Funktionshinder

Länsstyrelsen ger stöd till kommuner och regioner i arbetet med att genomföra funktionshinderpolitiska planer och strategier.

För att levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning ska förbättras krävs det att kommuner, regioner och andra aktörer i samhället arbetar strategiskt och långsiktigt. Under perioden 2019–2020 genomför Länsstyrelsen stödjande aktiviteter i arbetet med funktionshinderspolitiken.

Få stöd i det funktionshinderpolitiska arbetet

Kommuner och regioner kan få stöd i arbetet med att genomföra funktionshinderpolitiska planer och strategier och åtgärder som ökar delaktigheten och tillgängligheten i samhället. Stödet utformas successivt i dialog med länets aktörer och utgår från behovet och förutsättningarna i de egna organisationerna.

Länsstyrelsen bidrar med att

  • utveckla samverkan mellan länets aktörer för att genomföra tvärsektoriella insatser
  • arrangera utbildningar och andra insatser för kompetensutveckling, bland annat för att öka kunskapen om det nationella funktionshinderpolitiska målet och FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättninglänk till annan webbplats.
  • fånga upp lokala och regionala behov och utgöra länk mellan nationell, regional och lokal nivå
  • samråda med länets funktionshindersorganisationer.

Det funktionshinderpolitiska arbetet i Skåne

På uppdrag av Länsstyrelsen i Skåne län har Funka undersökt hur Skånes kommuner och Region Skåne arbetar med aktiv involvering av personer med funktionsnedsättning i kommunala och regionala beslutsprocesser. Uppdraget har haft ett särskilt fokus på förekomsten av så kallade funktionshinderråd: Hur är de uppbyggda och i vilken grad möter de funktionshinderrörelsens behov samt nationella och internationella krav? För att undersöka dessa och andra frågor har Funka genomfört skrivbordsefterforskningar, enkätundersökningar och fallstudier med djuplodande analyser i tre utvalda kommuner.

Aktiv involvering och funktionshinderråd i Skåne – en kartläggningPDF

Vi har kartlagt det funktionshinderspolitiska arbetet i Region Skåne och Skånes 33 kommuner. Huvudsyftet med kartläggningen har varit att skapa ett kunskapsunderlag utifrån vilket länsstyrelsen kan ge stöd till kommuner och regionen i att genomföra den nya nationella funktionshinderspolitiken.

Kartläggningen har fokuserat på fyra huvudområden: befintligt arbete, strategier, former för samarbete samt behov av stöd från länsstyrelsen.

Funktionshinderspolitiken i Skåne - en kartläggningPDF

Samarbete med Myndigheten för delaktighet

Länsstyrelsen bidrar med stöd i samarbete med Myndigheten för delaktighet. Myndigheten för delaktighet är en central aktör inom funktionshindersområdet som bidrar med kunskap och stöd.

Under 2018 genomförde Länsstyrelsen och Myndigheten för delaktighet kartläggningar och analyser av kommunernas och regionernas arbete och stödbehov inom funktionshinderspolitiken. Det är kartläggningen som ligger till grund för stödet till kommuner och regioner under 2019–2020.

Det nationella målet för funktionshinderpolitiken

Målet för funktionshinderpolitiken är att uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet för personer med funktionsnedsättning i ett samhälle med mångfald som grund. Målet ska bidra till jämställdhet och att barnrättsperspektivet beaktas.

Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken (regeringen)länk till annan webbplats

Kontakt