Maglehems ora

Maglehems Ora är ett smalt område som ska utvecklas till en förbindelse mellan två betydligt större naturreservat: Drakamöllan och Verkeån delområde 1. Det finns inga stigar i reservatet så du som besökare får orientera dig på egen hand.

Från skog till spridningskorridor

Naturreservaten Björshus Länk till annan webbplats.-Drakamöllan Länk till annan webbplats. i norr och Verkeån delområde 1 Länk till annan webbplats. i söder innehåller båda torra hedmarker som hyser flera hotade arter av växter och djur. Reservaten har länge varit åtskilda genom skogsplanteringar med huvudsakligen tall vilket hindrat djur och växter från att sprida sig mellan områdena.

Maglehems ora har sedan urminnes tider nyttjats på olika sätt. Marken har odlats och husdjuren har betat här. Vid reservatsbildningen var hela området en produktionsskog. Efter hand avverkas denna och området får återgå till naturbetesmark med enstaka ädellövträd och buskar. Kor och hästar ska hålla marken öppen.

Vilt, småkryp och växter

Livsbetingelserna i reservatet utvecklas efter hand så att växter, småvilt, kräldjur och insekter, typiska för hedmarkerna, kan sprida sig. Man kan förvänta att till exempel ljung, fårsvingel, sandödla, olika fjärilar och dyngbaggar etablerar sig i reservatet.

Friluftsliv

Maglehems ora är en långsmal korridor mellan naturreservaten Drakamöllan Öppnas i nytt fönster. och Björshus i norr respektive Verkeån delområde 1 Öppnas i nytt fönster. i söder. Området saknar stigar. Tänk på att ta med ditt skräp hem.

Maglehems Ora is a narrow site which will develop and connect two larger nature reserves. There are no footpaths in the reserve, so visitors need to find their own way around.

From plantation to dispersal corridor

The Nature Reserves of Björshus - Drakamöllan to the north and Verkeån to the south, are both dry heaths containing many threatened species of plants and animals. The Reserves have long been separated because of forestry plantations, primarily of pine, which has stopped animals and plants from dispersing between the sites. Maglehems Ora will act as a green corridor between the two reserves.

Exciting transformation

Maglehems Ora has long been exploited in different ways. The land has been cultivated and livestock have grazed here. When it was made into a Nature Reserve, the whole area was a forestry plantation. This will be felled in stages and the area will be allowed to return to a natural pasture with a few broadleaved trees and bushes. Cows and horses will keep the area open.

Mammals, insects and plants

Living conditions in the Nature Reserve will develop so that plants, small mammals, amphibians and insects, typical for heathlands, can disperse. It is expected that species such as heather, sheep’s fescue, sand lizard, different butterflies and dung beetles will become established in the Reserve.

Tallskog i södra delen av reservatet. Foto: Johan Johnmark

Tallskog i södra delen av reservatet. Foto: Johan Johnmark

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • ha hund okopplad
  • elda
  • samla ved och pinnar
  • utan Länsstyrelsens tillstånd placera ut till exempel geocachar

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. skada fast naturföremål eller ytbildning,

2. elda,

3. plocka, gräva upp eller på annat sätt skada växter, mossor, lavar eller vedlevande svampar,

4. avsiktligt bryta sönder eller insamla och bortföra ved,

5. medföra hund eller annat husdjur som ej hålls i koppel,

6. anordna tävling eller annan aktivitet som kan störa växt- och djurlivet,

Vidare är det förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd:

7. anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning,

8. fånga insekter, spindlar, snäckor eller andra ryggradslösa djur annat än genom håvning, handplockning eller annan selektiv metod med efterföljande återutsättning inom naturreservatet. Kravet på återutsättning gäller inte enstaka beläggsexemplar av varje art under förutsättning att fynden registreras i Artportalen och att insamlandet inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna,

9. utplacera främmande föremål (tex geocachar eller dylikt).

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats

Fakta

Bildat: 2015

Storlek: 14 hektar

Kommun: Simrishamn & Tomelilla

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering sydväst om reservatet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.743056, E 14.093722

Hitta mig

Sandödla

Illustration: Katarina Månsson


Sandödlan etablerar sig förhoppningsvis i Maglehems ora. Under vår- och försommar anlägger hanarna en mycket iögonfallande smaragdgrön parningsdräkt.

Mer information

Kontakt

Naturvårdsenheten

För frågor om områdesskötsel och kontakt med förvaltaren.

Naturprövningsenheten

För åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens.

Telefontider (båda enheterna): måndag och fredag kl. 13-15, tisdag och onsdag kl. 9.30-11.30.

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss