Goda exempel på insatser med grön infrastruktur

Ett långsiktigt mål med grön infrastruktur är att arbetet ska bidra till att nå miljömålen och göra skillnad i landskapet genom konkreta insatser. Här presenteras goda exempel att inspireras av.

Åtgärder i linje med Grön infrastruktur

I den nyutgivna rapporten "Åtgärder i linje med Grön infrastruktur" finns tips på åtgärder som främjar den gröna infrastrukturen i landskapet. Den kan läsas från början till slut eller användas som ett mindre uppslagsverk för inspiration till naturvårds- och hänsynsåtgärder kategoriserade efter insatsområde. Varje insatsområde börjar med en sammanfattande text om insatsområdets värden och problematik för att sedan ta upp ett antal åtgärder som skulle förbättra förutsättningarna för biologisk mångfald. En del åtgärder har informativa filmer kopplade till sig, dessa är mellan 3 – 15 minuter långa. Där det finns en filmsymbol finns länkar till filmerna i referenslistan i slutet av rapporten.

Rapporten Åtgärder i linje med Grön infrastruktur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Landskapsanalyser i Kristianstad

Kristianstads kommun har genomfört ett projekt där man tittat på grön infrastruktur och ekologiska spridningssamband i kommunen. Ett spridningssamband visar hur en viss grupp av arter kan tänkas flytta sig i landskapet. Med hjälp av GIS (geografiska informationssystem) har kommunen gjort analyser av fyra naturtyper och arter knutna till dessa. Dessutom har man även gjort mer översiktliga analyser på uttrar och vadarfåglar.

Resultaten av analyserna visar att stora delar av kommunen sannolikt har goda förutsättningar för att upprätthålla hög biologisk mångfald och att det finns potential att restaurera många naturmiljöer. Resultaten visar också att det finns områden där det råder brist på habitat och god konnektivitet (möjligheten till spridning och möjligheter för djur och växter att ta sig förbi hinder i landskapet, t.ex. en väg).

Grönplan 2017 – ekologiska samband, Kristianstads kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Har du förslag på andra goda exempel?

Skicka ditt förslag till Länsstyrelsen Skåne och Gudrun Berlin.

E-post till Johan Niss

Urban äng blir biogas

Fler filmer med exempel

Stöd till konkreta åtgärder

Att arbeta med grön infrastruktur innebär att du jobbar med hela landskapet. För att kunna göra detta behövs initiativ från alla aktörer: markägare, myndigheter, föreningsliv, kommuner, med flera. Här har vi samlat information om olika typer av stöd till dig som vill bidra till arbetet.

För att underlätta för dig som vill genomföra miljöförbättrande åtgärder har Länsstyrelsen Skåne gjort en sammanställning av vilka stöd och bidrag som du kan söka. Här hittar du också länkar till olika stöd med mer detaljerad information.

"Var finns pengarna?"   Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.(en rapport som samlar alla stöd)

Stöd till naturvård Öppnas i nytt fönster.

Våtmarksstödet (miljöinvesteringar inom Landsbygdsprogrammet)
Bidrag för att anlägga eller restaurera våtmarker och dammar för biologisk mångfald eller förbättrad vattenkvalitet.

Anlägga våtmark Öppnas i nytt fönster.

LONA- Lokala naturvårdssatsningen

Bidrag till bland annat restaureringar, utredningar, inventeringar, kommunala naturreservat och friluftslivsåtgärder. Ansökan en gång om året (1 dec).

LONA - Lokala naturvårdssatsningen Öppnas i nytt fönster.

Investeringar i natur- och kulturmiljöer

Bidrag till restaurering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader, återskapande av park- och trädgårdsmiljöer, murar, gärdsgårdar och andra värdefulla kulturmiljöer samt anläggning och restaurering av småbiotoper och andra värdefulla naturmiljöer. Löpande ansökan.

Investeringar i natur och kulturmiljöer Öppnas i nytt fönster.

Odlingslandskapet

Jordbruksverket har mycket information till dig som är markägare. På Jordbruksverkets webbplats kan du bland annat läsa om hur du kan utnyttja dina ekologiska fokusarealer (arealer inom förgröningsstödet som kan förbättra den biologiska mångfalden) så att de gynnar nyttodjur, fåglar och vilt. Där finns också mer information om hur du kan hjälpa honungsbin och vilda pollinatörer. På Jordbruksverkets webbplats finns också konkreta exempel från gårdar där man lyckats gynna den biologiska mångfalden med enkla och billiga medel.

Biologisk mångfald inom odling, Jordbruksverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket har också ett nyhetsbrev där de berättar om allt som är nytt i arbetet med att nå miljömålet Ett rikt odlingslandskap. Nyhetsbrevet vänder sig i första hand till dig som är rådgivare, men naturligtvis är även andra läsare välkomna att ta del av nyhetsbrevet.

Nyhetsbrevet "Hävdat" på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Limniska vattenmiljöer

Havs- och vattenmyndigheten har gett ut en rapport om ekologisk restaurering av vattendrag. De beskriver åtgärderna i både text och bild, till exempel hur du skapar fiskvägar och anlägger lekområden.

Ekologisk restaurering av vattendrag, Havs- och vattenmyndigheten
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

På vår webbplats finns mycket information om vattenverksamhet och hur du går till väga för att gynna biologisk mångfald och få en bättre vattenmiljö.

Restaurera vattenmiljöer Öppnas i nytt fönster.

Skogen

Skogsstyrelsen har mycket information för dig som vill utföra naturvårdande skötsel i skogen och som vill arbeta med god miljöhänsyn i ditt skogsbruk.

Naturvård, Skogsstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Målbilder för god miljöhänsyn, Skogsstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Folder om Bryn och gläntor från Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen Länk till annan webbplats.

Täkter

Med den här broschyren vill vi inspirera till naturvårdsåtgärder som går att göra både innanför och utanför täkter för att möjliggöra för en mångfald av arter, samt beskriva vad som är viktigt att tänka på när man ska arbeta med ekologisk kompensation.

Inspiration för ekologisk kompensation i och kring täkter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad du kan göra skiljer sig till viss del åt beroende på om din fastighet ligger i en värdetrakt eller inte.

Se var värdetrakterna ligger i karttjänsten webb-GIS Länk till annan webbplats..

Detta kan du göra inom värdetrakter

I en värdetrakt är det ofta klokt att prioritera naturvärden som syftar till att stärka den utpekade naturtypen. Detta innebär åtgärder som ökar arealen, förbättrar kvalitén eller minskar avståndet mellan naturtypsytor. För naturtypen gräsmark t ex, innebär det rent konkret:

Åtgärder som ökar arealen av utpekade naturtyper t ex:

 • Restaurera betesmarker
 • Slå väg- & åkerrenar
 • Öppna för nya samarbeten, t ex beta ledningsgator
 • Nyskapa (blivande artrika) gräsmarker

Åtgärder som syftar till att förbättra kvalitet t ex:

 • Håll efter igenväxningsvegetation
 • Ingen tillskottsutfodring
 • Styr betestryck genom fållor
 • Skapa eller gynna bryn, solvarma gläntor, sandblottor och spara döda träd.
 • Åtgärder som syftar till att minska avstånd:
 • Restaurera eller nyskapa gräsmarker som ligger inom spridningsavstånd från befintliga gräsmarker.
 • Sammanbinda gräsmarker i landskapet genom korridorer eller ”naturtypsöar”

Detta kan du göra utanför värdetrakter

Utanför en värdetrakt är spannet av lämpliga åtgärder bredare än inom en värdetrakt. Att stärka ekosystemtjänster kan t ex innebära att:

 • Gynna eller skapa våtmarker – de förbättrar förutsättningarna för grundvattenbildning vilket ger bättre förutsättningar för vattenförsörjning vid torrperioder. De minskar även risken för översvämningar.

 • Gynna eller skapa bryn – de förbättrar förutsättningarna för pollinatörer och andra nyttoinsekter.
 • Anlägga funktionella kantzoner – kantzoner minskar växtnäringsläckage, kan gynna pollinerare och utgör livsmiljö för naturliga fiender till skadeinsekter.
 • Överlag öka variationen i jordbrukslandskapet.
 • Bevara betesmarkerna är alltid viktigt!

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss