Värdefulla vatten i Skåne

I Skåne finns omkring 100 vattenmiljöer som bedöms vara nationellt särskilt värdefulla eller nationellt värdefulla. De utpekade sjöarna och vattendragen har höga värden för naturvård, fisk/fiske eller kulturmiljöer i och i anslutning till vatten. Dessa vattenmiljöer skall på sikt få ett långsiktigt skydd och även restaureras där behov finns.

För att uppnå det nationella miljökvalitetsmålet ”Levande sjöar och vattendrag”, har ett antal sjöar och vattendrag som bedöms ha höga natur-, fisk/fiske- eller kulturvärden utpekats som nationellt särskilt värdefulla eller nationellt värdefulla.

Vattnen kan vara klassade som värdefull utifrån antingen Naturvärden, Fisk/Fiskevärden eller Kulturvärden.

Se nationellt värdefulla och särskilt värdefulla vatten

Kommuner: Hässleholm, Perstorp, Örkelljunga, Östra Göinge

Naturvärden

Nationellt särskilt värdefull

Avgränsning: Almaån från Finjasjön till Helge ås huvudfåra.

Områdesbeskrivning: Slingrande vattendrag som på vissa sträckor har en välutvecklad uppvuxen alsumpskog, tidvis översvämmade lövskogar och fuktängar. Ån har flera forsande partier. Viktig vandringsled och reproduktionsområde för lax. Alla sju stormusselarterna finns här. Reproducerande bestånd av tjockskalig målarmussla.

Rödlistade/hotade arter: Tjockskalig målarmussla, flodpärlmussla, flat dammussla, lax, färna, grönling, sandkrypare, kungsfiskare.

Avgränsning: Hörlingeån

Områdesbeskrivning: Bitvis meandrande vattendrag omväxlande genom alskog, blandskog och öppet jordbrukslandskap.Ån rinner i en ravin söder om Aggarp. Stenig botten, omväxlande forsande och lugna partier.

Rödlistade/hotade arter: Lax, grönling, lake, elritsa, öring, bäcknejonöga, gädda, enstaka äldre individer av flodpärlmussla.

Skydd inom området: Naturreservat (Tegeldammarna)

Fisk/fiskevärde

Nationellt särskilt värdefull

Avgränsning: Almaån (Från Finjasjön till Helge å), Rökeån och Hörlingeån inklusive biflöden.
Rödlistade/hotade arter: Flodpärmussla, tjockskalig målarmussla, ål, flodnejonöga
Skyddsvärda fiskstammar: Lax återintroducerad, havsvandrande öringstam
Skyddsvärda, sällsynta arter: Färna, faren, grönling, sandkrypare

Kommuner: Osby

Fisk/fiskevärde

Nationellt värdefull

Rödlistade/hotade arter: Flodkräfta
Skyddsvärda fiskstammar: Flodkräfta i fiskbara bestånd.
Skyddsvärda, sällsynta arter: Färna i utloppsbäcken.

Kommuner: Båstad

Naturvärde

Nationellt värdefullt

Områdesbeskrivning: Skyddsområde vattentäkt och riksintresse finns i området. Axeltorpsbäcken är en naturligt slingrande och forsande bäck med klart och rent vatten och forsdimma. Den är omgiven av skogsklädda bäckraviner med stabilt och fuktigt klimat och sumpskogar och har en artrik bottenfauna.

Rödlistade/hotade arter: Nattsländan Odontocerum albicorne.

Kommuner: Klippan, Perstorp

Naturvärde

Nationellt värdefull

Områdesbeskrivning: Natura 2000-område (Linneröd). Meandrande vattendrag med stora biologiska värden. Fina områden för lek och uppväxt av havsvandrande lax och öring.

Rödlistade/hotade arter: Strömstare, forsärla och ibland kungsfiskare, sandkrypare, lax, ål, flodkräfta i de övre delarna, skalbaggen Brychius elevatus.

Kommuner: Eslöv, Hörby, Lund, Sjöbo

Naturvärde

Nationellt särskilt värdefull

Områdesbeskrivning: Fiskevårdsområde. Vattendrag med meandrande lopp med betesmarker längs huvudfåra och naturliga korvsjöar. Intressant ur hydroformologi och landskapsbild. Rik fiskfauna med ett värdefullt bestånd av öring.

Rödlistade/hotade arter: Tjockskalig målarmussla, ål, bäckvattenbaggen Riolus cupreus, skalbaggen Brychius elevatus.

Fisk/fiskevärde

Nationellt särskilt värdefull

Avgränsning: Björkaån inklusive biflöden (ingår i området Vombsjön-Björkaån) Rödlistade/hotade arter: Tjockskalig målarmussla, ål med relativt fri utvandringsväg.
Skyddsvärda fiskstammar: Storvuxen, strömstationär öringstam.
Fritidsfisketillfälle: >10 000 fisketillfällen/år
Fritidsfiskearter: Gös, öring

Kommuner: Eslöv, Hörby, Sjöbo

Naturvärde

Nationellt värdefull

Områdesbeskrivning: Riksintresse och Natura 2000-område. Vattendrag med bitvis hastigt lopp och ovanligt rent vatten. Limnologiskt intressant. Dalgång djupt nedskuren i skifferberggrunden. Rikt varierat växt- och djurliv. Flertalet rödlistade svampar, mossor, lavar och insekter tyder på en lång skoglig kontinuitet i området. Varierad åldersstruktur på skogen, stor andel död ved och relativt hög luftfuktighet gör området till en god biotop för skalbaggar och mollusker. Stora geovetenskapliga och biologiska värden.

Friluftsliv: Betydelse för det rörliga friluftslivet.

Kommuner: Eslöv, Hörby, Höör

Naturvärde

Nationellt särskilt värdefull

Avgränsning: Bråån och Rövarekulan

Områdesbeskrivning: Rövarekulan är naturreservat och Natura 2000-område. Bråån rinner i en flack slättådal. Den är bitvis kraftigt påverkad av rätningar men har i vissa delar ett meandrande och naturligt lopp. Omgivningarna består av översvämningsmarker och beteshagar. Vattendraget har en forssträcka i en fossilrik ravin. Högt landskapsbildsmässigt värde. Reproduktionsområde för havsöring.

Rödlistade/hotade arter: Grönling, sandkrypare, ål, tjockskalig målarmussla (troligtvis reproducerande), flodhättesnäcka, dvärgryggsimmaren Plea minutissima, skalbaggarna Haliplus laminatus och Hydraena pulchella.

Friluftsliv: Lättillgängligt.

Fisk/fiskevärde

Nationellt särskilt värdefull

Avgränsning: Vombsjön-Ö Sallerup (Ingår i området Kävlingeåns vattensystem)
Rödlistade/hotade arter: Tjockskalig målarmussla, ål med relativt fri utvandringsväg
Skyddsvärda fiskstammar: Havsvandrande öringstam >3000 smolt/år
Skyddsvärda, sällsynta arter: Grönling, sandkrypare
Fritidsfisketillfälle: >10 000 fisketillfälle/år
Fritidsfiskearter: Mycket storvuxen gädda och abborre, havsöring

Kommuner: Hässleholm

Naturvärde

Nationellt särskilt värdefullt

Områdesbeskrivning: Ån rinner vackert genom ädellövskog och kulturmarker. Strömmande vatten över sandig, stenig och blockig botten. Vattendraget har ett naturligt fall som är ca 25 m högt, ån har dämts här och merparten av vattnet går i en lång tub till kraftverket 1 km nedströms.

Rödlistade/hotade arter: Flodkräfta i övre delar av å. Rikligt bestånd av flodpärlmussla.

Kommuner: Höör

Naturvärde

Nationellt värdefull

Avgränsning: Dagstorpssjön

Områdesbeskrivning: Fiskevårdsområde, naturreservat och riksintresse i området. Nationell referenssjö. Relativt näringsfattig sjö i jordbrukslandskapet omgiven av skog. Inte särskilt påverkad av föroreningar. Forskningsobjekt för Limnologen på Lunds Universitet och därmed välundersökt.

Rödlistade/hotade arter: Groplöja, flodkräfta

Fisk/fiskevärde

Nationellt värdefull

Avgränsning: Vax- och Dagstorpssjö inklusive vattendragen som avvattnar Vax- och Dagstorpssjön ner till Nölarp respektive Silverdalen samt alla till sjöarna tillrinnande vattendrag.

Rödlistade/hotade arter: Flodkräfta

Kommuner: Klippan

Naturvärde

Nationellt värdefullt

Områdesbeskrivning: Nationalpark, Natura 2000-område, riksintresse finns i området. Forsande bäck nerför en brant och stenrik sluttning, med ett högsta vattenfall på 5 m. Bäcken är relativt lite påverkad av mänskliga aktiviteter och rinner till stora delar intakt. Vattnet är rent och kallt och bäcken är väl beskuggad av lövträd och med en riklig förekomst av död ved. Många olika arter av dag-, natt- och bäcksländor.

Rödlistade/hotade arter: Öring, forsärla, strömstare och kungsfiskare.

Kommuner: Kristianstad

Naturvärde

Nationellt värdefull

Områdesbeskrivning: Naturreservat och riksintresse. Bäcken rinner, uppdelad i flera fåror, genom bokskogsdominerad ädellövskog och sumpskogar av al och ask. Sumpskogarna är påverkade av källflöden och rörligt kalkförande markvatten. Bäckfårorna och källflödena bidrar till en hög luftfuktighet som gett upphov till en intressant kryptogamflora. Vattendraget har ett naturligt slingrande lopp och naturliga små fall bland stenar och klippblock samt kvillområde. Vattendraget är örtrikt.

Rödlistade/hotade arter: Vattenmyrlejonslända (Osmylus fulvicephalus)

Kommuner: Kristianstad

Naturvärde

Nationellt värdefull

Områdesbeskrivning: Fiskevårdsområde. Edre ström, som utgör Immelns utlopp, är reproduktions-område för den unika, nedströmslekande Immelnöringen.

Rödlistade/hotade arter: Elritsa, bergsimpa, immelnöringen.

Fisk/fiskevärde

Nationellt särskilt värdefullt

Avgränsning: Immeln, inklusive tillflöden samt Edre ström och Hallsjön
Skyddsvärda fiskstammar: Ursprunglig öringstam. Nedströmslekande storvuxen öringstam
Fritidsfisketillfälle: 5-10 000 fiskedygn/år
Fritidsfiskearter: Ål, abborre, insjööring

Kommuner: Hässleholm

Fisk/fiskevärde

Nationellt särskilt värdefullt

Avgränsning: Finjasjön med tillflöden
Rödlistade/hotade arter: Flodpärlmussla, tjockskalig målarmussla
Skyddsvärda, sällsynta arter: Sandkrypare, grönling
Fritidsfisketillfälle: 5-10 000 fiskedygn/år
Fritidsfiskearter: Abborre, gös           

Kommuner: Kristianstad

Naturvärde

Nationellt särskilt värdefullt

Områdesbeskrivning: Naturreservat, Natura 2000-område och riksintresse finns i området. Bitvis meandrande å i djupt nedskuren bäckravin med Skånes näst högsta vattenfall, omgivet av äldre bokskog med lång kontinuitet och god tillgång på död ved. Vattenfall med forsdimma. Vattendraget torkar emellanåt ut helt på mitten pga infiltration av grundvattnet. Forsakarsbäcken har vid fallen en rik bottenfauna. Bra förhållanden för en rad ryggradslösa djur, bl a den ytterst sällsynta bokskogslöparen som här har sin enda förekomst i landet.

Rödlistade/hotade arter: Nattsländan Odontocerum albicorne, bäcksländan Capnopsis schilleri, den glaciala relikten Planaria alpina (en art av slemmask), sandödla, forsärla och strömstare.

Kommuner: Åstorp

Naturvärde

Nationellt värdefullt

Områdesbeskrivning: Natura 2000-område, naturreservat och riksintresse finns i området. Hallabäcken är relativt opåverkad av vattenföroreningar och mänskliga aktiviteter, och rinner till stora delar intakt. Vattendraget har höga biologiska värden; rikt, varierat fågelliv och artrik bottenfauna. I dalgången förekommer ett flertal sällsynta mossor som är knutna till vattendraget och omgivande alkärr. Lavfloran är också rik. Geovetenskapligt värdefullt område med raviner och välutbildade grusterrasser. Bäcken är väl beskuggad av lövträd och har en riklig förekomst av död ved.

Rödlistade/hotade arter: Forsärla, strömstare och kungsfiskare.

Friluftsliv: Dalgången är ett omtyckt strövområde

Kommuner: Kristianstad

Naturvärde

Nationellt särskilt värdefull

Avgränsning: Helge ås nedre lopp

Områdesbeskrivning: Ramsarområde, Natura 2000-område. Lugnflytande slätt-å med bibehållen årlig flödes- och nivåvariation. Stort våtmarksområde som ingår i den sk CW (Convention of Wetland)-listan som en av de 51 mest skyddsvärda våtmarkerna i Sverige. Området rymmer en mängd olika naturtyper som t ex öppna slättsjöar med undervattensvegetation, omfattande bladvassfält, buskmarker, regelbundet översvämmade betesmarker och slåtterängar samt strand- och sumpskogar. Mycket rikt fågelliv, inom området häckar 18 av de fågelarter som finns på av Naturvårdsverket fastställda listor över hotade, sällsynta och hänsynskrävande arter. Viktig vandringsled för fisk. Sumpskogar. Internationellt viktigt häcknings-, rast och övervintringsområde för våtmarksfåglar. Värdefull flora och evertebratfauna i vattendraget och dess översvämningsområden.

Avgränsning: Egeside

Områdesbeskrivning: Området består av omfattande arealer regelbundet översvämmade sanka buskmarker, sumpskogar, utbredda vassytor och vattenfyllda bäckar och diken. Betade fuktängar med rik flora. Rikt fågelliv och goda förutsättningar för bl a insekter och svampar genom riklig förekomst av död ved. Rastplats för olika våtmarksfåglar.

Rödlistade/hotade arter: Regelbunden häckningsplats för trana, brun kärrhök, ängshök, flera par mindre hackspett, bivråk och troligen även kungsfiskare. Värdefull lokal för landlevande mollusker bl a den rödlistade tandsnäckan.

Avgränsning: Yngsjö-Pulken

Områdesbeskrivning: Regelbundet översvämmade sumpskogar. Naturliga fodermarker, dominerade av bete mellan Graften och Helge ås huvudfåra, till största delen under högvattennivån och därmed regelbundet översvämmade. De lägsta partierna håller vatten året om. Viktigt häcknings- och rastplats för våtmarksfåglar. Ett par tusen tranor övernattar i grunda vattenmiljöer under flyttningsperioden på våren. Växtplats för ett flertal våtmarksanknutna rödlistade arter.

Rödlistade/hotade arter: Brun kärrhök, årta, skäggmes, gullstånds, krypfloka, honungsblomster, ormtunga och pipstäkra.

Avgränsning: Lilla sjö

Områdesbeskrivning: Värdefull, välutvecklad regelbundet översvämmad alsumpskog med mycket små skogliga ingrepp. Ligger i anslutning till välhävdade strandängar längs Helgeån. Kunskapen om naturvärdena är bristfälliga.

Rödlistade/hotade arter: Häckningsplats för mindre hackspett.

Avgränsning: Torsebro

Områdesbeskrivning: Värdefull forssträcka i Helge å som har stor betydelse för vandrande och lekande lax-fiskar samt för lekande id. Utgör utgör rast- och övervintringsmiljö för forsärla och strömstare. Uppväxt- och födosöksmiljö för ett flertal rödlistade fladdermusarter.

Rödlistade/hotade arter: Tjockskalig målarmussla., mustaschfladdermus och trollfladdermus.

Kultur: Stora kulturhistoriska- och biologiska värden i anslutning till det ekbevuxna gamla krutbruksområdet (kulturminne) väster om ån och i form av rester av gamla kvarnrännor och vattenmöllor.

Avgränsning: Herkulesdammarna

Områdesbeskrivning: Ett flertal dammar från tidigare tegelbruksverksamhet med riklig undervattensvegetation av skiftande storlek omgivna av betesmarker. Natur och kulturlandskap präglat av nedre Helgeåns vattenståndsfluktuationer. Viktig lokal för häckande och rastande våtmarksfågelfauna.

Rödlistade/hotade arter: rördrom, pungmes, skäggmes. Värdefull evertebratfauna med grön mosaikslända, vattenbaggen Hydrophilus aterrimus, viveln Bagous collignensis och blomvassbocken. Botaniska värden, exempelvis blåtåg.

Kultur: Många och tydliga spår som vittnar om den omfattande tegelbruksepoken (smalspårig järnväg, lokstall, tegelgravar mm).

Avgränsning: Hammarsjön

Områdesbeskrivning: Stor grund slättsjö med snabb omsättningstid.  Måttligt näringsrik. Stora årliga översvämningar av sjöns stränder. Havspåverkan på sjövattnet i södra delen av sjön är ej ovanligt. Artrika strandängar med slåtter och bete. Värdefulla strand- och sumpskogar. Omfattande bladvassområden. Viktigt häck-, rast- och övervintringsområde för våtmarksfåglar. Häckningsplats för flera rödlistade fågelarter. Rik fiskfauna (11 arter). Unik och artrik på- och undervattensvegetation med 13 nate-, 3 slinge-, 4 lånkearter samt enda växtplatsen i landet för den EU-prioriterade sjönajasen.  Botaniskt värdefulla områden med många orkidéer. Viktigt föryngrings- och födosöksområde för olika fladdermusarter.

Rödlistade/hotade arter: Gulyxne, vidare vildris, gullstånds, krypfloka, klotgräs med flera, rördrom, svarttärna, årta, skedand, havsörn, sydlig kärrsnäppa, storspov, rödspov. Arter inom habitatdirektivet t.ex. sångsvan,  brun kärrhök, fiskgjuse, småfläckig sumphöna, fisktärna, brushane, och havsörn.

Avgränsning: Aralövssjön

Områdesbeskrivning: Stor grund slättsjö med snabb omsättningstid. Måttligt näringsrik. Naturliga fluktuationer i vattenståndet ger regelbundna översvämningar av fina orörda översvämningsmarker. Artrika betade strandängar och värdefulla, delvis lundartade strandskogar omväxlande med aldominerade översvämningskogar. Omfattande bladvassområden. Viktigt häck-, rast- och övervintringsområde för våtmarksfåglar. Häckningsplats för flera rödlistade fågelarter. Artrikt fisksamhälle (9 arter). Flera rödlistade växter. Födosöksmiljö för flera rödlistade fladdermusarter.

Rödlistade/hotade arter: Havslevande lax och öring, krypfloka, vildris, gullstånd, skedand, årta, svarttärna, kungsfiskare, småfläckig sumphöna och pungmes. Häckande arter inom habitatdirektivet tex  brun kärrhök, rördrom, fiskgjuse, småfläckig sumphöna.

Nationellt värdefullt

Avgränsning: Helge åns gamla fåra inklusive graften

Områdesbeskrivning: Biosfärsområde, riksintresse finns i området. Har sitt ursprungliga slingrande lopp kvar, kantat av träd- (främst al och vide)- och buskmiljöer med rikligt inslag av död ved. Rast- och övervintringsmiljö för kungsfiskare, rördrom, smådopping med flera rödlistade fågelarter. Utgör Helgeåns urprungliga mynningsfåra och är idag en av två sedan ån bröt nytt lopp 1775. Har kvar sitt ursprungliga slingrande lopp och strömsträckor. Flera graftar (grävda sträckor från 1600-talet i samband med etablerandet av Kristianstad) och rester från kvarnepoken i dess nedre delar (Mölleholmen). Meandrande vatten och intressanta brinkmiljöer.

Fisk/fiskevärde

Nationellt särskilt värdefullt

Avgränsning: Helgeåns nedre del inklusive Hammarsjön, Araslövssjön upp till Torsebro kraftverk. Vramsån från inflödet i Helge å till Bosarpasjön. Mjöån från inflödet i Helge å till Huaröd
Rödlistade/hotade arter: Flodpärmussla, flodkräfta, mal, flod- och ev havsnejonöga, ål, tjockskalig målarmussla
Skyddsvärda fiskstammar: Havsvandrande öringstam >3000 smolt/år, lax återintroducerad.
Skyddsvärda, sällsynta arter: Faren
Fritidsfisketillfälle: 5-10 000 fiskedygn/år
Fritidsfiskearter: Gädda, abborre, havsöring, vitfisk

Kulturvärde

Nationellt särskilt värdefullt

Avgränsning: Torsebro krutbruk
Områdesbeskrivning: Torsebro ligger vid Helge å i området mellan skogs- och slättbygden norr om Kristianstad. Här grundade Karl XI år 1682 ett krutbruk. Tillgång på vattenkraft var en viktig förutsättning för driften av de många krutkvarnarna. Området utgör en genuin bruksmiljö.

Kommuner: Lomma, Lund, Staffanstorp

Kulturvärden

Nationellt särskilt värdefull

Avgränsning: Esarp-Alberta

Områdesbeskrivning: Dalgångsbygd kring Höje å med förhistorisk bruknings- och bosättningskontinuitet och under 1700- och 1800-talen framvuxet odlingslandskap. Här kan den sociala skiktningen tydligt avläsas i såväl bebyggelsens utformning som lokaliseringen i landskapet. Höje å med meanderslingrande lopp flyter genom området. De betade åslänterna är flacka och bevuxna med pil och al, vilket tillsammans med de sanka markerna ger landskapet en ålderdomlig prägel. Alberta norr om ån representerar den traditionella bybildningen med oregelbundet liggande fyrlängade gårdar och tätt sammangyttrade gathus. Tegel och korsvirke är de dominerande byggnadsmaterialen. De stensatta gårdarna bidrar till byns ålderdomliga utseende. Till en av gårdarna hör en före detta vattenkvarn, omnämnd på 1600-talet. Kvarnbyggnaderna av idag stammar till sina äldsta delar från 1800-talet.

Kommuner: Bromölla

Naturvärde

Nationellt särskilt värdefull

Avgränsning: Ljungryda-Östaforsbruk

Områdesbeskrivning: Naturreservat, Riksintresse, Natura 2000-område. Holjeån meandrar först naturligt genom området och övergår senare i bl a två forssträckor. Alkärr som översvämmas vid högvatten. Ljungryda-Östaforsbruk Naturreservat, Riksintresse, Natura 2000-område. Holjeån meandrar först naturligt genom området och övergår senare i bl a två forssträckor. Alkärr som översvämmas vid högvatten.

Arter: Flodpärlmussla.

Nationellt värdefull

Avgränsning: Holjeån

Områdesbeskrivning: Fiskevårdsområde, Natura 2000-område, Naturreservat (Ljungryda-Östaforsbruk). Naturligt meandrande vattendrag med forssträckor. Vattendragets närmiljö är ofta helt naturlig eller beteshävdad. Här och var översvämmas stranden och här har alsumpskog bildats. Rikt fågelliv och artrik bottenfauna.

Rödlistade/hotade arter: Flodpärlmussla, hårklomossa, strömstare och forsärla

Kommuner: Osby, Östra Göinge

Naturvärde

Nationellt värdefullt

Avgränsning: Immeln

Områdesbeskrivning: Fiskevårdsområde, riksintresse. Immeln är en näringsfattig skogssjö med många öar, uddar och värdefulla strandskogar. En stor del av sjöarnas stränder är blockrika, branta och har endast gles vattenvegetation. Sjön hyser bl a en stam av storvuxen, nedströmslekande öring (Immelnöringen). Immeln och Raslången utgör ett av Skånes viktigaste häckningsområden för fiskjuse och storlom. Klart vatten.

Rödlistade/hotade arter: Ishavsrelikten Palasea quadrispinosa. hårklomossa.

Friluftsliv: Sjön har stor betydelse för friluftslivet, bl.a. för kanotpaddling

Avgränsning: Immeln-Raslången storområde

Områdesbeskrivning: Fiskevårdsområde, riksintresse, Natura 2000-område. Djupa, orörda förkastningssjöar med relativt klart, näringsfattigt vatten. Stränderna hyser en artrik och växtgeografiskt intressant flora. Sjöarna har förbindelse med varandra genom korta strömmar. I systemet förekommer den unika nedströmslekande Immelnöringen.  De störningskänsliga arterna fiskgjuse och storlom häckar på flera platser inom sjösystemet. Sjönötens sista lokal i Sverige (1917).

Rödlistade/hotade arter: Taggmärla, sjötåtel, nedströmslekande öring, en av få lokaler för bergsimpa i Skåne.

Fisk/fiskevärde

Nationellt särskilt värdefullt

Avgränsning: Immeln, inklusive tillflöden samt Edre ström och Hallsjön
Skyddsvärda fiskstammar: Ursprunglig öringstam. Nedströmslekande storvuxen öringstam
Fritidsfisketillfälle: 5-10 000 fiskedygn/år
Fritidsfiskearter: Abborre, insjööring

Kommuner: Bromölla, Kristianstad

Naturvärde

Nationellt särskilt värdefull

Avgränsning: Ivösjön samt rinnsträckan mellan Ivösjön och Oppmannasjön

Områdesbeskrivning: Riksintresse för yrkesfiske. Natura 2000 område. Skånes till ytan största och djupaste sjö. Sjön har relativt rent och måttligt näringsrikt vatten med artrika strandområden. Potentiell dricksvattenreservoir. Stort antal fiskarter (25 st).

Rödlistade/hotade arter: Nissöga, flodnejonöga, mal, bäckvattenbaggen Riolus cupreus, sumpkamgälsnäcka (Valvata macrostoma), taggmärla, pungräka, vitmärla, zooplanktonen Leptodora kindtii, Limnocalanus macrurus och Holopedium gibberum. Många häckande fågelarter bl.a. rördrom, havsörn, kungsfiskare. Även utter.

Avgränsning: Rinnsträcka mellan Ivösjön och Oppmannasjön
Bred stor lugnflytande vattensträcka med bra skuggning. Fisk- och musselrik.

Avgränsning: Oppmannasjön

Områdesbeskrivning: Natura 2000-område. Relativt grund, näringsrik sjö belägen mellan spricklandskapet i norr och Kristianstadslätten. Den långa strandlinjen med öar och uddar skapar många värdefulla naturmiljöer. Artrik sjö med sällsynta kransalgsarter. Mycket fågel. 

Rödlistade/hotade arter: Nissöga, strandpadda, spetsräfse.

Kultur: Gammal kulturbygd, äldsta svenska skelettfyndet man har funnit finns i området.

Avgänsning: Levrasjön

Områdesbeskrivning: Natura 2000-område. Stor och djup sjö med lång omsättningstid på vattnet. Kalkrik. Viktig rastlokal för sjöfågel. Sveriges artrikaste kransalgssjö (9 arter). Ganska artrik flytblads- och undervattensvegetation.

Rödlistade/hotade arter: Röd Planktothrix agardhii (växtplankton), trådsträfse, spretsträfse, stjärnslinke, mellansträfse, kärrnocka, bäckvattenbaggen Riolus cupreus, strandpadda samt ev snäckan Segmentina nitida.

Avgränsning: Skräbeån

Områdesbeskrivning: Mycket vacker bred lugnflytande och bitvis strömmande å. Stora delar av ån är nyckelbiotop. Kantas av nipor och fina alrötter. Ostkustens sydligaste reproduktionsområde för älvsiken och en i övrigt artrik fiskfauna.

Rödlistade/hotade arter: Ål, tjockskalig målarmussla.

Kulturmiljö: Kungsvägen.

Nationellt värdefullt

Avgränsning: Oppmanna-Ivösjöområdet

Områdesbeskrivning: Fiskevårdsområde, riksintresse för yrkesfisket, Natura2000-område. En del av nordöstra Skånes sjölandskap som liggar i övergången mellan kritslätten i söder och utbergsområdet i norr. Näringsrika sjöar. Framstående, väldokumenterade exempel på landskapstyper, naturtyper som visar landskapets utveckling, processer och naturliga utveckling i olika ekologiska system. 

Rödlistade/hotade arter: Oppmannasjön: Nissöga, strandpadda, spetsräfse.

Rödlistade/hotade arter: Ivösjön: Nissöga, flodnejonöga, mal, utter, bäckvattenbaggen Riolus cupreus, sumpkamgälsnäcka (Valvata macrostoma),  taggmärla, pungräka, vitmärla, zooplanktonen Leptodora kindtii, Limnocalanus macrurus och Holopedium gibberum. Många häckande fågelarter bl.a. rördrom, havsörn, kungsfiskare.

Fisk/fiskevärde

Nationellt särskilt värdefull

Avgränsning: Skräbeåns vattensystem (Ivösjön, Oppmannasjön och Skräbeån)
Rödlistade/hotade arter: Flodpärlmussla, tjockskalig målarmussla, ål, nejonöga, flodkräfta?
Skyddsvärda fiskstammar: Vattendragslekande stam av kustsik
Fritidsfisketillfälle: >10 000 fisketillfällen/år
Fritidsfiskearter: Abborre, gädda, gös, sik, havsöring

Kommuner: Kristianstad, Simrishamn, Tomelilla

Fisk/fiskevärde

Nationellt värdefullt

Avgränsning: Julebodaån inklusive tillflöden
Skyddsvärda fiskstammar: Havsvandrande öringstam > 3 000 smolt/år

Kommuner: Eslöv, Hörby, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund

Naturvärde

Nationellt särskilt värdefullt

Avgränsning: Kävlingeåns mynning (Lödde å)

Områdesbeskrivning: Naturreservat, Natura 2000-område. Ån ringlar fram i en flack dalgång som ofta översvämmas vid högvatten. Betade strandängar och partier med bladvass skapar förutsättningar för en varierad fågelfauna med häckande, rastande och övervintrande fåglar. Viktigt lek- och uppväxtområde för havsöring. Havsmynning.

Rödlistade/hotade arter: Strandpadda och tjockskalig målarmussla.

Fisk/fiskevärde

Nationellt särskilt värdefull

Avgränsning: Kävlingeåns vattensystem: mynningen-Vombsjön samt Bråån till Ö Sallerup
Rödlistade/hotade arter: Tjockskalig målarmussla, ål med relativt fri utvandringsväg
Skyddsvärda fiskstammar: Havsvandrande öringstam >3000 smolt/år Skyddsvärda, sällsynta arter: Grönling, sandkrypare
Fritidsfisketillfälle: >10 000 fisketillfälle/år
Fritidsfiskearter: Mycket storvuxen gädda och abborre, havsöring

Kulturvärde

Nationellt särskilt värdefullt

Avgränsning: Borgeby-Löddeköpinge-Stävie

Områdesbeskrivning: Dalgångsbygd kring Lödde å och omgivande betes- och odlingslandskap med lång bosättnings- och brukningskontinuitet och omfattande fornlämningsmiljöer samt betydelsefulla tätt liggande kyrkbyar med kyrkor av medeltida ursprung. Fornlämningsbeståndet och det rika utgrävningsmaterialet illustrerar Lödde ås centrala roll i landskapet allt sedan stenåldern. Strandängarna visar en landskapstyp som var vanlig i Skåne under äldre tid. Borgeby är en av få medeltidsborgar som inte förändrats genom senare seklers ombyggnader.

Avgränsning: Flyinge Kungsgård

Områdesbeskrivning: Flyinge kungsgård ligger omedelbart söder om Kävlingeån. På Kungsgården, som under medeltiden ägdes av ärkebiskoparna, drevs en omfattande hästuppfödning som kom att tillhöra danska kronan i samband med reformationen på 1530-talet.

Kommuner: Lund, Sjöbo

Naturvärde

Nationellt särskilt värdefull

Områdesbeskrivning: Ramsarområde, riksintresse, Natura 2000-område, naturreservat i området. Ån har ett i stora delar naturligt meandrande lopp och omges av vidsträckta fuktängar vilka regelbundet svämmas över under vinterhalvåret. Stora delar av ån saknar trädvegetation och har en rik starr-, ört- och vassvegetation längs stränderna. Stort geovetenskapligt värde. Vattendraget är fisk- och fågelrikt, en förnäm övervintringslokal med mycket stora mängder gäss.

Rödlistade/hotade arter: Ål.

Kommuner: Klippan

Naturvärde

Nationellt särskilt värdefull

Områdesbeskrivning: Riksintresse (Rönne ås dalgång). Relativt naturligt och rent vattendrag med många skyddsvärda sträckor, som exempelvis ett flertal sumpskogar, kvillområden, partier med strömmande vatten, blockrika sträckor och områden med mycket goda lek- och uppväxtmiljöer för öring. En av Skånes viktigaste lokaler för flodpärlmussla. Musslorna finns på ett flertal platser i vattendraget och reproduktion är noterad (glochidier på öringgälar). Antalet unga (små) musslor i vattendraget är dock minimalt (restaureringsbehov föreligger). Naturliga forsar.

Rödlistade/hotade arter: Flodpärlmussla, flodkräfta och safsa (ormbunke).

Kommuner: Klippan, Åstorp

Naturvärde

Nationellt särskilt värdefullt

Områdesbeskrivning: Natura-2000 område och riksintresse (Rönne ås dalgång). Bäck med rent vatten, raviner och forssträcka. Vattendraget är relativt lite påverkad av mänskliga aktiviteter och rinner till stora delar intakt. Det är väl beskuggat av lövträd och har en riklig förekomst av död ved. På vissa sträckor längs vattendraget finns välutvecklade alkärr. Mycket intressant flora och fauna och fina områden för lek och uppväxt av havsvandrande lax och öring.

Rödlistade/hotade arter: Bäcksländan Dinocras cephalotes, sandkrypare, lax, forsärla, gärdsmyg, spillkråka, ormvråk, trastar och sångare.

Friluftsliv: Skåneleden

Kommuner: Ystad

Naturvärde

Nationellt särskilt värdefull

Områdesbeskrivning: Natura 2000-område, riksintresse och naturreservat i området. Relativt liten, djup slättsjö. Ligger i intensivt jordbrukslandskap men har en rejäl vegetationsbård runt sjön. Nationell referenssjö och referenslokal för regional vegetationshistorisk utveckling. Sjön är mycket fiskrik och har en rik flora och fauna. Tre öar finns i sjön, varav den största är fågelskyddsområde och naturreservat.

Rödlistade/hotade arter: Nissöga, ål, häckande havsörn. 

Nationellt värdefull

Avgränsning: Krageholmssjön och Svartån storområde

Områdesbeskrivning: Natura 2000-område, naturreservat (Lybeck), riksintressen i området. En del av det sydöstskånska sjölandskapet med ett kuperat landskap av stort geologiskt, limnologiskt, socialt och landskapsestetiskt värde. Krageholmssjön är en utpräglad slättsjö, naturligt eutrof. Den ligger i ett intensivt jordbrukslandskap men har en rejäl vegetationsbård runt sjön. Nationell referenssjö. Mycket fiskrik och med en rik flora/fauna. Havsörn häckar. Planktonblomningar. Tre öar i sjön varav den största är fågelskyddsområde och naturreservat.

Rödlistade/hotade arter: Nissöga, ål, havsörn

Kommuner: Lund

Naturvärde

Nationellt särskilt värdefull

Områdesbeskrivning: Ramsarområde och Natura 2000-område. Krankesjön är en grund slättsjö med naturligt basisk och relativt näringsfattig vattenstatus. Sjön domineras av kransalger och nateväxter samt stora vassar och har ett rikt fågelliv.

Rödlistade/hotade arter: Citronfläckad kärrtrollslända, bred gulbrämad dykare, stensimpa, större vattensalamander, sommargylling, pungmes, skäggdopping, rördrom och brun kärrhök, groplöja och spetsräfse.

Övrigt: Forskningsstation. Sjön är nationell referenssjö.

Kommuner: Osby

Fisk/fiskevärde

Nationellt värdefullt

Avgränsning: Delavrinningsområden vid sjöarna Södra Grytsjön och Udryen med Grytån och Röingetorpsån.
Rödlistade/hotade arter: Flodkräfta, flodpärlmussla i Grytån i Blekinge län.

Kommuner: Kristianstad

Naturvärde

Nationellt särskilt värdefullt

Områdesbeskrivning: Biosfärsområde, Natura 2000-område, riksintresse finns i området. En av Skånes renaste åar med mycket rik och varierad bottenfauna. Naturligt torr emellanåt. Bäckravin med forssträckor. Periodvis översvämmade alluviala alsumpskogar. Mycket artrik fiskfauna (32 arter). Ån är en betydelsefull reproduktionslokal med uppskattningsvis 15-20 ha goda lekbottnar speciellt för laxöring, men även för bäck- och flodnejonöga. Vattendraget präglas av en hög naturlighet och hyser en unik fauna.

Rödlistade/hotade arter: Flodnejonöga, tjockskalig målarmussla, nattsländan Odontocerum albicorne, dagsländorna Rhithrogena germanica och Brachycercus harrisellus, skalbaggen Deronectes latus, bäcksländan Dinocras cephalote.

Fisk/fiskevärde

Nationellt särskilt värdefullt

Avgränsning: Helgeåns nedre del inklusive Hammarsjön, Araslövssjön upp till Torsebro kraftverk. Vramsån från inflödet i Helge å till Bosarpasjön. Mjöån från inflödet i Helge å till Huaröd.
Rödlistade/hotade arter: Flodpärmussla, flodkräfta, mal, flod- och ev havsnejonöga, ål, tjockskalig målarmussla.
Skyddsvärda fiskstammar: Havsvandrande öringstam >3000 smolt/år, lax återintroducerad
Skyddsvärda, sällsynta arter: Faren
Fritidsfisketillfälle: 5-10 000 fiskedygn/år
Fritidsfiskearter: Gädda, abborre, havsöring, vitfisk.

Kommuner: Tomelilla, Ystad

Fisk/fiskevärde

Nationellt värdefullt

Rödlistade/hotade arter: Tjockskalig målarmussla, (enbart skal påträffade ännu).
Skyddsvärda fiskstammar: Havsvandrande öringstam > 3000 smolt/år.
Fritidsfisketillfälle: 2000-5000 fiskedygn/år.
Fritidsfiskearter: Havsöring.

Kulturvärde

Nationellt särskilt värdefullt

Avgränsning: Högestad-Svenstorp-Stora köpinge

Områdesbeskrivning: Över Nybroån har en rad broar byggts under seklernas lopp. Två av dem, den vid Allevads mölla och Svenstorps mölla med tre respektive sex spann, tillhör de få bevarade 1700-talsbroarna i länet. Vattenkraften från Nybroån har under långa tider utnyttjats för kvarndrift. Den nuvarande vattenkvarnen i gråsten vid Svenstorp är byggd på 1850-talet liksom den intilliggande mjölnarbostaden i tegel. Vid Nybroån anlades tidigt två kvarnar, Köpingemölla i norr, där man funnit rester av vad som kan ha varit en tilläggningsplats för båtar, och Barevadsmölla i söder.

Kommuner: Klippan, Ängelholm, Örkelljunga

Naturvärde

Nationellt värdefull

Områdesbeskrivning: Näringsfattig, meandrande å med rik bottenfauna. Fina områden för lek och uppväxt av havsvandrande lax och öring.

Rödlistade/hotade arter: Sandkrypare, lax, skalbaggarna Brychius elevatus och Riolus cupreus.

Kommuner: Helsingborg, Landskrona, Svalöv

Naturvärde

Nationellt värdefullt

Avgränsning: Råån med tillflöden.

Områdesbeskrivning: Naturreservat, Natura 2000-område och riksintresse i området. Ån omges av en väl markerad dalgång med omväxlande betes- och skogslandskap och meandrar naturligt större delen av sträckan. Sträckor med lugnt vatten blir bitvis strömmande och de varierade strömförhållandena ger upphov till en rik flora och fauna och utmärkta lekbottnar för lax. Viktigt reproduktionsområde för havsöring.

Rödlistade/hotade arter: Strömstare, forsärla, häger, mindre hackspett, sångfåglar, vattenfladdermus, brun mosaikslända, grönling, flodnejonöga, havsnejonöga, groplöja och ål.

Friluftsliv: Rååns dalgång har högt värde för friluftsliv och rekreation.

Fisk/fiskevärde

Nationellt särskilt värdefullt

Avgränsning: Rååns mynning-Sireköpinge.
Rödlistade/hotade arter: Flod- och havsnejonöga.
Skyddsvärda fiskstammar: Havsvandrande öringstam >3 000 smolt/år.
Skyddsvärda, sällsynta arter: Grönling.
Fritidsfisketillfälle: 2 000-5 000 fiskedygn/år.
Fritidsfiskearter: Abborre, gädda, havsöring.

Kulturvärde

Nationellt särskilt värdefullt

Avgränsning: Rååns dalgång

Områdesbeskrivning: Dalgångsbygd kring Råån och svagt kuperat öppet odlingslandskap där ett omfattande och landskapsdominerande fornlämningsbestånd vittnar om bosättningskontinuitet alltsedan stenåldern. Stora bymiljöer, gårds- och säteribildningar som väl speglar traktens bosättningsmönster och byggnadsskick samt genom dalgångens rika lerfyndigheter, lämningar efter stenkols- och lerbrytning samt betydandde tillverkning av tegel och lergods from 1800-talets slut.
Råå fiskeläge och skepparsamhälle med koppling till den omgivande jordbruksbygden har ett oregelbundet och successivt framvuxet gatunät och en väl bevarad äldre bebyggelse med anknytning till fiske och sjöfart samt omfattande lämningar efter 1700-talets svenska kustförsvarssystem.

Kommuner: Kristianstad

Naturvärde

Nationellt särskilt värdefull

Avgränsning: Raslången

Områdesbeskrivning: Riksintresse, Natura 2000-område. Stor, djup klarvattensjö med flikig strandlinje. Förhållandevis näringsfattig. Potentiell dricksvattenresurs. Rik på olika typer av biotoper. Sjön är påtagligt artrik för att vara näringsfattig, och hyser flera rödlistade arter. Värdefulla strandskogar. Artrik fiskfauna (nio arter). Viktig häckningslokal för storlom och fiskgjuse.

Rödlistade/hotade arter: Storvuxen nedströmslekande öring (Immelnöring), klockgentiana, riklig förekomst av sjötåtel och hårklomossa.

Friluftsliv: Sjön har stor betydelse för friluftslivet, bl.a. för kanotpaddling.

Nationellt värdefullt

Avgränsning: Immeln-Raslången storområde

Områdesbeskrivning: Fiskevårdsområde, riksintresse, Natura 2000-område. Djupa, orörda förkastningssjöar med relativt klart, näringsfattigt vatten. Stränderna hyser en artrik och växtgeografiskt intressant flora. Sjöarna har förbindelse med varandra genom korta strömmar. I systemet förekommer den unika nedströmslekande Immelnöringen. De störningskänsliga arterna fiskgjuse och storlom häckar på flera platser inom sjösystemet. Sjönötens sista lokal i Sverige (1917).

Rödlistade/hotade arter: Taggmärla, sjötåtel, nedströmslekande öring, en av få lokaler för bergsimpa i Skåne.

Kommuner: Lund

Naturvärde

Nationellt värdefull

Områdesbeskrivning: Ramsarområde, Natura 2000-område och riksintresse finns i området. Hed med flack topografi och många vattenfyllda torvgravar. Naturligt eutrofa sjöar med nate eller dybladsvegetation, lövsumpskogar av fennoskandisk typ och alluviala lövskogar, som tidvis är översvämmade. Centralt i området ligger en stor fågelsjö, Krankesjön.

Rödlistade/hotade arter: Häckande skäggdopping, svarttärna, fisktärna, stinkpadda, lökgroda, citronfläckad kärrtrollslända, stor vattensalamande och halvgräset ag.

Friluftsliv: Lättillgängligt rekreationsområde.

Kommuner: Eslöv, Hörby, Höör

Naturvärde

Nationellt särskilt värdefullt

Områdesbeskrivning: Fiskevårdsområde, Natura 2000-område, riksintresse och naturreservat finns i området. Ringsjöarna är eutrofa slättsjöar och har en unik skärning i siluriska Öveds-Ramsåsalager. Sjöarna, som är djupa källsjöar, är sänkta och reglerade i sitt utflöde. Fisk och fågelrika sjöar.

Rödlistade/hotade arter: Planktonsik (Coregonus nilssoni).

Övrigt: Reservvattentäkt.

Fisk/fiskevärde

Nationellt särskilt värdefullt

Avgränsning: Östra och västra Ringsjöarna samt Sätoftasjön med biflöden. Kvesarumsån, Sätoftabäcken,Hejdebäcken, Höörsån och Hörbyån.
Rödlistade/hotade arter: Ål (hinder vid utvandring).
Skyddsvärda fiskstammar: Ursprunglig öringstam.
Skyddsvärda, sällsynta arter: Blåsik.
Fritidsfisketillfälle: >10 000 fisketillfällen/år.
Fritidsfiskearter: Gös, gädda, abborre, ål.

Kulturvärde

Nationellt särskilt värdefullt

Avgränsning: Rönne å och Västra Ringsjön, Bosjökloster-Stockamöllan och Bålamöllan

Områdesbeskrivning: Dalgångsbygd och slottslandskap kring Rönne å och Västra Ringsjön med förhistorisk bosättnings- och brukningskontinuitet. Landskapet har präglats av medeltidens kloster (Bosjökloster) och dess verksamhet, samt senare profan storgodsbildning där främst slottet format bebyggelsen och odlingslandskapet efter 1800-talets allt rationellare brukningsmetoder.
Rönne ås betydelse som kraftkälla åskådliggörs i Möllerikets många kvarnanläggningar.

Avgränsning: Nunnäs-Fulltofta-Osbyholm

Områdesbeskrivning: Omfattande koncentration av fornlämningar med anknytning till förhistorisk jakt och fiske i Ringsjön. Vid Hörbyån Osbyholms vattenkvarn från 1800-talet. Kvarnen är en vitputsad tvåvåningsbyggnad i gråsten och tegel. Den ligger på en gammal kvarnplats, känd sedan 1100-talet. Anläggningen utgör tillsammans med damm, kvarnränna och möllarebostad ett gott exempel på äldre vattenkvarnar.

Kommuner: Hässleholm

Naturvärde

Nationellt värdefull

Områdesbeskrivning: Ån rinner till stora delar i sin naturliga fåra, bitvis i raviner. På vissa ställen finns flera parallella åfåror. Vattendraget har kvillområden, korvsjöar och skredärr samt sträckor av forsande karaktär på steniga bottnar. Häckande fiskgjuse och storlom i området.

Rödlistade/hotade arter: Grönling, flodkräfta i Humlesjön.

Fisk/fiskevärde

Nationellt särskilt värdefullt

Avgränsning: Almaån (från Finjasjön till Helge ås huvudfåra), Rökeån och Hörlingeån inklusive biflöden.
Rödlistade/hotade arter: Flodpärmussla, tjockskalig målarmussla, ål, flodnejonöga.
Skyddsvärda fiskstammar: Lax återintroducerad, havsvandrande öringstam.
Skyddsvärda, sällsynta arter: Färna, faren, grönling, strandkrypare.

Kommuner: Eslöv, Höör, Klippan, Svalöv, Åstorp, Ängelholm

Naturvärde

Nationellt särskilt värdefull

Områdesbeskrivning: Inom området finns riksintresse, naturreservat (Dyngets) och Natura 2000-område (Brandeborg och Billingemölla). Rönne å är Skånes näst största å, näringsrik och fint meandrande med en lång sammanhängande strömsträcka och naturliga forsar. Längs ån finns både utbredda översvämningsmarker och djupt nerskurna partier och raviner samt rikkärr, strandvegetation, ädellöv- och barrskog. Ån är Skånes bästa laxförande vattendrag och hyser ett stort antal fiskarter i ett ursprungligt fiskbestånd samt en rik bottenfauna. Flera sällsynta geologiska formationer och stora skönhetsvärden i det omgivande, mosaikartade landskapet. Rönneåns dalgång har stor betydelse som fågellokal, både rast- och häckningslokal. Rönne å ingår även i fisk- och musselvattendirektivet och det finns historiska uppgifter om förekomst av flodpärlmussla och tjockskalig målarmussla i huvudfåran. Skalfynd 2004 tyder på att tjockskalig målarmussla fortfarande kan förekomma. Reproduktions och uppväxtområde för öring och havsvandrande lax.

Rödlistade/hotade arter: forsärla, strömstare, kungsfiskare, änder, vadare, lax, ål, sandkrypare, bäckvattenbaggen Riolus cupreus, snäckorna Myxas glutinosa och Valvata macrostoma, skalbaggarna Hydraena pulchella och Normandia nitens samt forsmossa och näckmossa.

Friluftsliv: Viktig för det rörliga friluftslivet, sportfiske och kanotpaddling.

Fisk/fiskevärde

Nationellt särskilt värdefullt

Avgränsning: Rönne å nedström första vandringshindret (?) med biflödena Kägleån. Klövabäcken, Bäljane å och Rössjöholmsån.
Rödlistade/hotade arter: Tjockskalig målarmussla, flodkräfta, flodpärlmussla, flod- och havsnejonöga, ål.
Skyddsvärda fiskstammar: Lax, havsvandrande öringstam > 3 000 smolt/år.
Skyddsvärda, sällsynta arter: Sandkrypare.
Fritidsfisketillfälle: 2 000-5 000 fiskedygn/år.
Fritidsfiskearter: Lax, havsöring.

Kulturvärde

Nationellt särskilt värdefull

Avgränsning: Rönne å och Västra Ringsjön, Bosjökloster-Stockamöllan och Bålamöllan.

Områdesbeskrivning: Dalgångsbygd och slottslandskap kring Rönne å och Västra Ringsjön med förhistorisk bosättnings- och brukningskontinuitet som har präglats av medeltidens kloster (Bosjökloster) och dess verksamhet, samt senare profan storgodsbildning där främst slottet format bebyggelsen och odlingslandskapet efter 1800-talets allt rationellare brukningsmetoder.
Rönne ås betydelse som kraftkälla åskådliggörs i Möllerikets många kvarnanläggningar.

Klippans pappersbruk ligger söder om Klippans tätort vid Rönne å. Industrianläggningen är koncentrerad till området söder om ån. Papperstillverkningen i Klippan och Rönne å-trakten har lång tradition. Under 1500-talet anlades en pappersmölla vid Herrevadskloster. Papperstillverkning i större skala inleddes under 1600-talet inte långt från den nuvarande platsen och 1649 nämns Klippan för första gången i arkivmaterial. Åren 1658-1772 drevs pappersbruket av svenska staten, men övergick sedan i enskild ägo.

Kommuner: Ängelholm

Naturvärde

Nationellt särskilt värdefull

Avgränsning: Rössjöholmsån

Områdesbeskrivning: Fina områden för lek och uppväxt av havsvandrande lax och öring. Lek av flodnejonögon och eventuellt även havsnejonöga. Historiska uppgifter om förekomst av tjockskalig målarmussla i Rössjöholmsån. Skalfynd 2004 tyder på att tjockskalig målarmussla fortfarande kan förekomma.

Rödlistade/hotade arter:  Sandkrypare, lax, havsnejonöga.

Nationellt värdefull

Avgränsning: Rössjön

Områdesbeskrivning: Djur- och växtskyddsområde. Riksintresse i området (Kullaberg och Hallandsåsen). Rössjön är en opåverkad oligotrof skogssjö med klart vatten, omgiven av lövskog.

Rödlistade/hotade arter: Storlom, storskrake och sjöhjortron (Nostoc zetterstedtii).

Avgränsning: Västersjön

Områdesbeskrivning: Riksintresse i området. Opåverkad oligotrof skogssjö med klart vatten, omgiven av lövskog.

Rödlistade/hotade arter: Siklöja, sjöhjortron (Nostoc zetterstedtii).

Friluftsliv: Omfattande bad- och friluftsliv, bl.a. båtsport.

Kommuner: Eslöv, Kävlinge, Landskrona, Svalöv

Naturvärde

Nationellt särskilt värdefullt

Avgränsning: Saxån med biflöden

Områdesbeskrivning: Riksintresse och naturreservat (Kvärlöv) i området. Ringlande vattendrag med inslag av meanderlopp och en viktig vandringsled för havsöring. Erosionsdal med stort geovetenskapligt intresse genom de naturliga landskapsförändringar som sker i ådalen. Vackra betesmarker utefter ån.

Rödlistade/hotade arter: Kungsfiskare och övervintrande rovfåglar, grönling, sandkrypare, öring, ål, tjockskalig målarmussla och skalbaggen Hydraena pulchella

Kommuner: Bromölla

Naturvärde

Nationellt värdefullt

Områdesbeskrivning: Natura 2000-område och riksintresse finns i området. Siesjö är en naturligt näringsrik sjö i vars södra del ett grundvattenbetingat rikkärr ansluter. Stränderna är bevuxna med täta och höga vassar. Både sjön och dess omgivande marker hyser en stor artrikedom och rödlistade arter förekommer. Sjön som är mycket grund har även en artrik fågelfauna.

Rödlistade/hotade arter: Stinkpadda, skäggmes, rördrom, svampen Dennisomyces prasinus har här sin enda kända lokal i landet. Sissebäck har samma kalk/näringskrävande flora som sjön, i bäckens lugnflytande delar växer bl.a. pilblad, hjulmöja och vattenveronika.

Kommuner: Klippan

Naturvärde

Nationellt värdefullt

Områdesbeskrivning: Nationalpark, Natura 2000 och riksintresse finns i området. Övre delen av Skärån rinner fram i botten på en ravin. Rent, kallt och syrerikt vatten som hyser en mycket intressant flora och fauna. Ån är relativt lite påverkad av mänskliga aktiviteter, väl beskuggad av lövträd och har en riklig förekomst av död ved. Skiftar ofta karaktär mellan rakt strömmande och lugnt och meandrande. Forssträckor och mindre vattenfall. Artrik bottenfauna, stort antal arter av bäcksländor. Nedre delen av vattendraget är dikad och rätad, på vissa sträckor kulverterad.

Rödlistade/hotade arter: Lokal öringstam, elritsa, bäcknejonöga, gädda, forsärla, strömstare, kungsfiskare, sländan Wormaldia occipitalis, nattsländan Odontocerum albicorne, och bäcksländan Dinocras cephalotes.

Kommuner: Båstad

Naturvärde

Nationellt särskilt värdefull

Områdesbeskrivning: Riksintresse. Stensån är unik på grund av att det inte har släppts ut någon förädlad fisk. Fiskstammarna är ursprungliga. Från E6 västerut till järnvägsbron vid Hemmeslöv är Stensån invallad, uträtad, fördjupad och fattig på biologiska värden.

Rödlistade/hotade arter: Havsvandrande lax och öring. Flod-, havs och bäcknejonöga, groplöja, flodpärlmussla, tjockskalig målarmussla (skal). I de övre delarna förekommer flodkräfta.

Kommuner: Simrishamn

Naturvärde

Nationellt värdefull

Områdesbeskrivning: Naturreservat, Natura 2000-område, riksintresse. Djup bäckravin med ett vattenfall med forsdimma, omgiven av sumpskog.

Kommuner: Lund

Kulturvärde

Nationellt särskilt värdefullt

Avgränsning: Kungsmarken-Fågelsångsdalen

Områdesbeskrivning: Fornlämningsmiljö och lämningar efter medeltida biskopssäte med omfattande agrarhistoriska spår i dalgångsbygden kring Sularpsån. Vid Fågelsångsdalen möts Sularpsån och Röglebäcken. Inom området har påträffats rester av senmedeltida tegelugnar samt lertäktsgropar.

Kommuner: Simrishamn, Ystad

Naturvärde

Nationellt särskilt värdefull

Avgränsning: Tommarpsån/Komstadån vid Smedstorp

Områdesbeskrivning: Fiskevårdsområde, Natura 2000-område (Listarumsåsen), naturreservat och riksintresse i området. Tommarpsån slingrar sig till största delen genom ett böljande jordbrukslandskap och i övre delen omges ån av ädellövnaturskog. Ån är mycket näringsrik och en av länets mest öringrika åar, som dessutom har mycket viktiga reproduktionsområden för havsvandrande öring. Ån har till största delen behållit sitt meandrande lopp och har en stor andel fina öringbottnar väl lämpade för lek. Ett mycket fint bestånd med reproducerande tjockskalig målarmussla finns i ån.

Rödlistade/hotade arter: Tjockskalig målarmussla, lövgroda, större vattensalamander, stensimpa, ål och nattsländan Ecclisopteryx dalecarlica.

Kommuner: Örkelljunga

Naturvärde

Nationellt värdefull

Natura 2000-område, riksintresse, utökat strandskydd 300m, Skånes enda skyddsområde för flodkräfta. och fiskevårdsområde. Stor, grund och stenig sjö med klart näringsfattigt vatten, morändämd. Huvudsakligen grundvattentillflöde. Intressant flora/fauna med en rik rosettvegetation. Häckande fiskgjuse, storlom, fisktärna. 

Rödlistade/hotade arter: Sjöhjortron, flodkräfta.

Övrigt: Kalkas.

Kommuner: Hörby, Simrishamn, Tomelilla

Naturvärde

Nationellt särskilt värdefull

Områdesbeskrivning: Naturreservat (Verkaån), Natura 2000-område (Verkaåns dalgång), riksintresse finns i området.
Ett sammanhängande och i sen tid orört vattensystem med klart och rent vatten, meanderlopp och naturliga forsar. Raviner i huvudån (bl.a. norr om Hallamölla, vid Alunbruksområdet) och längs biflöden (Lönnbäck). Intressant geologi med rullstensås, issjöterrasser, kames, isälvsdal och erosionsbrink. Rinner genom ett ålderdomligt kulturlandskap med kvillområden genom betesmark samt genom sumpskogar. Vattendraget har en värdefull flora och fauna med sällsynta växtsamhällen och en rik, välstuderad bottenfauna. Verkaån är reproduktionsområde för havsöring och, ovanför fallen i Hallamölla, stationär havsöringsstam.

Rödlistade/hotade arter: Öring, stensimpa, bäcknejonöga, elritsa, ål, lövgroda, långbensgroda, sandödla, större vattensalamander, bäcksländorna Brachyptera baueri och Capnia nigra, nattsländorna Odontocerum albicorne och Ecclisopteryx dalecarlica, bäckvattenbaggen Riolus cupreus, forsärla, kungsfiskare och strömstare.

Avgränsning: Hallamölla

Områdesbeskrivning: Skånes högsta vattenfall (23 m), forsdimma, unik bottenfauna, välundersökt lokal (referenslokal), friluftsliv. Förutom vattenfallet finns det andra nyckelbiotoper såsom alsumpskog. Geologisk skärning.

Avgränsning: Lönnebäck

Områdesbeskrivning: Ravin i bokskog, död ved, slingrande lopp. Naturliga forsar. Kvillområden genom betesmark. Raviner i huvudån (bl.a. norr om Hallamölla, vid Alunbruksområdet) och längs biflöden (Lönnbäck).

Vieån storområde

Kommuner: Hässleholm, Osby

Naturvärde

Nationellt särskilt värdefull

Avgränsning: Vieån

Områdesbeskrivning: Fiskevårdsområde, Natura 2000-område och riksintresse finns inom området.
Slingrande lopp i anslutning till Hörlinge ängar. Hydromorfologisk varierat vattendrag med hög naturlighet, små laguner och smala gatt.

Rödlistade/hotade arter: Faren, sandkrypare, mal, tjockskalig målarmussla, hårklomossa, grön sköldmossa, sjötåtel, flytsäv, klockgentiana, klotgräs, flodkräfta, brun kärrhök, sångsvan, vildris.

Avgränsning: Skeingesjön

Områdesbeskrivning: Natura 2000-område. Dricksvattentäkt. Oligo-mesotrof, humös sjö och flytsävs enda växtplats i Skåne. Artrik fiskfauna (12 arter).

Arter: Häckande storlom, fiskgjuse, strömstare, forsärla och kungsfiskare, sandkrypare, mal, tjockskalig målarmussla, hårklomossa, grön sköldmossa, sjötåtel, flytsäv, klockgentiana, klotgräs och flodkräfta.

Avgränsning: Helge å, Skeinge till Osbysjön

Områdesbeskrivning: Vattendraget rinner forsande fram genom ett ekologiskt och hydrologiskt intressant våtmarksområde.

Rödlistade/hotade arter: Faren, hårklomossa, mal.

Avgränsning: Helge å till Skeingesjön

Områdesbeskrivning: Ån slingrar fritt längs slåtterängar och blöta betesmarker. Mynningsområde.
Arter: Faren, tranor, hårklomossa, forsärla.

Kulturvärde

Nationellt särskilt värdefullt

Avgränsning: Skeingesjön och Skeingeborg

Områdesbeskrivning: Skeingesjön ingår i Helge ås vattensystem och ligger i nordöstra delen av Hässleholms kommun. Området kring sjön är delvis skogsbevuxet. Delar av den äldre typen av kulturlandskap med periodvis översvämmade våtmarker, som fortfarande nyttjas för betesdrift, är bevarade. Skeingeborg, som är en medeltida borggruin, ligger på Borgön i Skeingesjön.

Avgränsning: Ullspinneriet i Strömsborg

Områdesbeskrivning: Ullspinneriet i Strömsborg anlades 1837 och gick under då under namnet Strömsborgs Klädesfabrik. Anläggningen använde sig av vattenkraften i Helge å som mynnar från Osbysjön. I närområdet kring Helge ås utlopp fanns det under 1700- och 1800-talen tätt med förindustriella och industriella verksamheter. Ullspinneriet i Strömsborg är en rest av den industriella förtätning som uppstod kring Helge ås utlopp ur Osbysjön och är ett typiskt exempel på hur den tidiga industrin i Sverige fick anpassa sig efter tillgången på vattenkraft, innan ånga och elektricitet togs i bruk.

Kommuner: Hässleholm

Kulturvärde

Nationellt särskilt värdefullt

Avgränsning: Gundrastorp-Ekholmens kvarnverk

Områdesbeskrivning: Området bevarar karaktären av ett äldre småskaligt odlingslandskap där stengärdsgårdar, betes- och slåttermarker och ägostruktur utgör viktiga delar. Både Gundrastorps mjölkvarn och Ekholmens såg representerar i sin nuvarande utformning det sena 1800-talets kvarnanläggningar. Mjölnarbostaden i Gundrastorps kvarn är en viktig del i anläggningen.

Kommuner: Eslöv, Lund, Sjöbo

Naturvärde

Nationellt värdefull

Områdesbeskrivning: Riksintresse och skyddsområde vattentäkt. En reglerad, eutrof slättsjö som sedan 1940-talet utgör dricksvattentäkt. Vombsjön har hög fiskproduktion och yrkesfiske utförs här. Sjön är omgiven av betesmarker och skogar. Viktig rastlokal för fåglar.

Rödlistade/hotade arter: Svarttärna, citronfläckad kärrtrollslända i närheten.

Fisk/fiskevärde

Nationellt särskilt värdefull

Rödlistade/hotade arter: Tjockskalig målarmussla, ål med relativt fri utvandringsväg.
Skyddsvärda fiskstammar: Storvuxen, strömstationär öringstam.
Fritidsfisketillfälle: >10 000 fisketillfällen/år.
Fritidsfiskearter: Gös, öring.

Kulturvärde

Nationellt särskilt värdefull

Avgränsning: Övedskloster-Tullesbo

Områdesbeskrivning: Slotts- och odlingslandskap utmed Vombsjön med förhistorisk bosättningskontinuitet, som sedan medeltiden präglats av klostret och senare av godsförvaltningen vid Övedskloster, och de spår i såväl landskap som bebyggelse som förvaltningen genom århundraden bidragit till. Bebyggelsen har ett betydande arkitektur- och socialhistoriskt intresse.

Kommuner: Kristianstad

Naturvärde

Nationellt särskilt värdefullt

Avgränsning: Vramsån med biflöden

Områdesbeskrivning: Natura 2000-område. Vattendrag med slingrande lopp. På ett flertal ställen översvämmar ån regelbundet omgivande marker. Här finns sumpskogar, fuktiga strandängar och korvsjöar. Ån har blockrika sträckor och forsar. Biflödena är naturliga skogsbäckar med potentiella öringbottnar. Synnerligen artrik bottenfauna med stort antal sällsynta arter. Europas finaste lokal med stormusslor (7 arter). Ett parti i ån med ett mycket fint bestånd med tjockskalig målarmussla.

Rödlistade/Hotade arter: Grönling, sandkrypare, lax, tjockskalig målarmussla, flodpärlmussla, flat dammussla, vattenmyrlejonsländan Osmylus fulvicephalus (i Linnekullabäcken), vattenbaggen Brychius elevatus, nattsländan Odontocerum albicorne, vattenbrynsbaggen Hydraena pulchella, jättemöja, fransfladdermus, mustaschfladdermus, kungsfiskare, forsärla, strömstare, mindre hackspett.

Avgränsning: Svarta sjö/Vramsåns mynning

Områdesbeskrivning: Natura 2000-område (Vramsåns mynning). En mosaik av välutvecklad regelbundet översvämmad alsumpskog, ruggar med bladvass och videsnår, mindre öppna vattenytor, bland annat i form av torvgravar på östra sidan om ån. På västra sidan finns utbredda betes- och slåtterhävdade strandängar med rikt fågelliv och en mångfald trollsländearter. Reproduktionslokal för den återintroducerade malen.

Rödlistade/hotade arter: Rödspov, mindre hackspett, pungmes och brun kärrhök häckar. Regelbunden förekomst av småfläckig sumphöna. Mal.

Kommuner: Sjöbo

Kulturvärde

Nationellt särskilt värdefullt

Avgränsning: Södra Åsum

Områdesbeskrivning: Södra Åsum ligger i nära anslutning till Åsumsån, ett par kilometer norr om Sjöbo tätort. Åsums gård har anor från 1600-talet och från mitten av 1700-talet var den frälsegård under Övedskloster. Till gården hör en vattenkvarn från 1860-talet som ersatte en äldre föregångare. Av anläggningen finns, förutom kvarnen, en mangårdsbyggnad, stall, kvarnhus, transformatorstation och magasinsbyggnad med drängkammare bevarade. Åsumsåns betydelse som kraftkälla är extra tydlig i den välbevarade kvarnmiljön, som också visar på en rik odlingsbygd.

Har stor betydelse i planeringen

De vattendrag som valts ut med hänsyn till naturmiljö- eller fiskevärden präglas oftast av en låg grad av ingrepp, intakt strandmiljö, naturliga flödesförhållanden samt omväxlande och naturliga vattenmiljöer. Sådana vattendrag och sjöar har stor betydelse som livsmiljö för många rödlistade arter.

De utpekade kulturmiljöerna vittnar om vattnets betydelse för människan, och kan vara allt ifrån översilningsängar, flottningsleder och broar till anläggningar som brukat vattenkraften till exempel vattenmöllor, sågverk och stånghammare.

Prioriteringen ska vara till hjälp för planerare; de visar på vilka värden som ska bevaras, vårdas och utvecklas. Det är viktigt att hänsyn tas till de utpekade vattendragen med omgivande strandskyddsområde, så att värdena inte går förlorade i väntan på ett långsiktigt skydd.

Kan skyddas på olika sätt

Det långsiktiga skyddet som planeras kan handla om att formellt skydda områden eller avgränsade miljöer som natur- eller kulturreservat. Värdena kan också bevaras genom en kombination av åtgärder med fiskevårdsområden, kommunal planering och insatser från privatpersoner. Många av de utpekade miljöerna i sjöar och vattendrag är kända och ingår i riksintressen eller redan skyddade områden.

Vattenmiljöerna är utvalda av Länsstyrelsen med hjälp av befintlig kunskap om natur- fiske- och kulturvärdena (2006). En nationell prioritering har sedan gjorts av Naturvårdsverket, Fiskeriverket och Riksantikvarieämbetet för respektive område.

Efterhand som kunskapen ökar om våra vattendrag kan fler vattenanknutna miljöer komma ifråga som nationellt särskilt värdefulla eller nationellt värdefulla.

Biotopkartering beskriver vattendraget

Biotopkartering, vilket innebär att både vattenmiljön och närmiljön för en hel vattendragssträcka beskrivs i fält, är ett av de verktyg som används för att dokumentera vattendrag i Skåne.

I samband med biotopkarteringen pekas skyddsvärda vattenmiljöer ut och behovet av restaureringsåtgärder identifieras. Länsstyrelsen prioriterar att biotopkartera de nationellt särskilt värdefulla och nationellt värdefulla vattnen.

Resultaten från alla biotopkarteringar finns i:

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss