Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Dalby Söderskog nationalpark

Dalby Söderskog är Europas minsta nationalpark - en liten pärla som bjuder på frodig grönska och fågelsång. Om våren täcks marken under trädkronorna av vita, gula och blå sippor, ofta tillsammans med rosalila hålnunneört och orkidén Sankt Pers nycklar. Flera stigar tar dig runt i dagens vildvuxna skog, en av dem är tillgänglighetsanpassad. En bra start på vandringen är nationalparksentrén i söder. Här finns både parkering, rastplats, toalett och närhet till buss. För en djupare presentation av området och en längre vandring rekommenderar vi att du börjar vid naturum Skrylle drygt 3 kilometer bort.

Ekhage som blev naturskog

Nationalparken bildades 1918 för att bevara vad man då beskrev som en sydsvensk lövskog. Men i själva verket har Dalby Söderskog både varit skog och trädklädd betesmark. Förr lät man ofta träd växa i betesmarken. Här i Dalby hage skapades en pelarsal av ek och bok med grönskimrande matta. Genom att förbjuda bete när nationalparken bildades förändrades förutsättningarna och skogen började leva sitt eget liv.

De stora ekarna som växte i hagmarken för 100 år sedan är i stort sett borta. De har ersatts av skogsträd som bok, alm och ask. Almsjukan har dock gått hårt åt de stora almarna. I gläntorna som bildas när döda almar faller växer det istället upp ask. Målbilden med nationalparken idag skiljer sig därför från ursprungsbilden. Nu utvecklas Dalby Söderskog mot en spännande ”naturskog” med stor variation i trädslag. Nästa generation av besökare kommer få uppleva nya sidor av skogen.

Träden har liv efter döden

De döda träden får ligga kvar i skogen. De blir till bostad och mat åt svampar och insekter. Håll utkik efter bokoxen, en mindre släkting till ekoxen. Kanske får du se en hackspett. Hackspettarna trivs eftersom det finns gott om mat i den döda veden. Deras bohål utnyttjas så småningom av ekorrar och fåglar som staren, skogsduvan och flugsnapparen

Gåtfull jordvall i ljuvlig grönska

Den rika växtligheten beror på att det är gott om kalk i marken. Mångfalden visar sig i de många vårblommorna. Här syns olika sippor, hålnunneört och orkidéer som Sankt Pers nycklar. En annan rosa växt är vätterosen. Den har inga gröna blad och får istället näring genom att snylta på hasselbuskens rötter. Störts blomning är det innan trädens löv slagit ut och de täta lövkronorna skuggar marken. Halva nationalparken omsluts av en märklig och intressant jordvall. Det kan vara rester av en gammal fornborg! Eller kanske resterna av en medeltida inhägnaden i en kunglig jaktpark?

Friluftsliv och tillgänglighet

I Dalby Söderskog finns två rundslingor. Bökebackeslingan (gul) är 600 meter lång och tillgänglighetsanpassad. Kroppekärrsrundan (blå) är 2,3 km och tar dig runt hela nationalparken. En vit förbindelseled ger dig variationsmöjligheter på den blå leden. Området är flackt och stigarna är relativt lättframkomliga. Vandringslederna utgår från nationalparksentrén längst i söder. Här finns parkering, toalett, rastplats, vindskydd och närhet till kollektivtrafik. Skryllestigen tar dig vidare till det angränsande reservatet Dalby Norrskog och vidare till naturum Skrylle (3,5 km). I naturum finns utställning och en bemannad information som vägleder dig ut i hela Skrylleområdet. Förutom nationalparken finns drygt tio olika naturreservat, många med goda friluftsmöjligheter.

Dalby Söderskog is at its most beautiful in spring. A concerto of bird-songs and a carpet of White Anemones, Yellow Anemones and Fumewort greets you as April turns into May. But Sweden's smallest national park is worth visiting even in during the thick summer vegetation or the bleakness of winter.

Freezing a Moment in Time

The national park was established in 1918 in order to preserve what was then described as a southern Swedish broad-leaved woodland. However, Dalby Söderskog has in fact been both woodland and tree-covered pasture. In the past, trees were often allowed to grow on pasture. Here in the enclosed pasture of Dalby, a grove of trees resembling a pillared hall of oak and beech with a lush green carpet was created. Grazing was forbidden when the national park was created, which changed the conditions and the woodland began to live its own life. The large oaks that were dominant when the national park was created are now less prominent.

Today there is instead a great deal of beech, elm and ash. Dutch elm disease has, however, taken its toll on the large elms. Light floods into the gaps created when the dead elms fall and ash now grow in their place. The current image of the national park thus differs from the original. Dalby Söderskog is now developing as an exciting "natural woodland" with a great variety of tree species. The next generation of visitors will be able to experience new sides of the woodland.

Trees have Life after Death

The dead trees here are allowed to remain where they have fallen and so become homes and food for fungi and insects. Be on the look-out for the lesser stag beetle, a small species of stag beetle. Woodpeckers thrive because there is plenty of food for them in the dead wood. Their nesting holes are then gradually taken over by red squirrels and birds such as the Common Starling, Stock Dove and European Pied Flycatcher.

Delightful Greenery

The rich vegetation is a result of the abundance of lime in the soil. Diversity is evident in the many spring flowers, including Holewort and orchids such as Early Purple Orchid and Bird's-Nest Orchid. The greatest abundance of flowers happens at this time when the trees do not shade the plants on the ground with their leaves.

Half of the national park is surrounded by an interesting earth embankment which is rather striking. It may be the remains of an ancient fort or there is another theory that it is the remains of the boundary of a royal hunting-ground from the Middle Ages.

