Björshus

Naturreservatet Björshus ligger väster om Drakamöllans naturreservat. De kalkrika och sandiga kullarna erbjuder rätt miljö för en mängd sandlevande arter av svampar, insekter och kräldjur som har allt svårare att finna de livsmiljöer som de kräver.

I Björshus naturreservat kan du vandra över torra sandiga kullar som är en viktig och sällsynt miljö för många hotade arter. Landskapet har bildats när inlandsisen smälte och efterlämnade mäktiga lager av isälvssand. Kvar blev ett kulligt landskap.

Restaurering till gamla tiders landskap

När naturreservatet Björshus bildades 2013 var de gamla ängs- och betesmarkerna nästan helt igenväxta. Tallskog som planterats täckte södra delen av reservatet och ädellövskogen i de norra delarna hade brett ut sig och var allt för tät för många arter. Gallring, vårbränning och att skapa sandblottor med hjälp av grävmaskiner har förbättrat förutsättningarna för sandlevande organismer. Efter ett par år med naturvårdsbränning har bland annat sandliljan blivit vanligare. Att skapa blottade ytor med sand ger upphov till ett varmare mikroklimat vilket gynnar många insektsarter.

Ädellövskog lockar fågelarter

Inom Björshus finns även ädellövskog med främst bok och ek. Mellan Drakamöllan Länk till annan webbplats. och Björshus reservat rinner en å som kantas av lövsumpskog. I den täta och lummiga sumpskogen trivs flera fågelarter och här påträffas ibland även den skygga kungsfiskaren.

Björshus is a nature reserve under development. And the prospects are good – for flowering sandy slopes and the unique sand steppe. The open areas are flanked by broadleaved woodland and lush wet woodland where a tributary of the River Julebodaån meanders through.

In the 1800s the rolling sandy heaths were much more extensive in the landscape. The area was a grazed pasture interspersed with temporary fields here and there. In the 1900s pine was planted and woodland began to regain ground in places after the landscape had been farmed and open for hundreds of years. But now the grassland and the flower-rich sand steppe will once again gain ground. The pines have given way to heather, herbs and grasses. In the western parts, the woodland will be allowed to develop with oak, beech and wild cherry with a varied age structure.

There are patches of sand steppe here, an unusual vegetation type that is only found in Eastern Skåne and Öland. The basis for this is dry sandy ground rich in chalk, and where the ground is disturbed from time to time, so that new chalk comes up to the surface. It used to be the plough and the cows that created the disturbance – now it is done with diggers. Follow this exciting development and see when breckland thyme and Antherum liliago regain ground at Björshus.

Med hjälp av bland annat naturvårdsbränning hålls markerna öppna. Foto: Maria Sandell

Kontakt

Maria Sandell
naturvårdsförvaltare

E-post maria.sandell@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 23


För åtgärder/aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens kontaktas istället Naturprövningsenheten på Länsstyrelsen

E-post naturvardshandlaggare.skane@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 30

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att

  • ha hund okopplad
  • elda
  • bryta kvistar
  • samla ved och pinnar
  • störa djurlivet

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att

1. skada fast naturföremål eller ytbildning,

2. elda,

3. plocka, gräva upp eller på annat sätt skada växter, mossor, lavar eller vedlevande svampar,

4. avsiktligt bryta sönder eller insamla och bortföra ved,

5. avsiktligt störa djurlivet,

6. medföra hund eller annat husdjur som ej hålls i koppel,

7. rida, på annat än anvisad led,

8. anordna tävling eller annan aktivitet som kan störa växt- och djurlivet,

9. anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning,

Vidare är det förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd

10. fånga insekter, spindlar, snäckor eller andra ryggradslösa djur annat än genom håvning, handplockning eller annan selektiv metod med efterföljande återutsättning inom naturreservatet. Kravet på återutsättning gäller inte enstaka beläggsexemplar av varje art under förutsättning att fynden registreras i Artportalen och att insamlandet inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna.

11. utplacera främmande föremål (tex geocachar eller dylikt).

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Bildat: 2013

Storlek: 17 hektar

Kommun: Kristianstad

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta via karta

Vägbeskrivning via Google Maps och koordinater (WGS84)

Parkering vid angränsande reservat- Drakamöllan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.758861, E 14.133667

Hitta mig


Till följd av naturvårdsbränningar har stor sandlilja blivit vanligare i Björshus naturreservat. Stor sandlilja är en typisk art för sandstäppen och kan ses blomma i juni-juli.
Illustration: Katarina Månsson

Mer information

Informationsskylt Pdf, 623.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Folder Sandens Rike Pdf, 4.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Beslut & skötselplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.