Stenshuvuds nationalpark

Stenshuvud – en juvel på Österlen. Från bergets topp har du fin utsikt över Östersjön och nationalparkens buskprydda hedar, lummiga bokskogar och vackra stränder. Här hjälper betesdjuren till att hålla landskapet öppet och artrikt. Huvudentrén med naturum ligger i de centrala delarna av området. Här kan du få tips på sevärdheter och fördjupad kunskap om områdets natur. Kanske vill du veta när orkidéängen står i blom eller var du kan höra lövgrodan spela? Fem rundslingor tar dig runt i nationalparken. Fyra av rundorna utgår från naturum och en av dem är tillgänglighetsanpassad.

Hela Skånes natur på en liten yta

I nationalparken ryms många olika sorters natur på en liten yta. På bara ett par timmar kan du passera genom lummiga lövskogar och blomrika betesmarker. Längs kusten finns fina sandstränder, men också en dramatisk klippstrand. Från berget, huvudet, har du fin utsikt över Östersjökusten ändå upp till Blekinge. Av parkens tre utsiktspunkter är Stenshuvuds norra topp den högsta med sina 96 meter över havet.

Nedanför berget finns fuktig kärrmiljö med förtrollande alsumpskog. I sluttningarna växer tät avenbokskog. Här och var står vidkroniga, gamla bokar och ekar. De åldrade träden minner om 1800-talets ljusöppna hagmarker. Men här finns också blomrika ängar och hedar. Orkidéängen nedanför naturum blommar ymnigt i juni. På sandheden syns backsippa, stor sandlilja och hedblomster. På hösten lyser den i lila när ljungen står i blom. För att se den skygga hasselmusen eller den färgglada lövgrodan kräver lite mer tur, liksom att få se och höra den exotiska sommargyllingens flöjtande.

Fornborg och hällkista

På sandheden finns en 4000 år gammal grav, en så kallad hällkista. Andra spår från stenåldersmänniskorna är resterna efter en boplats i den nordöstra delen av sandheden. Här har man hittat olika föremål i flinta. Runt Stenshuvuds södra topp finns dessutom rester efter en fornborgsmur som byggdes för ca 1700 år sedan. Kanske tog människor sin tillflykt hit under oroliga tider – borgens historia är höljd i dunkel. Stengärdena som syns runt om i nationalparken är som regel bara några hundra år gamla. De minner om tider då boskap gick och betade på berget.

Betesdjuren tillbaka på Stenshuvud

Ett stort hot mot naturen idag är igenväxning. För ungefär hundra år sedan var Stenshuvud till stora delar ett öppet landskap med betande kor, får och getter. Böndernas behov av timmer och brännved bidrog också till att det bara fanns enstaka träd kvar. Under denna tid var det gott om blommor och insekter i markerna. Vid 1900-talets mitt växte området igen och mångfalden minskade. Idag är betesdjuren tillbaka på stora delar av Stenshuvud. De hjälper till att hålla landskapet öppet och bidrar till större biologisk mångfald.

Friluftsliv

Stenshuvud bjuder på fina naturupplevelse året runt. På våren täcks marken i bokskogen av sippor och ramslök. I maj-juni blommar orkidéängens majnycklar och ängsnycklar. Samtidigt pryds heden av backsippa, backtimjan och stor sandlilja. På sommaren lockar Östersjöns svalkande bad, och på hösten sandhedens färgsprakande ljung.

Flera vandringsleder tar dig runt. Från naturum utgår Blå led (1 km) som går ner till havet via orkidéängen (tillgänglighetsanpassad), Röd led (2 km) som går upp till toppen av Stenshuvud, Lila led (3 km) som passerar den mindre kända men väl så vackra utsikten Kortelshuvud, samt Gul led (4 km) som rundar berget och passerar både norra entrén och kusten. Från norra entrén utgår även Grön led (0,5 km) som går genom arboretumet (tillgänglighetsanpassad). I norr finns dessutom tältplats och eldstad. Den andra grillplatsen finns vid naturum i de centrala delarna. Tänk på att ta med grillkol om du ska grilla.

Rastplatser med bord och bänkar finns på flera platser i området - tänk på att ta med ditt skräp hem. Skåneleden (SL 4 Österled, etapp 5) går genom parken längs med kusten. Vid de tre entréerna finns parkering och toaletter. En entré ligger i norr, en i söder och huvudentrén som ligger centralt i parken. Vid huvudentrén ligger naturum som erbjuder naturvägledning och utställningar om nationalparkens värden och sevärdheter. Närmaste busshållplats är Mellby skola, ca 3 km från parken.

Stenshuvud, with its sharp profile towards the bay Hanöbukten's curved beach, has attracted people for a long time. As long ago as the 19th century, groups would come here to find a moment's calm and enjoy the beauty of the area. In the park you can now experience almost all of the Skåne's habitats in one day.

All of Skåne's Nature in a Small Space

In the national park there are many different habitats in a small space. You can travel through broad-leaved woodlands, pastures and sandy heaths in just a couple of hours. The northern summit of Stenshuvud sits at 96 metres over sea-level and is the highest of the three viewpoints in the park. From here there is a view out over the Baltic coast all the way up to Blekinge.

You can find magical alder swamp in a wet carr environment, dense hornbeam woodland with elements of wide-crowned beech and oaks that bring to mind the time when farmers kept grazing animals in the area. Meadows and heaths succeed one another and there is a soft sandy beach in the southern part of the national park that runs into dramatic cliffs in the north. The sandy heaths, with their species that are specific to dry ground, are well worth a visit.

This is where you may be able to hear the Golden Oriole sing or see the Woodcock take fright in the woods. Hazel Dormouse and tree frog are rare, but entirely probable guests in the area.

Traces of Mankind

On the heather heath there is a stone burial chamber that is 4000 years old. There is thought to have been Stone Age settlement in the northern part of the sandy heath, the 'evidence' being finds of several exciting flint artefacts. The remains of the wall of an ancient fort, built in c. 500 BCE, run around the southern summit. This is perhaps where people sought refuge in times of strife – the history of the fort is shrouded in darkness. There are stone walls all over the place, bringing to mind the time when cattle grazed here.

Grazing Animals Back on Stenshuvud

Overgrowth is a big threat to the nature. About one hundred years ago, Stenshuvud was mostly open countryside with grazing cattle and people who utilised the woodland resources. The area became overgrown over the course of a period in the middle of the 20th century. Grazing animals have now returned to large parts of Stenshuvud. The help to keep the landscape open and increase the chances of greater biodiversity.

The Highlight of Summer

A visit to Stenshuvud is always a wonderful nature experience, regardless of the time of year. Begin with a visit to the visitor centre. The abundance of flowers on the orchid meadow in June or a walk through cool broad-leaved woodland up to the summit on a hot summer's hay are perhaps the park's highlights. Don't forget to end your visit with a dip in the clear waters of the Baltic.

Sandstrand med Stenshuvud i bakgrunden. Foto: Mostphotos

Sandstrand med Stenshuvud i bakgrunden. Foto: Mostphotos

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

 • ha hund okopplad
 • elda utanför anvisade platser
 • tälta utanför anvisad plats
 • ställa upp husvagn, husbil eller liknande mellan kl 00:00-06:00
 • rida
 • cykla
 • framföra motordrivet fordon utanför anvisade vägar, undantag för eldriven rullstol och permobil finns.

Du kan även läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Naturvårdsverkets föreskrifter om Stenshuvuds nationalpark; beslutade den 12 juni 2014.

Konsoliderad version, ändringsföreskrift NFS 2014:27

Med stöd av 4 § första stycket nationalparksförordningen (1987:938) föreskriver Naturvårdsverket följande.

Om inskränkningar i rätten att använda mark och vatten inom nationalparken

1 § Inom nationalparken är det förbjudet att:

1. anordna upplag eller tippa,

2. dra fram rör eller ledning i mark, vatten eller luft,

3. anlägga stig, väg eller parkeringsplats,

4. uppföra eller utöka byggnad eller annan anläggning eller koja,

5. uppföra mast eller vindkraftverk,

6. uppföra stängsel eller annan hägnad,

7. anlägga brygga, förtöjningsboj eller fast förtöjningsplats för båt,

8. bedriva täktverksamhet eller bortföra torv, mineral eller annat geologiskt material,

9. gräva, schakta, utfylla, borra, mejsla eller spränga eller vidta åtgärd som skadar berg, mark, block, sten eller havsbotten,

10. muddra eller dumpa,

11. utföra vattenreglering, dämma, leda bort vatten eller på annat sätt påverka hydrologin,

12. dika eller dikesrensa,

13. bedriva skogsbruk genom att avverka, ta bort döda träd eller utföra annan skogsbruksåtgärd,

14. använda bekämpningsmedel eller tillföra växtnäringsämnen,

15. kalka mark eller vatten,

16. plantera in eller sätta ut växter, djur eller andra organismer,

17. jaga,

18. fiska, med undantag av fiske som bedrivs med stöd av särskild rätt, (NFS 2014:27)

19. anlägga fiskodling, och (NFS 2014:27)

20. bedriva fruktodling, åkerbruk eller annan liknande verksamhet. (NFS 2014:27)

2 § Utan tillstånd från länsstyrelsen är det inom nationalparken förbjudet att utfodra vilt.

Om rätten att färdas och vistas och om ordningen i övrigt inom nationalparken

3 § Inom nationalparken är det förbjudet att:

1. gräva eller hacka,

2. skada, rista i eller måla på berg, mark, block eller sten,

3. bortföra sten,

4. bryta kvistar eller fälla eller skada levande eller döda träd eller buskar,

5. skada eller störa djurlivet, klättra i boträd eller uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt,

6. framföra motordrivet fordon eller parkera utanför anvisade vägar och parkeringsplatser,

7. parkera eller ställa upp husvagn, husbil eller liknande klockan 00.00─06.00.

