Krisberedskap

Länsstyrelsens roll i krisberedskapen är att samordna det regionala arbetet – före, under och efter en samhällsstörning.

Under en samhällsstörning ska Länsstyrelsen samverka, samordna och stödja länets aktörer för att inrikta samhällets åtgärder och resurser så att konsekvenserna för samhället blir så små som möjligt.

Vi ansvarar för att:

  • nödvändig samverkan kontinuerligt sker inom länet och med närliggande län
  • samordna verksamhet mellan kommuner, landsting och myndigheter under en kris
  • information till allmänhet och media samordnas
  • inrikta och prioritera statliga och internationella förstärkningsresurser efter beslut från regeringen.

Länsstyrelsen arbetar också med förebyggande åtgärder för att förhindra att en samhällsstörning uppstår, begränsa skadeverkningarna av en samhällsstörning och kunna åtföra erfarenheter efter en samhällsstörning.

Krisberedskapasveckan 2019

6 maj 2019 var MSB:s årliga kampanj Krisberedskapsveckan igång över hela landet.

Syftet med Krisberedskapsveckan är att öka kunskapen om hur vi människor påverkas av och kan förbereda oss för samhällskriser och höjd beredskap, ytterst krig. Kampanjen vänder sig främst till dig som privatperson och är tänkt att väcka frågor om hur du kan lösa vardagen vid en samhällskris. Har du den hemberedskap som behövs?

Det finns inget specifikt hot som gör att MSB genomför krisberedskapsveckan just nu, men det är viktigt att vi alla är förberedda om exempelvis el, vatten och värme inte längre fungerar som vi är vana vid.

Om krisen eller kriget kommer

Den 29 och 30 maj 2018 skickade MSB ut broschyren "Om krisen eller kriget kommer" till alla Sveriges hushåll. Tyngdpunkten i broschyren ligger på hur människor kan förbereda sig för att kunna se till sina grundläggande behov när viktiga funktioner i samhället inte är igång som vanligt. Informationen ger också grunderna för Sveriges krisberedskap och totalförsvar.

Ladda ner broschyren Om krisen eller kriget kommer (www.msb.se)länk till annan webbplats

Du kan även läsa broschyren digitalt på både svenska och andra språk på dinsäkerhet.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vid krissituationer och olyckor som kräver din uppmärksamhet kan myndigheter genom ett VMA, viktigt meddelande till allmänheten, informera om risker och vad du behöver göra.


VMA sänds framför allt ut via Sveriges Radio och Sveriges Television, men kan även skickas via SMS. Via utomhussignalen ”Hesa Fredrik” kan VMA meddelas i form av 7 sekunder långa signaler följda av 14 sekunders tystnad. När faran är över ljuder en signal oavbrutet i 30 sekunder.

Om du hör signalen ska du gå inomhus, stänga fönster, dörrar och ventilation och lyssna på Sveriges Radio P4 för att få mer information.

Klockan 15.00 den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december testas utomhussignalen i alla kommuner som har utomhussignalen.

Anteckna gärna frekvenserna till din närmsta P4-kanal på ett papper! Frekvenserna för Sveriges Radio P4 i Östergötland är följande:


Kisa: 103,6 MHz


Linköping: 99,8 MHz


Motala: 101,2 MHz


Norrköping: 94,8 MHz


Valdemarsvik: 103,9 MHz


Förutom via radio och TV kan krisinformation förmedlas via krisinformation.se och myndigheters och kommuners hemsidor. Du kan även ringa 113 13 för att lämna och få information vid allvarliga olyckor och kriser.

Utomhussignalen ”Hesa Fredrik” kan också användas för att meddela beredskapslarm och flyglarm. Beredskapslarm är ett sätt för regeringen att meddela att det råder omedelbar krigsfara, eller att landet är i krig. Signalen för beredskapslarm ljuder upprepade gånger i 30 sekunder, följt av 15 sekunders tystnad. Hör du beredskapslarmet ska du gå inomhus och lyssna på Sveriges Radio P4. Samla ihop det nödvändigaste för att kunna lämna din bostad, exempelvis ID-handlingar, mat, vatten och varma kläder.

Flyglarm betyder att du omedelbart ska söka skydd, helst i skyddsrum eller källare. Flyglarm meddelas genom signal med korta stötar inom loppet av en minut. När faran är över ljuder en 30 sekunder lång oavbruten signal. Ditt närmsta skyddsrum kan du hitta via Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSBlänk till annan webbplats

Samverkan Östergötland

Ibland inträffar en oönskad händelse som påverkar hela samhället. Det kan vara en allvarlig händelse eller samhällsstörning som gör att flera myndigheter och organisationer behöver samarbeta med varandra. Samverkan Östergötland består av myndigheter, kommuner och andra aktörer som arbetar och samverkar med varandra inom samhällets krisberedskap.

Strategin Samverkan Östergötland skapar förutsättningar för samverkan mellan aktörer både före, under och efter samhällsstörningar. Målet är att skapa trygghet, säkerhet och hälsa för de som bor, vistas eller verkar i Östergötland.

Det är länsstyrelsen, länets kommuner, Region Östergötland, Polisen, SOS-Alarm, Räddningstjänsten Östra Götaland och Försvarsmakten som kommit överens om hur myndigheterna i länet ska samarbeta före, under och efter kriser och samhällsstörningar. Vid större samhällsstörningar är det många aktörer som behöver samarbeta, då är det bra att det redan finns ett väl fungerande arbetssätt och en tydlig struktur.

Länk till strategin samverkan Östergötlandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länk till hemsida samverkan Östergötland.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Myndigheterna träffas flera gånger på per år för att diskutera och samarbeta i olika frågor. En del i arbetet är att följa upp hur samverkan fungerat vid inträffade händelser, en annan är att diskutera större planerade händelser framåt i tiden där samarbete behövs för att förhindra samhällsstörningar. Arbetet bedrivs i olika nivåer:

Regionala rådet för krisberedskap och skydd mot olyckor består av representanter för ledningen hos aktörerna och tar beslut i övergripande frågor.

Den regionala samordningsfunktionen träffas sex gånger per år för bl. a. initiering och avrapportering av projekt och planering inför kommande kända händelser. Gruppen består av tjänstemän från aktörerna med nyckelbefattningar inom området.

Ett antal arbetsgrupper och nätverk finns för samarbete inom speciella områden, t. ex. kriskommunikation, krisstöd och kommunikationssystemet Rakel.

När en samhällsstörning inträffar är det mycket viktigt att en tidig kontakt tas mellan de aktörer som behöver hantera störningen. I början av en händelse är ofta informationsbehovet mycket stort och många av aktörerna är beroende av att få en lägesbild av vad som händer och vilka hjälpbehov som kan uppstå för att kunna genomföra sina uppgifter på ett bra sätt.

Östgöta TIB-grupp är en mindre grupp som gör en första bedömning av situationen. Gruppen består av personer med olika perspektiv som har beredskap (t.ex vakthavande befäl på Polisen och tjänsteman i beredskap på Region Östergötland).

Om det behövs så larmas en inriktnings- och samordningsfunktion (ISF). Den består av representanter från de aktörer som behövs för att hantera samhällsstörningen, vilka dessa är kan variera beroende på vilken typ av samhällsstörning som har uppstått. 

Flyktingströmmarna 2015, mjältbrandsutbrottet vid Omberg 2016 och vattenbristen 2017 är exempel på händelser då länets aktörer samverkat.

 

Kontakt