Aktuellt om smittsamma sjukdomar

Här samlar vi information om utbrott av smittsamma sjukdomar hos djur som kan vara bra att känna till för djurägare i Stockholms län.

För mer information om vart du vänder dig och generella riktlinjer för Länsstyrelsens arbete gällande smittskydd:

Smittskydd

Nu förflyttar sig vilda fåglar över Europa och det ökar risken för att virus som fågelinfluensa kan spridas till tama fåglar. Från och med den 6 november gäller skyddsnivå 2 i Sverige. Det innebär i korthet att fjäderfä ska hållas inomhus.

Flera fall av högpatogent fågelinfluensavirus av typen H5N8 har upptäckts hos tama fjäderfän i Nederländerna och Storbritannien den senaste tiden. I norra Tyskland har man flera fynd av högpatogent aviärt influensavirus på vilda fåglar. I Sverige har fågelinfluensa konstaterats hos en kalkonbesättning i Skåne.

Allmänna hygienregler

 • Se till att endast de som sköter tamfåglarna har tillträde till djurutrymmena.
 • Håll rent runt hus och inhägnader.
 • Var noga med rutiner såsom handtvätt och skobyte
 • Efter en utlandsvistelse bör du inte ha kontakt med tamfåglar förrän tidigast efter 48 timmar.
 • Minimera foderspill och annat som kan attrahera vilda fåglar.
 • Vidta lämpliga åtgärder som minimerar förekomst av gnagare och andra skadedjur.

Läs mer hos SVAlänk till annan webbplats

Läs mer hos Jordbruksverketlänk till annan webbplats

Under vårvintrarna brukar många fall av salmonellasmittade katter rapporteras i Stockholms län. I år har färre fall rapporterats in jämfört med tidigare år men vi har sett en större ökning under den senaste veckan, med 44 nya fall i länet under vecka 12.

Hittills i år har därmed totalt 84 salmonellasmittade katter rapporterats i länet.

Katterna smittas vanligen av salmonella när de jagar
sjuka småfåglar eller kommer i kontakt med avföring från smittbärande fåglar. Ett sätt att undvika att katterna smittas är om möjligt att hålla dem borta från fågelbord där fåglar matas.

Symtomen hos smittade katter varierar. Det kan vara lindriga symtom som går över av sig själv eller diarré, aptitlöshet, feber, kräkningar och nedsatt allmäntillstånd. I värsta fall kan infektionen leda till döden.

Ta kontakt med veterinär eller djursjukhus om din katt
uppvisar symptom så att en klinisk bedömning kan göras.

Var noga med hygienen

Salmonella kan smitta mellan djur och människa. För att människor ska bli smittade krävs dock vanligtvis en stor dos salmonellabakterier och oftast genom smittad mat där salmonellabakterier har fått möjlighet att föröka sig. Små barn, äldre personer eller personer med nedsatt immunförsvar kan dock vara känsligare.

Var noggrann med hygienen om du misstänker att din katt är smittad. Salmonellabakterier sprids från kattens avföring och med föremål eller vatten som har förorenats med avföring.

 • Tvätta händerna noga när du hanterat katten eller renast kattlådan.
 • Låt småbarn tvätta händer under vuxens uppsikt.
 • Låt inte katten vistas på matbord, diskbänk och andra ytor med anknytning till livsmedel.
 • Diska kattens mat- och vattenskål noggrant med en egen diskborste.
 • Begränsa nära umgänge mellan katten och barn. Även andra som träffar katten bör vara extra noga med hygienen.
 • Salmonellapositiva katter bör inte vistas i utrymmen där foder till andra djur förvaras och inte vistas i stall och ladugårdar.
 • Så länge katten har symtom bör den om möjligt hållas inomhus. Finns det flera husdjur i hushållet bör extra god hygien råda för samtliga under tiden, även om de andra djuren inte visar symtom.
 • Om du har fågelbord – tvätta händerna efter rengöring av bordet.

Läs mer hos SVAlänk till annan webbplats

Trikiner hos vildsvin har vid tre tillfällen under 2019 påvisats i Upplands-Bro, Stockholms län. Vildsvinen är alla skjutna i samma område.

Trikiner är små parasitära maskar som kan infektera människa och flera köttätande däggdjur. De påvisas ibland i den svenska faunan, främst hos vildsvin, räv, lodjur, varg och björn, men fynd har gjorts även hos fågel.

Om du är jägare - kom ihåg att vildsvin enligt lag måste kontrolleras för trikiner innan köttet ska säljas. Om vildsvinsköttet konsumeras i det egna hushållet rekommenderas att det först testas för trikiner.

Läs mer:

Trikiner på Livsmedelverkets webbplatslänk till annan webbplats

Vad händer nu vid ett utbrott?

Länsstyrelsens bitillsynsman i området besöker alla biodlare inom en radie på tre kilometer från den aktuella odlaren för att kontrollera om smittan spridits. Hittas sjukdomen även i dessa kupor utvidgas området som ska kontrolleras.

Vad kan biodlare göra för att minska risken för spridning?

Alla biodlare är skyldiga att till Länsstyrelsen anmäla var de har sina bisamhällen. Detta är oerhört viktigt i sådana här fall då bitillsynsmannen måste veta vilka samhällen som ska inspekteras.

Varifrån kommer sjukdomen?

Sjukdomen sprids via bakteriesporer som tål uttorkning, värme och kyla och kan vara livskraftiga i flera decennier. Oftast sprids smittan mellan bisamhällen via biodlares utrustning och bin, men också med felflygande bin och vid röveri. Svärmar från smittade bisamhällen kan innehålla sporer, men vildbin (humlor och solitärbin) kan varken få eller sprida sjukdomen.

Om Länsstyrelsens arbete med biodling

Om amerikansk yngelröta hos Jordbruksverketlänk till annan webbplats

Afrikansk svinpest är en smittsam och dödlig virussjukdom som drabbar tamgrisar och vildsvin, människor påverkas inte. Sjukdomen har ännu inte nått Sverige men fortsätter att sprida sig i Europa och andra delar av världen. Eftersom det blir väldigt stora konsekvenser för ett land som drabbas är det viktigt att tillsammans förebygga så den inte når Sverige.

Människan spelar en stor roll i spridningen genom att vi tar med oss till exempel gris- fläsk- och vildsvinsprodukter från smittade områden. Sjukdomen kan även spridas via kläder, skor och jaktutrustning om man har vistats i områden där smittan finns. Sjukdomen finns just nu i Estland, Lettland, Litauen, Italien, Polen, Tjeckien, Ungern, Ryssland och Belgien.

Tänk på att

 • Ta inte med kött eller köttprodukter av tamgris eller vildsvin från länder där svinpest förekommer.
 • Släng inte matrester i naturen.
 • Utfodra inte grisar med matrester.
 • Registrera din grishållning till Jordbruksverket, även hobby- och minigrisar.
 • Ha noggranna hygienrutiner i din grisbesättning, tänk på smittrisker efter besök utomlands.
 • Undvik import av grovfoder och halm från smittade länder.
 • Tänk på smittrisker när du ställer ut grovfoder eller halm på viltutfodringsplatser, exempelvis om fodret är importerat eller innehåller kadaverrester.
 • Kontakta Statens veterinärmedicinska anstalt om du hittar ett dött vildsvin.
 • Misstänker att dina grisar har smittats ska du omedelbart kontakta din veterinär.

Läs mer:

Afrikansk svinpest på Jordbruksverkets webbplatslänk till annan webbplats

Rapportera in fynd av sjuka eller döda vilda djur på SVA:s webbplatslänk till annan webbplats

Afrikansk svinpest på Svenska Jägareförbundets webbplatslänk till annan webbplats

Afrikansk svinpest på Gård & Djurhälsans webbplatslänk till annan webbplats

Kontakt

Kontakta länsveterinären

Enheten för djurvälfärd och livsmedel