Stig i skogen med blommande vitsippor. Foto: Linda Gustafsson

Stig i skogen med blommande vitsippor. Foto: Linda Gustafsson

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

 • ha hund okopplad
 • elda (friluftskök är tillåtet)
 • tälta
 • rida
 • cykla
 • fiska
 • framföra motorfordon, undantag för eldrivna rullstolar och permobiler finns.

Du kan även läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Naturvårdsverkets föreskrifter om Dalby Söderskogs nationalpark; beslutade den 12 juni 2014.

Med stöd av 4 § första stycket nationalparksförordningen (1987:938) föreskriver Naturvårdsverket följande.

Om inskränkningar i rätten att använda mark och vatten inom nationalparken

1 § Inom nationalparken är det förbjudet att:

1. anordna upplag eller tippa,

2. dra fram rör eller ledning i mark, vatten eller luft,

3. anlägga stig, väg eller parkeringsplats,

4. uppföra eller utöka byggnad eller annan anläggning eller koja,

5. uppföra mast eller vindkraftverk,

6. uppföra stängsel eller annan hägnad,

7. bedriva täktverksamhet eller bortföra torv, mineral eller annat geologiskt material,

8. gräva, schakta, utfylla, borra, mejsla eller spränga eller vidta åtgärd som skadar berg, mark, block, sten, stenmurar eller jordvallar,

9. utföra vattenreglering, dämma, leda bort vatten eller på annat sätt påverka hydrologin,

10. dika eller dikesrensa,

11. bedriva skogsbruk genom att avverka, ta bort döda träd eller utföra annan skogsbruksåtgärd,

12. använda bekämpningsmedel eller tillföra växtnäringsämnen,

13. kalka mark eller vatten,

14. plantera in eller sätta ut växter, djur eller andra organismer,

15. jaga, och

16. fiska.

2 § Utan tillstånd från länsstyrelsen är det inom nationalparken förbjudet att utfodra vilt.

Om rätten att färdas och vistas och om ordningen i övrigt inom nationalparken

3 § Inom nationalparken är det förbjudet att:

1. gräva eller hacka,

2. skada, rista i eller måla på berg, mark, block eller sten,

3. bortföra sten,

4. bryta kvistar eller fälla eller skada levande eller döda träd eller buskar,

5. skada eller störa djurlivet, klättra i boträd eller uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt,

6. framföra motordrivet fordon,

7. starta eller landa med luftfartyg,

8. tälta eller sätta upp vindskydd eller liknande anordning,

9. elda, inklusive att använda grill, förutom på anvisad plats. Användning av friluftskök är dock tillåten,

10. medföra okopplad hund eller annat husdjur som inte är kopplat,

11. på ett störande sätt orsaka ljud,

12. bedriva militär eller polisiär övningsverksamhet,

13. rida, och

14. cykla.

4 § Utan tillstånd från länsstyrelsen är det inom nationalparken förbjudet att:

1. genomföra idrottstävlingar eller idrottsarrangemang,

2. placera ut skylt, tavla, affisch, orienteringskontroll, snitsel, markering eller liknande,

3. utföra vetenskapliga undersökningar eller bedriva miljöövervakning som innebär markering, insamling, fångst eller annan påverkan på naturmiljön,

4. samla grod- eller kräldjur,

5. samla insekter, spindlar, snäckor, sniglar eller andra ryggradslösa djur, och

6. plocka, samla eller gräva upp växter, inklusive mossor, eller lavar eller vedlevande svampar.

Generella undantag

5 § Utan hinder av inskränkningarna i 1─4 §§ är det inom nationalparken tillåtet:

1. för förvaltaren eller av länsstyrelsen utsedd uppdragstagare att utföra åtgärder enligt fastställd skötselplan, såsom att underhålla och förbättra vandrings-leder, utföra gränsmarkering, uppföra anläggningar för friluftslivet, utföra naturvårdande skötsel och genomföra informationsskyltning,

2. för länsstyrelsen att uppföra informationsanläggning i anslutning till nationalparkens entré,

3. för förvaltaren eller av länsstyrelsen utsedd uppdragstagare att framföra motordrivet fordon för att utföra åtgärder enligt fastställd skötselplan eller i annat tjänstesyfte,

4. för personal inom polisen, sjukvården eller räddningstjänsten att vid insatser använda motordrivet fordon och hund och vid behov vidta andra åtgärder. Anmälan ska om möjligt göras till länsstyrelsen i förväg, annars snarast efter genomförandet,

5. för behörig person att eftersöka och avliva skadat vilt och i samband med detta medföra hund som inte är kopplad,

6. för förvaltaren eller av länsstyrelsen utsedd uppdragstagare att bedriva jakt efter vildsvin under den allmänna jakttiden enligt 2 § jaktförordningen (1987:905) med hänvisning till bilaga 1, punkten 7,

7. för förvaltaren eller av länsstyrelsen utsedd uppdragstagare att bedriva skyddsjakt enligt 26 § jaktförordningen (1987:905) med hänvisning till bilaga 4, punkten 1, för att förebygga skador av vilt,

8. för behörig person att utföra av myndighet beslutad skyddsjakt enligt 23 b och 29 §§ jaktförordningen (1987:905) och i samband med detta medföra hund som inte är kopplad,

9. för person med nedsatt rörelseförmåga att framföra eldriven rullstol eller permobil på anvisade leder och stigar, och

10. att plocka bär och matsvamp för eget bruk.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 1918

Storlek: 37 hektar

Kommun: Lund

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Nationalpark

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.672306, E 13.330389

Kontakt

Naturvårdsenheten

För frågor om områdesskötsel och kontakt med förvaltaren.

Naturprövningsenheten

För åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens.

Telefontider (båda enheterna): måndag och fredag kl. 13-15, tisdag och onsdag kl. 9.30-11.30.

Felanmälan i nationalpark
Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss