Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Björshus

Björshus med sitt kulliga och sandrika landskap är en viktig och sällsynt miljö för många hotade arter. Efter ett par år med naturvårdsbränning har bland annat sandliljan blivit vanligare. I reservat rinner en å som kantas av lövsumpskog. Här trivs flera fågelarter, bland annat den skygga kungsfiskaren. Björshus ligger väster om Drakamöllans naturreservat Länk till annan webbplats..

I Björshus naturreservat kan du vandra över torra sandiga kullar som är en viktig och sällsynt miljö för många hotade arter. Landskapet har bildats när inlandsisen smälte och efterlämnade mäktiga lager av isälvssand. Kvar blev ett kulligt landskap.

Restaurering till gamla tiders landskap

När naturreservatet Björshus bildades 2013 var de gamla ängs- och betesmarkerna nästan helt igenväxta. Tallskog som planterats täckte södra delen av reservatet och ädellövskogen i de norra delarna hade brett ut sig och var allt för tät för många arter. Gallring, vårbränning och att skapa sandblottor med hjälp av grävmaskiner har förbättrat förutsättningarna för sandlevande organismer. Efter ett par år med naturvårdsbränning har bland annat sandliljan blivit vanligare. Att skapa blottade ytor med sand ger upphov till ett varmare mikroklimat vilket gynnar många insektsarter.

Ädellövskog lockar fågelarter

Inom Björshus finns även ädellövskog med främst bok och ek. Mellan Drakamöllan Länk till annan webbplats. och Björshus reservat rinner en å som kantas av lövsumpskog. I den täta och lummiga sumpskogen trivs flera fågelarter och här påträffas ibland även den skygga kungsfiskaren.

Björshus Nature Reserve

Björshus is a nature reserve under development. And the prospects are good – for flowering sandy slopes and the unique sand steppe. The open areas are flanked by broadleaved woodland and lush wet woodland where a tributary of the River Julebodaån meanders through.

In the 1800s the rolling sandy heaths were much more extensive in the landscape. The area was a grazed pasture interspersed with temporary fields here and there. In the 1900s pine was planted and woodland began to regain ground in places after the landscape had been farmed and open for hundreds of years. But now the grassland and the flower-rich sand steppe will once again gain ground. The pines have given way to heather, herbs and grasses. In the western parts, the woodland will be allowed to develop with oak, beech and wild cherry with a varied age structure.

There are patches of sand steppe here, an unusual vegetation type that is only found in Eastern Skåne and Öland. The basis for this is dry sandy ground rich in chalk, and where the ground is disturbed from time to time, so that new chalk comes up to the surface. It used to be the plough and the cows that created the disturbance – now it is done with diggers. Follow this exciting development and see when breckland thyme and Antherum liliago regain ground at Björshus.

Regulations for Björshus visitors

Within Björshus Nature Reserve it is forbidden to:

 • remove, dig, bore, paint or in any other way damage the ground, stones or natural objects,
 • camp or park caravans, campers or similar overnight
 • light fires,
 • during the period 1 April to 30 November ride or lead horses
 • cycle other than on roads
 • bring dogs or other pets unless on a physical leash
 • pick, dig up or in any other way damage plants, mosses, lichens and wood-living fungi
 • park outside designated parking areas
 • introduce or release species alien to the reserve

Furthermore, without written permission from the County Administrative Board, it is forbidden to:

 • hold or organise competitions or similar events,
 • catch insects, spiders, gastropods or other invertebrate animals other than by netting, hand picking or other selective method which does not destroy their habitat, with subsequent reintroduction within the nature reserve. The requirement for reintroduction does not apply to individual voucher specimens of species which are difficult to identify, on condition that the record is logged in the reporting system Artportalen, or an equivalent national database for threatened species, and that the collection is not contrary to the species protection regulations,

Böljande kullar i Björshus naturreservat. Foto: Christer Persson

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

 • ha hund okopplad
 • övernatta
 • elda
 • parkera utanför anvisade parkeringsplatser
 • cykla utanför väg

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

 1. ta bort, gräva, borra, måla eller på annat sätt skada mark, sten, eller naturföremål,
 2. tälta, eller ställa upp husvagn, husbil eller liknande,
 3. elda,
 4. cykla annat än på väg,
 5. ta med hund eller annat sällskapsdjur som inte hålls i fysiskt koppel,
 6. plocka, gräva upp eller på annat sätt skada växter, mossor, lavar eller vedlevande svampar,
 7. parkera utanför anvisade parkeringsplatser,
 8. sätta ut eller släppa ut för området främmande arter,

  Vidare är det förbjudet att utan länsstyrelsens skriftliga tillstånd
 9. anordna tävling eller liknande arrangemang,
 10. fånga insekter, spindlar, snäckor eller andra ryggradslösa djur annat än genom håvning, handplockning eller annan selektiv metod som inte förstör djurets livsmiljö, med efterföljande återutsättning inom naturreservatet. Kravet på återutsättning gäller inte enstaka beläggsexemplar av svårbestämda arter under förutsättning att fynden registreras i Artportalen, eller annan motsvarande databas för hotade arter, och att insamlandet inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Bildat: 2013

Storlek: 17 hektar

Kommun: Kristianstad

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering vid angränsande reservat- Drakamöllan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.758861, E 14.133667

Hitta mig

Stor sandlilja.

Illustration: Katarina Månsson


Till följd av naturvårdsbränningar har stor sandlilja blivit vanligare i Björshus naturreservat. Stor sandlilja är en typisk art för sandstäppen och kan ses blomma i juni-juli.

Mer information

Kontakt

Naturvårdsenheten

För frågor om områdesskötsel och kontakt med förvaltaren.

Naturprövningsenheten

För åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens.

Telefontider (båda enheterna): måndag och fredag kl. 13-15, tisdag och onsdag kl. 9.30-11.30.

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss