Snöfall i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Stenshuvuds nationalpark

Stenshuvuds nationalpark är en av de tunga kändisarna i skånsk natur. Inte så konstigt, här kan du uppleva nästan alla Skånes naturtyper på en och samma dag. Lövskogar, betesmarker, sandhedar, förtrollande alsumpskog och tät avenbokskog med inslag av vidkroniga bokar och ekar. Betesdjuren hjälper till att hålla landskapet öppet och ökar chansen för större biologisk mångfald. Flera vandringsleder tar dig runt och från den högsta toppen på berget Stenshuvud, 96 meter över havet, har du utsikt över Östersjökusten ändå upp till Blekinge.

Hela Skånes natur på en liten yta

I nationalparken ryms många olika naturtyper på en liten yta. På bara ett par timmar kan du färdas genom lövskogar, betesmarker och sandhedar. Norra Stenshuvuds topp tronar 96 meter över havet och utgör den högsta av de tre utkiksplatserna i parken. Här har du utsikt över Östersjökusten ändå upp till Blekinge.

Du hittar förtrollande alsumpskog i fuktig kärrmiljö, tät avenbokskog med inslag av vidkroniga bokar och ekar som minner om tiden då bönderna höll betesdjur i området. Ängar och hedar avlöser varandra och i södra nationalparken löper en mjuk sandstrand som i norr avlöses av dramatisk klippstrand. Sandheden med sina speciella torrmarks arter, är väl värd ett besök. Har du tur kan du få höra sommargyllingen flöjta eller se morkullans skygga flykt i skogen. Hasselmus och lövgroda är sällsynta men fullt möjliga gäster i området.

Spår efter människan

Vid ljungheden finns en hällkista som är 4000 år gammal. En stenåldersboplats tros ha legat vid sandhedens nordöstra del, med flera spännande flintafynd som ”bevis”. Resterna av en fornborgsmur löper runt södra toppen byggd ca 500 e.Kr. Kanske tog människor sin tillflykt hit under oroliga tider – borgens historia är höljd i dunkel. Överallt ser du stengärden som minner om tider då boskap gick och betade här.

Betesdjuren tillbaka på Stenshuvud

Ett stort hot mot naturen idag är igenväxning. För ungefär hundra år sedan var Stenshuvud till stora delar ett öppet landskap med betande boskap och människor som nyttjade skogens resurser. Under en period på mitten av 1900-talet växte området igen. Idag är betesdjuren tillbaka på stora delar av Stenshuvud. De hjälper till att hålla landskapet öppet och ökar chansen för större biologisk mångfald.

Friluftsliv

Ett besök på Stenshuvud är alltid en skön naturupplevelse - året runt. Börja med ett besök i naturum. Den ymnigt blommande orkidéängen i juni eller en vandring genom svala lövskogar upp till toppen en het sommardag är kanske parkens höjdpunkter. Glöm inte att avsluta med ett iskallt dopp i Östersjöns klara vatten.

Flera vandringsleder tar dig runt. Från naturum utgår Blå led (1 km) som går ner till havet via orkidéängen (tillgänglighetsanpassad), Röd led (2 km) som går upp till toppen av Stenshuvud, Lila led (3 km) som passerar den mindre kända men väl så vackra utsikten Kortelshuvud, samt Gul led (4 km) som rundar berget och passerar både norra entrén och kusten. Från norra entrén utgår även Grön led (0,5 km) som går genom arboretumet (tillgänglighetsanpassad). I norr finns dessutom tältplats och eldstad. Den andra grillplatsen finns vid naturum i de centrala delarna. Tänk på att ta med grillkol om du ska grilla. Rastplatser med bord och bänkar finns på flera platser i området. Tack för att du tar med ditt skräp hem. Skåneleden (SL 4 Österled, etapp 5) går genom parken längs med kusten. Vid de tre entréerna finns parkering och toaletter. En ligger i norr, en i söder och huvudentrén som ligger centralt i parken. Vid huvudentrén ligger naturum som erbjuder naturvägledning och utställningar om nationalparkens värden och sevärdheter. Närmaste busshållplats är Mellby skola, ca 3 km från parken.

Stenshuvud, with its sharp profile towards the bay Hanöbukten's curved beach, has attracted people for a long time. As long ago as the 19th century, groups would come here to find a moment's calm and enjoy the beauty of the area. In the park you can now experience almost all of the Skåne's habitats in one day.

All of Skåne's Nature in a Small Space

In the national park there are many different habitats in a small space. You can travel through broad-leaved woodlands, pastures and sandy heaths in just a couple of hours. The northern summit of Stenshuvud sits at 96 metres over sea-level and is the highest of the three viewpoints in the park. From here there is a view out over the Baltic coast all the way up to Blekinge.

You can find magical alder swamp in a wet carr environment, dense hornbeam woodland with elements of wide-crowned beech and oaks that bring to mind the time when farmers kept grazing animals in the area. Meadows and heaths succeed one another and there is a soft sandy beach in the southern part of the national park that runs into dramatic cliffs in the north. The sandy heaths, with their species that are specific to dry ground, are well worth a visit.

This is where you may be able to hear the Golden Oriole sing or see the Woodcock take fright in the woods. Hazel Dormouse and tree frog are rare, but entirely probable guests in the area.

Traces of Mankind

On the heather heath there is a stone burial chamber that is 4000 years old. There is thought to have been Stone Age settlement in the northern part of the sandy heath, the 'evidence' being finds of several exciting flint artefacts. The remains of the wall of an ancient fort, built in c. 500 BCE, run around the southern summit. This is perhaps where people sought refuge in times of strife – the history of the fort is shrouded in darkness. There are stone walls all over the place, bringing to mind the time when cattle grazed here.

Grazing Animals Back on Stenshuvud

Overgrowth is a big threat to the nature. About one hundred years ago, Stenshuvud was mostly open countryside with grazing cattle and people who utilised the woodland resources. The area became overgrown over the course of a period in the middle of the 20th century. Grazing animals have now returned to large parts of Stenshuvud. The help to keep the landscape open and increase the chances of greater biodiversity.

The Highlight of Summer

A visit to Stenshuvud is always a wonderful nature experience, regardless of the time of year. Begin with a visit to the visitor centre. The abundance of flowers on the orchid meadow in June or a walk through cool broad-leaved woodland up to the summit on a hot summer's hay are perhaps the park's highlights. Don't forget to end your visit with a dip in the clear waters of the Baltic.

Sandstrand med Stenshuvud i bakgrunden. Foto: Mostphotos

Sandstrand med Stenshuvud i bakgrunden. Foto: Mostphotos

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

 • ha hund okopplad
 • elda utanför anvisade platser
 • rida
 • cykla
 • tälta utanför anvisade platser
 • framföra motordrivet fordon utanför anvisade vägar, undantag för eldriven rullstol och permobil finns.
 • ställa upp husvagn, husbil eller liknande mellan kl 00:00-06:00

Du kan även läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Naturvårdsverkets föreskrifter om Stenshuvuds nationalpark; beslutade den 12 juni 2014.

Konsoliderad version, ändringsföreskrift NFS 2014:27

Med stöd av 4 § första stycket nationalparksförordningen (1987:938) föreskriver Naturvårdsverket följande.

Om inskränkningar i rätten att använda mark och vatten inom nationalparken

1 § Inom nationalparken är det förbjudet att:

1. anordna upplag eller tippa,

2. dra fram rör eller ledning i mark, vatten eller luft,

3. anlägga stig, väg eller parkeringsplats,

4. uppföra eller utöka byggnad eller annan anläggning eller koja,

5. uppföra mast eller vindkraftverk,

6. uppföra stängsel eller annan hägnad,

7. anlägga brygga, förtöjningsboj eller fast förtöjningsplats för båt,

8. bedriva täktverksamhet eller bortföra torv, mineral eller annat geologiskt material,

9. gräva, schakta, utfylla, borra, mejsla eller spränga eller vidta åtgärd som skadar berg, mark, block, sten eller havsbotten,

10. muddra eller dumpa,

11. utföra vattenreglering, dämma, leda bort vatten eller på annat sätt påverka hydrologin,

12. dika eller dikesrensa,

13. bedriva skogsbruk genom att avverka, ta bort döda träd eller utföra annan skogsbruksåtgärd,

14. använda bekämpningsmedel eller tillföra växtnäringsämnen,

15. kalka mark eller vatten,

16. plantera in eller sätta ut växter, djur eller andra organismer,

17. jaga,

18. fiska, med undantag av fiske som bedrivs med stöd av särskild rätt, (NFS 2014:27)

19. anlägga fiskodling, och (NFS 2014:27)

20. bedriva fruktodling, åkerbruk eller annan liknande verksamhet. (NFS 2014:27)

2 § Utan tillstånd från länsstyrelsen är det inom nationalparken förbjudet att utfodra vilt.

Om rätten att färdas och vistas och om ordningen i övrigt inom nationalparken

3 § Inom nationalparken är det förbjudet att:

1. gräva eller hacka,

2. skada, rista i eller måla på berg, mark, block eller sten,

3. bortföra sten,

4. bryta kvistar eller fälla eller skada levande eller döda träd eller buskar,

5. skada eller störa djurlivet, klättra i boträd eller uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt,

6. framföra motordrivet fordon eller parkera utanför anvisade vägar och parkeringsplatser,

7. parkera eller ställa upp husvagn, husbil eller liknande klockan 00.00─06.00.

8. framföra motorbåt, vattenskoter eller annan motordriven farkost med högre hastighet än fem (5) knop,

9. starta eller landa med luftfartyg,

10. tälta eller sätta upp vindskydd eller liknande anordning förutom på anvisad plats,

11. elda, inklusive att använda grill eller friluftskök, förutom på anvisad plats,

12. medföra okopplad hund eller annat husdjur som inte är kopplat,

13. på ett störande sätt orsaka ljud,

14. bedriva militär eller polisiär övningsverksamhet,

15. rida,

16. cykla, och

17. fiska, med undantag för fiske med handredskap i havet.

4 § Utan tillstånd från länsstyrelsen är det inom nationalparken förbjudet att:

1. genomföra idrottstävlingar eller idrottsarrangemang,

2. placera ut skylt, tavla, affisch, orienteringskontroll, snitsel, markering eller liknande,

3. utföra vetenskapliga undersökningar eller bedriva miljöövervakning som innebär markering, insamling, fångst eller annan påverkan på naturmiljön,

4. samla grod- eller kräldjur,

5. samla insekter, spindlar, snäckor, sniglar eller andra ryggradslösa djur, och

6. plocka, samla eller gräva upp växter, inklusive mossor, eller lavar eller vedlevande svampar.

Generella undantag

5 § Utan hinder av inskränkningarna i 1–4 §§ är det inom nationalparken tillåtet:

1. för förvaltaren eller av länsstyrelsen utsedd uppdragstagare att utföra åtgärder enligt fastställd skötselplan, såsom att underhålla och förbättra vandringsleder, utföra gränsmarkering, uppföra anläggningar för friluftslivet, utföra naturvårdande skötsel och genomföra informationsskyltning,

2. för länsstyrelsen att uppföra informationsanläggning i anslutning till nationalparkens entréer,

3. för förvaltaren eller av länsstyrelsen utsedd uppdragstagare att tillfälligt uppföra stängsel eller hägnad om det behövs för att skydda växt- eller djurlivet,

4. för förvaltaren eller av länsstyrelsen utsedd uppdragstagare att framföra motordrivet fordon och motordriven farkost för att utföra åtgärder enligt fastställd skötselplan eller i annat tjänstesyfte,

5. för personal inom polisen, kustbevakningen, sjukvården eller räddnings-tjänsten att vid insatser använda motordrivet fordon, motordriven farkost och hund och vid behov vidta andra åtgärder. Anmälan ska om möjligt göras till länsstyrelsen i förväg, annars snarast efter genomförandet,

6. för behörig person att eftersöka och avliva skadat vilt och i samband med detta medföra hund som inte är kopplad,

7. för förvaltaren eller av länsstyrelsen utsedd uppdragstagare att bedriva jakt efter vildsvin under den allmänna jakttiden enligt 2 § jaktförordningen (1987:905) med hänvisning till bilaga 1, punkten 7,

8. för förvaltaren eller av länsstyrelsen utsedd uppdragstagare att bedriva skyddsjakt enligt 26 § jaktförordningen (1987:905) med hänvisning till bilaga 4, punkten 1, för att förebygga skador av vilt,

9. för behörig person att utföra av myndighet beslutad skyddsjakt enligt 23 b och 29 §§ jaktförordningen (1987:905) och i samband med detta medföra hund som inte är kopplad,

10. för person med nedsatt rörelseförmåga att framföra eldriven rullstol eller permobil på anvisade leder och stigar,

11. att plocka bär och matsvamp för eget bruk,

12. för innehavare av ledningsrätt att efter samråd med länsstyrelsen vidta åtgärd för underhåll av befintlig ledning eller ledningsgata, och

13. för förvaltaren eller av länsstyrelsen utsedd uppdragstagare att utföra mudd-ring av Hälleviks kås samt angöringsplats vid Krivareboden.

Upplysningar

6 § Av Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön framgår att det inom fiskeskyddsområdet vid Rörums norra å råder fiskeförbud under delar av året.

7 § Av de allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Simrishamns kommun beslutade den 27 september 2010 framgår att det är förbjudet att medföra hund eller annat sällskapsdjur på badstranden under delar av året.

Föreskrifter uppdaterade 2018-10-01

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förNaturum
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förServering Servering
 • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet
 • Ikon förTältplats Tältplats
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 1986

Storlek: 400 hektar

Kommun: Simrishamn

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Nationalpark

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering naturum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.655778, E 14.267944

Norra parkeringen, entré Hällevik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.671250, E 14.267472

Södra parkeringen, entré Rörum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.646972, 14.262889

Hitta mig

Stenknäck.

Illustration: Katarina Månsson


Stenknäcken är en kraftig fink med en rejäl näbb. Namnet till trots kan den inte knäcka stenar, men väl körsbärskärnor och andra hårda frön.

Kontakt

Fredrik Ståhlberg
nationalparkschef

E-post fredrik.stahlberg@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 51


För frågor om åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens ska du kontakta Naturprövningsenheten på Länsstyrelsen

E-post skane@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 30 telefontider kl.13-15 (mån, fre) och kl. 9.30-11.30 (tis, ons)

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss