Tyringemossen

Här går tankarna lätt till de Norrlands vidderna! Tyringemossen är en del av Vakö myr Länk till annan webbplats., som ligger på gränsen mellan Småland och Skåne. Ett myrkomplexet som är 13 km2 stort, där nästan hälften är ett öppet mosseplan. Myren är skyddad i tre naturreservat där Tyringemossen är det minsta. Det mesta av myren ligger i Kronobergs län där det också heter Vakö myr.

Branden på Vakömyr och Tyringe mossen

1992 brann Vakö myr som Tyringemossens naturreservat är en del av. Innan 46 brandkårer och 1000 personer med regnets hjälp hade släckt branden, hade 150 hektar mark i Skåne och Småland brunnit ned. För många var branden en katastrof. Men på myren väcktes nytt liv.

Branden gav nytt liv på myren

Branden sänkte torvlagret med mellan 10 och 30 cm. Myrens vattennivå höjdes och blev en attraktiv plats för vadarfåglar som vi vanligtvis förknippar med mer nordliga breddgrader. Ljungpipare och grönbena är några arter som lockar ornitologer till Tyringemossen och Vakö myr.

Folktron om mörka krafter

En av de fågelarter som häckar i reservatet är den hotade nattskärran. I många kulturer har denna nattspelande fågel förknippats med trolldom och mörka krafter. Honan lägger sina vita ägg direkt på marken på en väl upptrampad stig utan att bygga något bo. Där ruvar fågeln äggen med sin välkamouflerade kropp. Nattskärran har allt svårare att hitta en miljö som ger den de rätta förutsättningarna att fortplanta sig. Stigar växer igen med sly och myrar växer igen med tall. Nattskärran spås att minska med 10 % de närmaste åren. Satsningarna att bilda nya reservat av glesvuxna tallmyrar, kärr och mossar kan vara en räddning för arten.

När boskap, vilt och bränder uteblir

Om ingenting håller växtligheten tillbaka växer sig mossen allt högre. Ytlagret blir allt torrare och träden kan börja vandra ut på det öppna mosseplanet. Idag har ny skog av björk och tall vuxit upp på den trädbevuxna myren. Ljungpipare och grönbena häckar inte längre på den skånska sidan. Tjäder, orre, järpe, spillkråka, jorduggla, sparvuggla och pärluggla syns fortfarande till i markerna omkring och på Tyringemossen. För att förbättra för dessa arter arbetar naturvårdarna med att glesa ut i trädbestånden och låta döda träd få stå eller ligga kvar.

Torvbrytning i krigstider

Det brann även 1917 på myren. Då var myren allt annat än öde och stilla. Torvbrytningen var i full gång och kom att ge arbete åt 800 personer när det var som störst behov av bränsle till landets ånglok under de två världskrigen. Harry Martinsson var 13 år när han första gången 1917 arbetade för Torvbränneriet Vakö. I hans självbiografiska roman ”Vägen ut” skriver han målande om det hårda arbetet, att kupa torven för ett halvt öre styck och att samtidigt slåss mot bromsen. Än idag syns spår av den verksamheten i form av torvgravar och utdikning. Längs med reservatets östra gräns finns rälsen kvar som användes till att forsla torven ner till byn Hökön. Där kan du se ett monument som rests för de människor som arbetade på myren.

Tillgänglighet

Tyringemossen är den sydvästra delen av naturreservatet Vakö myr och ligger 1,5 km norr om Hökön. Än finns inga vandringsleder eller vägar som gör reservatet lättillgängligt. För att besöka myren är naturreservatet Vakö myr i Kronobergs län ett lämpligare alternativ. Vid Låkan finns spångade stigar och utsiktspunkter. Från väg 120 strax söder om Älmhult, kör österut på avfartsväg mot Fälhult. Fortsätt 6–7 km. Vägen till p-platsen är skyltad från vägen som passerar förbi Låkan. Tänk på att ta med ditt skräp hem.

I den östra delen av Tyringemossen finns bottenlös mosse. Marken bär inte för djur och människor och är farlig att beträda.

Vattensamling på mossen. Foto: Kristian Nilsson

Vattensamling på mossen. Foto: Kristian Nilsson

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • ha hund okopplad
  • elda
  • anordna orientering, snitslade spår eller liknande
  • störa djurlivet

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning, exempelvis genom att spränga, gräva, borra, måla eller på annat sätt skada torvmarken, terrängformer, levande eller döda träd eller stubbar,

2. plocka, gräva upp eller på annat sätt skada växter eller vedlevande svampar, bär och matsvamp för husbehov undantagna,

3. avsiktligt störa eller påverka djurlivet,

4. elda,

5. anordna orientering, snitslade spår eller motsvarande,

6. medföra hund eller annat husdjur som ej hålls i koppel,

7. anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning.

Vidare är det förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd:

8. fånga insekter, spindlar, snäckor eller andra ryggradslösa djur annat än genom håvning, handplockning eller annan selektiv metod med efterföljande återutsättning inom naturreservatet. Kravet på återutsättning gäller inte enstaka beläggsexemplar av varje art under förutsättning att fynden registreras i Artportalen och att insamlandet inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna,

9. utplacera främmande föremål (tex geocachar eller dylikt).

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2013

Storlek: 28 hektar

Kommun: Osby

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering Låkan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
(Vakö myr i Kronobergs län)
N 56.523917, E 14.229194

Hitta mig

Rundsileshår.

Illustration: Katarina Månsson


Den "köttätande" växten rundsileshår växer i naturreservatet. Bladen utsöndrar slemmiga droppar som insekter fastnar i. När en insekt väl har fångats in viker bladet ihop sig och växten utsöndrar en vätska som bryter ner bytet. På så vis kan sileshåren tillgodogöra sig protein.

Mer information

Informationsskylt Pdf, 247.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut & skötselplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.

Kontakt

Naturvårdsenheten

För frågor om områdesskötsel och kontakt med förvaltaren.

Naturprövningsenheten

För åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens.

Telefontider (båda enheterna): måndag och fredag kl. 13-15, tisdag och onsdag kl. 9.30-11.30.

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss