Rinkaby och Horna ängar

Svårtillgängligt. Så besök i stället de intilliggande reservaten. De flacka strandängarna i reservatet Rinkaby och Horna ängar präglas starkt av det varierande vattenståndet i Helgeå. Under vår och höst står stora delar av ängarna under vatten. Dock inte svårtillgängligt för många våtmarksfåglar. Bland annat häckar rödspov, storspov, årta och skedand i området.

Flacka strandängar

De flacka strandängarna vid Rinkaby och Horna präglas starkt av det varierande vattenståndet i Helgeå och Hammarsjön. Sommartid ligger nivåerna kring havsytenivån, medan nivåerna i samband med kraftiga höstregn och vårens snösmältning ofta ligger mer än 1 meter över havets nivå. Då står stora delar av ängarna under vatten.

Slåtter- och betesmarker

Slåtter- och betesmarkerna domineras av tuvtåtel och olika starrarter, men här växer också t.ex. mandelblomma, jordtistel och höskallra. I södra delen finns ett område med en rikare flora.

Fågelliv

De hävdade strandmarkerna är viktiga för många våtmarksfåglar. Bland annat häckar rödspov, storspov, årta och skedand i området. Stora mängder änder och gäss rastar under flyttningstider.

I norra delen av reservatet breder vass- och videbuskmarker ut sig. De bildar en stor sammanhängande yta tillsammans med liknande marker inom Hercules naturreservat och utgör en viktig miljö för olika igenväxningsgynnade arter. Till exempel trivs rördrom, brun kärrhök och rosenfink här.

Friluftsliv

Rinkaby och Horna ängar är svårtillgängligt för allmänheten och besökare hänvisas istället till de närliggande reservaten Hercules Länk till annan webbplats. eller Håslövs ängar Länk till annan webbplats. där goda parkeringsmöjligheter och vandringsstigar finns. Strax norr om reservatet Rinkaby Horna ängar ligger den kulturhistoriskt intressanta radbyn Rinkaby.

Vy över strandängarna vid Hammarsjön. Foto: Alex Regnér

Vy över strandängarna vid Hammarsjön. Foto: Alex Regnér

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • elda
  • tälta eller ställa upp husvagn/husbil

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. gräva, borttaga, täcka över, borra, mejsla, måla eller på annat sätt skada block, stenmurar, levande eller döda träd, buskar och stubbar

2. bortföra död ved, fälla eller på annat sätt skada träd och buskar

3. utan länsstyrelsens tillstånd fånga eller samla in insekter eller andra djur, eller på annat sätt störa djurlivet

4. göra upp eld

5. rida

6. tälta eller ställa upp husvagn, campingbil eller motsvarande

7. anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift, snitsel, inskrift eller därmed jämförlig anordning - informations- och reservatsskyltar, samt gränsmärken undantagna

8. på störande sätt använda radio, grammofon, bandspelare, CD-spelare, musikinstrument eller annan ljudanläggning

9. lägga upp båt eller annan farkost.

Vidare är det förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

10. anordna militära övningar, tävlingar, läger- eller annan övningsverksamhet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Bildat: 2002

Storlek: 192 hektar

Kommun: Kristianstad

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Hitta mig

Pungmes.

Illustration: Katarina Månsson


Pungmesens bo ser ut som en pung som hänger i en trädgren över vattnet. När boet är färdigbyggt blir bara en av föräldrarna kvar för att ta hand om ruvning och ungar. Den andre söker en ny partner i närheten. Något som kan upprepas flera gånger under säsongen. Pungmesen häckar vid vassrika sjöar och kärr med mycket videbuskar och björk.

Mer information

Informationsskylt Pdf, 751.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut & skötselplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.

Kontakt

Anders Hallengren
naturvårdsförvaltare

E-post anders.hallengren@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 13 56


För åtgärder/aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens kontaktas istället Naturprövningsenheten på Länsstyrelsen

E-post naturvardshandlaggare.skane@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 30

Kontakt