Håslövs ängar

Håslövs ängar, ca 1 mil sydost om Kristianstad, är en flack halvö som sticker ut i Hammarsjön, samt några öar. Stora delar av reservatets ängar översvämmas årligen och tillsammans med bete och slåtter skapar vattnet en intressant flora. De fuktiga strandängarna lockar en mängd vadarfåglar till området, bland annat den ovanliga rödspoven.

Vidsträckta våtmarker

Ängarna ingår i ett stort våtmarksområde kring Helge ås nedre lopp, med stora arealer betade och slåtterhävdade strandängar. Ån, sjöarna och de vidsträckta strandmarkerna är av mycket stor vikt inte bara för häckande, utan även för rastande och övervintrande fåglar.

Vadarfåglar

Framförallt är det vadarfåglar som dras till de våta strandängarna. Under vår och försommar sätter bland annat häckande rödspovar, rödbenor, tofsvipor, enkelbeckasiner och storspovar sin prägel på området.

Änder och gäss

Överallt på ängarna, betar under våren stora skaror grågäss med sina ungar och den bruna kärrhöken ses regelbundet patrullera. Svarttärnan stryker ofta längs strandkanten. I de grunda, öppna vattenområdena mellan sjö och äng häckar skedand och årta. Under mars - april uppehåller sig mängder av änder på de översvämmade ängarna. Bläsänder och krickor rastar ofta i hundratal.

Rovfåglar

Även under höststräcket brukar mängder av gäss rasta i reservatet och det finns goda möjligheter att se rovfåglar som blå kärrhök, tornfalk, röd glada och fjällvråk. Vintertid passerar havsörnen regelbundet över gässen på ängarna och andflockarna i Hammarsjön på jakt efter byte.

Friluftsliv

I norr finns en parkering med bänkbord och en tillgänglighetsanpassad toalett. Följer du markvägen västerut (blå-vit led), så kommer du till den tillgänglighetsanpassade fågelplattformen efter ca 700 meter. Fortsätter du ytterligare 700 meter kommer du till fågeltornet och rastplatsen som ligger i sjökanten längst i söder. För att få en rundtur kan du fortsätta den markerade leden österut, genom de betade ängarna. Rundan blir ca 2,5 km. För rullstolsburna finns möjlighet att köra bil hela vägen fram till den tillgänglighetsanpassade fågelplattformen (en p-plats). För att värna om fågellivet så råder beträdnadsförbud på ängarna året runt. Förbudet gäller inte parkeringsytor, vandringsled, fågelplattform och området runt fågeltornet. Vid översvämning kan väg och vandringsled ligga under vatten.

Strax norr om reservatet passerar Skåneleden (SL6 Vattenriket) som går mellan Kristianstad och Åhus. Håslövs ängar naturreservat är en av besöksplatserna i biosfärområdet Vattenriket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Inom Vattenriket finns möjligheter att vandra, cykla och paddla kajak/kanot. Intill Helge å i Kristianstad ligger naturum Vattenriket där du kan få bra naturvägledning.

Håslövs ängar, Håslöv’s Meadows, is a large peninsula in the Lake Hammarsjön, about 10 km outside Kristianstad. The meadows forms one of the largest inland shoreline meadows in the country. During spring and summer, the area contains a very rich and lively birdlife. Among the characteristic species are black-tailed godwit, ruff and curlew. A marked pathway leads visitors around the meadows and to a bird observation tower situated by the lake.

Foto: Alex Regnér

Kontakt

Anders Hallengren
naturvårdsförvaltare

E-post anders.hallengren@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 13 56


För åtgärder/aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens kontaktas istället Naturprövningsenheten på Länsstyrelsen

E-post naturvardshandlaggare.skane@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 30

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Föreskrifter för Håslövs ängar som piktogram.

Här är det bland annat förbjudet att

 • ha okopplad hund
 • elda förutom på rastplats vid fågeltornet längst i söder
 • tälta förutom på rastplats vid fågeltornet längst i söder
 • ställa upp husvagn/husbil nattetid
 • flyga med drönare
 • gå utanför anvisad stig och väg

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar, är det förbjudet att

 1. färdas eller uppehålla sig inom de områden som markerats på karta på Bilaga 3,
 2. ställa upp husvagn, husbil eller liknande under tiden 00:00-05:00,
 3. tälta annat än på anvisad plats enligt bilaga 2,
 4. elda annat än på anvisad plats enligt bilaga 2,
 5. gräva upp växter,
 6. ta med hund (eller annat sällskapsdjur) som inte hålls i fysiskt koppel,
 7. Starta eller landa med luftfartyg, eller flyga fjärrmanövrerat obemannat luftfartyg (ex drönare) på en höjd understigande 120 meter över medelhavsnivå.

Vidare är det förbjudet att utan länsstyrelsens skriftliga tillstånd

 1. fånga insekter, spindlar, snäckor eller andra ryggradslösa djur annat än genom håvning, handplockning eller annan selektiv metod med efterföljande återutsättning inom naturreservatet. Kravet på återutsättning gäller inte enstaka beläggsexemplar av varje art under förutsättning att fynden registreras i Artportalen, eller motsvarande databas för hotade arter, och att insamlandet inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna,
 2. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, snitsel, inskrift eller därmed jämförlig anordning annat än tillfälligt för naturstigar, frågesporter eller tipspromenader.
 3. placera ut främmande föremål.

Bilaga 2 Word, 135 kB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga 3 Word, 178.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Serviceinformation

 • Cykelled Cykelled
 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats
 • Stig Stig
 • Tillgänglighet Tillgänglighet
 • Torrdass Torrdass
 • Utsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn

Kontakt

Fakta

Bildat: 1967

Storlek: 525 hektar

Kommun: Kristianstad

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta via karta

Vägbeskrivning via Google Maps och koordinater (WGS84)

Parkering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.999694, E 14.222556

Hitta mig


På Håslövs ängar har den akut hotade rödspoven ett av sina starkaste fästen i landet. Den kan ses på de fuktiga ängarna i reservatet under vår och sommar.
Foto: Mostphotos, bearbetad av Länsstyrelsen i Skåne