Regional handlingsplan för grön infrastruktur

För att långsiktigt kunna bevara och utveckla grön infrastruktur så tar Länsstyrelsen fram en regional handlingsplan. Planen är ett kunskaps- och planeringsunderlag som kan användas av olika aktörer i samhället.

Planen fokuserar både på utmaningar och förslag på konkreta åtgärder inom olika insatsområden för den gröna infrastrukturen. Den regionala handlingsplanen ska vara det centrala verktyget i arbetet med att bevara och utveckla grön infrastruktur i länet. Den ska också ge ökad kunskap om värden i landskapet. 

Planen är utformad så att den kan användas av olika aktörer som kunskaps- och planeringsunderlag. Till exempel i beslut hur mark och vatten ska användas.

Arbetet med handlingsplanerna är ett löpande arbete och dess innehåll ser olika ut i landet eftersom arbetet med grön infrastruktur ska anpassas till regionala förhållanden.

Introduktion till den regionala handlingsplanen

Avsikten är att handlingsplanen ska fungera som ett verktyg i planering, markanvändningsbeslut och naturvårdsarbetet. Planen bidrar också till att uppnå miljökvalitetsmålen och friluftslivsmålen, samt genomföra Agenda 2030.

Den gröna infrastrukturen är ofrånkomligen bunden till behovet av en biologisk mångfald. Skånes handlingsplan för grön infrastruktur är därför knuten till de åtgärdsbehov som identifierats genom naturvårdsstrategin och kompletterad med det som kommit fram i arbetet med handlingsplanen.

Naturvårdsstrategin lyfter fram vikten av att bevara de värdefullaste områdena, värdetrakterna och värdekärnorna, och att öka hänsynen i vardagslandskapet.

Skånes naturvårdsstrategi finns samlat i ett dokument:

Vägen till ett biologiskt rikare Skåne - Naturvårdsstrategi för Skåne Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Handlingsplanens tre delar

Introduktion med läsanvisningar

Här ges bakgrund och sammanhang, läsanvisning och vägledning till hur planen är tänkt att användas.

Introduktion till regional handlingsplan för grön infrastruktur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Åtgärder som ska genomföras

I Handlingsplan för grön infrastruktur - Insatsområden för grön infrastruktur 2019–2030, aktuell period: 2019–2022 innehåller 8 insatsområden och 75 åtgärder som ska bidra till att säkra länets mångfald och ekosystemtjänster för framtiden.

Åtgärderna har tagits fram av Länsstyrelsen i Skåne tillsammans med andra aktörer.

Regional handlingsplan 2019-2022 för grön infrastruktur med åtgärder Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nuläge för länets gröna infrastruktur

En viktig del i arbetet med att ta fram handlingsplanen har varit att göra en beskrivning av den gröna infrastruktur som finns i länet idag, samt av förutsättningar och utmaningar. I rapporten ”Grön infrastruktur i Skåne – nulägesbeskrivning 2020" beskrivs bland annat Skånes naturvärden, samt vilka hot som finns mot dessa värden och vad som görs för att bevara dem.

Nulägesbeskrivning för olika naturtyper Länk till annan webbplats.

Handlingsplanens framsida med bild på bokskog
Nulägesbeskrivningens framsida på vattendrag i öppet landskap

Så kan du bidra i arbetet

Arbetet med miljömålen, friluftslivsmålen, grön infrastruktur samt Agenda 2030 är ett stort arbete som bara kan gå i mål om vi jobbar tillsammans. Vi på Länsstyrelsen ser gärna att så många som möjligt tar sitt ansvar och hjälper till.

Dialogmöten

Samverkan och dialog med de som påverkar landskapet är central för att kunna genomföra handlingsplanen för grön infrastruktur.

Löpande samverkan sker också inom ramen för de möten som hålls med Samrådsgruppen för naturvård i Skåne.

Samrådsgruppen för naturvård, Länsstyrelsen Skåne Öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss