Marint skydd i Öresund

Regeringsuppdrag: Utreda förutsättningarna för ett marint områdesskydd i Öresund

Öresund är ett unikt marint område där Kattegatts saltvatten möter Östersjöns bräckta vatten. Sundet är hem till bland annat tumlare, grå- och knubbsäl, ca 120 fiskarter, friska ålgräsängar och stora musselbankar. 1932 infördes trålningsförbud vilket ger bottnarna i Öresund en unik orördhet och därmed ett högt ekologiskt värde. Öresund ligger mitt i storstadsregionen Köpenhamn/Malmö som kopplas samman av Öresundsbron. Sundet är en viktig resurs för både Sverige och Danmark och används flitigt av båda länderna till verksamheter som fiske, sjöfart, turism och vindkraft.

I juli 2020 fick Länsstyrelsen Skåne i uppdrag av regeringen att utreda förutsättningarna för ett marint områdesskydd i Öresund. Uppdraget förväntas vara slutfört i årsskiftet 2021/22 då Länsstyrelsen ska presentera vilken skyddsform som är lämpligast att implementera med hänsyn till skyddsbehovet. I uppdraget ingår även att redogöra för hur ett områdesskydd kan bidra till att säkerställa ett ekologiskt representativt sammanhängande och funktionellt nätverk av marina skyddade områden. Andra faktorer som också är viktiga att ta med i analysen är hur det kommer att påverka olika verksamheter som är verksamma i området och vilken påverkan dessa verksamheter har på Öresund.

Länsstyrelsen Skåne har sedan mottagandet av uppdraget bildat en arbetsgrupp med berörda myndigheter och aktörer, både på den svenska och danska sidan, som har regelbundna möten för att diskutera olika lösningar. Länsstyrelsen Skåne har skickat ut en enkät till olika intresseorganisationer där de har fått ge sin syn på vilka värden som är viktigast i Öresund och vad de ser som de största hoten mot området. Dessa svar används som ett viktigt underlag i det fortsatta arbetet med att föra projektet framåt.

Organisationer i arbetsgruppen

Länsstyrelsen Skåne, Havs- och vattenmyndigheten, Miljøministeriet Danmark, Helsingborgs kommun, Lomma kommun, Malmö Stad, Helsingörs kommun, Köpenhamns kommun och Marint Kunskapscenter Malmö.

Öresundsvattensamarbetet Länk till annan webbplats.

Logga Marint skydd i Öresund

Kontakt