Funktionshinder

Länsstyrelsen och Myndigheten för delaktighet ger stöd till kommuner och regioner i arbetet med att genomföra funktionshinderspolitiken.

För att levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning ska förbättras krävs det att kommuner, regioner och andra aktörer i samhället arbetar strategiskt och långsiktigt.

Stöd i det funktionshinderspolitiska arbetet

Kommuner och regioner kan få stöd i arbetet med att genomföra funktionshinderspolitiken och åtgärder som ökar delaktigheten och tillgängligheten i samhället. Stödet utformas successivt i dialog med länets aktörer och utgår från behovet och förutsättningarna i de egna organisationerna.

Länsstyrelsen bidrar med att:

  • utveckla samverkan mellan länets aktörer för att genomföra tvärsektoriella insatser
  • arrangera utbildningar och andra insatser för kompetensutveckling, bland annat för att öka kunskapen om det nationella funktionshinderspolitiska målet och FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
  • fånga upp lokala och regionala behov och utgöra länk mellan nationell, regional och lokal nivå
  • samråda med länets funktionsrättsorganisationer.

Det funktionshinderpolitiska arbetet i Skåne

På uppdrag av Länsstyrelsen i Skåne län har Funka undersökt hur Skånes kommuner och Region Skåne arbetar med aktiv involvering av personer med funktionsnedsättning i kommunala och regionala beslutsprocesser. Uppdraget har haft ett särskilt fokus på förekomsten av så kallade funktionshinderråd: Hur är de uppbyggda och i vilken grad möter de funktionshinderrörelsens behov samt nationella och internationella krav? För att undersöka dessa och andra frågor har Funka genomfört skrivbordsefterforskningar, enkätundersökningar och fallstudier med djuplodande analyser i tre utvalda kommuner.

Aktiv involvering och funktionshinderråd i Skåne – en kartläggning Länk till annan webbplats.

Vi har kartlagt det funktionshinderspolitiska arbetet i Region Skåne och Skånes 33 kommuner. Huvudsyftet med kartläggningen har varit att skapa ett kunskapsunderlag utifrån vilket länsstyrelsen kan ge stöd till kommuner och regionen i att genomföra den nya nationella funktionshinderspolitiken.

Kartläggningen har fokuserat på fyra huvudområden: befintligt arbete, strategier, former för samarbete samt behov av stöd från länsstyrelsen.

Funktionshinderspolitiken i Skåne - en kartläggning Pdf, 653.6 kB.

Kartläggningar i samarbete med Myndigheten för delaktighet

Länsstyrelsen har tillsammans med Myndigheten för delaktighet genomfört kartläggningar och analyser av regionernas och kommunernas behov av stöd inom funktionshinderspolitiken. Kartläggningen ligger till grund för det stöd som ges till kommuner och regioner.

Myndigheten för delaktighet är en central aktör inom funktionshindersområdet som bidrar med kunskap och stöd.

Nationellt mål för funktionshinderspolitiken

Målet för funktionshinderspolitiken är att uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet för personer med funktionsnedsättning i ett samhälle med mångfald som grund. Målet ska bidra till jämställdhet och att barnrättsperspektivet beaktas.

Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken, Regeringskansliet Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss