Håslövs ängar

Håslövs ängar, ca 1 mil sydost om Kristianstad, är en flack halvö som sticker ut i Hammarsjön. Stora delar av reservatets ängar översvämmas årligen och tillsammans med bete och slåtter skapar vattnet en intressant flora. De fuktiga strandängarna lockar en mängd vadarfåglar till området, bland annat den ovanliga rödspoven.

Vidsträckta våtmarker

Ängarna ingår i ett stort våtmarksområde kring Helge ås nedre lopp, med stora arealer betade och slåtterhävdade strandängar. Ån, sjöarna och de vidsträckta strandmarkerna är av mycket stor vikt inte bara för häckande, utan även för rastande och övervintrande fåglar.

Vadarfåglar

Framförallt är det vadarfåglar som dras till de våta strandängarna. Under vår och försommar sätter bland annat häckande rödspovar, rödbenor, tofsvipor, enkelbeckasiner och storspovar sin prägel på området.

Änder och gäss

Överallt på ängarna, betar under våren stora skaror grågäss med sina ungar och den bruna kärrhöken ses regelbundet patrullera. Svarttärnan stryker ofta längs strandkanten. I de grunda, öppna vattenområdena mellan sjö och äng häckar skedand och årta. Under mars - april uppehåller sig mängder av änder på de översvämmade ängarna. Bläsänder och krickor rastar ofta i hundratal.

Rovfåglar

Även under höststräcket brukar mängder av gäss rasta i reservatet och det finns goda möjligheter att se rovfåglar som blå kärrhök, tornfalk, röd glada och fjällvråk. Vintertid passerar havsörnen regelbundet över gässen på ängarna och andflockarna i Hammarsjön på jakt efter byte.

Tillgänglighet

För att värna om fågellivet så råder beträdnadsförbud på ängarna från 15/3 till 15/7, men från parkeringen kan man gå längs med markvägen som leder runt ängarna. Vägen leder även till fågeltornet som står i sjökanten allra längst ut på halvön.

Särskilda handikapplatser finns på parkeringen och en toalett är tillgänglighetsanpassad. Vägen runt ängarna är grusad, men för rullstolsburna finns även möjlighet att köra hela vägen fram till fågeltornet.

Håslövs ängar, Håslöv’s Meadows, is a large peninsula in the Lake Hammarsjön, about 10 km outside Kristianstad. The meadows forms one of the largest inland shoreline meadows in the country. During spring and summer, the area contains a very rich and lively birdlife. Among the characteristic species are black-tailed godwit, ruff and curlew. A marked pathway leads visitors around the meadows and to a bird observation tower situated by the lake.

Foto: Alex Regnér

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att

 • beträda ängarna mellan 15 mars till 15 juli
 • skräpa ner
 • framföra motordrivet fordon

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att

1. Färd må icke ske med motordrivet fordon. Förbudet utgör ej hinder för markägares familjemedlemmar och anställda eller arrendatorer att inom området använda motordrivna fordon, i den mån så erfordras för lantbrukets behov eller för jakt och fiske.

2. Under tiden 15 mars - 15 juli må väg ej tagas inom området annorstädes än på den runt därom löpande vägen eller på särskilt utmärkta gångstigar.

3. Nedskräpning med glas, plåt, plast, papper, avfall eller dylikt är förbjudet.

Serviceinformation

 • Cykelled
 • Informationstavla
 • Parkering
 • Rastplats
 • Stig
 • Tillgänglighet
 • Torrdass
 • Utsiktstorn/fågeltorn

Kontakt

Fakta

Bildat: 1967

Storlek: 189 hektar

Kommun: Kristianstad

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta via karta

Vägbeskrivning via Google Maps och koordinater (WGS84)

Parkeringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
N 55.999694, E 14.222556

Hitta mig


På Håslövs ängar har den akut hotade rödspoven ett av sina starkaste fästen i landet. Den kan ses på de fuktiga ängarna i reservatet under vår och sommar.
Foto: Most photos, bearbetad av Länsstyrelsen i Skåne

Mer information

Vattenrikets information om Håslövs ängarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Beslutshandlingar hittar du på Naturvårdsverkets webbplats:

Beslut & skötselplanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.