8. framföra motorbåt, vattenskoter eller annan motordriven farkost med högre hastighet än fem (5) knop,

9. starta eller landa med luftfartyg,

10. tälta eller sätta upp vindskydd eller liknande anordning förutom på anvisad plats,

11. elda, inklusive att använda grill eller friluftskök, förutom på anvisad plats,

12. medföra okopplad hund eller annat husdjur som inte är kopplat,

13. på ett störande sätt orsaka ljud,

14. bedriva militär eller polisiär övningsverksamhet,

15. rida,

16. cykla, och

17. fiska, med undantag för fiske med handredskap i havet.

4 § Utan tillstånd från länsstyrelsen är det inom nationalparken förbjudet att:

1. genomföra idrottstävlingar eller idrottsarrangemang,

2. placera ut skylt, tavla, affisch, orienteringskontroll, snitsel, markering eller liknande,

3. utföra vetenskapliga undersökningar eller bedriva miljöövervakning som innebär markering, insamling, fångst eller annan påverkan på naturmiljön,

4. samla grod- eller kräldjur,

5. samla insekter, spindlar, snäckor, sniglar eller andra ryggradslösa djur, och

6. plocka, samla eller gräva upp växter, inklusive mossor, eller lavar eller vedlevande svampar.

Generella undantag

5 § Utan hinder av inskränkningarna i 1–4 §§ är det inom nationalparken tillåtet:

1. för förvaltaren eller av länsstyrelsen utsedd uppdragstagare att utföra åtgärder enligt fastställd skötselplan, såsom att underhålla och förbättra vandringsleder, utföra gränsmarkering, uppföra anläggningar för friluftslivet, utföra naturvårdande skötsel och genomföra informationsskyltning,

2. för länsstyrelsen att uppföra informationsanläggning i anslutning till nationalparkens entréer,

3. för förvaltaren eller av länsstyrelsen utsedd uppdragstagare att tillfälligt uppföra stängsel eller hägnad om det behövs för att skydda växt- eller djurlivet,

4. för förvaltaren eller av länsstyrelsen utsedd uppdragstagare att framföra motordrivet fordon och motordriven farkost för att utföra åtgärder enligt fastställd skötselplan eller i annat tjänstesyfte,

5. för personal inom polisen, kustbevakningen, sjukvården eller räddnings-tjänsten att vid insatser använda motordrivet fordon, motordriven farkost och hund och vid behov vidta andra åtgärder. Anmälan ska om möjligt göras till länsstyrelsen i förväg, annars snarast efter genomförandet,

6. för behörig person att eftersöka och avliva skadat vilt och i samband med detta medföra hund som inte är kopplad,

7. för förvaltaren eller av länsstyrelsen utsedd uppdragstagare att bedriva jakt efter vildsvin under den allmänna jakttiden enligt 2 § jaktförordningen (1987:905) med hänvisning till bilaga 1, punkten 7,

8. för förvaltaren eller av länsstyrelsen utsedd uppdragstagare att bedriva skyddsjakt enligt 26 § jaktförordningen (1987:905) med hänvisning till bilaga 4, punkten 1, för att förebygga skador av vilt,

9. för behörig person att utföra av myndighet beslutad skyddsjakt enligt 23 b och 29 §§ jaktförordningen (1987:905) och i samband med detta medföra hund som inte är kopplad,

10. för person med nedsatt rörelseförmåga att framföra eldriven rullstol eller permobil på anvisade leder och stigar,

11. att plocka bär och matsvamp för eget bruk,

12. för innehavare av ledningsrätt att efter samråd med länsstyrelsen vidta åtgärd för underhåll av befintlig ledning eller ledningsgata, och

13. för förvaltaren eller av länsstyrelsen utsedd uppdragstagare att utföra mudd-ring av Hälleviks kås samt angöringsplats vid Krivareboden.

Upplysningar

6 § Av Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön framgår att det inom fiskeskyddsområdet vid Rörums norra å råder fiskeförbud under delar av året.

7 § Av de allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Simrishamns kommun beslutade den 27 september 2010 framgår att det är förbjudet att medföra hund eller annat sällskapsdjur på badstranden under delar av året.

Föreskrifter uppdaterade 2018-10-01

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förNaturum
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet
 • Ikon förToalett Toalett
 • Ikon förTältplats Tältplats
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 1986

Storlek: 400 hektar

Kommun: Simrishamn

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Nationalpark

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering naturum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.655778, E 14.267944

Norra parkeringen, entré Hällevik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.671250, E 14.267472

Södra parkeringen, entré Rörum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.646972, 14.262889

Kontakt

Naturvårdsenheten

För frågor om områdesskötsel och kontakt med förvaltaren.

Naturprövningsenheten

För åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens.

Telefontider (båda enheterna): måndag och fredag kl. 13-15, tisdag och onsdag kl. 9.30-11.30.

Felanmälan i nationalpark
Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss