Drakamöllan

Drakamöllan, och det intilliggande reservatet Kumlan utgör ett vidunderligt beteslandskap. Här möts du av vidsträckta gräshedar, unika sandstäppsmiljöer och dungar av frodig bokskog. Ett ålderdomligt odlingssystem med långa perioder av vila har skapat en unik naturmiljö med mycket speciell flora. I backarna blommar väldoftande sandliljor och på sensommaren lyser heden av ljungens lila blommor. En 3 kilometer lång runda visar vägen. Väljer du istället den 9 kilometer långa Blåvingeleden får du även uppleva grannreservaten. Stängselövergångar och betesdjur kan göra det svårt att gå med hund i markerna.

Undvik trängsel under helger


Visa hänsyn till varandra och naturen - följ föreskrifterna!

Visa hänsyn till varandra och naturen - följ föreskrifterna!

Parkeringen är ofta full under helger. Kanske cykla eller ta bussen hit eller göra en långvandring genom området?

Vi vill även uppmärksamma dig som reservatsbesökare på att fortsättningen på vägen är privat (inga fordon) och att du alltid har hund i kortkoppel för att inte betesdjuren i reservatet ska bli skrämda. Tack för visad hänsyn!

Just nu kan det finnas svårframkomliga partier på leder

Lederna i reservatet har tagit skada av höga vattenflöden och stormar och bitvis blivit svårframkomliga. Kullfallna träd kan även utgöra en säkerhetsrisk. Vi försöker åtgärda så snart vi kan, men arbetet är stort och kommer att ta tid. Vi beklagar detta!

Ålderdomligt jordbruk skapade liv i kullarna

De sandiga kullarna som mjukt böljar fram bildades när inlandsisen smälte bort. Människan lärde sig tidigt att utnyttja de lättarbetade markerna för odling. Och när träden höggs ned för att hålla alunbruket i Andrarum vid liv blev området än mer öppet.

Men markerna var inte tillräckligt näringsrika för att kunna odlas varje år. Istället infördes trädesjordbruk där området, efter ett par år med råg och bovete, fick vila. Ibland kunde dessa viloperioder vara upp till 10–20 år, och då utnyttjades området som betesmark.

Resultatet blev en artrik miljö där växter, svampar och djur som trivs i mosaiken med öppna sandblottor och blommande vegetation fått livsrum. Nektarfyllda blommar lockar till sig fjärilar och här hittar man bland annat den sällsynta svartfläckiga blåvingen. För att inte ljungen ska växa sig allt för stor och ta över de öppna gräshedarna bränns varje år en bit av heden.

Sand och värme ger liv

De sandiga markerna har sina speciella arter – det märker man inte minst på namnet. Sandlilja, sandödla och sandbi är arter som trivs i Drakamöllan och Kumlan. Dyngbaggar som månhornsbaggen är också sandälskare men kräver att det finns betesdjur på markerna. Dyngbaggar utnyttjar spillning som föda och gräver ned den i gångar under spillningen.

På kalkrika partier i Drakamöllan och det intilliggande naturreservatet Kumlan, hittar man den unika naturtypen sandstäpp. Den består av torra, trädlösa marker på kalkrik sandjord. Här växer tofsäxing, sandlilja och sandtimotej. Men om inte omrörning sker i marken urlakas kalken och arterna försvinner.

Sommargyllingens land

Här på Drakamöllan har man stora möjligheter att få syn på sommargyllingen. Denna gulsvarta fågel känns nästan för exotisk för våra breddgrader. Tyvärr kan den vara svår att få syn på så kanske får man nöja sig med dess karaktäristiska vissling. Det är främst i lövskogspartierna och längs ån som man hittar sommargyllingen. Längs med Julebodaån i östra delen av reservatet kan man få se andra färgstarka fåglar, som kungsfiskare och forsärla.

Friluftsliv

I det mjukt kuperade beteslandskapet finns en vitmarkerad vandringsled (3 km). Start och parkering finns längs infartsvägen till Drakamöllans gårdshotell. Respektera att vägen är privat efter reservatsparkeringen. Vid reservatets parkering finns bord och bänkar samt torrtoalett. Tänk på att ta med ditt skräp hem. Två delleder av Skåneleden (SL3-Ås till ås och SL 6-Vattenriket) passerar igenom området, liksom Blåvingeleden. Blåvingeleden är en 9 km lång rundslinga som även går genom de närliggande reservaten Lillehem Länk till annan webbplats., Maglehem Länk till annan webbplats. och Kumlan Länk till annan webbplats.. Flera ganska höga stängselövergångar förbinder de olika reservatens betesfållor med varandra. Tänk på att hund och betesdjur bör hållas åtskilda.

Drakamöllan Nature Reserve

Drakamöllan and the adjoining reserve Kumlan is a fabulous landscape with expansive grass heaths, unique sandy grassland habitats and groves of lush beech woodlands. An archaic system of cultivation, involving long periods of fallowness, has created a unique natural environment with a very special flora in this place. Sweet-scented St. Bernard's Lily bloom on the hillsides, and in late summer the heath is radiant with purple heather flowers.

Archaic Agriculture Created Life in the Hills

The gently rolling sandy hills were created when the inland ice sheet melted away. People learned early on how to utilise the easily-worked soil for cultivation. And when the trees were cut down in order to keep the alum works in Andrarum alive, the area became even more open.

But the soil is not sufficiently rich in nutrients to permit gowning each year. Instead, shifting cultivation was introduced, which involved allowing the area to lie fallow after a couple of years of rye and buckwheat cultivation. Sometimes these fallow periods would last up to 10–20 years, during which the area was used as pasture.

The result was an environment rich in species, where plants, fungi and animals that thrive in the mosaic of open exposed areas of sand and flowering vegetation have been given the space to live. Nectar-filled blossoms attract butterflies, among them the rare large blue. A section of the heath is burned each year to prevent the heather growing too high and taking over the open grass heaths.

Sand and Warmth Give Life

The sandy ground has its own specific species; St. Bernard's lily, sand lizards and mining bees are those that thrive in Drakamöllan and Kumlan. Dung beetles such as the horned dung beetle are also sand-lovers, but require there to be grazing animals on the land. Dung beetles utilise dung as food and bury it down in passageways under the dung.

On lime-rich sections of Drakamöllan and the adjoining reserve, Kumlan, you'll find the unique sandy grassland habitat, which consists of dry, treeless ground on lime-rich sandy soil. Blue Hair Grass, St. Bernard's Lily and Sand Cat's-Tailgrow here. However, if the ground is not disturbed, the lime leeches from the soil and these species vanish.

Land of the Golden Oriole

There is a good chance of catching sight of a Golden Oriole at Drakamöllan. This yellow and black bird feels almost too exotic for our latitudes. Unfortunately they can be hard to see, so perhaps you'll just have to be satisfied with hearing their characteristic whistle. They are mainly found in the broad-leaved woodland areas and along the river. Other colorful birds you might encounter within the reserve are the kingfisher and the grey wagtail.

Regulations for Drakamöllan visitors

Within Drakamöllan Nature Reserve it is forbidden to:

 • remove, dig, bore, paint or in any other way damage the ground, stones or natural objects,
 • camp or park caravans, campers or similar overnight
 • light fires,
 • during the period 1 April to 30 November ride or lead horses
 • cycle other than on roads
 • deliberately disturb grazing animals
 • bring dogs or other pets unless on a physical leash
 • pick, dig up or in any other way damage plants, mosses, lichens and wood-living fungi
 • park outside designated parking areas
 • introduce or release species alien to the reserve

Furthermore, without written permission from the County Administrative Board, it is forbidden to:

 • hold or organise competitions or similar events,
 • catch insects, spiders, gastropods or other invertebrate animals other than by netting, hand picking or other selective method which does not destroy their habitat, with subsequent reintroduction within the nature reserve. The requirement for reintroduction does not apply to individual voucher specimens of species which are difficult to identify, on condition that the record is logged in the reporting system Artportalen, or an equivalent national database for threatened species, and that the collection is not contrary to the species protection regulations,
I augusti lyser hedmarken här lila av blommande ljung. Foto: Maria Sandell 

I augusti lyser hedmarken här lila av blommande ljung. Foto: Maria Sandell

Aktuellt för detta besöksmål

Nyheter

 • Vandring längs kusten i Bölsåkra-Tranekärr.

  Vandringstips i skånska naturreservat

  Det finns många vandringsleder i skånska naturreservat och nationalparker. När våren kommer är det många som vill ge sig ut på vandring i vår vackra natur. Här har vi samlat några tips för att det ska bli lättare för dig att hitta ut.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Föreskrifter för Drakamöllan i form av piktogram.

Här är det bland annat förbjudet att:

 • ha hund okopplad
 • elda
 • tälta eller ställa upp husvagn/husbil
 • rida under perioden 1 april - 30 november
 • cykla annat än på väg
 • störa betesdjuren
 • parkera utanför anvisade parkeringsplatser

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

 1. ta bort, gräva, borra, måla eller på annat sätt skada mark, sten, eller naturföremål,
 2. tälta, eller ställa upp husvagn, husbil eller liknande,
 3. elda,
 4. rida/leda häst under perioden 1 april – 30 november,
 5. cykla annat än på väg,
 6. medvetet störa betesdjur,
 7. ta med hund eller annat sällskapsdjur som inte hålls i fysiskt koppel,
 8. plocka, gräva upp eller på annat sätt skada växter, mossor, lavar eller vedlevande svampar,
 9. parkera utanför anvisade parkeringsplatser,
 10. sätta ut eller släppa ut för området främmande arter,

  Vidare är det förbjudet att utan länsstyrelsens skriftliga tillstånd
 11. anordna tävling eller liknande arrangemang,
 12. fånga insekter, spindlar, snäckor eller andra ryggradslösa djur annat än genom håvning, handplockning eller annan selektiv metod som inte förstör djurets livsmiljö, med efterföljande återutsättning inom naturreservatet. Kravet på återutsättning gäller inte enstaka beläggsexemplar av svårbestämda arter under förutsättning att fynden registreras i Artportalen, eller motsvarande databas för hotade arter, och att insamlandet inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 2006

Storlek: 162 hektar

Kommun: Tomelilla, Kristianstad

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.758861, E 14.133667

Kontakt

Naturvårdsenheten

För frågor om områdesskötsel och kontakt med förvaltaren.

Naturprövningsenheten

För åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens.

Telefontider (båda enheterna): måndag och fredag kl. 13-15, tisdag och onsdag kl. 9.30-11.30.

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss