Verkeån delområde 1

Verkeån rinner fram genom ett omväxlande landskap - inåt land genom djupa raviner, genom barrskog och lövskog, ängar och åkrar och slutligen skär den genom de sandiga backarna, ut mot havet. Här ligger de välkända Brösarps backar. Området erbjuder goda vandringsmöjligheter. Utmed Verkeåns södra sida går Backaleden och längs norra sidan går Skåneleden.

Historien

Du befinner dig nu i den östliga delen av Verkeåns naturreservat, Delreservat 1. De mäktiga sandbackarna och åsarna skapades när senaste inlandsisen drog sig tillbaka för ca 15 000 år sedan. Vissa backar har 45 meter djupa sandlager. Människor har varit bosatta i området sedan stenåldern, vilket de många fantasieggande fornlämningarna vittnar om. I flera hundra år har de gräsklädda kullarna använts som betesmark och de var sannolikt öppna och skogfria redan på 1600-talet.

Växterna

Beroende på om sanden innehåller lera eller kalk utvecklas olika växtsamhällen. Brösarps södra backar är kända för sin gul-vita vårskrud av gullvivor och mandelblom medan Brösarps norra backar under sommar och höst skiftar i lila av blommande backtimjan och ljung.

Djuren

I de solvarma, sandiga backarna har flera ovanliga insekter sina bohålor. Här finns gott om grävande steklar, sandbin och dyngbaggar. Flera av dyngbaggarna, däribland heddyngbagge och hårdyngbagge är ovanliga. Till skalbaggsfaunans rariteter hör även den karaktäristiska månhornsbaggen med sitt noshörningslika utseende.

På de öppna sandiga markerna trivs den värmeälskande sandödlan. Under vår och försommar antar hanarna sin parningsdräkt och blir praktfullt smaragdgröna. Den benlösa kopparödlan kan också påträffas i reservatet.

Det variationsrika landskapet hyser också ett rikt fågelliv. Kungsfiskaren pilar fram längs ådalen och i betesmarken sitter törnskatan spanandes efter insekter från toppen av en buske. Ormvråk och röd glada ses ofta patrullera över det böljande landskapet.

Ån

Genom det öppna landskapet avslöjas Verkeåns närvaro av en ringlande trädridå. Träden har en viktig funktion att skugga och rena åns vatten. Inflödet av svalt grundvatten hjälper till att hålla vattentemperaturen nere på sommaren och i det snabbt strömmande vattnet finns det gott om syre. Detta gör att ån har ett rikt djurliv. Här har ovanliga insektslarver och fiskar, som bäcknejonöga och stensimpa, hittat sin tillflyktsort.

Friluftsliv

I detta kuperade landskap finns stora vandringsmöjligheter. Både Skåneleden (SL4 Österlen, etapp 6) och Backaleden går genom området på vardera sida om Verkeån. Båda lederna är cirka 20 km enkel riktning, men det finns ett antal övergångar som gör det möjligt att göra rundvandringar. I nordvästra delen av reservatet finns även Glimmebodaleden (5 km). I reservatet finns det flera rastplatser. Sätta upp tält och övernatta får du endast göra på Vantalängan som ligger i den västra delen (max en natt). Det finns flera parkeringsplatser och toaletter utspridda på strategiska platser. Busshållplatser finns i området kring Brösarp. Tänk på att visa hänsyn till betesdjuren.

You are now in the eastern River Verkeån Nature Reserve, Delreservat 1. The impressive sandy hills were created when the ice melted around 15.000 years ago. People have lived in the area since the Stone Age, which is reflected in the many archaeological remains. The grass covered hills have been used for grazing for hundreds of years and have likely been free of woodland since the 1600s.

The southern hills called Brösarps södra backar are renowned for the spring carpet of yellow and white cowslips and meadow saxifrage whilst the northern hills called Brösarps norra backar are tinged with purple during the summer and autumn from flowering breckland thyme and heather.

Many unusual insects have made their homes in the sunny and warm sandy slopes. There are lots of burrowing, solitary bees and wasps as well as dung beetles. The varied landscape provides for a rich bird-life with both resting migrating birds and nesting rarities such as kingfisher.

The proximity of the River Verkeån is revealed in the open landscape by a meandering line of trees. The rapid flowing water is cool and full of oxygen, which means that it is rich in wildlife with unusual insects and fish.

Foto: Björn Olsson

Kontakt

Magnus Jönsson
naturvårdsförvaltare

E-post magnus.jonsson@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 14 20


För åtgärder/aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens kontaktas istället Naturprövningsenheten på Länsstyrelsen

E-post naturvardshandlaggare.skane@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 30

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Föreskrifter för Verkeån som piktogram.

Här är det bland annat förbjudet att:

 • ha hund okopplad
 • elda utanför anvisade platser
 • tälta eller ställa upp husvagn/husbil utanför anvisade platser
 • cykla i betesmarker inom markerat område på bilaga 1
 • gräva upp eller plocka blommor
 • störa omgivningen

Bilaga 1 Pdf, 2.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning

2. gräva upp eller plocka blommor eller på annat sätt göra åverkan på växtligheten

3. tälta, ställa upp husvagn eller parkera annat än på platser som särskilt anvisats för allmänheten eller på bebyggd tomtplats

4. på störande sätt använda radio, grammofon, bandspelare e d

5. framföra moped, motordrivet fordon eller annat motordrivet transportmedel annat än på därför för allmänheten särskilt anvisade vägar eller beträda fruktodlingar om så inte kan ske på vägar och stigar som särskilt anvisats för allmänheten

6. göra åverkan på mark eller hägnader eller andra anordningar

7. göra upp eld annat än på platser som anvisats för allmänheten

8. medföra okopplad hund

9. utföra vetenskapliga eller andra undersökningar som kan störa naturmiljön, dock att länsstyrelsen äger medge sådana undersökningar.

10. Inom del av naturreservatet är det under tidsperioden 15 april – 15 november förbjudet att inom betesmark starta eller landa med luftfartyg, eller flyga fjärrmanövrerat obemannat luftfartyg (inklusive modellflygplan) på en höjd understigande 120 meter över medelhavsnivå (se karta bilaga 1),

11. Inom del av naturreservatet är det under tidsperioden 15 april – 15 november förbjudet att inom betesmark cykla (se karta bilaga 1),

Kartbilaga 1 Pdf, 2.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Föreskrifter uppdaterade 2018-07-31

Serviceinformation

 • Eldplats Eldplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Parkering Parkering
 • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Rastplats Rastplats
 • Toalett Toalett
 • Tältplats Tältplats
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildat: 1975

Storlek: 1424 hektar

Kommun: Simrishamn, Tomelilla

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta mig


Kungsfiskaren är av de mest färgstarka fåglarna vi har i Sverige. Den syns regelbundet längs med Verkeån. Trots fjäderdräktens starka färger kan det vara svårt att få syn på kungsfiskaren när den sitter still på en gren nära vattnet, men så fort den flyger blir den svår att missa.
Illustration: Katarina Månsson