förvaltning av vildsvinspopulationen.

Så förhindrar du att afrikansk svinpest sprids:

 • Släng eller lämna inte matavfall i naturen eller vid rastplatser utmed vägarna
 • Mata inte grisar med matrester
 • Kompostera matavfall i slutna behållare
 • Om du upptäcker bristfällig avfallshantering så kontakta miljökontoret i din kommun
 • Om du hittar ett dött vildsvin – anmäl det till Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA https://rapporteravilt.sva.se/ Länk till annan webbplats. eller telefon 018-67 40 00
 • Efter vistelse i skog och mark utomlands, exempelvis jakt:
  - Var noga med rengöring av utrustning, kläder, skor och stövlar före återresa till Sverige. Tvätta helst kläder i maskin. Utrustning kan saneras genom att ligga i bastu, över 60 grader i 30 minuter.
  - Ta inte med kött eller obehandlade troféer till Sverige.
  - Vänta 48 timmar efter jaktresa eller besök i utländsk grisbesättning innan du besöker gård med grisar, hanterar foder för vildsvin eller besöker utfodringsplats för vildsvin.
  - Rengör även utrustning, halsband, västar och liknande om du haft med dig jakthund utomlands. Tvätta även hunden ren.

Läs mer:

Jordbruksverket - Hjälp till att stoppa svinpesten Länk till annan webbplats.

Jordbruksverkets informationsmaterial om afrikansk svinpest Länk till annan webbplats.

Rapportera in fynd av sjuka eller döda vilda djur på SVA:s webbplats Länk till annan webbplats.

Afrikansk svinpest på Svenska Jägareförbundets webbplats Länk till annan webbplats.

Det finns en ökad risk för spridning av ekvint herpesvirus (EHV-1) efter ett utbrott med feber och/eller neurologiska symtom vid en tävling i Valencia, Spanien.

Flera svenska ryttare som deltog i tävlingen hann lämna tävlingsplatsen med sina hästar innan den sattes i karantän. Vissa av dessa hästar har testat positivt för EHV-1 efter hemkomst. Den ökade risken gäller främst hästar som varit på tävlingen eller som kan ha kommit i kontakt med hästar som varit där smitta förekommit.

Viruset kan förorsaka övre luftvägsinfektion, abort eller neurologisk sjukdom.

Det förekommer även andra hästsmittor nu (kvarka och hästinfluensa), så det är extra viktigt att vara noggrann med hygien och smittskydd.

Om EHV-1 och utbrottet på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Om rekommenderat smittskydd efter resor med häst på SVA:s webbplats Länk till annan webbplats.

Under vårvintrarna brukar många fall av salmonellasmittade katter rapporteras i Stockholms län. I år har färre fall rapporterats in jämfört med tidigare år men vi har sett en större ökning under den senaste veckan, med 44 nya fall i länet under vecka 12.

Hittills i år har därmed totalt 84 salmonellasmittade katter rapporterats i länet.

Katterna smittas vanligen av salmonella när de jagar
sjuka småfåglar eller kommer i kontakt med avföring från smittbärande fåglar. Ett sätt att undvika att katterna smittas är om möjligt att hålla dem borta från fågelbord där fåglar matas.

Symtomen hos smittade katter varierar. Det kan vara lindriga symtom som går över av sig själv eller diarré, aptitlöshet, feber, kräkningar och nedsatt allmäntillstånd. I värsta fall kan infektionen leda till döden.

Ta kontakt med veterinär eller djursjukhus om din katt
uppvisar symptom så att en klinisk bedömning kan göras.

Var noga med hygienen

Salmonella kan smitta mellan djur och människa. För att människor ska bli smittade krävs dock vanligtvis en stor dos salmonellabakterier och oftast genom smittad mat där salmonellabakterier har fått möjlighet att föröka sig. Små barn, äldre personer eller personer med nedsatt immunförsvar kan dock vara känsligare.

Var noggrann med hygienen om du misstänker att din katt är smittad. Salmonellabakterier sprids från kattens avföring och med föremål eller vatten som har förorenats med avföring.

 • Tvätta händerna noga när du hanterat katten eller renast kattlådan.
 • Låt småbarn tvätta händer under vuxens uppsikt.
 • Låt inte katten vistas på matbord, diskbänk och andra ytor med anknytning till livsmedel.
 • Diska kattens mat- och vattenskål noggrant med en egen diskborste.
 • Begränsa nära umgänge mellan katten och barn. Även andra som träffar katten bör vara extra noga med hygienen.
 • Salmonellapositiva katter bör inte vistas i utrymmen där foder till andra djur förvaras och inte vistas i stall och ladugårdar.
 • Så länge katten har symtom bör den om möjligt hållas inomhus. Finns det flera husdjur i hushållet bör extra god hygien råda för samtliga under tiden, även om de andra djuren inte visar symtom.
 • Om du har fågelbord – tvätta händerna efter rengöring av bordet.

Läs mer hos SVA Länk till annan webbplats.

Trikiner hos vildsvin har vid tre tillfällen under 2019 påvisats i Upplands-Bro, Stockholms län. Vildsvinen är alla skjutna i samma område.

Trikiner är små parasitära maskar som kan infektera människa och flera köttätande däggdjur. De påvisas ibland i den svenska faunan, främst hos vildsvin, räv, lodjur, varg och björn, men fynd har gjorts även hos fågel.

Om du är jägare - kom ihåg att vildsvin enligt lag måste kontrolleras för trikiner innan köttet ska säljas. Om vildsvinsköttet konsumeras i det egna hushållet rekommenderas att det först testas för trikiner.

Läs mer:

Trikiner på Livsmedelverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Vad händer nu vid ett utbrott?

Länsstyrelsens bitillsynsman i området besöker alla biodlare inom en radie på tre kilometer från den aktuella odlaren för att kontrollera om smittan spridits. Hittas sjukdomen även i dessa kupor utvidgas området som ska kontrolleras.

Vad kan biodlare göra för att minska risken för spridning?

Alla biodlare är skyldiga att till Länsstyrelsen anmäla var de har sina bisamhällen. Detta är oerhört viktigt i sådana här fall då bitillsynsmannen måste veta vilka samhällen som ska inspekteras.

Varifrån kommer sjukdomen?

Sjukdomen sprids via bakteriesporer som tål uttorkning, värme och kyla och kan vara livskraftiga i flera decennier. Oftast sprids smittan mellan bisamhällen via biodlares utrustning och bin, men också med felflygande bin och vid röveri. Svärmar från smittade bisamhällen kan innehålla sporer, men vildbin (humlor och solitärbin) kan varken få eller sprida sjukdomen.

Om Länsstyrelsens arbete med biodling

Om amerikansk yngelröta hos Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Kontakt

Kontakta länsveterinären

Enheten för djurvälfärd och livsmedel